Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Behandling av klagesaker på standpunktkarakter Rådgiver Anita Kristiansen Rådgiver Malin Bruun.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Behandling av klagesaker på standpunktkarakter Rådgiver Anita Kristiansen Rådgiver Malin Bruun."— Utskrift av presentasjonen:

1 Behandling av klagesaker på standpunktkarakter Rådgiver Anita Kristiansen Rådgiver Malin Bruun

2 Liv og lære Lovgivers intensjoner  Prinsippet om en likeverdig og rettferdig vurdering.  Kompetansenivå opp mot kompetansemål i læreplanen. Realiteter – hva blir vektet i vurderingen?  Fagets art  Elevens holdninger, deltakelse og innsats  Prestasjoner  Fravær, orden og atferd  Personlige forhold

3 Standpunktkarakter  Gis etter endt opplæringsløp (sluttvurdering).  Gir informasjon om hva eleven kan opp mot læreplanens kompetansemål i faget.  Skal vise bredden i elevens kompetanse.  Omfatter også karakter i orden og atferd.

4 Standpunktkarakter forskrift til opplæringsloven § 3-17 fjerde ledd Enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2. Et enkeltvedtak pr. standpunktkarakter. Klagerett på hvert enkeltvedtak.

5 Hva kan det klages på? forskrift til opplæringsloven § 5-1  Standpunktkarakter i fag eller orden og atferd.  Vedtak om ikke å sette standpunktkarakter (ikke vurdert, IV).

6 Hvem kan klage? forskrift til opplæringsloven § 5-2  Elev over 15 år kan klage uten skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte.  Foreldre/foresatte til elever under 18 år har selvstendig klagerett.

7 Klageinstans og klagebehandling forskrift til opplæringsloven §§ 5-5 og 5-12 Klagefristen er 10 dager  Kort av hensyn til dato for inntak til videregående skole – 8. juli 2013.  Avgjørelse i klagesaken kan ha betydning for inntak til videregående opplæring.

8 Hvordan løser dere tidsklemma?

9 Klageinstans og klagebehandling forskrift til opplæringsloven §§ 5-5 og 5-12 Fylkesmannen er klageinstans.  Skolen har ikke adgang til å endre karakteren uten å sende klagen til Fylkesmannen. Fylkesmannen vurderer bare om gjeldende vurderingsforskrift er fulgt.  Vi skal ikke overprøve faglærers vurdering om hva som er riktig karakter. For at klageren skal få medhold, er det nok at det kan reises tvil om gjeldende regler er overholdt.

10 Hva betyr medhold i klage? Medhold Når klager får medhold, betyr dette at Fylkesmannen sier at skolen ikke har fulgt vurderingsforskriften. Ikke medhold Når klager ikke får medhold, betyr dette at Fylkesmannen sier at skolen har fulgt vurderingsforskriften.

11 Dokumentasjonskravet - fagkarakter forskrift til opplæringsloven § 5-12 første ledd Skolen må sende over:  Redegjørelse fra faglærer om grunnlaget for karakteren eller at det ikke kan vurderes.  Redegjørelse for underveisvurderingen.  Redegjørelse fra rektor om saksbehandlingen ved skolen.  Klagen fra elev/foresatte.

12 Dokumentasjonskravet – orden og atferd forskrift til opplæringsloven § 5-13 Redegjørelse fra kontaktlærer og rektor om:  Hvilken karakter i orden og atferd som tidligere er gitt.  Hvilke tiltak skolen har satt i verk for å rette på forholdene.  Kopi av ordensreglementet.  En fyldig begrunnelse for karakteren.  Utskrift av protokoll, herunder skriftlig varsel.  Eventuell annen korrespondanse med foresatte.

13 Prosedyre med utgangspunkt i forskrift til opplæringsloven § 5-12 1.Elev/foreldre sender klage til skolen 2.Skolen fyller ut elektronisk skjema for klage og legger ved rektors uttalelse om skolens saksbehandling og faglærers redegjørelse for karakter som sendes Fylkesmannen 3.Fylkesmannen gir medhold i klagen: Saken returneres til skolen for ny vurdering. Skolen kan endre karakter til det bedre eller verre, eller la den være uforandret. Husk at ny vurdering skal begrunnes! 4.Fylkesmannen gir ikke medhold i klagen: Karakter blir uforandret, vedtaket er endelig

14 Erfaringer og praktiske eksempler Årets runde med behandling av klager på standpunktkarakter

15 Statistikk – antall klager og medhold ÅrAntall behandlete sakerMedholdsprosent 20098262,2 201010475 20116470,3 20127266,7 20136663,6 Antall avgangselever i fylket i 2013: 3327* * Disse kan klage på standpunktkarakterer i alle fag.

