Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Dagkirurgi i et Helse Sør-Øst perspektiv Norsk dagkirurgisk forum 2008 Anne Karin Lindahl Medisinsk direktør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Dagkirurgi i et Helse Sør-Øst perspektiv Norsk dagkirurgisk forum 2008 Anne Karin Lindahl Medisinsk direktør."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Dagkirurgi i et Helse Sør-Øst perspektiv Norsk dagkirurgisk forum 2008 Anne Karin Lindahl Medisinsk direktør

2 2 Hva innebærer et Helse Sør- Øst perspektiv? - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget

3 3 Visjonen - det er derfor vi er her Gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og personlig økonomi

4 4 Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007 69 000 medarbeidere – utfører om lag 53 000 årsverk Omsetningen i 2006 var 47 milliarder kroner Befolkning på cirka 2,6 millioner mennesker – 56% av landets befolkning 15 Helseforetak 5 private sykehus Avtalespesialister og private aktører

5 5 Helse Sør-Øst

6 6 Mange små opptaksområder Sørlandet 266.401 Telemark 118.193 Innlandet 389.737 Østfold 259.719 Hovedstadsområdet 864.772 Asker og Bærum 157.412 Vestfold 222.104 Blefjell 97.128 Buskerud 140.378 Ringerike 55.666 Kilde : NPR 2006 Opptaksområder (2005)

7 7 Bedre samordning i hovedstads- området Samordning på fag og styrking av forskning Økonomiske resultatkrav Sikre et fortsatt desentralt tilbud Ta ut stordriftsfordeler Komme hele nasjonen til gode Bedre koordinering og utnyttelse av personell, arealer, IKT, støttefunksjoner, innkjøp og investeringer mv Oppdraget Sikre gode og likeverdige helsetjenester til alle som bor i regionen

8 Et økende gap mellom muligheter og finansiering Vi må omprioritere ressursene for å skape et bærekraftig helsevesen Sykdomsgrupper i vekst Forskning Medisinsk teknologi IKT Moderne nybygg Kompetanseutvikling Omstilling med fem innsatsområder Derfor er det nødvendig med et ambisiøst omstillingsprogram 1.Hovedstadsprosessen 2.Forskning 3.IKT, stab og støtte 4.Kunnskapshåndtering 5.Mobilisering

9 9 Overordnede mål for program for en bærekraftig utvikling i Helse Sør-Øst RHF Opprettholde eller forbedre den medisinske kvaliteten i regionen Økt pasientopplevd kvalitet God ressursutnyttelse, effektiv drift ABC 1. Virkningsfulle tiltak (føre til helsegevinst) 2. Trygge og sikre tjenester (unngå utilsiktede hendelser) 3. Å involvere brukerne og gi dem innflytelse 4. God samordning og kontinuitet i tilbudet 5. God ressursutnyttelse 6. Tilgjengelige tjenester og rettferdig fordeling Nasjonal kvalitetsstrategi Et kvalitativt godt helsetilbud er basert på:

10 10 Sammenhengen mellom innsatsområdene Kunnskapshåndtering og beste praksisMobilisering av ansatte og ledere VIRKE- MIDLER INNSATSOMRÅDER Hovedstads- prosessen Forskning IKT, stab- og støtte- funksjoner

11 11 Aktuelle virkemidler Behandle på riktig nivå Samle kliniske funksjoner Tilpasse kapasitet og optimalisere arealbruk Endre HF struktur Skape gode og effektive fellestjenester innen stab og støtte –IKT –Innkjøp –HR –Effektiv eiendomsdrift Gode og effektive pasientforløp God ledelse

12 12 Plan for hovedstadsprosessen 2008 Oppstart Kjerneteam Lokalsykehus, rus, psykiatri Grupper per sykehusområde Styrebeslutning på: Antall sykehusområder Fordeling av HF’ene Opptaksområder Funksjonsfordeling Høring Implemen-tering Styrebeslutning på: Ferdig forslag til inndeling i sykehus-områder Implementeringsplan Plan for gevinstrealisering Grupper per sykehusområde Rapportering mot Direktørmøtet og Programforum JANFEBAPRILJUNOKT  Spesialiserte funksjoner

13 13 Oppdrag og råd om hva vi bør gjøre: Tydeliggjøre lokalsykehusfunksjonen Redusere antallet døgndrevne akuttkirurgiske løp Samle hele avdelinger med regionsykehus-funksjoner til ett HF Samling av spesialiserte funksjoner i det enkelte fag til få sykehus i regionen

14 14 Dagkirurgi innen Helse Sør-Øst pr i dag Utvikling: fra noen få steder med særlig fokus – Ullevål, Bærum mfl og de private til sentral aktivitet ved alle HF Kjennetegnet ved effektiv drift, gjennomtenkt logistikk og ofte god pasientoppfølging og kvalitet

15 15 Innledning Spørsmålene som søkes undersøkt: –Har det skjedd en vridning fra døgn- til dagbehandling innen kirurgiske DRG? –Hvordan er forskjellene i HF`enes praksis mht. andel dagkirugi innen følgende DRG? DRG 222 Operasjoner på kneledd ekskl proteseop DRG 224 Op på humerus/albue/underarm ekskl skulder DRG 225 Operasjoner på ankel & fot DRG 229 Op på håndledd/hånd u/bk eller sårrevisjon DRG 232 Artroskopi Utgangspunkt for analysen er Helse Sør-Øst. De detaljerte DRGanalysene gjøres på et utvalg anonymiserte Helse Sør-Østforetak Tallgrunnlaget hentes fra Norsk Pasientregister, se vedlagte definisjoner

16 16 Hvordan har utviklingen i Helse Sør-Øst vært de siste årene? –Har dagkirurgisk aktivitet økt? –Har det skjedd en vridning fra døgn- til dagbehandling innen kirurgiske pasientbehandling?

17 17 Helse Sør- Øst A ntall opphold med operative inngrep Tallmaterialet viser økning i antall Dagkirurgiske opphold for elektiv virksomhet –Fra 85 tusen til 90 tusen

18 18 Helse Sør- Øst. Kirurgiske DRG, andel dagopphold Andelen dagkirurgi av total elektiv kirurgi har økt ca 1%

19 Foretaksperspektiv: stor variasjon Dagkirurgi: antall pasienter og andel dagkirurgiske opphold

20

21 21 Foretaksperspektiv Dagkirurgiske DRG- antall opphold total (dag+døgn) Tabellen supplerer tabell på forrige side for å gi oversikt over antall opphold totalt

22 22 Dagkirurgi i et Helse Sør-Øst perspektiv:  Skal dagkirurgi utbygges mer?

23 23 Dagkirurgi i et Helse Sør-Øst perspektiv:  Vil man satse kun på dagkirurgi ved de små sykehusene (som kanskje vil miste sin kirurgiske akutt funksjon) eller vil man også gjøre dagkirurgi på de store akutt sykehusene?

24 24 Dagkirurgi i et Helse Sør-Øst perspektiv:  Tenker man seg frittstående enheter eller ønsker man tettere integrering inn i sykehusets inneliggende drift?

25 25 Dagkirurgi i et Helse Sør-Øst perspektiv:  Hvilken rolle skal de private aktørene ha?

26 26


Laste ned ppt "1 Dagkirurgi i et Helse Sør-Øst perspektiv Norsk dagkirurgisk forum 2008 Anne Karin Lindahl Medisinsk direktør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google