Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nevrobiologi og psykodynamikk ved ruslidelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nevrobiologi og psykodynamikk ved ruslidelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nevrobiologi og psykodynamikk ved ruslidelser
Svolvær 23. april 2009 Per A. Føyn

2 Nevrobiologi Alle fysiske prosesser i hjernen som påvirker atferd og opplevelse Gener/arv Nevrokjemi Nevrofysiologi Går inn på biokjemi, inkludert molekylært nivå, cellulære faktorer, nevrokjemisk transmisjon Nevroanatomi – baner og kjerner i hjernen og deres funksjon Nevrobiologi og psykodynamikk

3 Psykoterapi legger vekt på viktigheten av subjektiv opplevelse og relasjoners kraft til å utvikle og forandre de mentale prosesser, mens nevrovitenskap fokuserer på målbare, objektive data, og på den vitenskapelige metode for å skape modeller av mentale prosesser og hjernens funksjon Nevrobiologi og psykodynamikk

4 Hva er psykodynamikk ? En måte å tenke på om mennesket, seg selv, pasienten og det interpersonlige feltet mellom pasient og behandler Psykodynamisk psykiatri og psykoterapi legger vekt på den subjektive opplevelse og hvordan relasjoner kan forme og forandre mentale prosesser både i oppvekst og voksen alder Nevrobiologi og psykodynamikk

5 - ”en tilnærming til diagnose og behandling karakterisert ved en måte å tenke om både pasient og behandler som inkluderer ubevisst konflikt, mangler og forstyrrelser av intrapsykiske strukturer, og interne objektrelasjoner, og som integrerer disse elementene med oppdatert kunnskap fra nevrovitenskap” (Glen O. Gabbard) Nevrobiologi og psykodynamikk

6 Utfordring Hvordan relaterer de subjektive psykologiske prosesser seg til forhold som kan gi objektive forandringer i hjernens nevrobiologi ? Historisk har det vært et skille mellom mind og brain, dette skillet er blitt borte ved hjelp av moderne nevrovitenskap og moderne teorier om mentale prosesser I bunnen for alle prosessene ligger alt som foregår i synapsene, transmittere, receptorer. Endring i synapsenes funksjon og samspillet i hjernen gir endrede mentale funksjoner Nevrobiologi og psykodynamikk

7 Når vi har atferd som ivaretar våre behov – som f eks tidlig tilknytningsatferd og relasjonsbygging – frigjøres flere transmittersubstanser som gir oss positive og negative opplevelser Genene styrer mye av opplevelse og atferd slik at det ikke er to mennesker som er like Hjernens kompliserte nett av forskjellige typer celler -organisert i kjerner og baner – lager mønstre for måter å oppleve, organisere opplevelsen, overføre til tenkning og hukommelse Nevrobiologi og psykodynamikk

8 Selvet – den subjektivt opplevende psykologiske struktur
Ego, den bevisst opplevende del Jeg Ytre verden Andre mennesker. Sosiale forhold Meg Biologi Kropp Kognitive funksjoner Nevrobiologi og psykodynamikk

9 Brain to mind to brain Gener – preging – aktivering via transkripsjonsfaktorer Interpersonlig nevrobiologi Tilknytning Følelser/emosjoner/affekter Motivasjon Behandling Nevrobiologi og psykodynamikk

10 Gener – preging – aktivering via transkripsjonsfaktorer
Gener virker via produksjon av proteiner De kan slås av og på – transkripsjonsfaktorer Ingen prinsipiell forskjell på om gener blir slått på (eller av) av fysiske eller psykologiske faktorer Tidlige opplevelser kan derfor ha en (livs)varig virkning som viser seg i mentale prosesser, og som en kan finne objektive tegn til i hjernen (og andre steder) Nevrobiologi og psykodynamikk

11 Preging: medfødt evne til tidlig læring av viktig atferd som må aktiveres i en kritisk periode
Eks: Språkutvikling, holdninger til mat og rusmidler, evne til sosialisering Vi har alle en genetisk kode for evne til tilknytning, for følelsesmessig stabilitet og evne til stabile relasjoner, for impulsivitet, som en medfødt sårbarhet for reaksjon på uheldige miljøfaktorer, f eks mishandling eller rusmidler Nevrobiologi og psykodynamikk

