Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

V/advokat Erna M. Larsen Presentasjon av utredningen av forhold vedrørende ny felles parkeringsregulering v/advokat Erna M. Larsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "V/advokat Erna M. Larsen Presentasjon av utredningen av forhold vedrørende ny felles parkeringsregulering v/advokat Erna M. Larsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 v/advokat Erna M. Larsen Presentasjon av utredningen av forhold vedrørende ny felles parkeringsregulering v/advokat Erna M. Larsen

2 KS Advokatene Presentasjon | 2010 INNLEDNING •Bakgrunn for utredningen: bestilling fra Tromsø Parkering KF •Hensikt: Få skissert løsninger som gjør den enkelte kommune i stand til å organisere sin virksomhet innenfor gjeldende regelverk på en slik måte at kommunen også kan drive næringsvirksomhet i konkurranse med private aktører •I bestillingen var det et ønske at skisserte løsninger skulle ta hensyn til at det vil komme ny parkeringsforskrift

3 KS Advokatene Presentasjon | 2010 INNLEDNING •Følgende er belyst: •Offentlig og privat parkeringshåndhevning og organisering •Eiendomsforhold knyttet til parkeringshus •Kan et heleid kommunalt aksjeselskap drifte et kommunalt parkeringshus? –Forholdet til anskaffelsesreglene og støttereglene –Forholdet til konkurransereglene –Krav til innhold i vedtektene?

4 KS Advokatene Presentasjon | 2010 INNLEDNING •Konkurranseutsatt virksomhet – krav til uavhengighet og bruk av kommunalt ansatte •Kryssubsidiering •Ulike organisasjonsmodeller – fordeler og ulemper og bruk av disse opp mot utkast til ny forskrift

5 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Generelt om offentlig og privat parkeringshåndhevning - organisering –I utkast til ny forskrift ønskes klarere skille mellom enerettsområdet og annen avgiftsparkering dvs. mellom myndighets oppgaver og konkurranseutsatte oppgaver – får betydning for organisering av oppgavene Oppgaver innen enerettsområdet - I dag: Innenfor kommunen valg mellom kommunal enhet eller foretak (KF) eller utenfor i heleid AS – private kan ikke utføre slike oppgaver – påregnes at det fortsatt blir slik etter ny forskrift.

6 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Generelt om offentlig og privat parkeringshåndhevning - organisering •Utenfor enerettsområdet (konkurranseutsatt) –Kommunale selvstyre gjelder – dvs. fritt bestemme organiseringen. Kan også samarbeide med andre kommuner og private. –Mulige organisasjonsformer: –Innenfor kommunen: Kommunal enhet eller KF –Utenfor kommunen: AS, IKS eller § 27 samarbeid eller vertskommunemodell etter kl. § 28 a-k. –Alternativt: legge oppgavene ut på anbud

7 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Krav til fremtidig organisering – utenfor enerettsområdet •Utkast til ny forskrift – vil gripe inn i det kommunale selvstyret –Begrense organisasjonsfriheten utenfor enerettsområdet –Minimumskrav: •”eget foretak” •”Ledelsesmessig, personellmessig og fysisk adskilt fra kjernevirksomheten” –Hva betyr dette?

8 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Konsekvenser som følge av krav til organisering –”Eget foretak” – Oppgavene kan fortsatt utføres innenfor kommunen i et KF men: Utkast til ny forskrift tolkes slik at følgende vilkår må være oppfylt: –Fysisk plassert et annet sted enn enerettsoppgaver evt. også fra annen kjernevirksomhet –Foretaket må ha eget styret og daglig leder –Øvrig personell må ikke være tilknyttet kjernevirksomheten

9 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Konsekvenser som følge av krav til organisering •Konkurranseutsatte oppgaver kan ikke organiseres som kommunal enhet •Oppgavene kan ikke organiseres sammen med oppgaver innenfor enerettsområdet – jf ”utenfor kjernevirksomheten”. Gjelder selv om oppgavene ikke utføres på vegne av private. Eks. drift av parkeringshus Oppsummert: Konkurranseutsatte oppgaver må organiseres i eget foretak: KF eller AS. Det vil få arbeidsrettslige konsekvenser for ansatte som i dag utfører oppgaver både innenfor og utenfor enerettsområdet. Innskrenker kommunens bruk av ansatte.

10 KS Advokatene Presentasjon | 2010 EIENDOMSFORHOLD •Kan og bør kommunen fortsatt eie parkeringshus? •Kan og bør kommunen overlate driften til heleid AS?

11 KS Advokatene Presentasjon | 2010 EIENDOMSFORHOLD •Kommunen kan fortsatt eie parkeringshus og samtidig overlate driften til eget AS – ikke konflikt med anskaffelsesregelverket (egenregi) •Ikke noe krav om at driften må konkurranseutsettes •Eierskap kan utøves innad i kommunen eller gjennom eget rettsubjekt. •Drift og eierskap bør skilles – hensyn til risiko •Er parkeringshuset eid av kommunen selv – bør eierskapet beholdes her av kontrollhensyn, dokumentavgift, sikre verdiene mot evt konkurs

12 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Nærmere om å overlate drift av kommunalt parkeringshus til heleid AS •Heleid AS er et krav for å unngå konkurranseutsetting av oppgavene. •Åpnes aksjeselskapet for private – må oppgaven ut på anbud •Aksjeselskapet må hovedsakelig yte sin tjenester mot kommunen

