Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nyheter: Veileder: Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet (KRD) Høringsutkast: KRS nr. 3 Lån – Opptak, avdrag og refinansiering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nyheter: Veileder: Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet (KRD) Høringsutkast: KRS nr. 3 Lån – Opptak, avdrag og refinansiering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nyheter: Veileder: Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet (KRD) Høringsutkast: KRS nr. 3 Lån – Opptak, avdrag og refinansiering (GKRS) Høring: Endring i forskrift om årsregnskap – Regnskapsføring av pensjon (KRD) nov/des 111Temadager

2 Veileder Budsjettering av investeringer og avlutning av investeringsregnskapet nov/des 11 2 Temadager

3 3 Problemstillinger fra dagens praksis Manglende budsjettering og rebudsjettering ved forsinkelser Budsjettering av flerårige prosjekter i år 1 også når det er klart at prosjektet først kommer i gang i år 2 Tar opp lån ut fra et ikke realistisk budsjett og oppstår store beløp i ubrukte lånemidler (styrker likviditeten) Store budsjettavvik EDB-teknisk løsninger på prosjektregnskap nov/des 11Temadager

4 4 Formål: Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres og følges opp, samt hvordan investeringsregnskapet skal avsluttes. Veilederen skal bidra til god (Lik) praksis på området, og fremmed løsninger for god økonomiforvaltning i samsvar med regelverket nov/des 11Temadager

5 5 Veilederen omhandler: Økonomiplan med finansiering Årsbudsjett med finansiering Utforming av vedtak om investeringsbudsjett og låneopptak Budsjettoppfølging Årsregnskap med finansiering, herunder noter Prosjektregnskap nov/des 11Temadager

6 6 Virkeområde og avgrensinger: Virkeområder –Kommuner og fylkeskommuner –Kommunale foretak (regnskap etter KL) –Interkommunale foretak (som følger kommunale regnskapsprinsipper) Avgrensinger –Investering i anleggsmidler, tilhørende finansiering (Skjema 2 A) Ikke med –Utlån og forskuttering, avdrag på lån, avsetning, mottatte avdrag, aksjer/andeler nov/des 11Temadager

7 7 Økonomiplan Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlig inntekter, forventede utgifter og prioritert oppgaver i planperioden (KL § 44 n 3) Økonomiplanen skal være realistisk. I dette ligger at også investeringsutgiftene må fordeles på de enkelte år i økonomiplanen. Det er ikke obligatorisk å benytte skjema 2A og 2B for økonomiplanen, men det er hensiktsmessig å benytte samme skjema i økonomiplanen som i budsjettet. nov/des 11Temadager

8 Økonomiplan skjema 2A nov/des 11Temadager8

9 9 Økonomiplan skjema 2B nov/des 11Temadager

10 Rammer for budsjettering av investeringer (Jf. Brev fra KRD) Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig (Jf. KL § 48) Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer, og årlig bevilgninger er nødvendig for å kunne pådra ugifter i budsjettåret Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstill krav til balanse og realisme 10nov/des 11Temadager

11 Rammer for budsjettering forts. Alle midler er frie og anses som felles finansiering av investeringsportefølgen, unntatt øremerket finansiering fra andre Begrepet udekket/udisponert gjelder differansen mellom samlet tilgang og samlet bruk av midler i året for investeringsregnskapet, og ikke avvik på de enkelte investeringsrammene eller avvik på enkeltprosjektnivå 11nov/des 11Temadager

12 12 Skjema 2B i budsjett og regnskap Investeringsbudsjettet –Skal det angis nærmere fordeling av bevilgningene gitt i skjema 2A for post ”Investeringer i anleggsmidler” Investeringsregnskapet –Skal vise utgifter til ”Investering i anleggsmidler (1. linje i skjema 2A) fordelt på investeringsrammer eller investeringsprosjekter i samsvar med spesifisering i årsbudsjettet nov/des 11Temadager

13 Årsbudsjett skjema 2A 13nov/des 11Temadager

14 Årsbudsjett skjema 2B 14nov/des 11Temadager

15 Vedtak om investeringsbudsjett og låneopptak: Eksempelvis kan forslag til vedtak formuleres slik: 1.Forslag til investeringsbudsjett vedtas, jf skjema 2A og 2B vedlagt, herunder mål og premisser for bevilgningene. 2.Rammen for opptak av lån settes til x,x mill. i 2011. For resterende bruk av lån i budsjettet, y,y mill., benyttes ubrukte lånemidler z,z mill. 3.Rådmannen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rentebetingelser og øvrige betingelser for nye lån, samt undertegne lånedokumentene. Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommuneloven § 50 nr. 7. nov/des 11Temadager15

