Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Brannsjefkonferansen 2005 Finn Mørch Andersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Brannsjefkonferansen 2005 Finn Mørch Andersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Brannsjefkonferansen 2005 Finn Mørch Andersen

2 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer – Finn Mørch Andersen Hva skal jeg snakke om?  Strategi  Omstilling i Sivilforsvaret  Brannvesenenes plass i kommunenes bredskapsarbeid  Barents Rescue 2005

3 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer – Finn Mørch Andersen Hva skal vi strekke oss etter? DSBs visjon: Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

4 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer – Finn Mørch Andersen Strategisk plan for DSB Planen forteller hvem DSB er, ansvar og målsettinger og hvordan vi skal arbeide for å nå dem  Beskriver ”samfunnsoppdraget”  Bygger på politiske målsettinger  De viktigste faglige utfordringer

5 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer – Finn Mørch Andersen Hva kjennetegner DSB  Stor bredde i oppgaver og stor kontaktflate med andre organisasjoner  Lovområder med stor tyngde sterk regulering, særlig av forebyggende tiltak  ”Ansvar for” teknisk redningsinnsats og skadebegrensning

6 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer – Finn Mørch Andersen DSBs samfunnsoppdrag  Vi skal ha oversikt over risiko- og sårbarhetsutviklingen i samfunnet.  Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser.  Vi skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering

7 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer – Finn Mørch Andersen Nøkkelord DSBs virksomhet kan beskrives med følgende ord:  Oversikt  Forebygge  Beredskap  Håndtere

8 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer – Finn Mørch Andersen DSBs rolle ift håndtering  DSB ”eier” Sivilforsvaret  DSB regulerer brannvesenene  DSB påvirker redningstjenesten  DSB samarbeider med beredskapsetatene og frivillige organisasjoner  DSB tilbyr bistand ved katastrofer i utlandet

9 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer – Finn Mørch Andersen Strategi nr.3 - Håndtering DSB skal være en pådriver for å styrke samfunnets evne til å håndtere ulykker og kriser, samt lede og videreutvikle Sivilforsvaret som statlig forsterkningsressurs

10 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer – Finn Mørch Andersen Strategiske utsagn DSB skal:  Bidra til god organisering og sektorovergripende samarbeid  Bidra til god oversikt over rednings- og beredskapsressursene  Utvikle øvingskonsepter som øker evnen til å håndtere store og sammensatte hendelser  Stille krav slik at brannvesenene styrkes som den viktigste tekniske redningsressursen overfor et bredt spekter av hendelser  Arbeide for felles alarmsentraler for nødetatene

11 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer – Finn Mørch Andersen Forts.  Bidra til innføring av felles radiosamband for nødetatene (Nødnett)  Videreutvikle Sivilforsvaret som en forutsigbar, fleksibel og egnet forsterkningsressurs for nødetatene og andre  Gjennomføre ny styrkestruktur i Sivilforsvaret  Utvikle samarbeidet mellom Sivilforsvaret og nødetatene  Utvikle utdannings- og øvingskonsepter som sikrer at brann- og redningsvesen, Sivilforsvaret og andre beredskapsorganisasjoner har relevant og god kompetanse

12 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer – Finn Mørch Andersen Samarbeid på tvers blir viktigere  Store hendelser med samordnet innsats har stort politisk fokus  Fokus på fellesskapet i redningstjenesten  Felles samband bygges ut (Nødnett)  Nasjonalt ressursregister utvikles (NARRE)  Initiativ for felles øvelser øker  Felles nødnummer/felles alarmsentraler utredes

13 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer – Finn Mørch Andersen Sivilforsvaret Hva kan samfunnet forvente av Sivilforsvaret?  Godt organisert forsterkningsressurs for nødetatene og andre - med stort volum og stor utholdenhet  Inspirator og pådriver for samarbeid om beredskap  God i utvikling og planlegging av øvelser  Kompetent og forberedt til internasjonal humanitær innsats  Enkelte spesialfunksjoner

14 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer – Finn Mørch Andersen Sivilforsvaret er i omstilling  Sivilforsvaret omstilles for å være tilpasset fremtidens oppgaver  Omstillingen har fokus på å være en forutsigbar, fleksibel og egnet forsterkningsressurs for nødetatene og andre  Sivilforsvaret skal ha særlige forutsetninger for å forsterke innsats ved store hendelser hvor samfunnet settes på prøve

15 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer – Finn Mørch Andersen Hva er gjort?  40 kretser og 3 skoler er omdannet til 20 distrikter  Fast bemanning er redusert med ca. 55 årsverk  Lovendring som fastsetter at Sivilforsvarets distriktssjef er leder av Sivilforsvaret i hvert enkelt distrikt  Sivilforsvarets styrkestruktur gjennomgått og vurdert

16 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer – Finn Mørch Andersen Ny styrkestruktur DSB er i ferd med å fremme forslag til ny styrkestruktur i Sivilforsvaret Hovedelementer i forslaget:  Samlet styrketall reduseres fra 52300 til 16800  Styrken skal bestå av en operativ fredsstyrke på 8600 og en krigsreserve på 8200  Styrken inndeles i 3 nivåer  FIG omdøpes til Sivilforsvarets innsatsgruppe  Det opprettes en teknisk tung innsatsenhet i hvert distrikt

