Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høringsutkast: KRS nr. 3 Lån – Opptak, avdrag og refinansiering (GKRS)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høringsutkast: KRS nr. 3 Lån – Opptak, avdrag og refinansiering (GKRS)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Høringsutkast: KRS nr. 3 Lån – Opptak, avdrag og refinansiering (GKRS)
Nyheter: Veileder: Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet (KRD) Høringsutkast: KRS nr. 3 Lån – Opptak, avdrag og refinansiering (GKRS) Høring: Endring i forskrift om årsregnskap – Regnskapsføring av pensjon (KRD) nov/des 11 Temadager

2 Budsjettering av investeringer og avlutning av investeringsregnskapet
Veileder Budsjettering av investeringer og avlutning av investeringsregnskapet Historikk Utkast il KRS om avslutning av investeringsregnskapet april 2005 NKRF regnskapskomite, henvendelse 2009 KRD brev 7. april Budsjettering og regnskapsføring av investeringer Veileder utgitt (H-2270) nov/des 11 Temadager

3 Problemstillinger fra dagens praksis
Manglende budsjettering og rebudsjettering ved forsinkelser Budsjettering av flerårige prosjekter i år 1 også når det er klart at prosjektet først kommer i gang i år 2 Tar opp lån ut fra et ikke realistisk budsjett og oppstår store beløp i ubrukte lånemidler (styrker likviditeten) Store budsjettavvik EDB-teknisk løsninger på prosjektregnskap nov/des 11 Temadager

4 Formål: Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan
investeringer skal budsjetteres og følges opp, samt hvordan investeringsregnskapet skal avsluttes. Veilederen skal bidra til god (Lik) praksis på området, og fremmed løsninger for god økonomiforvaltning i samsvar med regelverket nov/des 11 Temadager

5 Veilederen omhandler:
Økonomiplan med finansiering Årsbudsjett med finansiering Utforming av vedtak om investeringsbudsjett og låneopptak Budsjettoppfølging Årsregnskap med finansiering, herunder noter Prosjektregnskap nov/des 11 Temadager

6 Virkeområde og avgrensinger:
Virkeområder Kommuner og fylkeskommuner Kommunale foretak (regnskap etter KL) Interkommunale foretak (som følger kommunale regnskapsprinsipper) Avgrensinger Investering i anleggsmidler, tilhørende finansiering (Skjema 2 A) Ikke med Utlån og forskuttering, avdrag på lån, avsetning, mottatte avdrag, aksjer/andeler . nov/des 11 Temadager

7 Økonomiplan Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlig inntekter, forventede utgifter og prioritert oppgaver i planperioden (KL § 44 n 3) Økonomiplanen skal være realistisk. I dette ligger at også investeringsutgiftene må fordeles på de enkelte år i økonomiplanen. Det er ikke obligatorisk å benytte skjema 2A og 2B for økonomiplanen, men det er hensiktsmessig å benytte samme skjema i økonomiplanen som i budsjettet. nov/des 11 Temadager

8 Økonomiplan skjema 2A nov/des 11 Temadager

9 Økonomiplan skjema 2B nov/des 11 Temadager

10 Rammer for budsjettering av investeringer (Jf. Brev fra KRD)
Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig (Jf. KL § 48) Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer, og årlig bevilgninger er nødvendig for å kunne pådra ugifter i budsjettåret Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstill krav til balanse og realisme nov/des 11 Temadager

11 Rammer for budsjettering forts.
Alle midler er frie og anses som felles finansiering av investeringsportefølgen, unntatt øremerket finansiering fra andre Begrepet udekket/udisponert gjelder differansen mellom samlet tilgang og samlet bruk av midler i året for investeringsregnskapet, og ikke avvik på de enkelte investeringsrammene eller avvik på enkeltprosjektnivå nov/des 11 Temadager

12 Skjema 2B i budsjett og regnskap
Investeringsbudsjettet Skal det angis nærmere fordeling av bevilgningene gitt i skjema 2A for post ”Investeringer i anleggsmidler” Investeringsregnskapet Skal vise utgifter til ”Investering i anleggsmidler (1. linje i skjema 2A) fordelt på investeringsrammer eller investeringsprosjekter i samsvar med spesifisering i årsbudsjettet nov/des 11 Temadager