16 Investeringsbudsjettet må reguleres Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet (KL § 47 nr 2 og nr 3) –Krav til budsjettregulering gjelder også for enkelte bevilgninger når forventede utgifter overskrider de enkelte rammer som er vedtatt i årsbudsjettet –Dette innebærer at forsinkelser eller forseringer av investeringsprosjekter som påvirker kommunestyrets bevilgninger (jf. Skjema 2B), må innarbeides i et revidert budsjettet når avvikene tilsier det. nov/des 11Temadager16

17 Investeringsbudsjettet må reguleres Budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår, skal tas med i årsbudsjettet for påfølgende år, enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse med budsjettregulering. Det er viktig å presisere at det ikke vil være tilstrekkelig for å oppfylle lovens krav å legge til grunn at investeringsprosjekter anses etter en vedtatt økonomiplan eller tidligere års budsjettvedtak. nov/des 11Temadager17

18 18 Vedtak om budsjettjustering Forslag til vedtak 1.Kommunestyret vedtar følgende justeringer av investeringsbudsjettet for 2011 (tall i tusen kr) a.Bygging av skole A (reduksjon)-5 000 b.Bygging av sykehjem A (økning)20 000 c.IKT-investeringer (økning)10 000 Sum endringer25 000 2.Rammen for låneopptak for 2011 økes med 25 mill. til 75 mill. nov/des 11Temadager

19 19 Alle midler er frie: Kommunens midler er som utgangspunktet frie midler, med mindre midlene er øremerket og bundet til bestemte formål Frie midler fra årets driftsbudsjett og fra disposisjonsfond kan også overføres til investeringsbudsjettet som generell finansierings –Bruk av driftsfond gjøres direkte i investeringsregnskapet og inngår ikke i strykningsbestemmelsene for driftsregnskapet nov/des 11Temadager

20 20 Øremerkede/Bundne midler Inntektsnotat GKRS Øremerkede midler skal inntektsføres i takt med at utgiften de skal dekke påløper Utbetalte øremerkede midler som ikke er nyttet til formålet, skal ved årsoppgjøret avsettes til bundne fond Når utgiftene de skal dekke påløper skal de bundne midlene brukes enten de er budsjettert elle ikke nov/des 11Temadager

21 21 Finansieringskilder i investeringsregnskapet 1.Årets investeringsinntekter (tilskudd/salg av anleggsmidler m.m) 2.Bruk av bundet inv.fond 3.Bruk av lånemidler 4.Bruk av ubundet inv.fond 5.Bruk av disp.fond direkte i investeringsregnskapet 6.Overføring fra driftsregnsk. Inntektsføres etter anordningsprinsippet Inntektsføres i takt med utgiftene Inntektsføres/brukes etter behov, opp til budsjett Rekkefølge bør fremgå av reglement nov/des 11Temadager

22 22 Udekkede investeringsutgifter Før man avslutter investeringsregnskapet med udekkede investeringsutgifter, krever regnskapsforskriften at man skal redusere udekket i regnskapet ved å: A.Redusere budsjetterte avsetninger finansiert av inntekter i investeringsregnskapet B.Overføre budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne investeringsfond til prosjekter med manglende finansiell dekning nov/des 11Temadager

23 23 Udekkede investeringsutgifter Før man avslutter investeringsregnskapet med udekkede investeringsutgifter, krever regnskapsforskriften at man skal redusere udekket i regnskapet ved å: A.Redusere budsjetterte avsetninger finansiert av inntekter i investeringsregnskapet B.Overføre budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne investeringsfond til prosjekter med manglende finansiell dekning nov/des 11Temadager

24 24 Udekkede investeringsutgifter Før man avslutter investeringsregnskapet med udekkede investeringsutgifter, krever regnskapsforskriften at man skal redusere udekket i regnskapet ved å: A.Redusere budsjetterte avsetninger finansiert av inntekter i investeringsregnskapet B.Overføre budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne investeringsfond til prosjekter med manglende finansiell dekning nov/des 11Temadager

25 Prosjektregnskap: Investeringsprosjekter kan gå over flere år, og de årlige investeringsbudsjettene/-regnskapene alene vil ikke gi tilstrekkelig informasjon for å støtte opp om prosjektstyring Derfor må prosjektstyring baseres på informasjon ut over obligatoriske budsjett- og regnskapsoppstillingene nov/des 11Temadager25

26 Løpende oppfølging av prosjekt gjennom året Forslag til vedtak: 1.Kommunestyret tar fremlagte regnskapsrapport knyttet til investeringsprosjekter per xx.xx.2011 til orientering 2.Kommunestyret vedtar følgende endringer i kostnadsrammene: a.Skole A: Økning med 10 mill. til 120 mill. b.Sykehjem A: Økning med 10 mill. til 110 mill. c.VA-investeringer: Reduksjon med 10 mill. til 240 mill. nov/des 11Temadager26

27 KRS nr. 3 Høringsutkast til revidert KRS nr. 3 –Lån – opptak, avdrag og refinansiering (Frist for kommentarer er 15. desember 2011) nov/des 11 27 Temadager

