Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal beredskap Kommunenes Brann- og redningstjeneste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal beredskap Kommunenes Brann- og redningstjeneste."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal beredskap Kommunenes Brann- og redningstjeneste

2 Aktuelle dokumenter St.meld. nr. 35 – brannsikkerhet St.meld. nr. 22 – Samfunnssikkerhet St.meld. nr. 14 - …oljevernberedskap Prop. 1 S (2011–2012) 112 rapporten Skogbrannrapporten

3 Hva er brannvesenet engasjert i ? noen eksempler: Brann Ulykker – redning Akutt forurensning – skipshendelser – farlig gods CBRNe ”Klima hendelser” – storm/orkan – stormflo – nedbør Flom, skred, ras Terror – viljestyrte handlinger Bortfall av infrastruktur Pandemi Stråling (atomberedskap) Redningsdykking – søk etter antatt omkomne

4 Hva sier myndighetene om brannvesenets beredskap ? ”Brannvesenet er landets viktigste tekniske redningsressurs” (Stm nr 35) Nasjonale mål for brannvernarbeidet: ”Styrket beredskap og håndteringsevne”

5 Etaten er oftere ute i oppdrag som krever spesialisert utrustning og annen kompetanse, som trafikkulykker, livreddende innsats ved drukningsulykker og særskilt innsats ved jord- og leirras samt kompliserte branner og ulykker der farlige stoffer er involvert.

6 Brannvesenet er kommunenes viktigste beredskap mot akutt forurensning.

7 ….brannvesenet har et klart forbedringspotensiale når det gjelder å håndtere store hendelser med behov for kontinuerlig tilførsel av mannskaper og utstyr over lang tid.

8 Håndtering av store hendelser krever brannvesen med profesjonell ledelse, godt planverk, godt utstyr og som er regelmessig øvet.

9 Økt samvirke mellom brannvesenene og bruk av ressurser uavhengig av geografisk plassering vil kunne bidra til å styrke beredskaps- og håndteringsevnen

10 For mange kommuner vil interkommunalt samarbeid kunne medføre en styrking både av det forebyggende arbeidet og beredskapsevnen.

11 Interkommunale løsninger gir større og mer ressurssterke brannvesen, hvor ressursene kan brukes samlet over et større område uavhengig av kommunegrenser.

12 For å få mer effektiv utnyttelse av ressursene, og sikre en fremtidsrettet, moderne og mobil brann- og redningsberedskap, vil samarbeid mellom kommuner om etablering av større regionale brannvesen være en mulighet.

13 Effektiv utnyttelse av ressurser på tvers av kommunegrenser er en forutsetning for å kunne utvikle brannvesenet til en fullverdig teknisk redningsberedskap med evne til endring etter de oppgavene det kan bli stilt overfor.

14 Nødmeldetjenesten: Bedre brukerretting og system for brukerevalueringer Profesjonalisering av operatørfunksjonen Bedre samordning mellom nødetatene Videreutvikling av beslutningsstøtteverktøy Bedre og samordnede teknologiske løsninger Bedre kvalitetssikring og dokumentasjon Mer effektiv ressursutnyttelse Enhetlig nasjonal organisering

15 Sivilforsvaret Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av store og spesielle hendelser Erfaringer har vist at det bør finnes en statlig forsterkningsressurs som kan bistå ved redningsaksjoner og annen katastrofeinnsats. Det er ikke samfunnsøkonomisk fornuftig at det bygges opp ressurser i hver enkelt etat for å ivareta alle oppgaver ved store og komplekse hendelser som oppstår sjelden.

16 Sivilforsvarets deltakelse i leteaksjoner, lensing av kjellere eller bistand ved mindre branner kan i mange situasjoner være påkrevd, og slik innsats er et viktig bidrag for å vedlikeholde avdelingenes beredskap og varslingsrutiner.


Laste ned ppt "Kommunal beredskap Kommunenes Brann- og redningstjeneste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google