Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.advokatvrk.no 1. juli 2014 Eierstyring og selskapsledelse Folkevalgtopplæring Stavanger kommune 17. oktober 2012 ved adv. Vibeke Resch-Knudsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.advokatvrk.no 1. juli 2014 Eierstyring og selskapsledelse Folkevalgtopplæring Stavanger kommune 17. oktober 2012 ved adv. Vibeke Resch-Knudsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.advokatvrk.no 1. juli 2014 Eierstyring og selskapsledelse Folkevalgtopplæring Stavanger kommune 17. oktober 2012 ved adv. Vibeke Resch-Knudsen

2 www.adokatvrk.no www.advokatvrk.no 2 Kommunale eiere • På valg for å bli eier? • Folkevalgtrollen og eierfunksjonen • Hva var formålet ved etablering? – Eie eller tildele midler? • Fra selskapets side: – Nye eiere hvert 4 år – Eier og kunde

3 www.adokatvrk.no www.advokatvrk.no 3 Selvstendig rettsubjekt Eiere: begrenset Ansvar: ubegrenset Eiere: ubegrenset Ansvar: begrenset Eiere: selveiet Integrert del av kommunen www.lovdata.no Selskap (kml.§ 27) Sterk politisk styring og kontroll Stiftelse (stiftelsesloven) Aksjeselskap (asl) Foretak (kml. kap. 11) Etat (kml. § 10) Institusjon (kml. § 11) Aksjeselskap (asl) Stiftelse (stiftelsesloven) IKS (IKS-loven) Samvirkeforetak (SF-loven) Vertskommune (kml.§ 28a-f) Samarbeid (kml.§ 27) Liten politisk styring og kontroll Hva kan en kommune eie?

4 www.adokatvrk.no www.advokatvrk.no 4 Hvordan forvalter vi eierrollen i Stavanger kommune? • Bystyrets rolle • Saker av stor prinsipiell eller strategisk betydning • Kommunalutvalgets rolle: • Arbeidsutvalg for bystyret og sluttbehandler i enkeltsaker • Rådmannens rolle • Tilrettelegger for politisk styring og bidra til å videreutvikle eierskapspolitikken • Administrativ eierskapsgruppe – forslag til felles eierskapsstrategier i regionen

5 www.adokatvrk.no www.advokatvrk.no 5 Eierinteresser

6 www.adokatvrk.no www.advokatvrk.no 6

7 www.adokatvrk.no www.advokatvrk.no 7

8 www.adokatvrk.no www.advokatvrk.no 8

9 www.adokatvrk.no www.advokatvrk.no 9 Hvordan kan vi påvirke styring av selskaper gjennom eierskap? • Diskusjoner i bystyret • Eierskapsmelding/eierstrategier • Instruks fra kommunalutvalget • Eieravtaler/aksjonæravtaler • Møte i eierorganet • Valgkomité • Valg av styre

10 www.adokatvrk.no www.advokatvrk.no 10 Eierstyring i selskaper Aksjeselskap «Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet.» ASL § 5-1 (1): «Aksjeeierne har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Møteretten kan ikke begrenses i vedtektene. ASL § 5-2» (1) IKS «Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet.» IKS-loven § 7 «Bestemmelsen innebærer at deltakerkommunene på grunnlag av deltakerforholdet ikke kan utøve noen myndighet i selskapet på annen måte enn gjennom sine representanter i representantskapsmøter.» Ot.prp. 53 (1997- 1998):

11 www.adokatvrk.no www.advokatvrk.no 11 Indirekte politisk styring KommuneSelskap Eier Bestiller/ utfører KommunestyretUtøvende eierorgan Styret Kommunens administrasjon bestiller bruker kunde bevilger tilrettelegger iverksetter Eksterne brukere/ kunder Rådmannen Formannskap Styring Tjenestesalg/leveranse Informasjon Selskapets administrasjon

12 www.adokatvrk.no www.advokatvrk.no 12 Dialog mellom eier og selskap • Kontaktmøter – Hvem: Kommunalutvalget og KF/IKS og sentrale as – Hva: Ivareta tilfredsstillende dialog med selskapene • Eiermøte: – Hvem: Selskap og ordfører/rådmann – Hva: drøfte en bestemt sak

13 www.adokatvrk.no www.advokatvrk.no 13 Eierstrategi (Bergens eierskapsmelding)

14 www.advokatvrk.no 1. juli 2014 Styret

15 www.adokatvrk.no www.advokatvrk.no 15 Hva skal man med selskapsstyre? • Styret utfører et arbeid, ikke bare et tillitsverv • Styret må tilføre organisasjonen merverdi • Styret må engasjere seg i strategiskarbeid, ikke kun kontrollere • Styret må strebe etter å være uavhengig, konstruktiv og kritiske i sin virksomhet Kommuneloven gjelder for KF, IKS-loven gjelder for IKS og aksjeloven for as. Reglene om styret og daglig leders oppgaver og ansvar i aksjeloven kan utfylle bestemmelsene i kommuneloven og IKS-loven, så se til aksjeloven!