28 28 Tidspunkt for regnskapsføring av avdrag Avdrag regnskapsføres når kommunens gjeldsforpliktelse reduseres –Dvs. når avdrag faktisk betales Gjelder uavhengig av hvilke lån som avdras og om det føres i drifts- eller investeringsregnskapet Budsjetterte avdrag har ingen betydning for regnskapsføringen Eneste unntak: Ikke betalt del av minimumsavdraget –Skal belastes driftsregnskapet med motpost kortsiktig gjeld nov/des 11Temadager

29 29 Avdrag på lån etter KL § 50 nr. 1 og 2 Føring i driftsregnskapet er hovedregelen Gjelder på porteføljenivå –Kan betale mer avdrag på ett lån, men mindre på et annet, uten at det blir ”ekstraordinært” Minimumsavdraget skal alltid regnskapsføres i driftsregnskapet –Minimumsavdrag nok til å oppfylle lovens krav om ”like årlige avdrag” Avdrag utover dette føres i investeringsregnskapet dersom finansiert av investeringsinntekter nov/des 11Temadager

30 30 Avdrag på formidlingslån/forskotteringer Regnskapsføres i investeringsregnskapet –Gjelder både avdrag på innlån etter § 50 nr. 6 og mottatte avdrag på utlån/refusjoner på forskotteringer ”Overdekning” – dvs betalt mindre i avdrag enn mottatte avdrag og forskotteringer –Avsettes til bundet investeringsfond –Fondet kan brukes til å Betale avdrag Redusere opptatt beløp ved låneopptak Ved refinansiering ”Underdekning” – dvs betalt mer i avdrag enn mottatte avdrag og forskotteringer –Dekkes av bundet investeringsfond for avdrag –Dersom ikke tilstrekkelige midler, må kommunen finne annen finansiering i investeringsregnskapet nov/des 11Temadager

31 31 Refinansiering av lån Refinansiering/konvertering –Ta opp nytt lån for å innfri ett eller flere lån To alternativer for regnskapsføring 1.Regnskapsføres kun i balansen 2.Regnskapsføres som avdrag og bruk av lå i investeringsregnskapet Regnskapsløsning avhenger av en eller to transaksjoner –Samtidighet mellom innfrielse og opptak av nytt lån, som hovedregel en transaksjon –Ikke samtidighet – vurdere realiteten utfra Sammenheng i transaksjonen Samme regnskapsperiode nov/des 11Temadager

32 32 Ikrafttredelse: Eksisterende KRS nr. 3 (F) gjelder som den er inntil de endringene som foreslås i foreliggende høringsutkast er vedtatt som foreløpig eller endelig standard, og er trådt i kraft. Høringsutkastet kan imidlertid følges fra og med regnskapsåret 2011, men er ikke å anse som bindende tilsvarende en foreløpig standard eller endelig standard. nov/des 11Temadager

33 Pensjon Høring: Endring i forskrift om årsregnskap – Regnskapsføring av pensjon (Frist for uttalelse er 16. desember 2011) nov/des 11 33 Temadager

34 34 Premieavvik Amortisering av premieavvik over 10 år –Det forslås at dette skal tre i kraft fra og med regnskapsåret 2012, med virkning for premieavviket som oppstår i 2011 og senere –Forslaget innebærer ingen endring i amortiseringen av premieavvik oppstått i perioden 2002 til og med 2010. For disse skal amortiseringen fortsatt skje over 15 år. –Kommuner og fylkeskommuner som amortiserer premieavviket fullt ut i det påfølgende år kan videreføre denne praksis. nov/des 11Temadager

35 35 Estimatavvik: Regnskapsføring av estimatavvik –Det forslås at estimatavviket alltid skal regnskapsføres i balansen fullt ut og at uamortiserte estimatavvik fra tidligere år tas inn i balansen. Trer i kraft fra og med regnskapsåret 2011. –Forslaget innebærer at estimatavvik mellom 31.12.10 og 01.01.11 skal balanseføres i sin helhet per 31.12.11. –Forslaget innebærer videre at estimatavvik fra 2003 til og med 2010 som i dag amortiseres etter 15- årsregelen, skal balanseføres fullt ut i 2011. nov/des 11Temadager

36 36 Diverse andre bestemmelser: Tidspunkt for implementering av nye levealdersforutsetninger i regnskapet Regnskapsføring av planendringer Tidspunkt for implementering av pensjonsreformen i kommuneregnskapet Avgrensning av pensjonsmidler Rentegarantipremie Endringene trer i kraft straks, fra og med regnskapsåret 2011. nov/des 11Temadager


Laste ned ppt "Nyheter: Veileder: Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet (KRD) Høringsutkast: KRS nr. 3 Lån – Opptak, avdrag og refinansiering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google