Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Beredskapsarbeidet i Drammen kommune Utdrag fra møtebok/Bystyret 17.06.08 Saknr.: 69/08 Orientering om beredskapsarbeidet i Drammen kommune Behandling:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Beredskapsarbeidet i Drammen kommune Utdrag fra møtebok/Bystyret 17.06.08 Saknr.: 69/08 Orientering om beredskapsarbeidet i Drammen kommune Behandling:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Beredskapsarbeidet i Drammen kommune Utdrag fra møtebok/Bystyret 17.06.08 Saknr.: 69/08 Orientering om beredskapsarbeidet i Drammen kommune Behandling: Med bakgrunn i skogbrannen på Konnerud og skogbrannen på sørlandet, ønsket ordfører at rådmannen holder en orientering for formannskapet om beredskapsarbeidet i Drammen kommune, og om rollene til de ulike aktørene.

2 Beredskapsplan for Drammen kommune 1) Generell del: Målsettinger, ansvarsfordeling og strategiske hovedområder for beredskapsarbeidet. 2) Operativ del: Kriseplan for Drammen kommune 3) Nøkkelpersoner, varslingsliste 4) Fagspesifikke beredskapsplaner

3 Beredskapsplan for Drammen kommune Arbeidet med beredskap skal ta utgangspunkt i prinsippene om ansvar, nærhet og likhet (St.meld nr 17, 2002) Ansvarsprinsippet Den som har ansvar i normalsituasjonen har også ansvaret ved ekstraordinære hendelser. Nærhetsprinsippet Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå. Likhetsprinsippet Samfunnet må fungere så normalt som mulig, uansett hva det blir utsatt for. De ordinære ansvarslinjer ligger fast.

4 Andre beredskapsplaner – faglige: Plan for helsemessig og sosial beredskap Smittevernplan Pandemiplan Risiko og sårbarhetsanalyse Beredskapsplan for vannforsyning Beredskapsplan for vei

5 Kommunalt beredskapsråd Samarbeidsorgan på lokalt plan som har som formål å utveksle informasjon, gi råd og finne felles løsninger på beredskapsspørsmål. Består av: - Ordfører (Leder) - Toppledelsen - Beredskapskoordinator - Fylkesmannen - Nødetatene - Sivilforsvaret - Frivillige organisasjoner - Heimvernet - Statens vegvesen

6 Strategiske hovedområder for beredskapsarbeidet Forebyggende tiltak Planlegges etter mønster for ROS-analyser Sårbarhetsreduserende tiltak Konsekvensreduserende tiltak

7 Risiko – og sårbarhetsanalyser Alle virksomheter skal ha egen analyse Separate ROS-analyser der det vurderes som viktig (f.eks. Spiralen, og områder som Knive og Travbanen) Det vil bli utarbeidet en ny ROS-analyse for virksomhetsovergripende områder i 2009

8 Eksempel på ROS- analyse SANNSYNLIGHET(S)KONSEKVENS(K)RISIKO Kan skjeKan føre til Uheldig hendelse Arbeid og forhold i virksomheten som kan medføre risiko. (farer og problemer) Har skjedd flere ganger 3 Høy Har skjedd 2 Middels Tenkelig 1 Lav Alvorlig- Varig skade 3 Høy Skade 2 Middels Forbigående Skade 1 Lav Sum S * K = R Prioritet Bombetrussel2361 Rusede personer2361 Ustabile personer3391

9 Eksempel på ROS- analyse RISIKOVURDERING Finn farekildene. Hva kan gå galt? HANDLINGSPLAN Forslag til tiltak Godkjent av: Virksomhetsleder Revidert: 1.1.2008 Problemområde Trusler utenfra Uheldig hendelse S x K=R ÅrsakTiltak Ansvar/ tidsfrist BombetrusselSkolen evakueresTelefon om bombetrussel Kontakte politi Umiddelbart Kontakte kriseled. Adm. når problemet oppstår Rusede personer (foresatte/andre voksne/ungdom) Tar seg inn på skolens område. Truer. Gjør skolen utrygg. Tidligere elever som vil besøke skolen. Tilfeldige personer. Vise vedkommende bort. Ev.. kontakte politiet Adm. når problemet oppstår. Ustabile personer (foresatte/andre voksne/ungdom) Truer. Virker skremmende på elever og andre. Psykisk ustabile fra institusjon, foreldre og elever. Vise vedkommende bort. Ev.. Kontakte politiet Adm.; ev.. Politi når problemet oppstår.

10 Hvordan sikre at virksomhetene har fokus på beredskap i planarbeidet ? Lederkontrakter BMS Internkontroll i virksomhetene Politisk rapportering

11 Kriseplan og kriseledelse Definisjon av krise: En uønsket hendelse som rammer store grupper av mennesker og som er mer omfattende enn hva det ordinære hjelpeapparatet takler tilfredstillende. Definisjon av kriseplan: Forberedte handlinger for å møte ulykker og andre påkjenninger som i art eller omfang går ut over det som regne som normalrisiko i fredstid. Kommunens kriseledelse Drammen kommune Når skal kriseledelsen etableres ? Pkt 2.1.4 i Beredskapsplan for Drammen kommune


Laste ned ppt "Beredskapsarbeidet i Drammen kommune Utdrag fra møtebok/Bystyret 17.06.08 Saknr.: 69/08 Orientering om beredskapsarbeidet i Drammen kommune Behandling:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google