Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid og medbestemmelse NTL 22. mars 2011 Odd Bøhagen, FAD og Randi Stensaker, LO Stat.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid og medbestemmelse NTL 22. mars 2011 Odd Bøhagen, FAD og Randi Stensaker, LO Stat."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid og medbestemmelse NTL 22. mars 2011 Odd Bøhagen, FAD og Randi Stensaker, LO Stat

2 Medbestemmelsesrett. Det prinsipielle utgangspunkt i Grl § 110 ”Nærmere Bestemmelser om Ansattes Medbestemmelsesret paa sin arbeidsplads, fastsættes ved Lov”

3 Medbestemmelsesrett. Det prinsipielle utgangspunkt i Grl § 110 ”Nærmere Bestemmelser om Ansattes Medbestemmelsesret paa sin arbeidsplads, fastsættes ved Lov” ( Ikke til hinder for at dette fastsettes ved f.eks tariffavtale)

4 Medvirkningssystemer i staten I tillegg kommer forvaltningslov og offentlighetslov m/forskrifter, som særlig tjenestemannsloven må suppleres med. Partsforhold og prosedyre er forskjellig i de forskjellige systemene. Lønn (tvl + HA del 3) Medbest. (hovedavt) Rekruttering, oppsigelse m.v. (tml) Arb.miljø (AML)

5 STAT KOMMUNE (og privat) Ulike regler i stat, kommune og privat pga ulike lover, tariffavtaler og interne administrative bestemmelser Lovverket i staten skiller seg fra det som gjelder i resten av arbeidslivet

6 STAT KOMMUNE (og privat) TVL ATVL A M L FOR STATEN unntak i kap 14, 15 og 17 FVL supplerer TML INDIVIDUALRETTSLIG KOLLEKTIVRETTSLIG

7 Noen spesialregler i tvl 1. Gjensidig forhandlingsrett/-plikt (tvl § 2) 2. Forhandlingsrett for bestemte organisasjoner (tvl §§ 3 og 4) 3. Skille hovedtariffavtale/særavtale (tvl § 11) 4. Tvungen megling og spesielle frister for megling (tvl §§ 14 og 17) 5. Lovfestede tvisteløsningsorganer (særskilt nemnd (§ 27) og statens lønnsutvalg (§§ 28 og 29) 6. Permanent tvungen voldgift for embetsmenn og militære tjenestemenn, tidl. også politiet (tvl § 26a)

8 Utfyllende normer 1. Det forutsettes en helhetlig regulering av avtaleforholdet 2. Arbeidsgiver har styringsretten 3. Tariffavtalens ufravikelighet (atvl § 3 nr 3, tvl § 13 første ledd. I tillegg ulovfestet prinsipp) 4. Tariffavtalen binder de som er medlemmer ved inngåelsen (tariffbundethet), jf atvl § 3 nr 4, tvl § 13 annet ledd) 5. Det gjelder fredsplikt i tariffperioden

9 Om Aksjoner Hoved (tariff)- oppgjør Mellomoppgjør2 år FREDSPLIKT (Alle typer aksjoner ulovlig i tariffperioden ) Megling UNNTAK: Sympatiaksjoner (dvs aksjoner til støtte for streikende i en annen virksomhet/bedrift) - Hovedkonflikten må være lovlig - Forhandlingsplikt - Plassoppsigelse som ved tariffstreik Demonstrasjonsaksjoner (ofte upresist kalt “politisk streik”) - Ingen forhandlings- eller varslingsplikt, men ansett å være korrekt fremgangsmåte å varsle arbeidsgiver om grunnen, omfanget og varigheten Lovlig streik (eller “annen arbeidskamp”) Forhandling

10 Arbeidsgivers styringsrett er en følge av arbeidsgivers alminnelige organiserings- og instruksjons- myndighet og er stort sett den samme i statlig, kommunal og privat sektor.