13 Årsbudsjett skjema 2A nov/des 11 Temadager

14 Årsbudsjett skjema 2B nov/des 11 Temadager

15 Vedtak om investeringsbudsjett og låneopptak:
Eksempelvis kan forslag til vedtak formuleres slik: Forslag til investeringsbudsjett vedtas, jf skjema 2A og 2B vedlagt, herunder mål og premisser for bevilgningene. Rammen for opptak av lån settes til x,x mill. i For resterende bruk av lån i budsjettet , y,y mill., benyttes ubrukte lånemidler z,z mill. Rådmannen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rentebetingelser og øvrige betingelser for nye lån, samt undertegne lånedokumentene. Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommuneloven § 50 nr. 7. nov/des 11 Temadager

16 Investeringsbudsjettet må reguleres
Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet (KL § 47 nr 2 og nr 3) Krav til budsjettregulering gjelder også for enkelte bevilgninger når forventede utgifter overskrider de enkelte rammer som er vedtatt i årsbudsjettet Dette innebærer at forsinkelser eller forseringer av investeringsprosjekter som påvirker kommunestyrets bevilgninger (jf. Skjema 2B), må innarbeides i et revidert budsjettet når avvikene tilsier det. nov/des 11 Temadager

17 Investeringsbudsjettet må reguleres
Budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår, skal tas med i årsbudsjettet for påfølgende år, enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse med budsjettregulering. Det er viktig å presisere at det ikke vil være tilstrekkelig for å oppfylle lovens krav å legge til grunn at investeringsprosjekter anses etter en vedtatt økonomiplan eller tidligere års budsjettvedtak. nov/des 11 Temadager

18 Vedtak om budsjettjustering
Forslag til vedtak Kommunestyret vedtar følgende justeringer av investeringsbudsjettet for 2011 (tall i tusen kr) Bygging av skole A (reduksjon) Bygging av sykehjem A (økning) IKT-investeringer (økning) Sum endringer Rammen for låneopptak for 2011 økes med 25 mill. til 75 mill. nov/des 11 Temadager

19 Alle midler er frie: Kommunens midler er som utgangspunktet frie midler, med mindre midlene er øremerket og bundet til bestemte formål Frie midler fra årets driftsbudsjett og fra disposisjonsfond kan også overføres til investeringsbudsjettet som generell finansierings Bruk av driftsfond gjøres direkte i investeringsregnskapet og inngår ikke i strykningsbestemmelsene for driftsregnskapet Gjelder også bundne driftsfond som kan brukes til investeringer (Eks: Kraftfond/Næringsfond) nov/des 11 Temadager

20 Øremerkede/Bundne midler
Inntektsnotat GKRS Øremerkede midler skal inntektsføres i takt med at utgiften de skal dekke påløper Utbetalte øremerkede midler som ikke er nyttet til formålet, skal ved årsoppgjøret avsettes til bundne fond Når utgiftene de skal dekke påløper skal de bundne midlene brukes enten de er budsjettert elle ikke nov/des 11 Temadager

21 Finansieringskilder i investeringsregnskapet
Årets investeringsinntekter (tilskudd/salg av anleggsmidler m.m) Bruk av bundet inv.fond Bruk av lånemidler Bruk av ubundet inv.fond Bruk av disp.fond direkte i investeringsregnskapet Overføring fra driftsregnsk. Inntektsføres etter anordningsprinsippet Inntektsføres i takt med utgiftene Inntektsføres/brukes etter behov, opp til budsjett Rekkefølge bør fremgå av reglement nov/des 11 Temadager

22 Udekkede investeringsutgifter
Før man avslutter investeringsregnskapet med udekkede investeringsutgifter, krever regnskapsforskriften at man skal redusere udekket i regnskapet ved å: Redusere budsjetterte avsetninger finansiert av inntekter i investeringsregnskapet Overføre budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne investeringsfond til prosjekter med manglende finansiell dekning nov/des 11 Temadager