13 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Organisering av ulike parkeringsoppgaver i samme foretak •Kan komme i konflikt med både støttereglene, anskaffelsesreglene og konkurransereglene •Pr i dag kan både oppgaver innenfor og utenfor enerettsområdet og oppgaver på vegne av private utføres i samme foretak, men forutsetter: –Tilstrekkelig regnskapsmessig skille for å hindre kryssubsidiering –Ved anbudskonkurranser må alle kostnader være medtatt

14 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Organisering av ulike parkeringsoppgaver i samme foretak •Må etablere separate foretak dersom forannevnte vilkår ikke kan oppfylles. •Overlates egenregioppgaver sammen med oppgaver på vegne av private til et heleid AS, må i tillegg kravene til egenregi være oppfylt. (krav om kontroll og krav til omsetning)

15 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Organisering av ulike parkeringsoppgaver i samme foretak •Etter utkast til ny forskrift vil det ikke være tillatt å utføre alle tre oppgavene i et foretak. •Egenregioppgaver og oppgaver på vegne av private, kan fortsatt organiseres i samme foretak, forutsatt at forannevnte vilkår er oppfylt.

16 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Konkurranseutsatt virksomhet – krav til uavhengighet •Oppgaver innen egenregiområdet er ikke underlagt konkurranse – skal utføres av kommunen som rettsubjekt eller heleid rettsubjekt •Egenregioppgaver kan utføres både innenfor kommunen og utenfor i eget heleid selskap

17 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Konkurranseutsatt virksomhet – krav til uavhengighet •Skal kommunen ta oppdrag på vegne av private, bør det opprettes et selskapsmessig skille mellom disse oppgavene og egenregioppgaver •Hvorfor? •Unngå kryssubsidiering •Unngå mistanker om offentlig støtte •Unngå tvil om egenregikravene er oppfylt •Minimalisere risiko i et konkurranseutsatt marked •Oppfylle krav til uavhengighet som er målet i ny forskrift

18 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Konkurranseutsatt virksomhet – krav om uavhengighet til kommunalt ansatte •Gjeldende forskrift har ingen begrensinger i bruk av ansatte •Utkast til ny parkeringsforskrift stiller krav om uavhengighet – adskilt fra kjernevirksomheten •Antagelig vil ansatte kunne brukes i styret •Habilitetsregler vil gjelde eks aksl § 6-27

19 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Hvor bør personell være ansatt? •Personell bør være ansatt der oppgavene utføres. •Personell som skal utføre enerettsoppgaver kan dersom forskriften vedtas, ikke ansettes eller leies inn i selskap/foretak som utfører oppgaver utenfor dette området •Det enkelte foretak/selskap må ha et minimum av nøkkelpersoner for å unngå kryssubsidiering. •Ved behov for innleie – bør hente personell utenfor parkeringsområdet

20 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Generalforsamling •Kan et KF styre opptre som generalforsamling? •Utøvelsen av eierskapet er en kommunal oppgave – Kommunestyret må utstede en fullmakt til den eller de som skal representere kommunen. •Den eller de som skal møte må være underlagt kommunestyrets myndighet. •KF oppfylles kravet og antas å kunne møte med fullmakt fra kommuestyret

21 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Kryssubsidiering •Ulovlig kryssubsidiering foreligger når det overføres midler fra beskyttet virksomhet til konkurranseutsatt virksomhet. Det kan bety at en aktør kan presse ned egne priser •En grunnleggende forutsetning for konkurranse er derfor å hindre dette. •Dette er et mål med ny parkeringsforskrift •Hvordan hindre ulovlig kryssubsidiering?

22 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Kryssubsidiering •Organisere den bydende enhet i egen økonomisk enhet. •Det beste er å foreta et selskapsmessig skille fremfor et regnskapsmessig skille. •Enerettsoppgaver i kommunen •Egenregioppgaver i kommunen eller eget selskap •Oppgaver på vegne av private i eget selskap (AS)

23 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Ulike organisasjonsmodeller •Kommunal etat •Kommunalt foretak (KF) etter kl kap 11 •Aksjeselskap etter Lov om aksjeselskap nr 44/1997 •Samarbeid med private – må skje via AS •Samarbeid mellom kommuner – kan benytte IKS etter Lov om interkommunale selskaper nr 6/1999

24 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Organisasjonsformenes egnethet innen parkeringsområdet – modeller Må se på formålet med eierskapet Vurdere ulempene og fordelene Eks. Oppgaver innen enerettsområdet er lovpålagt og må utføres av kommunen og bør ligge innenfor kommunen som kommunal enhet eller KF – godt egnet for myndighetsoppgaver

25 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Organisasjonsmodeller - løsningsvalg •Alle parkeringsoppgavene i samme foretak/selskap anbefales ikke – må skilles etter ny forskrift •Egenregioppgaver kan organiseres både innenfor og utenfor kommunen som eget rettsubjekt – anbefales enten som KF eller AS •Oppgaver på vegne av private - her anbefales AS •Konkurranseutsatte oppgaver bør utføres i et AS

26 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Andre alternativer modeller •Hva med mor og datterselskaper? •Problem i forhold til egenregioppgaver – neppe mulig å oppfylle kontrollkriteriet hvis det utøves gjennom et morselskap – ikke direkte eierskapsutøvelse •Slik løsning anbefales derfor ikke. •Kommunen må ha direkte eierskapskontroll over slike oppgaver

27 KS Advokatene Presentasjon | 2010 •TAKK FOR MEG


Laste ned ppt "V/advokat Erna M. Larsen Presentasjon av utredningen av forhold vedrørende ny felles parkeringsregulering v/advokat Erna M. Larsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google