11 Arbeidsgivers styringsrett er arbeidsgivers rett til å tilsette og si opp arbeidstakere, samt å,, kontrollere organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet (dvs. hvem gjør hva når og hvordan) Styringsretten er hel hvis ikke noe annet er sagt. Begrensninger - se neste bilde

12 Styringsrett. Begrensninger Det er flere forhold som griper inn i, og begrenser, arbeidsgivers styringsrett

13 Styringsrett. Begrensninger Lov Lov

14 Styringsrett. Begrensninger Avtale

15 Lov LovAvtale Saklighet Etikk Politikk Proporsjonalitet (Ikke lovstridig) (Ikke tariffstridig)

16 ”Restkompetanse” Lov LovAvtale Saklighet Etikk Politikk Proporsjonalitet (Ikke lovstridig) (Ikke tariffstridig)

17 Arbeidsgivers styringsrett…… Lover AvtalerPersonl. arb.avt. T a r i f f a v t a l e r Andre arb.forh. Lønns-/arb.vilkår Hovedtariffavtale Generelle vilkår Særavtaler Vilkår som ikke omfattes av hovedtariffavtalen GenerelleSpesielle Hovedavt ) (medbest)

18 Grader av drøfting og forhandling Ren drøfting Drøfting m/anke Forhandl. u/tvistel. Ren forhandling Ex HA § 12 Styringsrett Referat lages Ex HA § 18 nr 2 Styringsrett Referat lages Eks.: HA § 8 nr 2 HTA 2.3.4 nr 2 HTA 2.3.6, 2.ledd Fellesbest. § 7 nr 9 Protokoll hvis enighet. Referat ellers, unntatt HTA § 7 nr 8 og 2.3.6 Ingen tvisteløsning Ex HA § 13 b HTA 2.3.3 Tvisteløsning Protokoll Drøfting m/sikte på en avtale AML §8-2 (3) §16-5 (3) Protokoll hvis enighet Referat ellers Ingen tvistel.

19 Behandling av forhandlings- og drøftingstemaer  Start med å diskutere saken, uavhengig av om det er drøftings- eller forhandlingstema  Se om partene kan komme fram til en omforent løsning (jf HA § 1 nr 5 ”løsningsorientert samarbeidskultur”)  Protokollér forhandlingstemaene, lag referat på resten

20 Uenighet om forhandlings- og drøftingstemaer  Hvis uenighet om forhandlingstemaene, lages en uenighetsprotokoll. Uenigheten kan normalt tvisteløses, hvis en av partene krever det (se egen plansje). Iverksetting må utstå til tvisten er løst  Hvis uenighet om drøftingstemaene, refereres uenigheten og arbeidsgiver bruker sin styringsrett til å fatte beslutning og iverksette

21 To typer tvist  Interessetvist er en tvist om utformingen av en ny avtaletekst, dvs hva skal bli rett (kan oppstå ved inngåelse av ny avtale eller revisjon av en gammel)  Rettstvist er en tvist om forståelsen av en gjeldende avtaletekst (tolkningstvist), dvs om hva som er rett

22 Tvisteløsning  Rettstvisten løses av Arbeidsretten (hvis ikke noe annet er bestemt eller blir avtalt)  Interessetvisten løses av ulike voldgiftsorgan (hvis ikke noe annet er bestemt eller blir avtalt) Voldgiftsorganene er:  Statens lønnsutvalg (tjtvl § 29, jf § 28)  Særskilt nemnd (tjtvl § 27)  Hovedavtalenemnd (HA §§ 5 og 17)

23 Forhandling og drøfting Søke omforente løsn. Uenighet Enighet Protokoll Referat Tvisteløsning Iverksetting (Styringsrett)

24 Rettstvist (Tolking av eksisterende avtale, dvs hva som ER rett) ARBEIDSRETTEN (hvis ikke noe annet blir avtalt) Interessetvist (Inngåelse av ny eller revisjon av gammel avtale, dvs hva som skal BLI rett)VOLDGIFT (Statens lønnsutvalg, Særskilt nemnd, HA-nemnd) FORANDLINGER Protokoll ProtokollUenighetDRØFTINGERReferat Iverksetting Enighet

25 Uenighet i forhandlingssaker Uenighetsprotokoll Lønns- og arbeidsvilkår – ex HTA 2.3.3/2.3.4 Hovedavtalesaker- § 13 HA § 17 ”Megling” Nemnd eller fagdep. ”Kr og øre” ”Annet (ex arbeidstid) Statens lønnsutvalg tvl § 29 Særskilt nemnd tvl § 27

26 Hovedavtalen for arbeidstakere i staten trådte i kraft 1. februar 2009 løper ut 31. desember 2012 (Avtalens system har vært uendret siden 1980)

27 ”Forhandlingsordning” Statens hovedavtale skiller seg fra slike avtaler i andre tariffområder ved at den gir organisasjonene forhandlingsrett på visse saker som gjelder den daglige drift, i tillegg til rett på informasjon og drøfting – se særlig § 13 Hovedavtalen i staten

