Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Sivilombudsmannen Den sakkyndige vurderingen-innholdet: n I flere av utredningene har PPT ikke vurdert eller tatt standpunkt til flere av de lovpålagte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Sivilombudsmannen Den sakkyndige vurderingen-innholdet: n I flere av utredningene har PPT ikke vurdert eller tatt standpunkt til flere av de lovpålagte."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Sivilombudsmannen Den sakkyndige vurderingen-innholdet: n I flere av utredningene har PPT ikke vurdert eller tatt standpunkt til flere av de lovpålagte innholdsmessige kravene som følger av § 5-3, annet ledd. n De innholdsmessige mangler i de sakkyndige vurderingene må kritiseres, sier Sivilombudsmannen

2 2 Sivilombudsmannen Den sakkyndige vurdering - innholdet: n PPTs standpunkt om ikke å uttale noe om spes.undervisningens omfang, er i strid med lovens intensjoner og departementets retningslinjer n Det er ikke i samsvar med loven og lovens intensjoner at PPT overlater til kommunen å ta stilling til om ev. ekstra ressurser skal gis i form av tilr. opplæring eller spes.underv.

3 3 Sivilombudsmannen Den sakkyndige vurdering - varighet: n Lite tilfredsstillende at flere av de sakkyndige vurd. synes å være gitt virketid ut hele grunnskolen/ikke var tidsbegrenset n Sivilombudsmannen ber UFD vurdere å gi forskrifter om de sakkyndige uttalelsenes innhold

4 4 Sivilombudsmannen Søknaden n Verken oppl.loven eller forv.loven krever at det foreligger en søknad om spes.uv. n Oppl.loven krever at det foreligger sakkyndig vurd., at de foresatte har samtykket både i utarbeidelsen av denne og i at det treffes vedtak om spes.uv. - De foresatte skal også få mulighet til å uttale seg før vedtak treffes.

5 5 Sivilombudsmannen Den sakkyndige vurdering - utarbeidelsen n Sakkyndig vurdering skal foreligge før kommunen fatter vedtak om spes.uv. n Utarbeidelse av sakkyndig vurd. betinger samtykke fra elev eller foreldre n Sivilomb. understreker rask saksbehandling særlig for nyhenviste elever n Kommunens ansvar å sørge for at PPT har tilstr. ressurser til å gj.føre lovpålagte oppgaver

6 6 Sivilombudsmannen Vedtaket-brukermedvirkning: n Rektor må rådføre seg med foreldrene før vedtak fattes hvis vedtaket innebærer avvik fra den sakkyndige vurderingen. Der dette ikke har skjedd, må dette kritiseres n En endring i IOP forutsetter uttalerett for de foresatte n Uttalerett også ved større avvik mellom ressursforutsetningen i IOP og vedtaket

7 7 Sivilombudsmannen Vedtaket-utforming av vedtaket: n Vedtak om spesialundervisning skal vise opplæringstilbudet-vedtaket skal være skriftlig n IOP kan gjøres til en del av vedtaket n Av vedtaket må det framgå klart og lettfattelig hva den samlede ressursen er

8 8 Sivilombudsmannen Vedtaket - utforming: n Begrepsbruken bør være klar-utfordringer: årstimer-uketimer n Sivilombudsmannen anbefaler at det samlede tilbudet til eleven går klart og entydig fram av vedtaket

9 9 Sivilombudsmannen Vedtaket - begrunnelse: n Enkeltvedtak skal begrunnes skriftlig n For alle skolene var beskrivelsen av de faktiske forhold som vedtakene bygde på, gjennomgående svært mangelfull n Ikke mulig å se hvilket grunnlag rektor hadde for sitt vedtak n I det hele tatt vanskelig å få en god oversikt over elevens sit. og konsekv. av vedtaket

10 10 Sivilombudsmannen Vedtaket - begrunnelse: n Begrunnelsene for standardpreget-lite individuell begrunnelse n Når vedtaket avviker fra angitt og begrunnet behov kreves individuell begrunnelse. At dette ikke er gjort, må kritiseres n Vedtak som avviker fra PPTs tilråding, må begrunnes. At dette ikke er gjort, må kritiseres

11 11 Sivilombudsmannen Vedtaket - informasjon: n Vedtakene inneholdt tilfredsstillende oppl. om klagerett, klagefrist, klageinstans og nærmere framgangsmåte n Vedtakene manglet oppl. om retten til dokumentinnsyn-dette må kritiseres n Vedtakene inneh. ikke informasjon om adgangen til å få tilkjent sakskostnader ved omgjøring av vedtak


Laste ned ppt "1 Sivilombudsmannen Den sakkyndige vurderingen-innholdet: n I flere av utredningene har PPT ikke vurdert eller tatt standpunkt til flere av de lovpålagte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google