12 Interpersonlig nevrobiologi
Speilnevroner: premotoriske nevroner som er i virksomhet hele livet Innstilt spesifikt på mennesker Speiler atferd, følelser (gjennom tolkning av ansikter), grunnelementer i relasjonsbygging Kan ved avansert hjerneavbildningsteknikk vise at det foregår det samme i en hjerne bare ved å se en handling, som når en gjør handlingen – og forstår Byggestener i et biologisk system: Relasjoner ): tilknytning mellom mennesker - mentalisering Nevrobiologi og psykodynamikk

13 Bakgrunn for tilknytning
Tilknytning er biologisk – hele nervesystemet og alle sanser er konstruert for tilknytning og relasjon Evolusjonspsykologi sier at tilknytning har vært en forutsetning for menneskets overlevelse og suksess Affekter aktiverer og styrker hukommelsen, setter subjektiv mening til opplevelsen – gir signifikans Nevrobiologi og psykodynamikk

14 Overføring: Hvis noe er vagt og uklart, og ikke forstått gjennom speilnevroner, trer andre nevronale mekanismer inn – fyller ut gjennom å bruke hukommelse = ”pattern completion” Dårlige opplevelser og vonde følelser gir dårlig tilgang på hukommelse av sunne objekter og objektrelasjoner Mønstre av relasjoner lagres i hippocampus og cortex – High Expressed Emotions også amygdala Nevrobiologi og psykodynamikk

15 Ruslidelser Alle rusmidler virker ved å binde seg til receptorer, gir endret virkning av nerveaktivitet, kortvarig virkning Cellen tilpasser seg, nevroadaptasjon, langvarig virkning Cellene viser ny genekspresjon – endret proteinsyntese, endret funksjon – i celler, cellekjerner og baner i hjernen Påvirker nevrotransmittere i det mesolimbiske system Endrede mentale prosesser Nevrobiologi og psykodynamikk

16 "Drug addiction is a brain disease that can be treated. " Nora D
"Drug addiction is a brain disease that can be treated." Nora D. Volkow, M.D. Director National Institute on Drug Abuse Nevrobiologi og psykodynamikk

17 Nevrobiologi og psykodynamikk

18 Endrede mentale prosesser
Grunnstemning av dysfori og meningssvakhet (følelser er energi) Kroppen oppfatter rusmidlet som biologisk nødvendig (som behov for vann) Høyere funksjoner endres, med endret atferd: Motivasjonssystemer Stressreguleringssystem og regulering av følelser Frontallappsfunksjon (belønningsimpulsivitet, handlingskontroll, forståelse av sammenhenger, forutse konsekvenser) Nevrobiologi og psykodynamikk

19 Ruslidelser er tilknytningslidelser
Tilknytning til rusmidlet erstatter normale, sunne relasjoner og blir et hinder for å opprette dem Fra kompensasjon og trøst til å ødelegge nevrofysiologisk funksjon og eksisterende struktur – stort funksjonstap i mellommenneskelige relasjoner Suksess i rusbehandling er doserelatert: Jo lenger du er i behandling dess bedre går det Nevrobiologi og psykodynamikk

20 Samspillet mellom den mesolimbiske og den mesokortikale bane hos en frisk person.
Hjernens tenkende enhet Prefrontal kortex Thalamus (filteret) Senter for å huske situasjoner. Hippocampus Senter for å huske følelser. Amygdala Kontrollbanen Belønnings- senteret N- accumbens Den mesolimbiske bane Belønningsbanen Ventrale tegmentale området Den mesokortikale bane Nevrobiologi og psykodynamikk