23 Udekkede investeringsutgifter
Før man avslutter investeringsregnskapet med udekkede investeringsutgifter, krever regnskapsforskriften at man skal redusere udekket i regnskapet ved å: Redusere budsjetterte avsetninger finansiert av inntekter i investeringsregnskapet Overføre budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne investeringsfond til prosjekter med manglende finansiell dekning nov/des 11 Temadager

24 Udekkede investeringsutgifter
Før man avslutter investeringsregnskapet med udekkede investeringsutgifter, krever regnskapsforskriften at man skal redusere udekket i regnskapet ved å: Redusere budsjetterte avsetninger finansiert av inntekter i investeringsregnskapet Overføre budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne investeringsfond til prosjekter med manglende finansiell dekning nov/des 11 Temadager

25 Prosjektregnskap: Investeringsprosjekter kan gå over flere år, og de årlige investeringsbudsjettene/-regnskapene alene vil ikke gi tilstrekkelig informasjon for å støtte opp om prosjektstyring Derfor må prosjektstyring baseres på informasjon ut over obligatoriske budsjett- og regnskapsoppstillingene nov/des 11 Temadager

26 Løpende oppfølging av prosjekt gjennom året
Forslag til vedtak: Kommunestyret tar fremlagte regnskapsrapport knyttet til investeringsprosjekter per xx.xx.2011 til orientering Kommunestyret vedtar følgende endringer i kostnadsrammene: Skole A: Økning med 10 mill. til 120 mill. Sykehjem A: Økning med 10 mill. til 110 mill. VA-investeringer: Reduksjon med 10 mill. til 240 mill. nov/des 11 Temadager

27 (Frist for kommentarer er 15. desember 2011)
KRS nr. 3 Høringsutkast til revidert KRS nr. 3 –Lån – opptak, avdrag og refinansiering (Frist for kommentarer er 15. desember 2011) Fungert som foreløpig standard siden regnskapsåret 2003. Den foreløpige standarden er nå gjennomgått av GKRS. Sendt ut på høring nov/des 11 Temadager

28 Tidspunkt for regnskapsføring av avdrag
Avdrag regnskapsføres når kommunens gjeldsforpliktelse reduseres Dvs. når avdrag faktisk betales Gjelder uavhengig av hvilke lån som avdras og om det føres i drifts- eller investeringsregnskapet Budsjetterte avdrag har ingen betydning for regnskapsføringen Eneste unntak: Ikke betalt del av minimumsavdraget Skal belastes driftsregnskapet med motpost kortsiktig gjeld I henhold til gjeldende KRS nr. 3 skal enkeltstående avdrag utover det som er planlagt i årsbudsjettet regnskapsføres i investeringsregnskapet (ekstraordnært avdrag). nov/des 11 Temadager

29 Avdrag på lån etter KL § 50 nr. 1 og 2
Føring i driftsregnskapet er hovedregelen Gjelder på porteføljenivå Kan betale mer avdrag på ett lån, men mindre på et annet, uten at det blir ”ekstraordinært” Minimumsavdraget skal alltid regnskapsføres i driftsregnskapet Minimumsavdrag nok til å oppfylle lovens krav om ”like årlige avdrag” Avdrag utover dette føres i investeringsregnskapet dersom finansiert av investeringsinntekter Porteføljenivå = total lånegjeld nov/des 11 Temadager

30 Avdrag på formidlingslån/forskotteringer
Regnskapsføres i investeringsregnskapet Gjelder både avdrag på innlån etter § 50 nr. 6 og mottatte avdrag på utlån/refusjoner på forskotteringer ”Overdekning” – dvs betalt mindre i avdrag enn mottatte avdrag og forskotteringer Avsettes til bundet investeringsfond Fondet kan brukes til å Betale avdrag Redusere opptatt beløp ved låneopptak Ved refinansiering ”Underdekning” – dvs betalt mer i avdrag enn mottatte avdrag og forskotteringer Dekkes av bundet investeringsfond for avdrag Dersom ikke tilstrekkelige midler, må kommunen finne annen finansiering i investeringsregnskapet nov/des 11 Temadager

