Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FOBE Rødøy 29.05.2006 Overingeniør Jonny Korsnes, Husbanken Brannsikkerhet i omsorgsboliger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FOBE Rødøy 29.05.2006 Overingeniør Jonny Korsnes, Husbanken Brannsikkerhet i omsorgsboliger."— Utskrift av presentasjonen:

1 FOBE Rødøy 29.05.2006 Overingeniør Jonny Korsnes, Husbanken Brannsikkerhet i omsorgsboliger

2 Side 2 Husbanken Hva skal vi gjennomgå?  Historikk  Regelverket  Eier sitt ansvar  Sikkerhetsnivået i omsorgsboligene  Tiltak

3 Side 3 Husbanken Historikk  1992Trygghet-Verdighet-Omsorg » Tjenesten styres av behov ikke bosted  1994Velferdsmeldingen » Sykehjem og omsorgsbolig hand i hand  1996Handlingsplan for eldreomsorgen » Heldøgns pleie, styrket utbygging av omsorgsboliger og enerom

4 Side 4 Husbanken Omsorgsboliger er for personer med  Gangbesvær  Nedsatt syn og orienterbarhet  Nedsatt hørsel  Astma og allergi  Aldersdemens

5 Side 5 Husbanken Omsorgstilbudet består av Omsorgsboligen  Den enkeltes ansvar  Tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede  Tilrettelagt for heldøgns pleie og omsorg  Et botilbud livet ut Sykehjemmet  Rehabilitering  Avlastning  Overgangspleie etter sykehusbehandling  Krevende langtidspleie  Terminalpleie (pleie ved livets slutt) +

6 Side 6 Husbanken JD Utøvende myndighet: DSB KRD Utøvende myndighet: BE Regelverket Plan- og bygningsloven Prosjektering og bygging Lov om brannvern Driftsfasen FerdigattestFerdigattest

7 Side 7 Husbanken Krav i TEK § 7-22 Risikoklasser og brannklasser

8 Side 8 Husbanken Forts. Krav i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-1 Kravene til brannteknisk utforming og utstyr er ivaretatt når tekniske krav i eller i medhold av gjeldende plan- og bygningslov er oppfylt Eldre bygninger skal oppgraderes til samme nivå som nyere bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Krav i Internkontrollforskriften § 5-6 kartlegge farer og problemer og på den bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for og redusere risikoforholdene § 3-5 På overnattingssteder, sykehus og pleieinstitusjoner skal det være vaktordning som står i forhold til risikoen i objektet

9 Side 9 Husbanken Noen hensyn å ta  Overflater  Rømningsveier  Boligsprinkling  Varsling  Brukeren  Organisering  Lokalisering

10 Side 10 Husbanken Eier sitt ansvar FOBTOT §2.1 F Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. F Eiers forpliktelser kan ikke fraskrives gjennom avtale

11 Side 11 Husbanken Hva er sikkerhetsnivået i omsorgs- boligene?  I 2002 ble det nedsatt en tverretatlig arbeidsgruppe som skulle se på dette bestående av ­ Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ­ Statens bygningstekniske etat ­ Sosial- og helsedirektoratet ­ Husbanken

12 Side 12 Husbanken 78% av bygningene er bygget som ordinære boliger

13 Side 13 Husbanken I 75% av bygningene bor det personer som trenger assistanse ved rømning

14 Side 14 Husbanken Hva står vi så overfor? Fra lite trygt: F Antall boenheter: 144 F Antall beboere: 200 F Antall beboere med behov for assistert rømning: 75 F Høyest bebodde etasje: 15 F Ikke sprinklet F Ikke vakt F Brannvesenets innsatstid: 15 F Antall røykdykkere: 5 Til trygt: F Antall boenheter: 57 F Antall beboere: 65 F Antall beboere med behov for assistert rømning: 20 F Høyest bebodde etasje: 3 F Sprinklet F Vakt F Brannvesenets innsatstid: 4 F Antall røykdykkere: 3

15 Side 15 Husbanken Utviklingen viser at  Bygningens størrelse og kompleksitet øker  Omsorgstjenesten blir bedre  Beboerne blir eldre  Flere trenger hjelp til evakuering

16 Side 16 Husbanken Hva kan vi så dra ut av dette? Mange av omsorgsboligene er bygget med ordinær boligstandard, men brukes i stor grad av personer som ikke er i stand til å komme ut ved egen hjelp

17 Side 17 Husbanken Hva er en omsorgsbolig? ”En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg og hvor kommunen har tildelingsplikt til boligen”

18 Side 18 Husbanken Foreslåtte tiltak F Vurdering av regelverket F Oppfølging gjennom tilsyn F Opplæring av pleie- og helsepersonell F Vakt F Tiltak i det enkelte bygg – Automatisk alarmanlegg – Sprinkler, boligsprinkler, vanntåke

19 Side 19 Husbanken Mer informasjon? dsb.no/omsorgsbolig

20 Side 20 Husbanken Et lite hjertesukk til slutt Omsorgsboliger må prosjekteres og bygges i henhold til bruk.


Laste ned ppt "FOBE Rødøy 29.05.2006 Overingeniør Jonny Korsnes, Husbanken Brannsikkerhet i omsorgsboliger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google