Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

28.12.11Politisk styring og organisering1 Innbyggerne og kommunen Politikk og administrasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "28.12.11Politisk styring og organisering1 Innbyggerne og kommunen Politikk og administrasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 28.12.11Politisk styring og organisering1 Innbyggerne og kommunen Politikk og administrasjon

2 16.11.09Politisk styring og organisering2 Innbyggerne (borger-rollen) Innbyggerne (bruker-rollen) Leder- strukturen Administrativt nivå Kommunen Politiske organer Ansatte Tjenesteyting og forvaltning Politiske valg Innbyggerne og kommunen DirektøreneKommunalsjefene Tjenestelederne Rådmannen

3 28.12.11Politisk styring og organisering3 Politiske organer (hovedstruktur) og administrasjon

4 28.12.11Politisk styring og organisering4 Kommunestyret etter valget i 2011

5 16.11.09Politisk styring og organisering5 Politikk og administrasjon lDe politiske organene har ansvaret for  styring og utvikling av lokalsamfunnet  overordnet styring og utvikling av tjenesteyting og forvaltning  overordnet utøvelse av arbeidsgiverfunksjonen  eierstyring av foretak og selskaper lRådmannen er tilrettelegger for de politiske organene  Ansvar for fremlegging av beslutningsgrunnlag lRådmannen er leder av kommuneorganisasjonen  Overfor politisk nivå er rådmannen ansvarlig for alt på administrativt nivå lRådmannen har beslutningsmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning  Politisk nivå kan likevel kreve alle saker fremlagt

6 28.12.11Politisk styring og organisering6 Rådmannen i de politiske organene lRådmannen har møte- og talerett i alle politiske organer unntatt kontrollutvalget  Rådmannen selv eller en direktør på rådmannens vegne lKommunestyret: Rådmannen selv. lFormannskapet: Rådmannen selv. lSektorutvalgene: Kommunalsjef lEierstyring og eiendom: Direktør lPlan- og miljøutvalget: Plansjefen lSamarbeidsutvalget: HR-direktør

7 16.11.09Politisk styring og organisering7 Styringssystemet og styringsstrukturen lOverordnet strategisk styring utøves av politiske organer og rådmannen med direktører lStyringssystemet: Dokumenter og prosesser  Årshjulet for styring, rapportering og informasjon  Kommuneplanen, handlingsprogrammet, tertial- og årsrapportene  Sammenlikning med andre kommuner: Kostra lStyringsstrukturen: Formålsinndeling av virksomheten  Styring baseres på formålsstrukturen, ikke organisasjonsstrukturen  Sektorer, programområder og resultatområder

8 16.11.09Politisk styring og organisering8 Lokalt selvstyre lKommunen styres av folkevalgte ut fra lokale forutsetninger  Ulikhet fra kommune til kommune lKommunen er et selvstendig forvaltningsnivå, ikke et ledd i linjen under staten  Staten regulerer store deler av kommunens virksomhet gjennom o lover og forskrifter o bevilgninger o kontroll og tilsyn  Kommunen bestemmer for øvrig selv hvilke oppgaver den skal ivareta, og hvordan lKommuner og fylkeskommuner er likestilt  Kommunen og fylkeskommunen har ulike oppgaver

9 16.11.09Politisk styring og organisering9 Kommuner er ikke som andre bedrifter lKommunen styres ut fra politiske verdier, ikke ”bunnlinjen” lDet er alltid uenighet i ”styret” lKommunen utøver forvaltningsmyndighet lKommunen løser behov som ikke (kan) løses i markedet lKommunen kan ikke velge bort ulønnsom virksomhet lJo flere ”kunder” / større etterspørsel, dess større utgifter  Alltid økende behov (”markedet” for kommunale tjenester kan ikke mettes) lAndre regler og prinsipper for regnskapsføring

10 28.12.11Politisk styring og organisering10 Bærum kommunes eierinteresser

11 16.11.09Politisk styring og organisering11 Eierstyring: Eierorganer lOrdinær organisasjon: Linjestyring gjennom rådmannen Selskaper / foretak: Eierstyring gjennom eierorganer  Generalforsamlingen (AS)  Representantskapet (IKS), rådet (VEAS)  Kommunestyret (KF) lKommunens representanter til eierorganene oppnevnes av kommunestyret (evt formannskapet etter fullmakt)  Oftest ordfører og andre sentrale folkevalgte  Administrativ bistand til kommunens representanter i eierorganene: Formannskapskontoret lEierorganenes ansvar og oppgaver er regulert i særlovverk

12 16.11.09Politisk styring og organisering12 Eierstyring: Virkemidler lFastsette og endre vedtekter lUtnevne styre og styreleder lFastsette økonomiske og andre rammebetingelser lOppfølging av resultater lDialog mellom eier og selskap (styre) lStyrets oppgave: Strategisk ledelse av selskapet

13 16.11.09Politisk styring og organisering13 Prinsipper for styresammensetning lKompetansekrav avhenger av selskapets formål og utfordringer  Oftest både samfunnsmessig og forretningsmessig formål lEkstern rekruttering (bl.a. fra næringslivet) er ofte aktuelt  Forslag til kandidater fremmes av en valgkomité (varaordfører, kommuneadvokaten, økonomidirektøren) lFolkevalgte skal ikke være utelukket fra styreverv lAdministrative ledere / ansatte bør ikke rekrutteres til styreverv  Dobbeltrolle gir uklare ansvarslinjer lIkke krav om at styremedlemmer må være bosatt i Bærum lMinst 40 % representasjon av hvert kjønn

14 16.11.09Politisk styring og organisering14 Prinsipper for styrehonorar, styreforsikring, forretningspraksis lStyrehonorar fastsettes på grunnlag av ansvar, arbeidsbyrde og honorarnivå i sammenlignbare selskaper lStyrene i kommunalt (del)eide aksjeselskaper bør tegne styreforsikring lSamme krav til etisk og miljøriktig forretningspraksis i selskaper og ordinær organisasjon

15 16.11.09Politisk styring og organisering15 Informasjon mellom selskaper og politiske organer lKommunens eiermyndighet ligger til kommunestyret og formannskapet  Når eiersaker legges frem til politisk behandling er formannskapet innstillingsmyndighet, evt avgjørelsesmyndighet etter generell delegasjonsfullmakt lKommunestyret og formannskapet må sikres informasjon om foretak og selskaper  Møteprotokoller fra eierorganene legges frem for kommunestyret til orientering  Årsmeldinger / regnskap legges frem for kommunestyret til orientering  Formannskapet inviterer styreledere og daglige ledere til et årlig, felles eiermøte for drøfting av eierspørsmål av felles interesse

16 16.11.09Politisk styring og organisering16 Tilsyn og kontroll lKontrollutvalget har ansvar for selskapskontroll i interkommunale selskaper og kommunalt eide aksjeselskaper  Kontrollutvalget / revisor har rett til å innhente opplysninger fra selskapsorganer og til å være til stede i representantskap / generalforsamlinger  Plan for selskapskontroll legges frem en gang pr kommunestyreperiode  Kontroll av det enkelte selskap gjennomføres hvert år  Samlet oppsummering av kontrollen legges frem for kommunestyret


Laste ned ppt "28.12.11Politisk styring og organisering1 Innbyggerne og kommunen Politikk og administrasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google