Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagkirurgi i et Helse Sør-Øst perspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagkirurgi i et Helse Sør-Øst perspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dagkirurgi i et Helse Sør-Øst perspektiv
Norsk dagkirurgisk forum 2008 Anne Karin Lindahl Medisinsk direktør

2 Hva innebærer et Helse Sør- Øst perspektiv
Hva innebærer et Helse Sør- Øst perspektiv? - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget

3 Visjonen - det er derfor vi er her
Gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og personlig økonomi

4 Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007 medarbeidere utfører om lag 53 000 årsverk Omsetningen i 2006 var 47 milliarder kroner Befolkning på cirka 2,6 millioner mennesker 56% av landets befolkning 15 Helseforetak 5 private sykehus Avtalespesialister og private aktører

5 Helse Sør-Øst

6 Mange små opptaksområder
Buskerud Ringerike Innlandet Blefjell Hovedstadsområdet Telemark I tillegg har (ØST) Sunnaas – 20,4 Diakonhjemmet – 6,4 Lovisenberg – 6,3 Martina Hansens Hospital – 5,1 Revmatismesykehuset – 8,7 Og (SØR) Betanien hospital 4,7 Sørlandet Østfold Vestfold Asker og Bærum Kilde : NPR 2006

7 Oppdraget Bedre samordning i hovedstads- området
Samordning på fag og styrking av forskning Økonomiske resultatkrav Sikre et fortsatt desentralt tilbud Ta ut stordriftsfordeler Komme hele nasjonen til gode Bedre koordinering og utnyttelse av personell, arealer, IKT, støttefunksjoner, innkjøp og investeringer mv Sikre gode og likeverdige helsetjenester til alle som bor i regionen

8 Derfor er det nødvendig med et ambisiøst omstillingsprogram
Vi må omprioritere ressursene for å skape et bærekraftig helsevesen Et økende gap mellom muligheter og finansiering Omstilling med fem innsatsområder Sykdomsgrupper i vekst Forskning Medisinsk teknologi IKT Moderne nybygg Kompetanseutvikling Hovedstadsprosessen Forskning IKT, stab og støtte Kunnskapshåndtering Mobilisering

9 Overordnede mål for program for en bærekraftig utvikling i Helse Sør-Øst RHF
Nasjonal kvalitetsstrategi Et kvalitativt godt helsetilbud er basert på: 1. Virkningsfulle tiltak (føre til helsegevinst) Opprettholde eller forbedre den medisinske kvaliteten i regionen A 2. Trygge og sikre tjenester (unngå utilsiktede hendelser) Økt pasientopplevd kvalitet 3. Å involvere brukerne og gi dem innflytelse B 4. God samordning og kontinuitet i tilbudet C God ressursutnyttelse, effektiv drift 5. God ressursutnyttelse 6. Tilgjengelige tjenester og rettferdig fordeling

10 Sammenhengen mellom innsatsområdene
INNSATSOMRÅDER IKT, stab- og støtte-funksjoner Hovedstads-prosessen Forskning Kunnskapshåndtering og beste praksis VIRKE- MIDLER Mobilisering av ansatte og ledere 10

11 Aktuelle virkemidler Behandle på riktig nivå Samle kliniske funksjoner
Tilpasse kapasitet og optimalisere arealbruk Endre HF struktur Skape gode og effektive fellestjenester innen stab og støtte IKT Innkjøp HR Effektiv eiendomsdrift Gode og effektive pasientforløp God ledelse

12 Plan for hovedstadsprosessen 2008
Rapportering mot Direktørmøtet og Programforum Grupper per sykehusområde Lokalsykehus, rus, psykiatri Oppstart Kjerneteam Implemen-tering Grupper per sykehusområde Høring Spesialiserte funksjoner Grupper per sykehusområde JAN FEB APRIL JUN OKT  Styrebeslutning på: Antall sykehusområder Fordeling av HF’ene Opptaksområder Funksjonsfordeling Styrebeslutning på: Ferdig forslag til inndeling i sykehus-områder Implementeringsplan Plan for gevinstrealisering

13 Oppdrag og råd om hva vi bør gjøre:
Tydeliggjøre lokalsykehusfunksjonen Redusere antallet døgndrevne akuttkirurgiske løp Samle hele avdelinger med regionsykehus-funksjoner til ett HF Samling av spesialiserte funksjoner i det enkelte fag til få sykehus i regionen

14 Dagkirurgi innen Helse Sør-Øst pr i dag
Utvikling: fra noen få steder med særlig fokus – Ullevål, Bærum mfl og de private til sentral aktivitet ved alle HF Kjennetegnet ved effektiv drift, gjennomtenkt logistikk og ofte god pasientoppfølging og kvalitet

15 Innledning Spørsmålene som søkes undersøkt:
Har det skjedd en vridning fra døgn- til dagbehandling innen kirurgiske DRG? Hvordan er forskjellene i HF`enes praksis mht. andel dagkirugi innen følgende DRG? DRG 222 Operasjoner på kneledd ekskl proteseop DRG 224 Op på humerus/albue/underarm ekskl skulder DRG 225 Operasjoner på ankel & fot DRG 229 Op på håndledd/hånd u/bk eller sårrevisjon DRG 232 Artroskopi Utgangspunkt for analysen er Helse Sør-Øst. De detaljerte DRGanalysene gjøres på et utvalg anonymiserte Helse Sør-Østforetak Tallgrunnlaget hentes fra Norsk Pasientregister, se vedlagte definisjoner

16 Hvordan har utviklingen i Helse Sør-Øst vært de siste årene?
Har dagkirurgisk aktivitet økt? Har det skjedd en vridning fra døgn- til dagbehandling innen kirurgiske pasientbehandling?

17 Helse Sør- Øst Antall opphold med operative inngrep
Tallmaterialet viser økning i antall Dagkirurgiske opphold for elektiv virksomhet Fra 85 tusen til 90 tusen

18 Helse Sør- Øst. Kirurgiske DRG, andel dagopphold
Andelen dagkirurgi av total elektiv kirurgi har økt ca 1%

19 Foretaksperspektiv: stor variasjon Dagkirurgi: antall pasienter og andel dagkirurgiske opphold

20 Foretaksperspektiv: stor variasjon Dagkirurgi: antall pasienter og andel dagkirurgiske opphold

21 Foretaksperspektiv Dagkirurgiske DRG- antall opphold total (dag+døgn)
Tabellen supplerer tabell på forrige side for å gi oversikt over antall opphold totalt

22 Dagkirurgi i et Helse Sør-Øst perspektiv:
Skal dagkirurgi utbygges mer?

23 Dagkirurgi i et Helse Sør-Øst perspektiv:
Vil man satse kun på dagkirurgi ved de små sykehusene (som kanskje vil miste sin kirurgiske akutt funksjon) eller vil man også gjøre dagkirurgi på de store akutt sykehusene?

24 Dagkirurgi i et Helse Sør-Øst perspektiv:
Tenker man seg frittstående enheter eller ønsker man tettere integrering inn i sykehusets inneliggende drift?

25 Dagkirurgi i et Helse Sør-Øst perspektiv:
Hvilken rolle skal de private aktørene ha?

26


Laste ned ppt "Dagkirurgi i et Helse Sør-Øst perspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google