Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Rett kompetanse på rett plass” Kompetanse som forutsetning for å lykkes. Jan-Erik Nilsen, 2.nestleder NSF og nestleder i SORs styre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Rett kompetanse på rett plass” Kompetanse som forutsetning for å lykkes. Jan-Erik Nilsen, 2.nestleder NSF og nestleder i SORs styre."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Rett kompetanse på rett plass” Kompetanse som forutsetning for å lykkes. Jan-Erik Nilsen, 2.nestleder NSF og nestleder i SORs styre.

2 Hvorfor samhandlingsreform? Bedre koordinerte helsetjen ester Mer vekt på forebygging og tidlig innsats Dempe fremtidig vekst i helseutgiftene

3 Norsk Sykepleierforbund (NSF) ønsker Samhandlingsreformen velkommen. Spesielt mener vi det er positivt at meldingen satser så tydelig på: Folkehelsearbeid og forebyggende helsetjenester Bedre helsetjenester der befolkningen bor.

4 Økt satsning på folkehelse og forebygging: NSF har i mange år påpekt behovet for økt satsning på forebyggende helsearbeid, både til barn/unge og voksne. Nå har vi foreslått et tilsvarende tilbud for den voksne befolkningen. (Lavterskeltilbud) NSF mener at det må utarbeides en forpliktende opptrappingsplan for det forebyggende helsearbeidet.

5 Oppgradering av kommunene er nødvendig : For å kunne etablere funksjonelle enheter med nok kompetanse til å ha et bredt tilbud, kan ikke befolkningsgrunnlaget være for lite. For å kunne etablere gode lærings- og mestringssentra i kommunene. For å kunne bygge opp robuste fagmiljø Helsekommuner

6 Fem hovedgrep foreslås Klarere pasientrolle Ny framtidig kommunerolle Etablering av økonomiske insentiver Spesialisthelsetjenesten skal utvikles slik at den i større grad kan bruke sin spesialiserte kompetanse Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer

7 Lovpålagt pasientansvarlig NSF mener at pasienter med behov for koordinerte tjenester trenger en pasientansvarlig, ikke bare en kontaktperson (slik forslaget er), fordi de trenger bistand fra helsepersonell med kunnskap og kompetanse om: pasientenes helsetilstand, pasientrettigheter, helsetjenestetilbud, samhandling og informasjonshåndtering

8 Utfordringer og muligheter Vårt hovedfokus: Kvalitet og pasientsikkerhet Tydeliggjøre sykepleiernes rolle, plass og funksjon Arbeidskraftbehov, kompetanse, rekruttering og lønn Konsekvenser for utdanningene Behov for fleksibilitet og arbeidstakerrettigheter

9 Omsorgsteknologi  Kroppssensorer  Sporingsteknologi  Smarthusteknologi  Roboter  Kommunikasjonsverktøy

10 3. e-Helse: IKT, teknologi Det må satses på: Teknisk infrastruktur og utstyr EPJ – må videreutvikles Meldingsutveksling – satsingen må intensiveres Kjernejournal – alle som har tjenstlige behov må få tilgang Telemedisin og omsorgsteknologi – må få større fokus Økt IKT-kompetanse blant helsepersonell.

11 Attraktive arbeidsplasser er nødvendig for å dekke fremtidens behov for helse- personell!

12 Hva er en attraktiv arbeidsplass? NSF mener: En attraktiv arbeidsplass kjennetegnes ved at virksomheten fremmer likelønn og tilbyr konkurransedyktig lønn, har tilstrekkelig og kvalifisert bemanning, gode fagmiljøer, godt arbeidsmiljø, gode arbeidstidsordninger samt hele og faste stillinger.

13 Hovedoverskrifter? Likestilling – Arbeidstid, heltid/deltid, lønn, yrkesskade Verdsetting – Lønn, kompetanse, organisering av arbeidet, vurdering av belastning Bemanning -Grunnbemanning, heltid, innleie, midlertidig tilsetting Kvalitet -Kompetansesammensetning/utvikling, faglig forsvarlighet

14 Alt henger sammen! Bemanning Kompetanse/ kompetanseutvikling Lønn/ likelønn Rekruttere og behold e Kvalitet

15 Attraktive arbeidsplasser verdsetter kompetanse og tilbyr gode fagmiljøer! – KS: Kompetanse var sentral tema i HTO 2008 – - Kompetansekartlegging – lokale forhandlinger – - NSFs prosjekt- Fafo rapport – Econ-rapporten: ”Bemanning i kommunal pleie og omsorg” – på oppdrag fra NSF – Samhandlingsreformen

16 Fafo-rapporten: Sykepleiernes kompetanse. Etter- og videreutdanning, verdsetting og motivasjon Hovedfunn: Sykepleierne har høy kompetanse Kompetansen utnyttes i mindre grad i kommunene Sykepleiere med høy kompetanse verdsettes ikke

17 Utdanning og forskning.. både dagens utdannings- og forskningssystem vil bli gjennomgått med sikte på at disse i større grad skal understøtte de kommunale oppgavene. (Kap 3.3.3) NSF støtter behovet for en gjennomgang av sykepleier- utdanningen og de andre helse- og sosialutdanningene. Nye masterstudier og videreutdanninger må være i tråd med fremtidig behov. Det er behov for mer praksisnær forskning i 1. linjen.

