Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkehelsearbeid i Nav

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkehelsearbeid i Nav"— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkehelsearbeid i Nav
Alf-Helge Andreassen - Nav leder Hamarøy

2 Noen sannheter – påstander - utfordringer?
Alle er vi enige i at det er viktig å jobbe forebyggende for å bedre befolkningens helse! Og vi er enig i at skal vi lykkes i dette arbeidet krever det stor innsats på alle nivå i vårt samfunn! Enig? - Da må jeg stille meg spørsmålene; Hva kan jeg som leder bidra med? Hva kan min organisasjon bidra med? Hva vil det kreve av meg som leder?

3 Hvordan kan Nav Hamarøy støtte opp under folkehelsearbeidet?
Vi har lagt noen strategier med tiltak: Holdningsskapende arbeid Folkehelse tema i arbeidsmøter på kontoret – kunnskap og ferdigheter Forskyve fokus fra hva som hemmer til hva som fremmer Fokus på oss selv som rollemodeller i organisasjonen og i lokalsamfunnet Tema i møte med brukerutvalget – informasjon og legitimering Gjennom møter med skolen – yrkesveiledning – OT-tjenesten I møter med legetjenesten – fokus på samhandling Hva hemmer og fremmer folkehelsa. Oversikt over tilbud i lokalsamfunnet. Hvilke tiltak åpner arbeidsgivere for? Hva er Fysak-resepten Egne holdninger og ferdigheter mht kolleger, bruker og øvrige i lokalsamfunnet. Hva serverer vi i møter? Hvilke yrker har absolutte krav til helse og fysiske prestasjoner? Er det noen særtrekk med brukere av nav kontorene? De som sliter mest har lav eller ingen utdanning, fysisk inaktive, mange røyker og noen har problemer med rus.

4 Hvordan kan Nav Hamarøy støtte opp under folkehelsearbeidet?
2. Samhandling internt i kommuneorganisasjonen Nav leder inngår som fast medlem i kommunens Fysakgruppe Nav leder inngår i kommunens strategiske ledergruppe I sykefraværsoppfølging - dialogmøter med arbeidstaker, nærmeste leder og behandlende lege Delfinansiering av lokale tilbud ved at vi kjøper plasser for våre brukere I samarbeid med helsesøster og lege utarbeide tilbud om kosthold og ernæring Ta initiativ til tiltak og prioriteringer i Fysakgruppa ut fra brukergruppens behov. Informere og stille krav til kommunens ledelse mht tiltak som fremmer Folkehelsa. Hva gjør enhetene konkret i forhold til å fremme Folkehelsa? Tiltak og rapportering. Barnehage, skole, samfunnsplanleggere, kultur, helse, omsorg osv. Generelle tiltak som eks: Sykle til jobben, trening i arbeidstida, røyking i arbeidstida, frukt i møter framfor kaker.

5 Hvordan kan Nav Hamarøy støtte opp under folkehelsearbeidet?
Ekstern samhandling Nav`s rolle i folkehelsearbeidet - drøftingssak i AMU Nav Nordland Drøftingssak i Tjenesteområdet - tiltaksprioriteringer Med Arbeidslivstjenesten – IA arbeid I møte med bedriftene – HMS/IA – livsfase I møter med frivillige organisasjoner I møte med ”3.sektor” – arbeid- og avklaring Tema på ledermøte i Nav Nordland til høsten – bistand fra Fylkesprosjektet?? Fysisk aktivitet i arbeidstida, røykeavvenningskurs, insitamenter som fremmer holdningsendringer, tiltak i IA avtalen? Ulike livsfasers utfordringer mht Folkehelse Idrettslag, pensjonistforeninger og lignende. Hva har de av organiserte tilbud? Kravspesifikasjoner til våre samarbeidsparter – fokus på fysisk aktivitet, kosthold og røyk/rus.

6 Hvordan kan Nav Hamarøy støtte opp under folkehelsearbeidet?
I kontakten med brukerne I arbeidet med egenvurdering Når arbeidsevnevurderinger utarbeides i forhold til: Attføringssaker Rehabiliteringspengesaker KVP programmet Arbeids- og avklaringspengene (2010) Konkret og forpliktende tiltak i brukers aktivitetsplan

7 Hvorfor bruker vi tid på dette?
Vi tror og har erfart at fysisk aktivitet og sunne kostholdsvaner gir bedre helse og påvirker arbeidsevnen positivt Vi er bevist de negative virkninger røyk og rus kan ha Vi tror at ”Æventyrlandet - Hamarøy” gir muligheter for fysisk aktivitet tilpasset den enkelte bruker – i organisert form eller som egentrening Klarer vi å veilede brukerne i utfordringer knyttet til hva som fremmer/hemmer helsa, vil vi ha større muligheter til å nå målet om flere i arbeid eller aktivitet.


Laste ned ppt "Folkehelsearbeid i Nav"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google