17 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer – Finn Mørch Andersen Forslag til ny styrkestruktur

18 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer – Finn Mørch Andersen ROS i kommunene Kommuneundersøkelsen i 2004:  Nærmere 7 av 10 har gjennomført en ROS-analyse siste 5 år –Mest innen brann og redning, helse- og sosial og vann- og avløp  Nesten alle kommuner har plan for kriseledelse (97%)  8 av 10 kommuner har øvet på krisehåndtering siste 4 år

19 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer – Finn Mørch Andersen Brannvesenets rolle i ROS-arbeidet  I 6 av 10 kommuner deltar brannvesenet –I øvelser, ved utarbeidelse av ROS og som fagressurs/rådgiver  I 5 av 10 kommuner er brannvesenet i kriseledelsen –I 4 av 10 deltar brannvesenet i utarbeidelse av planer –I 3 av 10 har de en opplæringsfunksjon overfor andre kommunalt ansatte  Brannsjefen er beredskapsansvarlig i 1 av 10 kommuner

20 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer – Finn Mørch Andersen ROS-arbeid, beredskapsplanlegging og kriseledelse Noen viktige spørsmål:  Hvorfor er ikke brannvesenene en naturlig deltaker i ROS-arbeidet i alle kommuner?  Hvorfor inngår ikke brannsjefen i kommunens kriseledelse alle steder?  Brannsjefen som beredskapsansvarlig??

21 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer – Finn Mørch Andersen Store ulykker/hendelser  Risiko for store ulykker må reduseres gjennom forebyggende tiltak  Brannvesenet må planlegge og øve også for å møte de store men sjeldne ulykkene  Samarbeid med andre etater må planlegges og øves

22 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer – Finn Mørch Andersen  Største sivilt ledede internasjonale rednings- og beredskapsøvelse i Norge (DSB leder planleggingen – samarbeid med bl.a. Politiet)  Området Nordkapp – Porsanger, 5. – 9. september  Scenariet utvikler seg rundt en kompleks masseskadesituasjon på et cruiseskip og store oljeutslipp fra en oljetanker  Mange aspekter – søk, redning, miljøkatastrofe, registrering og behandling av skadde, håndtering av pårørende, massemedia m.v.  Ikke tilstrekkelig med lokale/nasjonale redningsressurser – bistand fra Sverige, Danmark, Finland og Russland  Totalt mellom 2000 og 3000 deltakere, forventes mellom 200 og 300 besøkende  Øvelsen skal bidra til å bedre kommunikasjon, koordinering og samarbeid mellom land og sivil-militære enheter, som kan bli involvert i kriser i Barentsregionen Barents Rescue 2005

23 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer – Finn Mørch Andersen  Største sivilt ledede internasjonale rednings- og beredskapsøvelse i Norge noen gang  Område: Nordkapp-Porsanger  Tid: 5. – 9. september (Feltøvelse)  Deltakelse fra Sverige, Danmark, Finland, Russland og England  Øving av søk, redning, miljøkatastrofe, registrering og behandling av skadde, håndtering av pårørende, massemedia m.v. Øvelsen skal bidra til å bedre kommunikasjon, koordinering og samarbeid mellom ulike land og mellom sivile og militære enheter, som kan bli involvert i kriser i Barentsregionen Barents Rescue 2005

24 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer – Finn Mørch Andersen Terroranslag mot cruiseskip som forlater Honningsvåg. Kolliderer med tankbåt som søker nødhavn  Ingen terrorister om bord  Masseevakuering med hundrevis av skadde/omkomne (1000 + passasjerer og mannskap)  Kompleks oljevernoperasjon søkes gjennomført parallelt med SAR Scenario

25 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer – Finn Mørch Andersen Personell Totalt 2000-3000 personer deltar  Militære, helsepersonell, miljømyndigheter, politi, sivilforsvar, brannvesen, mannskap på skip, frivillige organisasjoner, redningssentraler, rollespillere, etc.  Personell fra departementer m.v. som deltar i varslingsøvelsen  Besøkende fra en rekke land

26 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer – Finn Mørch Andersen Materielle ressurser Innsatsressurser:  12-16 helikoptre (inklusive 2 fra Sverige og 3 fra Russland)  Diverse skip (3 KV-fartøyer, Sjøheimevernet, bergingsfartøyer fra Russland med mer)  Diverse fly (Russisk IL 76, Orion, Hercules)  Større mengde kjøretøyer av ulikt slag, diverse utstyr for dekontaminering m.v. Spillressurser:  To hurtigruteskip  Et tankskip (ca. 17 000 tonn)

27 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer – Finn Mørch Andersen Forventninger til brannvesenene Brannvesenene må:  sterkere inn i kommunenes samlede beredskapsarbeid  styrke samarbeid og samvirke med andre aktører  øke fokus på håndtering av kompliserte og store innsatser  drive fram interkommunale løsninger

28 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer – Finn Mørch Andersen Brannvesenene vil bli utfordret  Dagens organisering og dimensjonering av brannvesen vil trolig bli utfordret  ROS-analyser, oppgaveportefølje og tillit hos beslutningstakere vil bli viktigere for dimensjoneringen


Laste ned ppt "Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Brannsjefkonferansen 2005 Finn Mørch Andersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google