18 Klinisk ekspertroller F.eks: NSF arbeider for å etablere en ny rolle for sykepleiere: Kliniske ekspertsykepleiere skal arbeide i 1. linjen med pasienter som har komplekse sykdomsbilder og et stort behov for helsehjelp. Med utgangspunkt i fastlagte retningslinjer skal de: henvise pasienter til for eksempel røntgenundersøkelser, poliklinisk vurdering og til innleggelse i sykehus og sykehjem (korttidsplass). ordinere legemidler

19 Økt spesialisering og kompetanse i spesialisthelsetjenesten …v il kreve en kontinuerlig spesialisering av helsepersonellet, i samarbeid med utdanningsinstitusjonene: - Sykehusene må ha kompetanseplaner og utdannings- institusjonene må få forutsigbare rammer. - Sykehusene må ta i bruk flere kvalitetsindikatorer for å sikre gode pasientresultater: Det må på plass et kvalitetssystem som også fanger opp sykepleiesensitive indikatorer: smerte, ernæring, fall, liggesår, blodpropper, infeksjoner, hjertestans, medisineringsfeil, sykehusoppholdets lengde og dødelighet.

20 Arbeidstid Økende press på arbeidstidsordninger og – reguleringer: – Større grad av fleksibilitet – Arbeidsgiver vil ha mer kontroll og beslutningsmyndighet – Ubekvem arbeidstid Uenighet om forståelse av overenskomst og arbeidsmiljølov

21 Heltid - deltid 53 % av sykepleierne jobber deltid (2008) En økning på nesten 10 % de siste åtte årene Totalt i samfunnet har andelen deltidsarbeidende kvinner gått ned (-2,5 %) Mest utbredt i kommunehelsetjenesten (56 % jobber deltid) Størst økning i spesialisthelsetjenesten (+14 %) (Tallene inkluderer ledere, som i hovedsak jobber heltid). (Kilde: SSB)

22 Deltid: Frivillig eller ufrivillig? Både og: En del ønsker å jobbe deltid, men mange vil uansett jobbe mer: Hver tredje sykepleier med deltidsstilling ønsker større stillingsbrøk (NSFs medlemsundersøkelse 2006) En av fire sykepleiere ønsker lengre avtalt arbeidstid (Samfunnsspeilet 4/2009 (SSB)) Men 7 av 10 er helt eller delvis enige i at det er for belastende å gå i hel stilling. (NSFs medlemsundersøkelse 2006)

23 Dårligere kvalitet på tjenestene/svekket pasientsikkerhet Uheldig for rekrutteringen Mindre effektivt og mindre fleksibelt Svekket arbeidsmiljø Samfunnsøkonomisk uheldig Konsekvenser av utstrakt bruk av deltid

24 Sykefravær - forklaringer Belastende arbeidstidsordninger Grad av selvbestemmelse i arbeidet Kompetanse og mestring Betydningen av nærvær

25 Arbeidsplassens inkluderingsevne! Innfør ny vurdering - i tillegg til arbeidstakers arbeidsevne! Økonomiske og organisatoriske forutsetninger for å håndtere sykefravær og inkludering Arbeidstilsynets kampanjer viser misforhold mellom oppgaver og ressurser både i sykehjem og på sykehus Eks. Åsnes kommune, høyt sykefravær – men mye inkludering !

26 NSF mener: Utdanning må lønne seg – også for de kvinnedominerte utdanningsgruppene i offentlig sektor! Det må avsettes tid og menneskelige ressurser til planmessig kompetanseutvikling. Kompetansen må synliggjøres i tariffavtalene.

27 Utdanning, fagutvikling og forskning Kunnskaps- og kompetanseutvikling Utdanning Videreutdanning Forskning

28 Brukermedvirkning, tvang og menneskerettigheter

29 Spørsmål vi alle bør stille oss: Hvem definerer kvalitet? Hvem beslutter hva som skal være standard for kvalitet? Hvem bestemmer de faglige standardene og sikrer en organisering som fremmer kvalitet i tjenesten? Hvor tydelig fremstår vi for å synliggjøre vårt ansvar og ulike roller i helsetjenesten?

30 Lykke til med samhandlingsreformen og takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "”Rett kompetanse på rett plass” Kompetanse som forutsetning for å lykkes. Jan-Erik Nilsen, 2.nestleder NSF og nestleder i SORs styre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google