Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomikonferanse For Sentraladministrasjonen 22. Juni 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomikonferanse For Sentraladministrasjonen 22. Juni 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomikonferanse For Sentraladministrasjonen 22. Juni 2005

2 Myndighet til å justere budsjettet Vedtatt ifm budsjettet i Fylkestinget at Fylkestinget vedtar budsjettet på sektornivå, dvs. som ett beløp pr. sektor Vedtatt i Fylkesrådets sak 37/05 hvem som vedtar budsjettet på lavere nivå Myndighet til å justere budsjettet følger samme inndeling, dersom ikke myndighet videredelegeres av Fylkesrådet eller den enkelte fylkesråd

3 Myndighet til å justere budsjettet Etatsjef/virksomhetsleder: Kan flytte midler mellom poster innenfor samme tjeneste. Den enkelte fylkesråd: Kan flytte midler mellom tjenester innenfor samme Kostra-funksjon (og sektor). Fylkesrådet: Kan flytte midler mellom forskjellige Kostra-funksjoner innenfor samme sektor.

4 Myndighet til å justere budsjettet Fylkestinget: Skal behandle flytting av midler mellom sektorer og evt. justeringer av budsjett- poster innenfor sektor 9 - Fylkestingets enekompetanse, samt alle justeringer av investeringsbudsjettet. Økonomisenteret: Følge opp justeringer som ligger implisitt i budsjettvedtaket, for eksempel fordele midler som følge av lønnsforhandlinger, reguleringspremie pensjon og andre ”fordelingsposter” som ligger i budsjettet. (ikke nevnt i vedtaket i F.rådets sak 37/05)

5 Når skal/bør budsjettet justeres og hvem har ansvaret? Politiske vedtak som innebærer økonomiske konsekvenser: –Skal utføres. –Ansvar: Økonomisenteret. Kontaktpersonene i ØKS går gjennom alle protokoller fra Fylkesrådet og Fylkestinget for å plukke ut vedtak som må følges opp med justering av budsjettet. Men etatene må også kontrollere at justering faktisk er/blir utført.

6 Justeringer - fortsettelse Kompensasjon lønnsøkning, regulerings- premie pensjon og evt. andre fordelings- poster budsjettert under Fylkestingets enekompetanse –Skal utføres. –Ansvar: Økonomisenteret Ligger som oftest implisitt i budsjettvedtaket for senere oppfølging etter hvert som beregningsgrunnlagene blir ferdige.

7 Justeringer - fortsettelse Overføring av midler fra drift til investering vedr. anskaffelse av varige driftsmidler: –Skal utføres. –Ansvar: Etaten/virksomheten Etaten må ta kontakt med sin kontaktperson så snart det anskaffes varige driftsmidler (som skal utgiftsføres i invester- ingsregnskapet) og så vil kontaktpersonen bistå med utarbeiding av nødvendig budsjettjustering.

8 Justeringer - fortsettelse Bruk av midler budsjettert på 149-poster (ufordelte midler) –Skal utføres. –Ansvar: Etaten/virksomheten 149-poster er midler som det i budsjetterings­ øyeblikket ennå ikke er bestemt hvordan skal fordeles på de enkelte konti. Etter hvert som midlene brukes/tildeles gjennom året skal budsjettet justeres tilsvarende og evt. mva. skal beregnes både på utgifts- og inntektssiden.

9 Justeringer - fortsettelse Prosjekter finansiert av eksterne midler: –Bør absolutt utføres. –Ansvar: Etaten/virksomheten. Økonomisenteret har ikke oversikt over de forskjellige prosjektene som pågår til enhver tid. Etaten må derfor kontakte sin kontaktperson og ta initiativ til justering av budsjettet for prosjektet (ØKS vil selvfølgelig kunne være behjelpelig med beregninger og fordeling av midlene på aktuelle poster).

10 Justeringer - fortsettelse Bruk av fondsmidler/avsetninger til fond: –Skal/bør absolutt utføres. –Ansvar: Etaten/virksomheten. Bruk av eller avsetning til fond skal i utgangs-punktet være budsjettert, men en vil likevel ikke la være å avsette evt. rest eksterne midler selv om det ikke er budsjettert med avsetning. Avsetninger til disposisjonsfond skal imidlertid være budsjettert og vedtatt før avsetning finner sted.