28 Formålet med avtalen er  Å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer i virksomhetene  å være grunnlag for reell medbestemmelse  å gi arbeidstakerne reell innflytelse på organisering av arbeidsplassen og arbeidsmetodene  å være redskap for å utvikle ledelse, medbestemmelse og arbeidsmiljø  å gi faglig og personlig utvikling og tilrettelegging for å nyttiggjøre seg arbeidstakernes kunnskaper

29 Hovedavtalen i staten Må skille mellom det politiske demokrati og bedriftsdemokratiet Medbestemmelsen gjelder ikke politiske beslutninger, men forhold som har med arbeidssituasjonen å gjøre – se § 1 nr 2 og § 2 nr 3 (gjennomføring av politiske beslutninger kan være gjenstand for medbestemmelse)

30 Likeverdige parter ● hovedavtalens mål er at arbeidsgiver og arbeidstaker møtes som likeverdige parter, med vilje til å finne løsninger. Partene har et felles ansvar for å utvikle en god, åpen og løsningsorientert samarbeidskultur (nytt) ● partene må ha nødvendige fullmakter, kvalifikasjoner og holdninger (§ 1 nr 5)

31 Hovedavtalen i staten Utøvelse av medbestemmelsesretten Medbestemmelsesretten utøves gjennom tillitsvalgte Den enkelte ansattes medvirkning er bare i beskjeden grad nevnt (§ 1 nr 6)

32 Hovedavtalen i staten Vervet som tillitsvalgt Ledd i en demokratisering av arbeidslivet Likestilles som vanlig tjeneste Gir kompetanse (§ 1 nr 7)

33 Hovedavtalen i staten Ledelse Nye punkter: Ledelse i staten skjer med grunnlag i demokratiske og rettsstatlige verdier og utøves i samarbeid med de tilsatte til beste for fellesskapet ihht politiske beslutninger Støttende og involverende ledelsesform Legge til rette for kreative læringsmiljøer og reell medbestemmelse (§ 1 nr 8)

34 Hovedavtalen i staten Miljø og klima Nytt: Skal være en del av partssamarbeidet (§ 1 nr 11)

35 Hovedavtalen i staten Oppfølging og opplæring Begge parters ansvar Minst ett årlig evalueringsmøte (nytt) Den øverste leder i virksomheten eller driftsenheten (nytt) forutsettes å delta Arbeidsgiver har ansvaret for å innkalle og føre referat (nytt) (§ 1 nr 12)

36 Hovedavtalen i staten Virkeområdet (§ 2) Hovedavtalen virker bare innenfor den enkelte virksomhet ( Egne ad-hoc-avtaler om partsforhold m.v hvis flere er berørt) (Samtidig normal og parallell medbestemmelse i hver berørt virksomhet) (nytt)

37 Virkeområdet (forts) Hovedavtalen gjelder ikke: politiske beslutninger (”politikk”) (Unntak ved uttalelser i virksomheten) beslutninger som treffes på grunnlag av lov, forskrift, stortingsvedtak og kgl.res (”fag”) beslutninger som i hovedsak gjelder ”publikum” (Som hovedregel medbestemmelse på gjennomføringen)

38 Hovedavtalen i staten Tilpasningsavtale - § 4 Alle virksomheter skal opprette en egen tilpasningsavtale til Hovedavtalen (Se § 4 nr 4 om hva en tilpasningsavtale som et minimum skal inneholde) (nytt)

39 Hovedavtalen i staten Arbeidsgiverpart - § 8 Det administrative ledd som behandler saken Det administrative ledd som behandler saken Forhandlinger kan bare føres med en arbeidsgiverrepresentant som har myndighet til å slutte avtale (nr 2 første ledd) Forhandlinger kan bare føres med en arbeidsgiverrepresentant som har myndighet til å slutte avtale (nr 2 første ledd) Spesielt om styrer/kollegiale organer (nr 2 annet ledd) Spesielt om styrer/kollegiale organer (nr 2 annet ledd)

40 Hovedavtalen i staten Arbeidstakerpart (§ 9) (unntak for personalreglement, jf merknad) III III 10% HS XHS YHS Z I og II kan ikke slå seg sammen pga at III allerede repr. Org X på det aktuelle nivå Represen- tasjon Kan slå seg sammen For små, selv ved sammenslåing. Én representant. Gjelder bare hoved- sammenslutningene