16 Statistikk – fagfordeling i 2013 FagAntall klager i hvert fag Kroppsøving13 Kunst og håndverk Musikk 8888 RLE Mat og helse Samfunnsfag Norsk hovedmål muntlig 65446544 Engelsk muntlig Norsk hovedmål skriftlig Spansk 322322 Norsk sidemål Samisk 3 muntlig Samisk 3 skriftlig Fransk Sal og scene 2111121111

17 Orden og atferd NB! Her setter FM ny karakter. Endelig vedtak. OppførselOrden 4 behandlete klager1 behandlet klage

18 Resultat av ny vurdering Antall medholdAntall tilbake- meldinger Bedret karakterUendret karakter 42301713 Klagen er sendt tilbake til skolen – hva nå?

19 Hvorfor gir Fylkesmannen medhold i klage?  Svake og vage begrunnelser om elevens måloppnåelse vurdert mot kompetansemål i læreplan  Manglende underveisvurdering

20 Klagefrist og saksbehandlingstid  Eleven og/eller foresatte overholder klagefristen.  Skolen har hovedsakelig kort saksbehandlingstid.  Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hos Fylkesmannen er ca. 10 dager.

21 Hvem er tidstyven?

22 Potensielle tidstyver  Saker som ikke har kommet til Fylkesmannen fordi skolen selv har omgjort karakteren etter klage.  At skolene ikke følger skjemaet som skal sikre sakens opplysning.  Mangelfulle begrunnelser. Følges forskriften, vil dokumentasjonen som hovedregel være tilfredsstillende.

23 Faglærers begrunnelse Kompetansenivå vurdert mot kompetansemål i læreplanen. Fra «Jens kan ikke» til «Jens kan».

24 Faglærers begrunnelse Utenforliggende hensyn  Innsats i andre fag enn kroppsøving.  Forhold av betydning for ordens- og atferdskarakteren der det ikke hører hjemme.  Fravær opp mot vurderingsgrunnlag.  Matematisk gjennomsnittsberegning er fristende.  Elevens forutsetninger og skolens plikt til å gi tilpasset opplæring eller spesialundervisning.

25 Klager på orden og atferd Særlig viktige saksbehandlingsregler  Grunnlaget for nedsatt karakter må være hjemlet i ordensreglementet.  Ved fare for nedsatt karakter skal det sendes skriftlig varsel.

26 Eksempler fra klagesaksbehandling 2013

27 Case 1. Medhold eller ikke medhold? «Marte Kirkerud har deltatt i musikkundervisningen ved Håpet skole skoleåret 2012-2013. Standpunktkarakteren i faget, karakteren 4, er satt med utgangspunkt i elevens faglige kompetanse i faget. Elevene ved Håpetskole får endelig standpunktkarakter etter endt undervisning på 9.trinn. Eleven har ved gjennomføring av utviklingssamtale karakteren 4. Hun har ikke hevet karakteren etter det.» Redegjørelse fra faglærer ved Håpet skole.

28 Case 2. Medhold eller ikke medhold? «Lars Holm har fått karakteren 4 i kroppsøving. Innenfor lagidretter viser han middels måloppnåelse når det gjelder tekniske og taktiske ferdigheter. I individuelle idretter der utholdenhet og styrke er sentralt, viser han også middels måloppnåelse. Lars har en teknikk i svømming som viser middels måloppnåelse. I friluftsliv har han vist lav måloppnåelse gjennom øvelsen orientering med bruk av kart og kompass. Han kan utføre enkel førstehjelp. Videre viser Lars middels måloppnåelse hva angår samhandling innenfor ulike aktiviteter. Han kan utnytte ulike treningsformer. Hans innsats og holdninger står til middels måloppnåelse.» Redegjørelse fra faglærer ved Lillevik skole.

29 Case 3. Medhold eller ikke medhold? «Peder Ås har vært prøvd i ulike idrettsaktiviteter. Han har høy måloppnåelse i ballspill, men middels måloppnåelse i de øvrige. Peder har hatt en positiv utvikling når det gjelder å rose og oppmuntre medelever. Innenfor friluftsliv har han middels måloppnåelse. Når det kommer til trening og livsstil har han middels måloppnåelse, men er vurdert til 5 i førstehjelp. Det som trekker ned og gjør at karakteren ikke kan bli 6, er at Peder ved glemt tøy eller utstyr ikke deltar på enkelte av aktivitetene dersom det ikke er mulig å dra hjem å skifte etterpå. Det sier noe om holdninger og innsats.» Redegjørelse fra faglærer ved Lillevik skole.

30 Case 4. Ny vurdering Hansine Tastad fikk medhold fra Fylkesmannen i sin klage. Saken ble sendt tilbake til Solsiden skole for ny vurdering. Svaret fra skolen lød: « Standpunkt i norsk hovedmål for Hansine Tastad settes til karakter 1». Rektor ved Solsiden skole.


Laste ned ppt "Behandling av klagesaker på standpunktkarakter Rådgiver Anita Kristiansen Rådgiver Malin Bruun."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google