Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FOBE Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rødøy

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FOBE Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rødøy"— Utskrift av presentasjonen:

1 FOBE Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rødøy 29.05.2006
Overingeniør Jonny Korsnes, Husbanken

2 Hva skal vi gjennomgå? Historikk Regelverket Eier sitt ansvar
Sikkerhetsnivået i omsorgsboligene Tiltak

3 Historikk 1992 Trygghet-Verdighet-Omsorg 1994 Velferdsmeldingen
Tjenesten styres av behov ikke bosted 1994 Velferdsmeldingen Sykehjem og omsorgsbolig hand i hand 1996 Handlingsplan for eldreomsorgen Heldøgns pleie, styrket utbygging av omsorgsboliger og enerom

4 Omsorgsboliger er for personer med
Gangbesvær Nedsatt syn og orienterbarhet Nedsatt hørsel Astma og allergi Aldersdemens

5 Omsorgstilbudet består av
+ Omsorgsboligen Den enkeltes ansvar Tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede Tilrettelagt for heldøgns pleie og omsorg Et botilbud livet ut Sykehjemmet Rehabilitering Avlastning Overgangspleie etter sykehusbehandling Krevende langtidspleie Terminalpleie (pleie ved livets slutt)

6 Regelverket KRD JD Plan- og bygningsloven Lov om brannvern
Utøvende myndighet: BE F e r d i g a t s JD Utøvende myndighet: DSB Plan- og bygningsloven Lov om brannvern Prosjektering og bygging Driftsfasen

7 Krav i TEK § 7-22 Risikoklasser og brannklasser

8 Forts. Krav i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
§ 2-1 Kravene til brannteknisk utforming og utstyr er ivaretatt når tekniske krav i eller i medhold av gjeldende plan- og bygningslov er oppfylt Eldre bygninger skal oppgraderes til samme nivå som nyere bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. § 3-5 På overnattingssteder, sykehus og pleieinstitusjoner skal det være vaktordning som står i forhold til risikoen i objektet Krav i Internkontrollforskriften § 5-6 kartlegge farer og problemer og på den bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for og redusere risikoforholdene

9 Noen hensyn å ta Overflater Rømningsveier Boligsprinkling Varsling
Brukeren Organisering Lokalisering

10 Eier sitt ansvar FOBTOT §2.1
Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. Eiers forpliktelser kan ikke fraskrives gjennom avtale

11 Hva er sikkerhetsnivået i omsorgs-boligene?
I 2002 ble det nedsatt en tverretatlig arbeidsgruppe som skulle se på dette bestående av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Statens bygningstekniske etat Sosial- og helsedirektoratet Husbanken

12 78% av bygningene er bygget som ordinære
boliger

13 I 75% av bygningene bor det personer som trenger assistanse ved rømning

14 Hva står vi så overfor? Fra lite trygt: Til trygt:
Antall boenheter: Antall beboere: Antall beboere med behov for assistert rømning: Høyest bebodde etasje: Ikke sprinklet Ikke vakt Brannvesenets innsatstid: Antall røykdykkere: Til trygt: Antall boenheter: Antall beboere: Antall beboere med behov for assistert rømning: Høyest bebodde etasje: Sprinklet Vakt Brannvesenets innsatstid: Antall røykdykkere:

15 Utviklingen viser at Bygningens størrelse og kompleksitet øker
Omsorgstjenesten blir bedre Beboerne blir eldre Flere trenger hjelp til evakuering

16 Hva kan vi så dra ut av dette?
Mange av omsorgsboligene er bygget med ordinær boligstandard, men brukes i stor grad av personer som ikke er i stand til å komme ut ved egen hjelp

17 Hva er en omsorgsbolig? ”En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg og hvor kommunen har tildelingsplikt til boligen”

18 Foreslåtte tiltak Vurdering av regelverket Oppfølging gjennom tilsyn
Opplæring av pleie- og helsepersonell Vakt Tiltak i det enkelte bygg Automatisk alarmanlegg Sprinkler, boligsprinkler, vanntåke

19 Mer informasjon? dsb.no/omsorgsbolig

20 Et lite hjertesukk til slutt
Omsorgsboliger må prosjekteres og bygges i henhold til bruk.


Laste ned ppt "FOBE Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rødøy"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google