41 Hovedavtalesaker 1. Regnskap og økonomi 3. Hvem som tilsettes/slutter 2. Vedtak av betydning 4. Pol. beslutning (§ 2 pkt 3) Drøfting (§ 12) 1. Budsjettforslag 2. Omgj. av stilling 3. Byggeprosjekt 4. Planer, inkl miljø/klima 5. Utstyr 6. Oppsetting av arbeidsplan 7. Omdisp. mellom lønn og drift +§12 nr 2 (”sekk”) Forhandling (§ 13) 1. Org.endringer m.v. 2. Bemanningsøkning 3. Velferd- se retn.l i SPH 4. Personalreglement 5. Arealdisponering (konf ”stillerom” og ”kontorlandskap”) 1. AML § 7-2 (2) 2. Opplæring (§ 23, jf § 12) Informasjon (§ 11) om alle drøft./forhandlingssaker, samt

42 Hovedavtalen i staten IT (§ 14) Avtale om kompetanseheving ved innføring av ny eller betydelig endringer av IKT-teknologi (nytt) Avtale om kompetanseheving ved innføring av ny eller betydelig endringer av IKT-teknologi (nytt) Regler om medbestemmelse ved graderte systemer Regler om medbestemmelse ved graderte systemer

43 43 Tvisteløsning (§ 17) Fagdepartement Ledelsen Kan “megle” mellom lokale parter ved brudd før Forhandlinger starter der det er fullmakt til å slutte avtale Tvisteløsning ved nemnd eller fagdepartement, som avgjør saken. De tillitsvalgte velger tvisteløser

44 Hovedavtalen i staten Personalpolitikk – kap 6 Kapitlet legger vekt på: inkludering (mangfold) involvering likestilling kompetanseutvikling tilretteleggingstiltak for utsatte grupper

45 Hovedavtalen i staten Tillitsvalgte - valgregler (§ 30) Tillitsvalgte må være kjent med arbeidet i virksomheten Arbeidsgiver-representanter er ikke valg-bare. Fagdepartementet avgjør uenighet her Valg for ett år av gangen Vervet opphører ved fratreden Tillitsvalgte representerer alltid de tilsatte

46 Hovedavtalen i staten Gjensidige rettigheter og plikter (§ 31) Skriftlig melding om representant Tillitsvalgte forplikter egne medlemmer Arbeide for et godt samarbeid Forbudt å tilskynde til ulovlig konflikt Henvendelse besvares straks Unntatt er tillitsvalgte etter AML og TML Taushetsplikt/sikkerhetsklarering-nr 9 (nytt)

47 Hovedavtalen i staten Utøvelse av vervet som tillitsvalgt (§ 32) Henvendelse direkte til arbeidsgiver- representanten Uhindret adgang til virksomheten - men skal si fra og ta hensyn til arbeidets gang Tilgang til kontorteknisk utstyr (avtale om omfanget), kontorplass og telefon Ikke bruke vervet mot den tillitsvalgte

48 Permisjonsregler for tillitsvalgte (kap 9) På arbeidsstedet - § 33 Nødvendig fri for å utføre vervet Rett til assistanse, men delegasjon bør ikke overstige 3 representanter Rett til fri til nødvendige forberedelse Evt fastlønte tillitsvalgte Partene i virksomheten drøfter behov for og evt omfang Fagdepartementet bestemmer - etter drøftinger - OM og i tilfelle hvor stor RAMME Fordelingen forhandles i virksomheten. Uenighet avgjøres av fagdepartementet - etter drøftinger

49 “Andre” regler for tjenestefri for tillitsvalgte (§ 34) “Ikke uten tvingende grunn nekte” fri til bestemte møter (jf opplisting) eller “Organisasjonsfaglige kurs”: Definert i nr 1, tredje ledd Hovedsammenslutningeneskal attestere Arbeidsgiver kan kreve attestasjon fremlagt Partenes rett til å drøfte om et kurs er organisasjonsfaglig 12 dager til offentlige verv “Andre arbeidstakere” har rett til fri i 12 dager til slike forhold som nevnt ovenfor

50 Hovedavtalen i staten Permisjon for tillitsvalgte og tilsatte i arbeidstakerorganisasjoner (§ 35) Hel permisjon (uten tidsbegrensning) ved overtakelse av tillitsverv (§ 35 nr 1) Begrensning til 3 år (med muligheter til forlengelse) ved tilsetting som funksjonær i organisasjon


Laste ned ppt "Samarbeid og medbestemmelse NTL 22. mars 2011 Odd Bøhagen, FAD og Randi Stensaker, LO Stat."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google