11 Justeringer - fortsettelse Budsjettoppfølging generelt (tilpasning til regnskap og lignende) –Bør utføres (til en viss grad) –Ansvar: Etaten/virksomheten. Budsjettet skal ikke gjenspeile regnskapet, men der større merutgifter/ mindreinntekter må dekkes opp ved å redusere på andre poster bør det av hensyn til økonomistyringen foretas justeringer. Det samme hvis det skulle oppstå større innsparinger/ merinntekter som en ønsker å bruke til bestemte formål.

12 Justeringer - fortsettelse Kontaktpersonene i ØKS bistår gjerne etatene med rådgiving om hva som bør gjøres, men det er etatene selv som må ta beslutningene om regulering ut over det som ØKS har ansvaret for Teknisk innlegging av alle budsjett- justering i Agresso (med unntak for skolene og tannhelse) utføres av Økonomisenteret.

13 Kompensasjon merverdiavgift Innføring av ordningen skal ikke føre til endret kjøpekraft/handlingsrom for den enkelte etat. All inntekt som følge av kompensasjon merverdiavgift skal gå til dekning av trekk i rammetilskuddet på ca 70 mill kr I budsjettet for 2005 har vi en underdekning på ca 17 mill. kr i komp. mva. Dvs. at vi er avhengige av å få inn tilsvarende beløp i merinntekt for ikke å komme ut med underskudd i forhold til trekket.

14 Prosjekter og lignende som refunderes av andre All refusjon av mva. ”tilhører” fylkeskommunen og skal ikke gå til fradrag i kostnader Har laget egne rapporter til bruk for uttak av prosjektregnskap som kan brukes som dokumentasjon på kostnadene, der refusjon mva ikke er fratrukket. Ved regnskap som skal attesteres av revisjonen klargjøres dette bl.a. i evt. revisjonsuttalelser som følger regnskapet.

15 Avsetning til fond/bruk av fond Ved beregning av evt. restmidler som skal avsettes på fond brukes de samme rapportene, da det er bruttoutgiften uten ref. mva. som skal beregnes som kostnad. Det samme gjelder utgifter som skal dekkes av tidligere avsatte fondsmidler.

16 Mva ifm budsjettjusteringer Ved budsjettjusteringer skal også postene for mva. justeres. Det vises i den forbindelse til vårt brev av 13.07.04 ”Håndtering av momskompensasjonsordningen i budsjett 2004 og ifm fremtidige budsjettreguleringer” Pkt. 1 – 4 vedr. dette er fortsatt gyldig

17 Mva ifm budsjettjusteringer 1.Ved tilleggsbevilgninger / nye bevilgninger og reduksjoner vedtatt av Fylkestinget eller Fylkesrådet er alle beløp å betrakte som bruttobeløp (inkl. mva.) og evt. uttrekk av mva. og momskompensasjon skal beregnes. 2.Alle 149-poster (poster reservert til tilleggsbevilgninger og andre ufordelte midler) er å betrakte som bruttobeløp. Ved fordeling av beløp herfra til poster som danner grunnlag for uttrekk skal det beregnes mva. og momskompensasjon.

18 Mva ifm budsjettjusteringer 3.Ved flytting av midler innenfor sektorenes driftsbudsjett beregnes det ikke noen konsekvenser (dvs. nettobeløpet blir uforandret), men dersom beløp flyttes mellom tjenester / ansvar må et beløp for mva. og momskompensasjon som står i forhold til beløpet på utgiftsposten flyttes med til nytt ansvar / ny tjeneste. 4.Ved regulering av investeringstiltak, enten de finansieres av driftsmidler i etaten/ virksomheten eller ved andre bevilgninger, skal det alltid foretas beregning av utgift mva. og momskompensasjon. Osv dette punktet.


Laste ned ppt "Økonomikonferanse For Sentraladministrasjonen 22. Juni 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google