Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ABC ? sykehuset Asker og Bærum Sverre M. Totland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ABC ? sykehuset Asker og Bærum Sverre M. Totland."— Utskrift av presentasjonen:

1 ABC ? sykehuset Asker og Bærum Sverre M. Totland

2 Agenda •Historisk tilbakeblikk siden 1997 –Enhetskostnader og DRG-systemet –Intern finansiering av de somatiske avdelinger/budsjettering –Regulering av inntekter i forhold til mer/mindre aktivitet på avdelingen

3 Innføring av stykkpris 2. halvår 1997 •Finansiering av Fylkeskommunale somatiske sykehus gikk fra rammefinansiering til delvis stykkprisfinansiering relatert til innlagte pasienter. •Poliklinikk og (delvis) dagbehandling var fra før stykkpris finansiert gjennom pasientbetaling og Rikstrygdeverket

4 Stykkprisen organiseres gjennom DRG-systemet •DRG-systemet gir en statstikk over sykehusets pasientsammensetning og pasientenes relative ressursforbruk. •DRG-vekten (DRG-poeng) gir et uttrykk for sykehusoppholdets relative ressursforbruk. Gjennomsnittspasienten har DRG-vekt = 1 •Systemet kan brukes som finansieringsgrunnlag. Gjennomført i Norge fra 97. Enhetsprisen for 1 DRG-poeng fastsettes årlig av Stortinget i Statsbudsjettet. •DRG-vekten revideres årlig av Sosial- og helsedirektoratet ved NPR.

5 Hovedprinsipper •Data som registreres rutinemessig i sykehusene brukes som grunnlag. •Gruppene (DRGene) er medisinsk meningsfulle og inneholder • pasienter med lik behandling. •Ressursbruk innenfor hver gruppe (DRG) er statistisk sett homogen. •DRG-vekt er uttrykk for relativ ressursbruk.

6 10 000 Diagnoser 2500 prosedyrer 500 DRGer = sykehusets ”produktutvalg” Diagnose relaterte grupper

7

8 Bærum sykehus BS Gruppering - eksempler Kvinne 30 år. Gravid, moderat svangerskapsforgiftning H.diag: O820 Forløsning ved elektivt keisersnitt Bidiag: O140 Moderat preeklampsi Z370 Enkeltfødsel, levende født Pros:MCA10 Keisersnitt på nedre uterinsegment DRG 371 Keisersnitt m/bk Vekt 1,84

9 Innsatsstyrt finansiering ISF •”stykkprissystem” basert på DRG •Skulle stimulere til økt aktivitet •Føre til bedre prosedyre koding •Sykehusene kunne gjennom å øke aktiviteten øke sine ”frie” inntekter •Ga sterkere insentiver til å gjøre kobling mellom inntekter og aktiviteter (og kostnader).

10 Enhetskostnader •Men er det abc?

11 Kostnadene på medisinsk avd. er en komponent av totalkostnaden

12 Denne består igjen av ulike kostnadskomponenter

13 Budsjettprosessen •Vi kjenner gjennomsnittskostnaden pr. enhet •De kliniske avdelingene planlegger aktivitet •Budsjettet blir en funksjon av innmeldt aktivitet og kostnad pr. enhet •Sykehusledelsen foretar: •Aktivitetsjusteringer som harmoniserer med krav fra Helse Øst RHF •Justeringer som følge av kvalitetsheving eller strukturelle endringer

14 Aktivitetsbasert budsjett kirurgisk avdeling

15 Aktivitetsbasert budsjett operasjons avdelingen

16 Budsjettprosessen •Kliniske avdelinger •Planlegge aktivitet på alle omsorgsnivå –DRG-poeng heldøgnspasienter –DRG-poeng pasienter til dagkirurgi/- behandling –polikliniske konsultasjoner

17 Prinsipper •Sykehuset planlegger å produsere 22500 DRG-poeng •Dersom sykehuset produserer mer får sykehuset et økt inntekt •Derom sykehuset produserer mindre får sykehuset et trekk i inntekten •Dette ønskes videreført ned på de kliniske- og service avdelinger + kjøkken

18 Nasjonal DRG-refusjon 2008 33.647,- Ved aktivitetsendring reguleres 40 % for ordinære pasienter, 13.459,- Ved aktivitetsendring reguleres 80 % for gjestepasienter, 26.918,- Dette videreføres i sin helhet ned på avdelingene, med unntak av 10 % til overheadkostnader for innlagte pasienter.

19 Refusjonssatser innlagte

20

21 ISF

22

23 •Se litt på hvor stor del av kaka isf i 1999 •Kontra 2008

24 Enhetskostnader inneliggende Legelønn opp 16,7 %


Laste ned ppt "ABC ? sykehuset Asker og Bærum Sverre M. Totland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google