Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Politisk styring og organisering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Politisk styring og organisering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Politisk styring og organisering
L O S Ledelse, organisasjon og styring i Bærum kommune Politisk styring og organisering Innbyggerne og kommunen Politikk og administrasjon Politisk styring og organisering

2 Innbyggerne og kommunen
Innbyggerne (borger-rollen) Politiske valg Politiske organer Rådmannen Leder-strukturen Administrativt nivå Kommunen Kommunalsjefene Direktørene Tjenestelederne Ansatte Tjenesteyting og forvaltning Innbyggerne (bruker-rollen) Politisk styring og organisering

3 Politiske organer (hovedstruktur) og administrasjon
Politisk styring og organisering

4 Kommunestyret etter valget i 2011
Politisk styring og organisering

5 Politikk og administrasjon
De politiske organene har ansvaret for styring og utvikling av lokalsamfunnet overordnet styring og utvikling av tjenesteyting og forvaltning overordnet utøvelse av arbeidsgiverfunksjonen eierstyring av foretak og selskaper Rådmannen er tilrettelegger for de politiske organene Ansvar for fremlegging av beslutningsgrunnlag Rådmannen er leder av kommuneorganisasjonen Overfor politisk nivå er rådmannen ansvarlig for alt på administrativt nivå Rådmannen har beslutningsmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning Politisk nivå kan likevel kreve alle saker fremlagt Politisk styring og organisering

6 Rådmannen i de politiske organene
Rådmannen har møte- og talerett i alle politiske organer unntatt kontrollutvalget Rådmannen selv eller en direktør på rådmannens vegne Kommunestyret: Rådmannen selv. Formannskapet: Rådmannen selv. Sektorutvalgene: Kommunalsjef Eierstyring og eiendom: Direktør Plan- og miljøutvalget: Plansjefen Samarbeidsutvalget: HR-direktør Politisk styring og organisering

7 Styringssystemet og styringsstrukturen
Overordnet strategisk styring utøves av politiske organer og rådmannen med direktører Styringssystemet: Dokumenter og prosesser Årshjulet for styring, rapportering og informasjon Kommuneplanen, handlingsprogrammet, tertial- og årsrapportene Sammenlikning med andre kommuner: Kostra Styringsstrukturen: Formålsinndeling av virksomheten Styring baseres på formålsstrukturen, ikke organisasjonsstrukturen Sektorer, programområder og resultatområder Politisk styring og organisering

8 Politisk styring og organisering
Lokalt selvstyre Kommunen styres av folkevalgte ut fra lokale forutsetninger Ulikhet fra kommune til kommune Kommunen er et selvstendig forvaltningsnivå, ikke et ledd i linjen under staten Staten regulerer store deler av kommunens virksomhet gjennom lover og forskrifter bevilgninger kontroll og tilsyn Kommunen bestemmer for øvrig selv hvilke oppgaver den skal ivareta, og hvordan Kommuner og fylkeskommuner er likestilt Kommunen og fylkeskommunen har ulike oppgaver Politisk styring og organisering

9 Kommuner er ikke som andre bedrifter
Kommunen styres ut fra politiske verdier, ikke ”bunnlinjen” Det er alltid uenighet i ”styret” Kommunen utøver forvaltningsmyndighet Kommunen løser behov som ikke (kan) løses i markedet Kommunen kan ikke velge bort ulønnsom virksomhet Jo flere ”kunder” / større etterspørsel, dess større utgifter Alltid økende behov (”markedet” for kommunale tjenester kan ikke mettes) Andre regler og prinsipper for regnskapsføring Politisk styring og organisering

10 Bærum kommunes eierinteresser
Politisk styring og organisering

11 Eierstyring: Eierorganer
Ordinær organisasjon: Linjestyring gjennom rådmannen Selskaper / foretak: Eierstyring gjennom eierorganer Generalforsamlingen (AS) Representantskapet (IKS), rådet (VEAS) Kommunestyret (KF) Kommunens representanter til eierorganene oppnevnes av kommunestyret (evt formannskapet etter fullmakt) Oftest ordfører og andre sentrale folkevalgte Administrativ bistand til kommunens representanter i eierorganene: Formannskapskontoret Eierorganenes ansvar og oppgaver er regulert i særlovverk Politisk styring og organisering

12 Eierstyring: Virkemidler
Fastsette og endre vedtekter Utnevne styre og styreleder Fastsette økonomiske og andre rammebetingelser Oppfølging av resultater Dialog mellom eier og selskap (styre) Styrets oppgave: Strategisk ledelse av selskapet Politisk styring og organisering

13 Prinsipper for styresammensetning
Kompetansekrav avhenger av selskapets formål og utfordringer Oftest både samfunnsmessig og forretningsmessig formål Ekstern rekruttering (bl.a. fra næringslivet) er ofte aktuelt Forslag til kandidater fremmes av en valgkomité (varaordfører, kommuneadvokaten, økonomidirektøren) Folkevalgte skal ikke være utelukket fra styreverv Administrative ledere / ansatte bør ikke rekrutteres til styreverv Dobbeltrolle gir uklare ansvarslinjer Ikke krav om at styremedlemmer må være bosatt i Bærum Minst 40 % representasjon av hvert kjønn Politisk styring og organisering

14 Prinsipper for styrehonorar, styreforsikring, forretningspraksis
Styrehonorar fastsettes på grunnlag av ansvar, arbeidsbyrde og honorarnivå i sammenlignbare selskaper Styrene i kommunalt (del)eide aksjeselskaper bør tegne styreforsikring Samme krav til etisk og miljøriktig forretningspraksis i selskaper og ordinær organisasjon Politisk styring og organisering

15 Informasjon mellom selskaper og politiske organer
Kommunens eiermyndighet ligger til kommunestyret og formannskapet Når eiersaker legges frem til politisk behandling er formannskapet innstillingsmyndighet, evt avgjørelsesmyndighet etter generell delegasjonsfullmakt Kommunestyret og formannskapet må sikres informasjon om foretak og selskaper Møteprotokoller fra eierorganene legges frem for kommunestyret til orientering Årsmeldinger / regnskap legges frem for kommunestyret til orientering Formannskapet inviterer styreledere og daglige ledere til et årlig, felles eiermøte for drøfting av eierspørsmål av felles interesse Politisk styring og organisering

16 Politisk styring og organisering
Tilsyn og kontroll Kontrollutvalget har ansvar for selskapskontroll i interkommunale selskaper og kommunalt eide aksjeselskaper Kontrollutvalget / revisor har rett til å innhente opplysninger fra selskapsorganer og til å være til stede i representantskap / generalforsamlinger Plan for selskapskontroll legges frem en gang pr kommunestyreperiode Kontroll av det enkelte selskap gjennomføres hvert år Samlet oppsummering av kontrollen legges frem for kommunestyret Politisk styring og organisering


Laste ned ppt "Politisk styring og organisering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google