21 Samspillet mellom den mesolimbiske og den mesokortikale bane hos en rusmiddelavhengig.
Skyldes dysfunksjon i glutamat systemet Hjernens tenkende enhet Prefrontal kortex Thalamus (filteret) Senter for å huske sosiale settinger. Hippocampus Senter for memorering av følelser. Amygdala Kontrollbanen Belønnings- senteret Den mesolimbiske bane Belønningsbanen Ventrale tegmentale området Den mesokortikale bane Nevrobiologi og psykodynamikk = Økt = Svekket aktivitet aktivitet

22 Mentale prosessers effekt på hjernens aktivitet
Hjerneavbildningsteknikker har vist at psykoterapi og bevisste ønsker, hensikt, tro, forventninger, selvfølelse og andre følelser kan endre hjernens funksjon og plastisitet, endre nevrofysiologisk og nevrokjemisk aktivitet i hjerneområder Mentale prosesser er altså ikke identisk med nevrale prosesser eller bare biprodukter av hjerneaktivitet, de skaper og endrer hjerneaktiviteten Nevrobiologi og psykodynamikk

23 Psychonevral Translation Hypothesis
Mind = mentale prosesser i den psykologiske verden og brain = hjernen i den fysiske verden er to distinkte epistemologiske/ontologiske domener som samhandler - fordi de er komplementære aspekter av den underliggende realitet Mind = mentale prosesser (som er nevralt forankret) blir selektivt tolket og overført til nevrale prosesser på forskjellige nivåer i hjernen (biofysisk, molekylært, kjemisk, i kjerner og baner) Nevrobiologi og psykodynamikk

24 Behandling = endring av dysfunksjonelle mønstre
Korrektive emosjonelle opplevelser, gjentatte følelsesmessig signifikante mellommenneskelige opplevelser skaper endringer i de kjerner av nerveceller og baner som er basis for mønstrene i opplevelse og atferd Sterke autentiske møter, ”nå – øyeblikk” kan skape forandringer (Stern), sannsynligvis pga den følelsesmessige betydningen – som aktiverer betydningen av hukommelsen i hele nevronkjeden Nevrobiologi og psykodynamikk

25 Behandling Krever rusfrihet
Psykiske lidelser har også store forandringer i nevrobiologien, og nevrotransmittere Medikamenter kan virke direkte og spesifikt på bestemte transmittersystemer og intracellulære signalsystemer, genekspresjon endres fort – synergi mellom psykodynamisk og biologisk behandling Langvarig ruslidelse endrer ekspresjon av 50 – 150 gener Nevrobiologi og psykodynamikk

26 Referanser Flores, PJ: Addiction as an Attachment Disorder, Jason Aronson, Oxford 2004 Fonagy, P, Schore, AN, Stern, DN, Sørensen, JH: Affektregulering i udvikling og psykoterapi, Hans Reitzels Forlag, København 2006 Gabbard, GO: Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice, American Psychiatric Publishing 2005 Goodman, Aviel: Neurobiology of addiction. An integrative review Biochemical Pharmacology 75 (2008) Javanbakht, A, Ragan, CL: A Neural Network Model for Transference and Repetition Compulsion Based om Pattern Completion, J of the American Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry, Summer 2008; 36, 2 page 255 Nevrobiologi og psykodynamikk

27 Siegel, DJ: The Developing Mind, Guilford Press, New York, 1999
Malt, UF, Årsland, D, Lund, A: Biologisk psykiatri, Universitetsforlaget, Oslo 1999 Nutt, D; Lingford-Hughes, A: Neurobiology of addiction and implications for treatment Brit J of Psychiatry (2003), 182, Panksepp, Jaak (ed.): Textbook of Biological Psychiatry, Wiley-Liss, Hoboken, New Jersey 2004 Siegel, DJ: The Developing Mind, Guilford Press, New York, 1999 Strugstad, E, Sager, G: Mekanismer bak rusavhengighet, Tidsskr Nor Lægeforen nr. 12, 1998; 118:1866-9 Yudofski, SC, Hales RE: Essentials of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, American Psychiatric Publishing, London 2004 Nevrobiologi og psykodynamikk


Laste ned ppt "Nevrobiologi og psykodynamikk ved ruslidelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google