16 www.adokatvrk.no www.advokatvrk.no 16 • Det enkelte styremedlem kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse • Minst hver 4. måned underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling – Hva skal det rapporteres om? • ØKONOMI • MARKED • TJENESTER • ORGANISASJON Aksjeloven § 6-15:

17 www.adokatvrk.no www.advokatvrk.no 17 Hvorfor arbeider ikke styret strategisk? • Langsiktig strategiutvikling på bekostning av ”forhandlinger” mellom ulike eierstrategier • Styret fokuserer på strategisk kontroll i motsetning til strategisk ledelse, ref. agentteorien • Styret får ”kjøttben” av ledelse og får ikke diskutere viktige vider ved selskapets strategier • Beslutningsorienterte og liten tid til styrearbeid Styret bør være prosessorientert og arbeide som et team

18 www.adokatvrk.no www.advokatvrk.no 18 Noe man bør tenke over • Styret har ansvaret for virksomhetens økonomiske styring. • Styret kan ikke vente på daglig leder, men må selv ta nødvendig initiativ. Dvs. still spørsmål og be om klare svar • En virksomhet i krise må følges tettere opp enn når det går bra • Aksepter aldri ”kjappe innersvinger” foreslått av daglig leder • Informasjon fra daglig leder kan påvirkes av : – ulikt ståsted ifht styret – snakker ulikt ”språk” – daglig leders informasjonsplikt contra styrets undersøkelsesplikt

19 www.adokatvrk.no www.advokatvrk.no 19 Styrets handlingsplikt (asl. kapittel 2) • Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. • Dersom selskapet ikke tilfredsstiller kravet om forsvarlig egenkapital, har styret handleplikt. (tommelfingerregel: når egenkapitalen er mindre enn halve aksjekapitalen). • Styret skal da handle: – Innen rimelig tid innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å redegjøre for selskapets økonomiske situasjon – Foreslå tiltak for å rette opp.

20 www.adokatvrk.no www.advokatvrk.no 20 Stavanger kommunes råd til selskapsstyrer: (Eierskapsmeldingen side 27) • Styret skal: – Fastsette instruks for styret og den daglige ledelsen med særlig vekt på en klar intern ansvars- og oppgavefordeling. – Foreta en egenevaluering hvert år både i forhold til kompetanse og utført arbeid. – Gis mulighet til ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal gis opplæring knyttet til ansvar, oppgaver og rollefordeling. – Gjennomføre egne styreseminarer med fokus på roller, ansvar og oppgaver. – Fastsette en årlig plan for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring. – Gi en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport.

21 www.adokatvrk.no www.advokatvrk.no 21 Styreevaluering • Rapporteringsevaluering • Rekrutteringsevaluering • Egenutviklingsevaluering • Hvorfor? – Få det beste styret for dette selskapet – Utvikle styret som team – Øke styremedlemmenes forståelse og bevisstgjøring av egeninnsats.

22 www.adokatvrk.no www.advokatvrk.no 22 Kompetansekrav for styret som kollegium (Eierskapsmeldingen s. 26)

23 www.advokatvrk.no 1. juli 2014 Habilitet

24 www.adokatvrk.no www.advokatvrk.no 24 Inhabilitet etter aksjeloven § 6-27 «Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder. Et styremedlem eller daglig leder må heller ikke delta i en sak om lån eller annen kreditt til seg selv eller om sikkerhetsstillelse for egen gjeld.»

25 www.adokatvrk.no www.advokatvrk.no 25 Endring i forvaltningsloven fra1. november 2011 • Innebærer absolutt inhabilitet for folkevalgte og ansatte i kommunen som er leder eller har styreverv/medlem av bedriftsforsamling i selskap som er part i saken. • De må fratre uansett (ingen vurdering). • Habilitet gjelder for folkevalgte organer/tjenestemenn, ikke styrevervet • Det er ikke forbud mot at folkevalgte/offentlig tjenestemenn tar styreverv • Selskapet være part i saken

26 www.adokatvrk.no www.advokatvrk.no 26 Når er selskapet part i saken? • Etablering av selskap • Kontrakt mellom offentlig organ og selskap • Offentlig myndighetsutøvelse (pålegg og tillatelser) • Bevilgninger til selskapet • Endring av selskapets vedtekter/selskapsavtale • Instruksjon av representanter i operative eierorgan • Eiermeldinger/eierstrategier osv • Selskapskontroll etter kml. § 77 nr. 5 – Behandling av plan for selskapskontroll – Forvaltningsrevisjon i selskapet – Eierskapskontroll • Driftstilskudd/bevilgninger

27 www.adokatvrk.no www.advokatvrk.no 27

28 www.adokatvrk.no www.advokatvrk.no 28 Forholdsregler • Praktiser godt styrearbeid • Lær deg pliktene • Bruk din sunne fornuft • Bruk dine rettigheter: - protokolltilførsel - kall inn til møte når det trengs - møt opp på årsmøte og ta ordet om nødvendig - trekk deg om du ikke blir hørt • Vurder styreansvarsforsikring

29 www.adokatvrk.no www.advokatvrk.no 29 Takk for meg! Vibeke Resch-Knudsen post@advokatvrk.no Tlf. 97 51 00 99


Laste ned ppt "Www.advokatvrk.no 1. juli 2014 Eierstyring og selskapsledelse Folkevalgtopplæring Stavanger kommune 17. oktober 2012 ved adv. Vibeke Resch-Knudsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google