Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Polar brannbefalslag – 9.september 2002 Hva kan brannvesenet bidra med - før, under og etter en brann? Per Ole Sivertsen Branningeniør Tromsø Brann&Redning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Polar brannbefalslag – 9.september 2002 Hva kan brannvesenet bidra med - før, under og etter en brann? Per Ole Sivertsen Branningeniør Tromsø Brann&Redning."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Polar brannbefalslag – 9.september 2002 Hva kan brannvesenet bidra med - før, under og etter en brann? Per Ole Sivertsen Branningeniør Tromsø Brann&Redning

3 Polar brannbefalslag – 9.september 2002FagområderFagområder •Brannvesenet er delt inn i tre fagområder –Forebyggende (tilsyn, feiing og informasjon) –110-sentraler (alarmmottak og utalarmering) –Beredskap (brannslokking og bistand ved ulykker)

4 Polar brannbefalslag – 9.september 2002 Lover og forskrifter •Lov om brann- og eksplosjonsvern –Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn –Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen –Forskrift om brannfarlig vare –Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff •Plan og bygningslov –Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk –Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett –Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker •Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter •Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø •Straffeloven •Lov om skadeerstatning

5 Polar brannbefalslag – 9.september 2002ForebyggendeForebyggende •Før –Gjennomføre med tilsyn av alle piper og ildsteder. –Gjennomføre med tilsyn med bygninger/områder som er registrert som særskilte brannobjekter. •Under –Skaffe til veie informasjon om bygninger og brannkrav til dem. –Vurdere konstruksjoner og farer (sammenras, gasser mm.) •Etter –Skaffe dokumentasjon fra både byggesaken og eget arkiv for å avdekke om TEK og forebyggendeforskriften er fulgt.

6 Polar brannbefalslag – 9.september 2002110-sentral110-sentral •Før –Knytte til seg brannalarmanlegg og sprinkleranlegg med kontaktpersoner. –Meldingsmottak informasjon fra innringer(e). •Under –Utalarmere slokke mannskaper. –Føre logg. •Etter –Loggen(e). –Historikk.

7 Polar brannbefalslag – 9.september 2002BeredskapBeredskap •Før –Drive objektsyn. –Observere under utrykning. •Under –”Skånsom” slokkeinnsats. –Observere på stedet. •Etter –Opplysninger.

8 Polar brannbefalslag – 9.september 2002 Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) •Sikkerhet ved brann –§ 7-2 Sikkerhet ved brann •§ 7-21 Dokumentasjon •§ 7-22 Risikoklasser og brannklasser •§ 7-23 Bæreevne og stabilitet ved brann •§ 7-24 Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk •§ 7-25 Tilrettelegging for slokking av brann •§ 7-26 Brannspredning mellom byggverk •§ 7-27 Rømning av personer •§ 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

9 Polar brannbefalslag – 9.september 2002 TEK - § 7 - 2 Sikkerhet ved brann •Byggverk skal ha planløsning og utførelse som gir tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket, for materielle verdier og for miljø- og samfunns- messige forhold. •Herunder skal det være forsvarlige muligheter for å redde mennesker og dyr og for slokkearbeide. •Byggverk skal plasseres og utføres slik at risiko for brannspredning til andre byggverk blir akseptabel liten.

10 Polar brannbefalslag – 9.september 2002 TEK - § 7 - 21 Dokumentasjon ved brann –ved at byggverket utføres i samsvar med preaksepterte løsninger, eller –ved analyse og/eller beregninger som dokumenterer at sikkerheten mot brann er tilfredsstillende. •Oppfyllelse av kravene til sikkerhet ved brann slik som de er fastsatt i dette kapittel, kan dokumenteres på to måter, enten

11 Polar brannbefalslag – 9.september 2002 Brannteknisk prosjektering

12 Polar brannbefalslag – 9.september 2002 Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker Kap. V. Kontroll •§ 24 Generelt •§ 25 Kontrollform •§ 26 Kontrollplan. Generelt •§ 27 Krav til kontrollplan for prosjektering •§ 28 Krav til kontrollplan for utførelse •§ 29 Gjennomføring av kontroll. •§ 30 Sluttkontroll

13 Polar brannbefalslag – 9.september 2002 Dimensjoneringsforskriften § 4 - 8. Innsatstid •Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem m.v., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l. skal innsatstiden ikke overstige 10 min. •Innsatstid i tettstedet forøvrig skal ikke overstige 20 min. •Til sykehus/sykehjem m.v. Kan innsatstiden i særskilte tilfelle være lengre dersom det er gjennomført særskilte tiltak som kompenserer den økte risiko.

14 Polar brannbefalslag – 9.september 2002 Dimensjoneringsforskriften § 5 - 2. Vaktlag og støttestyrke •Et vaktlag skal minst bestå av: –1 utrykningsleder –3 brannkonstabler/røykdykkere. •Støttestyrke er: –fører for tankbil –fører for snorkel-/stigebil.

15 Polar brannbefalslag – 9.september 2002 Forventninger til innsatsstyrken etter standard dimensjonering •Branner og ulykker kan for enkelhets skyld deles inn i tre kategorier: –liten –større –de største •Det er forventet at brannvesen som dimensjoneres etter standardkravene skal kunne håndtere "liten" og "større" brann/ulykke. •Etter standardkravene skal enhver kommune ha et brannvesen med minst 16 personer, men med ulike krav til vaktberedskap, avhengig av tettstedets innbyggertall.

16 Polar brannbefalslag – 9.september 2002 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. •Kap. 1 Innledende bestemmelser •Kap. 2 Generelle krav til eier og virksomhet/bruker av brannobjekter •Kap. 3 Krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter •Kap. 4 Krav til tekniske tiltak i særskilte brannobjekter •Kap. 5 Kommunens brannforebyggende oppgaver •Kap. 6 Tilsyn •Kap. 7 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg •Kap. 8 Andre brannforebyggende plikter •Kap. 9 Omsetning og bruk av visse typer brannvernutstyr og apparater •Kap. 10 Avsluttende bestemmelser

17 Polar brannbefalslag – 9.september 2002 NS 3901 – Risikoanalyse av brann i byggverk •Det stilles krav om tilstrekkelig kunnskap om bl.a. brann, rømning og brannbekjempelse. •Det må beskrives bl.a. rømningsplaner, opplæring av personalet og brannøvelser. •Det må gis opplysninger om innsatsstyrke, innsatstid, kompetanse, kapasitet og vannforsyning.

18 Polar brannbefalslag – 9.september 2002OppsummeringOppsummering •Politiet satser og bruker brannvesenet for lite i forbindelse med brannetterforskning. –Brannvesenets brannforebyggende personell (branningeniører) kan bistå i forhold til brudd på bygge- og brannforskrifter. –Brannvesenets 110-sentraler sitter inne både lydlogg og annen loggføring som kan gi politiet nyttig informasjon. –Brannvesenets beredskapspersonell kan gi politiet viktig informasjon om personer og brannbildet under slokkeinnsatsen.

19 Polar brannbefalslag – 9.september 2002 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Polar brannbefalslag – 9.september 2002 Hva kan brannvesenet bidra med - før, under og etter en brann? Per Ole Sivertsen Branningeniør Tromsø Brann&Redning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google