Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forventninger til samhandlingsreformens betydning for funksjonshemmede Hva er, hvem har behov for koordinerte tjenester?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forventninger til samhandlingsreformens betydning for funksjonshemmede Hva er, hvem har behov for koordinerte tjenester?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forventninger til samhandlingsreformens betydning for funksjonshemmede Hva er, hvem har behov for koordinerte tjenester?

2 ”Sett fra pasientens ståsted er det neppe særlig viktig om ansvaret er delt mellom en kommunehelsetjeneste og en spesialisthelsetjeneste. Det må være et mål at pasienter og brukere møter en helhetlig helsetjeneste som er godt samordnet, preget av kontinuitet og med helhetlige behandlingskjeder og pasientforløp som ivaretar god behandlingskvalitet, uansett hvem som har ansvaret for de enkelte deltjenestene.”.

3 St.meld. nr. 39 (1991-92) Attføringsmeldingen «Det foreslås en generell styrking av medisinsk rehabilitering i helsetjenestens tre nivåer»

4 St.meld. nr. 50 (1993-94) Samarbeid og styrking «Det har likevel vist seg vanskelig å prioritere dette feltet [habilitering og rehabilitering red.anm.] i tilstrekkelig grad.» «Regjeringen vil fortsette å prioritere sektoren.» Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 9. september 1994

5 St.meld. nr. 35 (1994-95) Velferdsmeldingen Sosialkomiteens innstilling: «Et vellykket rehabiliteringsarbeid forutsetter samarbeid mellom en rekke faggrupper på ulike nivåer. Etter komiteens vurdering er bl. a. en svikt i samarbeidet en årsak til manglende resultater. Komiteen mener derfor at dette vesentlige forhold bør vektlegges og forutsetter at Regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en egen sak, gjerne en stortingsmelding, om hvordan rehabiliteringsarbeidet kan styrkes.»

6 St.meld. 21 (1998-1999) Rehabiliteringsmeldinga Ansvar og meistring Mot ein heilskapleg rehabiliteringspolitikk «Rehabiliteringstilbodet er i dag i for stor grad prega av manglande planlegging og koordinering, uklare ansvarsforhold og for lite medverknad frå brukarane sjølve.» «Med utgangspunkt i eit brukarperspektiv fokuserer meldinga spesielt på rehabilitering i kommunen, der dei viktigaste verkemidla og arenaene for sosial deltaking finst.» Tilråding frå Sosial- og helsedepartementet av 11. desember 1998

7 Soria Moria-erklæringen Plattform for regjeringssamarbeidet 2005-09 Regjeringen vil: sikre rehabilitering og opptrening til alle som trenger det.

8 «Komiteen mener at habilitering og rehabilitering må bli det neste store satsingsområdet i helsesektoren.» 2006 og 2008

9 St.prp. nr. 1 (2007–2008) kapittel 9 Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008-2011 «Departementet forventer at alle med ansvarsposisjoner i helse- og omsorgstjenesten tar et helhetlig ansvar for å sikre en endring i fordelingen av de ressursene som stilles til rådighet for helsetjenestene totalt sett, i samsvar med de politiske signalene i denne strategien.»

10 – Arbeidet gikk veldig fort og vi hadde ikke tid og kapasitet til å behandle spesialisert rehabilitering på en god nok måte. Her skal vi følge opp neste år når nasjonal helseplan blir lagt frem.

11 – Rehabilitering må løftes betydelig opp! Det mener jeg virkelig

12 Definisjon rehabilitering «Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, der flere aktører samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukeren sin egen innsats for å oppnå best mulig funksjons-og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet»

13 Forløpsgruppen multifunksjonshemmede barn ”Dersom alle som har rett på individuell plan hadde fått det, og dokumentet hadde blitt fulgt opp. Hadde det ikke vært behov for dette arbeidet.”

14 Om koordinator at ordningen [koordinator] kun skal gjelde for pasienter som vil ha særlig nytte av å få utpekt en fast kontaktperson som han eller pårørende kan henvende seg til direkte og som kan formidle faglig og praktisk informasjon og være pasientens koordinator innad og mellom helse- og omsorgstjenestene. Det praktiske opplegget skal ikke legge urimelig byrder på virksomhetenes arbeidssituasjon.

15 Regjeringsplattformen 2009 - 2013 For å lykkes med samhandlingsreformen, må kommunehelsetjenesten gjøres attraktiv som arbeidssted. Pasientene skal ha kvalitet i tjenestene. Det må settes av tilstrekkelig ressurser til habilitering og rehabilitering.


Laste ned ppt "Forventninger til samhandlingsreformens betydning for funksjonshemmede Hva er, hvem har behov for koordinerte tjenester?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google