31 Refinansiering av lån Refinansiering/konvertering
Ta opp nytt lån for å innfri ett eller flere lån To alternativer for regnskapsføring Regnskapsføres kun i balansen Regnskapsføres som avdrag og bruk av lå i investeringsregnskapet Regnskapsløsning avhenger av en eller to transaksjoner Samtidighet mellom innfrielse og opptak av nytt lån, som hovedregel en transaksjon Ikke samtidighet – vurdere realiteten utfra Sammenheng i transaksjonen Samme regnskapsperiode nov/des 11 Temadager

32 Ikrafttredelse: Eksisterende KRS nr. 3 (F) gjelder som den er inntil de endringene som foreslås i foreliggende høringsutkast er vedtatt som foreløpig eller endelig standard, og er trådt i kraft. Høringsutkastet kan imidlertid følges fra og med regnskapsåret 2011, men er ikke å anse som bindende tilsvarende en foreløpig standard eller endelig standard. Regnskapsføring av låneopptak i kommunens balanseregnskap skal skje på det tidspunkt det oppstår en gjeldsforpliktelse for kommunen ovenfor kreditor. nov/des 11 Temadager

33 Pensjon Høring: Endring i forskrift om årsregnskap – Regnskapsføring av pensjon (Frist for uttalelse er 16. desember 2011) nov/des 11 Temadager

34 Premieavvik Amortisering av premieavvik over 10 år
Det forslås at dette skal tre i kraft fra og med regnskapsåret 2012, med virkning for premieavviket som oppstår i 2011 og senere Forslaget innebærer ingen endring i amortiseringen av premieavvik oppstått i perioden 2002 til og med For disse skal amortiseringen fortsatt skje over 15 år. Kommuner og fylkeskommuner som amortiserer premieavviket fullt ut i det påfølgende år kan videreføre denne praksis. nov/des 11 Temadager

35 Estimatavvik: Regnskapsføring av estimatavvik
Det forslås at estimatavviket alltid skal regnskapsføres i balansen fullt ut og at uamortiserte estimatavvik fra tidligere år tas inn i balansen. Trer i kraft fra og med regnskapsåret 2011. Forslaget innebærer at estimatavvik mellom og skal balanseføres i sin helhet per Forslaget innebærer videre at estimatavvik fra 2003 til og med 2010 som i dag amortiseres etter 15-årsregelen, skal balanseføres fullt ut i 2011. nov/des 11 Temadager

36 Diverse andre bestemmelser:
Tidspunkt for implementering av nye levealdersforutsetninger i regnskapet Regnskapsføring av planendringer Tidspunkt for implementering av pensjonsreformen i kommuneregnskapet Avgrensning av pensjonsmidler Rentegarantipremie Endringene trer i kraft straks, fra og med regnskapsåret 2011. Tidspunkt for implementering av nye levealdersforutsetninger i regnskapet Ingen endring, beregnes som i dag. Departementet vil i det årlige rundskrivet om beregningsforutsetningene for personkostnadene komme tilbake til når de nye levealdersforutsetningen skal implementeres. Regnskapsføring av planendringer Ingen endring, beregnes som i dag. Men departementet foreslår at virkningen av planendringer skal opplyses i note, på samme måte som det skal opplyses om estimatavvik. Tidspunkt for implementering av pensjonsreformen i kommuneregnskapet Ingen endring, beregnes som i dag. Departementet vil i det årlige rundskrivet om beregningsforutsetningene for personkostnadene komme tilbake til når pensjonsreformen skal implementeres. Avgrensning av pensjonsmidler Presisering i forskriften at egenkapital i pensjonskasser og gjensidig livsforsikringsselskaper ikke skal medregnes i pensjonsmidlene, slik som i privat sektor. Rentegarantipremie Forslaget innebærer at rentegarantipremien ikke skal inngå i beregningen av premieavvik. nov/des 11 Temadager


Laste ned ppt "Høringsutkast: KRS nr. 3 Lån – Opptak, avdrag og refinansiering (GKRS)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google