Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.advokatvrk.no 1. juli 2014 Eierstyring og selskapsledelse Folkevalgtopplæring Stavanger kommune 17. oktober 2012 ved adv. Vibeke Resch-Knudsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.advokatvrk.no 1. juli 2014 Eierstyring og selskapsledelse Folkevalgtopplæring Stavanger kommune 17. oktober 2012 ved adv. Vibeke Resch-Knudsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1. juli 2014 Eierstyring og selskapsledelse Folkevalgtopplæring Stavanger kommune 17. oktober 2012 ved adv. Vibeke Resch-Knudsen

2 2 Kommunale eiere • På valg for å bli eier? • Folkevalgtrollen og eierfunksjonen • Hva var formålet ved etablering? – Eie eller tildele midler? • Fra selskapets side: – Nye eiere hvert 4 år – Eier og kunde

3 3 Selvstendig rettsubjekt Eiere: begrenset Ansvar: ubegrenset Eiere: ubegrenset Ansvar: begrenset Eiere: selveiet Integrert del av kommunen Selskap (kml.§ 27) Sterk politisk styring og kontroll Stiftelse (stiftelsesloven) Aksjeselskap (asl) Foretak (kml. kap. 11) Etat (kml. § 10) Institusjon (kml. § 11) Aksjeselskap (asl) Stiftelse (stiftelsesloven) IKS (IKS-loven) Samvirkeforetak (SF-loven) Vertskommune (kml.§ 28a-f) Samarbeid (kml.§ 27) Liten politisk styring og kontroll Hva kan en kommune eie?

4 4 Hvordan forvalter vi eierrollen i Stavanger kommune? • Bystyrets rolle • Saker av stor prinsipiell eller strategisk betydning • Kommunalutvalgets rolle: • Arbeidsutvalg for bystyret og sluttbehandler i enkeltsaker • Rådmannens rolle • Tilrettelegger for politisk styring og bidra til å videreutvikle eierskapspolitikken • Administrativ eierskapsgruppe – forslag til felles eierskapsstrategier i regionen

5 5 Eierinteresser

6 6

7 7

8 8

9 9 Hvordan kan vi påvirke styring av selskaper gjennom eierskap? • Diskusjoner i bystyret • Eierskapsmelding/eierstrategier • Instruks fra kommunalutvalget • Eieravtaler/aksjonæravtaler • Møte i eierorganet • Valgkomité • Valg av styre

10 10 Eierstyring i selskaper Aksjeselskap «Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet.» ASL § 5-1 (1): «Aksjeeierne har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Møteretten kan ikke begrenses i vedtektene. ASL § 5-2» (1) IKS «Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet.» IKS-loven § 7 «Bestemmelsen innebærer at deltakerkommunene på grunnlag av deltakerforholdet ikke kan utøve noen myndighet i selskapet på annen måte enn gjennom sine representanter i representantskapsmøter.» Ot.prp. 53 ( ):

11 11 Indirekte politisk styring KommuneSelskap Eier Bestiller/ utfører KommunestyretUtøvende eierorgan Styret Kommunens administrasjon bestiller bruker kunde bevilger tilrettelegger iverksetter Eksterne brukere/ kunder Rådmannen Formannskap Styring Tjenestesalg/leveranse Informasjon Selskapets administrasjon

12 12 Dialog mellom eier og selskap • Kontaktmøter – Hvem: Kommunalutvalget og KF/IKS og sentrale as – Hva: Ivareta tilfredsstillende dialog med selskapene • Eiermøte: – Hvem: Selskap og ordfører/rådmann – Hva: drøfte en bestemt sak

13 13 Eierstrategi (Bergens eierskapsmelding)

14 1. juli 2014 Styret

15 15 Hva skal man med selskapsstyre? • Styret utfører et arbeid, ikke bare et tillitsverv • Styret må tilføre organisasjonen merverdi • Styret må engasjere seg i strategiskarbeid, ikke kun kontrollere • Styret må strebe etter å være uavhengig, konstruktiv og kritiske i sin virksomhet Kommuneloven gjelder for KF, IKS-loven gjelder for IKS og aksjeloven for as. Reglene om styret og daglig leders oppgaver og ansvar i aksjeloven kan utfylle bestemmelsene i kommuneloven og IKS-loven, så se til aksjeloven!

