Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sivilombudsmannen Den sakkyndige vurderingen-innholdet:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sivilombudsmannen Den sakkyndige vurderingen-innholdet:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sivilombudsmannen Den sakkyndige vurderingen-innholdet:
I flere av utredningene har PPT ikke vurdert eller tatt standpunkt til flere av de lovpålagte innholdsmessige kravene som følger av § 5-3, annet ledd. De innholdsmessige mangler i de sakkyndige vurderingene må kritiseres, sier Sivilombudsmannen

2 Sivilombudsmannen Den sakkyndige vurdering - innholdet:
PPTs standpunkt om ikke å uttale noe om spes.undervisningens omfang, er i strid med lovens intensjoner og departementets retningslinjer Det er ikke i samsvar med loven og lovens intensjoner at PPT overlater til kommunen å ta stilling til om ev. ekstra ressurser skal gis i form av tilr. opplæring eller spes.underv.

3 Sivilombudsmannen Den sakkyndige vurdering - varighet:
Lite tilfredsstillende at flere av de sakkyndige vurd. synes å være gitt virketid ut hele grunnskolen/ikke var tidsbegrenset Sivilombudsmannen ber UFD vurdere å gi forskrifter om de sakkyndige uttalelsenes innhold

4 Sivilombudsmannen Søknaden
Verken oppl.loven eller forv.loven krever at det foreligger en søknad om spes.uv. Oppl.loven krever at det foreligger sakkyndig vurd., at de foresatte har samtykket både i utarbeidelsen av denne og i at det treffes vedtak om spes.uv. - De foresatte skal også få mulighet til å uttale seg før vedtak treffes.

5 Sivilombudsmannen Den sakkyndige vurdering - utarbeidelsen
Sakkyndig vurdering skal foreligge før kommunen fatter vedtak om spes.uv. Utarbeidelse av sakkyndig vurd. betinger samtykke fra elev eller foreldre Sivilomb. understreker rask saksbehandling særlig for nyhenviste elever Kommunens ansvar å sørge for at PPT har tilstr. ressurser til å gj.føre lovpålagte oppgaver

6 Sivilombudsmannen Vedtaket-brukermedvirkning:
Rektor må rådføre seg med foreldrene før vedtak fattes hvis vedtaket innebærer avvik fra den sakkyndige vurderingen. Der dette ikke har skjedd, må dette kritiseres En endring i IOP forutsetter uttalerett for de foresatte Uttalerett også ved større avvik mellom ressursforutsetningen i IOP og vedtaket

7 Sivilombudsmannen Vedtaket-utforming av vedtaket:
Vedtak om spesialundervisning skal vise opplæringstilbudet-vedtaket skal være skriftlig IOP kan gjøres til en del av vedtaket Av vedtaket må det framgå klart og lettfattelig hva den samlede ressursen er

8 Sivilombudsmannen Vedtaket - utforming:
Begrepsbruken bør være klar-utfordringer: årstimer-uketimer Sivilombudsmannen anbefaler at det samlede tilbudet til eleven går klart og entydig fram av vedtaket

9 Sivilombudsmannen Vedtaket - begrunnelse:
Enkeltvedtak skal begrunnes skriftlig For alle skolene var beskrivelsen av de faktiske forhold som vedtakene bygde på, gjennomgående svært mangelfull Ikke mulig å se hvilket grunnlag rektor hadde for sitt vedtak I det hele tatt vanskelig å få en god oversikt over elevens sit. og konsekv. av vedtaket

10 Sivilombudsmannen Vedtaket - begrunnelse:
Begrunnelsene for standardpreget-lite individuell begrunnelse Når vedtaket avviker fra angitt og begrunnet behov kreves individuell begrunnelse. At dette ikke er gjort, må kritiseres Vedtak som avviker fra PPTs tilråding, må begrunnes. At dette ikke er gjort, må kritiseres

11 Sivilombudsmannen Vedtaket - informasjon:
Vedtakene inneholdt tilfredsstillende oppl. om klagerett, klagefrist, klageinstans og nærmere framgangsmåte Vedtakene manglet oppl. om retten til dokumentinnsyn-dette må kritiseres Vedtakene inneh. ikke informasjon om adgangen til å få tilkjent sakskostnader ved omgjøring av vedtak


Laste ned ppt "Sivilombudsmannen Den sakkyndige vurderingen-innholdet:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google