Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byrådets melding om eierskap i kommunens virksomheter Finansbyråd Henning Warloe 4. mai 2005 Eierskapsmeldingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byrådets melding om eierskap i kommunens virksomheter Finansbyråd Henning Warloe 4. mai 2005 Eierskapsmeldingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Byrådets melding om eierskap i kommunens virksomheter Finansbyråd Henning Warloe 4. mai 2005 Eierskapsmeldingen

2 Hovedpunkter Første norske kommune som presenterer eierskapsmelding Prinsipiell og strategisk melding Ingen ”salgsmelding”

3 Sammendrag og byrådets forslag til vedtak Prinsipielle sider ved offentlig eierskap Krav til et godt eierskap Alternative organisasjonsformer for kommunal virksomhet Gjennomgang av kommunens eierinteresser Eierskapsmeldingen

4

5 Bergen kommune har en stor portefølje av selskaper 27 aksjeselskaper 8 arbeidsmarkedstiltaksbedrifter (AS) 9 kommunale foretak 2 andelslag 1 interkommunalt samarbeidsorgan

6 Bergen – en formuende kommune! Eiendomsverdier15 mrd. VA-infrastruktur 12-15 mrd. Aksjeselskaper –BKK 5-6 mrd. –Øvrige AS-er 2 mrd. KF-er (herunder kunstsamlinger) 3 mrd. Obligasjoner, kontanter og fordringer 2 mrd. SUM 39-43 mrd.

7 Prinsipielle sider ved offentlig eierskap Norske kommuners verdier God forvaltning av kommunens realverdier som alternativ til kutt i driften Behov for en eierstrategi for kommunale eiere Eiers formål som bakgrunn for en kategorisering av eierskapet Etablering av eierstrategi for de ulike selskap Evaluering av det kommunale eierskapet – Er kommunen den rette eier?

8 Krav til et godt eierskap 1.Eierstyring og eiers krav til virksomhetene 2.Vedtak skal fattes på generalforsamlingen 3.Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor virksomhetens ledelse 4.Styret må arbeide aktivt med egen kompetanseutvikling og evaluering 5.Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold 6.Lønns- og insentivordninger 7.Kapitalstrukturen skal være tilpasset formålet med eierskapet og virksomhetens situasjon 8.Eiers løpende avkastning – Utbyttepolitikk

9 Alternative organisasjonsformer for kommunal virksomhet 1.Innledning 2.Kommunale foretak (KF) 3.Interkommunale selskap (IKS) 4.Interkommunalt samarbeid 5.Aksjeselskap (AS) 6.Stiftelser

10 Kategorisering av eierskapet Finansielt eierskap Hovedmålsetning er å oppnå økonomisk avkastning Politisk eierskap Gjennomføringsorgan for politiske målsetninger Blandingsformål Både avkastning og ivaretagelse av politiske målsetninger

11 Eierstrategi Fortsatt eie Avhende Maksimalt utbytte, kapitalnedsettelse (1) Tilføre kompetanse (1 og 2) Tilbakeholde overskudd- kapitalinnskudd (2) Optimalisere den samfunnsmessige nytten Kombinasjon av alternativene ovenfor Finansielt 1. Høste 2. Utvikle Blandet Politisk Mål for eierskapet Mål for avhendelse

12 Utfordringer for strategisk ledelse i offentlig sektor Uklare og motstridende målsettinger Uklare styrings- signaler Uklare organisatoriske skiller Økonomiske målsettinger Samfunnsmessige formål Uformelle styringssignaler Kompromissløsninger Uformelle styringskanaler Mangelfull rapportering

13 Bakgrunn for å evaluere kommunens eierskap i de ulike selskap Selskapene utgjør betydelige verdier for kommunen Selskapenes rammebetingelser er i kontinuerlig forandring Kommunens oppgaver og rammebetingelser Kontinuerlig endring av verdiene Behovet for alternativ anvendelse endres over tid Kommersielle og andre vilkår i stadig endring Endring i skatte- og avgiftsnivå Lovendringer og statlige pålegg Egne endringer i prioriteringer Evaluering skaper bevisstgjøring på verdier Marginer, lønnsomhet og andre krav i kontinuerlig endring

14 ”Dobbeltrollen” Bystyremedlem og styremedlem Kombinasjon av under- og overordnet forhold Mulig inhabilitet Vanskeliggjør tilsyn og kontroll

15 Kompetansemodellen Krav til kompetanse ved valg av styreleder: 1.God økonomisk og juridisk forståelse 2.Solid bransjekunnskap 3.Erfaring fra næringsvirksomhet i kommersielle virksomheter 4.Styreerfaring 5.Partipolitisk nøytral

16 Kategorisering av selskapene Finansielt formål BKK AS Gaia Trafikk AS Fløibanen AS BIR AS (konkurransedel) Bydrift Bergen KF

17 Kategorisering av selskapene Politisk formål BIR AS (monopoldel) Arbeidsmarkedstiltakene BBB KF Gullstølen Kjøkken KF BOH Kulturforetakene

18 Kategorisering av selskapene Blandet formål Bergen tomteselskap AS Bergen Kino AS BBE KF Bergen Parkeringsselskap KF Bergen Vann KF Bergen hjemmetjenester KF

19 Byrådets forslag til vedtak 1.Bystyret vedtar eierskapsmeldingen. Bystyret slutter seg til den fremtidige håndtering av kommunens eierskap i de ulike virksomheter slik som omtalt i meldingen. 2.Bystyret deler byrådets betraktninger omkring forvaltningen av det kommunale eierskapet, og gir sin tilslutning til de prinsipper og formål som defineres for eierskapet generelt, og for hver enkelt virksomhet. 3.Bystyret vedtar at styreleder i aksjeselskapene og KF-ene velges av byrådet etter kompetansemodellen foreslått i saken. Dette gjelder fra 2007 når nytt bystyre er valgt. 3.

20 Byrådets forslag til vedtak 4.Bystyret delegerer til byrådet å kjøpe og selge aksjer på kommunens vegne i selskaper nevnt i eierskapsmeldingen. Aksjetransaksjoner som fører til endringer i kommunens strategiske eierposisjoner, krever vedtak i bystyret. Det vises i denne forbindelse til aksjelovens gjeldende grenser på henholdsvis 100%, 90 %, 67 %, 50 % og 34 %. Denne fullmakten gjelder ikke kommunens aksjer i BKK. 5.Bystyret gir byrådet fullmakt til å foreta mindre vesentlige vedtektsendringer. Dette gjelder imidlertid ikke endringer av virksomhetenes vedtektsbestemte formål, eller andre bestemmelser som er prinsipielle eller vesentlige.


Laste ned ppt "Byrådets melding om eierskap i kommunens virksomheter Finansbyråd Henning Warloe 4. mai 2005 Eierskapsmeldingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google