16 16 • Det enkelte styremedlem kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse • Minst hver 4. måned underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling – Hva skal det rapporteres om? • ØKONOMI • MARKED • TJENESTER • ORGANISASJON Aksjeloven § 6-15:

17 17 Hvorfor arbeider ikke styret strategisk? • Langsiktig strategiutvikling på bekostning av ”forhandlinger” mellom ulike eierstrategier • Styret fokuserer på strategisk kontroll i motsetning til strategisk ledelse, ref. agentteorien • Styret får ”kjøttben” av ledelse og får ikke diskutere viktige vider ved selskapets strategier • Beslutningsorienterte og liten tid til styrearbeid Styret bør være prosessorientert og arbeide som et team

18 18 Noe man bør tenke over • Styret har ansvaret for virksomhetens økonomiske styring. • Styret kan ikke vente på daglig leder, men må selv ta nødvendig initiativ. Dvs. still spørsmål og be om klare svar • En virksomhet i krise må følges tettere opp enn når det går bra • Aksepter aldri ”kjappe innersvinger” foreslått av daglig leder • Informasjon fra daglig leder kan påvirkes av : – ulikt ståsted ifht styret – snakker ulikt ”språk” – daglig leders informasjonsplikt contra styrets undersøkelsesplikt

19 19 Styrets handlingsplikt (asl. kapittel 2) • Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. • Dersom selskapet ikke tilfredsstiller kravet om forsvarlig egenkapital, har styret handleplikt. (tommelfingerregel: når egenkapitalen er mindre enn halve aksjekapitalen). • Styret skal da handle: – Innen rimelig tid innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å redegjøre for selskapets økonomiske situasjon – Foreslå tiltak for å rette opp.

20 20 Stavanger kommunes råd til selskapsstyrer: (Eierskapsmeldingen side 27) • Styret skal: – Fastsette instruks for styret og den daglige ledelsen med særlig vekt på en klar intern ansvars- og oppgavefordeling. – Foreta en egenevaluering hvert år både i forhold til kompetanse og utført arbeid. – Gis mulighet til ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal gis opplæring knyttet til ansvar, oppgaver og rollefordeling. – Gjennomføre egne styreseminarer med fokus på roller, ansvar og oppgaver. – Fastsette en årlig plan for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring. – Gi en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport.

21 21 Styreevaluering • Rapporteringsevaluering • Rekrutteringsevaluering • Egenutviklingsevaluering • Hvorfor? – Få det beste styret for dette selskapet – Utvikle styret som team – Øke styremedlemmenes forståelse og bevisstgjøring av egeninnsats.

22 22 Kompetansekrav for styret som kollegium (Eierskapsmeldingen s. 26)

23 1. juli 2014 Habilitet

24 24 Inhabilitet etter aksjeloven § 6-27 «Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder. Et styremedlem eller daglig leder må heller ikke delta i en sak om lån eller annen kreditt til seg selv eller om sikkerhetsstillelse for egen gjeld.»

25 25 Endring i forvaltningsloven fra1. november 2011 • Innebærer absolutt inhabilitet for folkevalgte og ansatte i kommunen som er leder eller har styreverv/medlem av bedriftsforsamling i selskap som er part i saken. • De må fratre uansett (ingen vurdering). • Habilitet gjelder for folkevalgte organer/tjenestemenn, ikke styrevervet • Det er ikke forbud mot at folkevalgte/offentlig tjenestemenn tar styreverv • Selskapet være part i saken

26 26 Når er selskapet part i saken? • Etablering av selskap • Kontrakt mellom offentlig organ og selskap • Offentlig myndighetsutøvelse (pålegg og tillatelser) • Bevilgninger til selskapet • Endring av selskapets vedtekter/selskapsavtale • Instruksjon av representanter i operative eierorgan • Eiermeldinger/eierstrategier osv • Selskapskontroll etter kml. § 77 nr. 5 – Behandling av plan for selskapskontroll – Forvaltningsrevisjon i selskapet – Eierskapskontroll • Driftstilskudd/bevilgninger

27 27

28 28 Forholdsregler • Praktiser godt styrearbeid • Lær deg pliktene • Bruk din sunne fornuft • Bruk dine rettigheter: - protokolltilførsel - kall inn til møte når det trengs - møt opp på årsmøte og ta ordet om nødvendig - trekk deg om du ikke blir hørt • Vurder styreansvarsforsikring

29 29 Takk for meg! Vibeke Resch-Knudsen Tlf


Laste ned ppt "Www.advokatvrk.no 1. juli 2014 Eierstyring og selskapsledelse Folkevalgtopplæring Stavanger kommune 17. oktober 2012 ved adv. Vibeke Resch-Knudsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google