Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Beredskapsarbeidet i Drammen kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Beredskapsarbeidet i Drammen kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Beredskapsarbeidet i Drammen kommune
Utdrag fra møtebok/Bystyret Saknr.: 69/08 Orientering om beredskapsarbeidet i Drammen kommune Behandling: Med bakgrunn i skogbrannen på Konnerud og skogbrannen på sørlandet, ønsket ordfører at rådmannen holder en orientering for formannskapet om beredskapsarbeidet i Drammen kommune, og om rollene til de ulike aktørene.

2 Beredskapsplan for Drammen kommune
1) Generell del: Målsettinger, ansvarsfordeling og strategiske hovedområder for beredskapsarbeidet. 2) Operativ del: Kriseplan for Drammen kommune 3) Nøkkelpersoner, varslingsliste 4) Fagspesifikke beredskapsplaner Si noe om: Forebyggende arbeid og om krise. Pkt 1 og 2 Se innholdsfortegnelsen. Bygd opp i 4 hoveddeler. Tar utgangspunkt i beredskapsplanen.

3 Beredskapsplan for Drammen kommune
Arbeidet med beredskap skal ta utgangspunkt i prinsippene om ansvar, nærhet og likhet (St.meld nr 17, 2002) Ansvarsprinsippet Den som har ansvar i normalsituasjonen har også ansvaret ved ekstraordinære hendelser. Nærhetsprinsippet Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå. Likhetsprinsippet Samfunnet må fungere så normalt som mulig, uansett hva det blir utsatt for. De ordinære ansvarslinjer ligger fast. Overordnet Ta med planen. Først om forebyggende beredskapsarbeid. Vår beredskapsplan og beredskapsarbeid er bygd opp etter disse prinsippene.

4 Andre beredskapsplaner – faglige:
Plan for helsemessig og sosial beredskap Smittevernplan Pandemiplan Risiko og sårbarhetsanalyse Beredskapsplan for vannforsyning Beredskapsplan for vei Berdskapsplanen er en overordnet og koordinerende plan for samfunnssikkerhet – og beredskapsarbeidet i Drammen kommune. Gir forankring og føringer til virksomhetenes egne beredskapsplaner.

5 Kommunalt beredskapsråd
Samarbeidsorgan på lokalt plan som har som formål å utveksle informasjon, gi råd og finne felles løsninger på beredskapsspørsmål. Består av: - Ordfører (Leder) - Toppledelsen - Beredskapskoordinator - Fylkesmannen - Nødetatene - Sivilforsvaret - Frivillige organisasjoner - Heimvernet - Statens vegvesen Treffe avtaler om samarbeid Finne felles løsninger. Gi gjensidig info om beredskapsforhold. Ta initiativ til beredskapsforberedelser. S 8 i beredskapsplanen.

6 Strategiske hovedområder for beredskapsarbeidet
Forebyggende tiltak Planlegges etter mønster for ROS-analyser Sårbarhetsreduserende tiltak Konsekvensreduserende tiltak Husk beredskapsarbeidet – kontinuerlig i alle virksomheter. F.eks alle virksomheter skal ha utarbeidet Risiko og sårbarhetsanalyser sk ROS-analyser.

7 Risiko – og sårbarhetsanalyser
Alle virksomheter skal ha egen analyse Separate ROS-analyser der det vurderes som viktig (f.eks. Spiralen, og områder som Knive og Travbanen) Det vil bli utarbeidet en ny ROS-analyse for virksomhetsovergripende områder i 2009

8 Eksempel på ROS- analyse
SANNSYNLIGHET(S) KONSEKVENS(K) RISIKO Kan skje Kan føre til Uheldig hendelse Arbeid og forhold i virksomheten som kan medføre risiko. (farer og problemer) Har skjedd flere ganger 3 Høy Har skjedd 2 Middels Tenkelig 1 Lav Alvorlig- Varig skade Skade Forbigående Sum S * K = R Prioritet Bombetrussel 6 Rusede personer Ustabile personer 9 3 av 60 sannsynligheter

9 Eksempel på ROS- analyse
RISIKOVURDERING Finn farekildene. Hva kan gå galt? HANDLINGSPLAN Forslag til tiltak Godkjent av: Virksomhetsleder Revidert: Problemområde Trusler utenfra Uheldig hendelse S x K=R Årsak Tiltak Ansvar/ tidsfrist Bombetrussel Skolen evakueres Telefon om bombetrussel Kontakte politi Umiddelbart Kontakte kriseled. Adm. når problemet oppstår Rusede personer (foresatte/andre voksne/ungdom) Tar seg inn på skolens område. Truer. Gjør skolen utrygg. Tidligere elever som vil besøke skolen. Tilfeldige personer. Vise vedkommende bort. Ev.. kontakte politiet Adm. når problemet oppstår. Ustabile personer Truer. Virker skremmende på elever og andre. Psykisk ustabile fra institusjon, foreldre og elever. Vise vedkommende bort. Ev.. Kontakte politiet Adm.; ev.. Politi når problemet oppstår.

10 Hvordan sikre at virksomhetene har fokus på beredskap i planarbeidet ?
Lederkontrakter BMS Internkontroll i virksomhetene Politisk rapportering

11 Kriseplan og kriseledelse
Definisjon av krise: En uønsket hendelse som rammer store grupper av mennesker og som er mer omfattende enn hva det ordinære hjelpeapparatet takler tilfredstillende. Definisjon av kriseplan: Forberedte handlinger for å møte ulykker og andre påkjenninger som i art eller omfang går ut over det som regne som normalrisiko i fredstid. Kommunens kriseledelse Drammen kommune Når skal kriseledelsen etableres ? Pkt i Beredskapsplan for Drammen kommune


Laste ned ppt "Beredskapsarbeidet i Drammen kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google