Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 2006 1 Hovedavtalen i staten 01.02.2006 – 31.12.2008 Hovedavtalen i staten 01.02.2006 – 31.12.2008 Forhandlingssjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 2006 1 Hovedavtalen i staten 01.02.2006 – 31.12.2008 Hovedavtalen i staten 01.02.2006 – 31.12.2008 Forhandlingssjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 2006 1 Hovedavtalen i staten 01.02.2006 – 31.12.2008 Hovedavtalen i staten 01.02.2006 – 31.12.2008 Forhandlingssjef Karsten K. Langfeldt Den norske tannlegeforening

2 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 20062 Strukturen i Hovedavtalen • Formål og intensjoner • Del 1 - Medbestemmelse • Del 2 – Partenes rettigheter og plikter • Del 3 – Regler som supplerer tjenestetvistloven

3 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 20063 § 1 nr. 1 Hovedformålet med Hovedavtalen • Staten og hovedsammenslutningene har inngått avtalen med det formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer

4 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 20064 Hovedavtalen skal være: • Grunnlaget for retten til medbestemmelse i tillegg til øvrig lovgivning • Reell innflytelse på hvordan arbeidsplassen skal organiseres • Være et redskap for å utvikle ledelse, medbestemmelse og arbeidsmiljø • Mulighet for faglig og personlig utvikling –Tillettelegge arbeidet slik at kunnskapen til den enkelte blir nyttiggjort • Utvikle samarbeidet for å bidra til fleksibel og brukervennlig tjenesteyting med et godt arbeidsmiljø, god ledelse m.m.

5 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 20065 § 1 Formål og intensjoner • Skille politisk demokrati/bedriftsdemokrati • Inkluderende arbeidsliv • Redskap ved omstilling • Likeverdige parter • Utøvelse av medbestemmelsesretten • Vervet som tillitsvalgt • Ledelsen • IKT • Grunnlaget for personalpolitikken • Oppfølging og opplæring

6 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 20066 § 2 Virkeområde • Arbeidssituasjonen i den enkelte virksomhet i det statlige tariffområdet –For arbeidstakere omfattet av tjenestetvistloven –Utøvelse av ledelse og samarbeid • Gjelder ikke politiske beslutninger –Hvordan beslutningen skal gjennomføres • Er gjenstand for medbestemmelse • Medbestemmelsesordningene skal gi reell medbestemmelse

7 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 20067 Utforming av medbestemmelsesordningen i den enkelte virksomhet • §3 Hovedregel –Den enkelte virksomhets eget ansvar å inngå avtale som er tilpasset virksomheten –De ansatte skal gis mulighet for reell medbestemmelse gjennom deres organisasjoner • §4 Inngåelse av tilpasningsavtale mellom partene –Hovedavtalen setter rammer § 2 nr. 3 og § 13 –Innenfor Hovedavtalens virkeområde –Andre samarbeidsformer kan avtales • Tvister

8 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 20068 PARTSFORHOLDET • Arbeidsgiverpart §8 –Må ha myndighet til å slutte avtale om de saker som behandles –Hvem som er arbeidsgiverparten kan variere etter sakstype – det administrative ledd • Må uansett ha nødvendige fullmakter til å kunne forplikte arbeidsgiver • Arbeidstakerpart §9 –Primærorganisasjoner med minst 10% av de ansatte • Som er berørt av saken –Adgang til å slå sammen primærorg. For å oppnå 10%-regelen –Sikring for Hovedsammenslutning • Minst 2 medlemmer på virksomhetsnivå –Arbeidsgivers plikter etter HA del 1 må rette seg mot tillitsvalgte

9 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 20069 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE – kap. 4 • § 11Informasjon • § 12 Drøftinger • § 13 Forhandlinger

10 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 200610 § 11 INFORMASJON • Arbeidsgiver plikter å gi tillitsvalgte informasjon i lettfattelig form om: –Saker nevnt i §§12 og 13 • Å gi så raskt som mulig informere om beslutninger etter § 2 nr. 3 (politiske beslutninger) • I tillegg informasjon om –virksomhetens regnskap og økonomi –vedtak i styringsorgan ol av betydning for de tilsatte –politiske beslutninger av betydning for de tilsatte –hvem som tilsettes • Så tidlig som mulig og uoppfordret gi informasjon om adm. behandling av sakene slik at medbestemmelsen blir reel

11 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 200611 § 12 DRØFTINGER Blant annet: • Budsjettforslag • Omgjøring av ledige stillinger • Virksomhetens planer • Forhold angående saker nevnt under §13 • Valg ved anskaffelse og fordeling av utstyr • Personalplanlegging • Opplæring • Andre forhold som ikke er nevnt og som en av partene mener er av slik betydning at det bør drøftes

12 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 200612 § 13 HVILKE SAKER SOM MÅ FORHANDLES • Personalreglementet jfr.tjenestemannsl.§23 • Disponering av arealer til arbeidslokaler osv. • Saker under Aml.§24 nr.2

13 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 200613 § 13 Forhandlinger ( medbestemmelsen ) • Avgjørelser som treffes ved forhandlinger: –Må være innenfor myndighetsområdet –Innen rammen av budsjettvedtak Stortinget har fattet/budsjettfullmakter –Være underlagt og i samsvar med de instrukser eller de prioriteringer som fagdet. fastsetter for virksomheten m.m • Det skal forhandles om –Interne organisasjonsendringer • Org.kartet endres • Endring over 6 mnd. • Innebærer omdisponering (personell eller utstyr) –Opprettelse av nye stillinger –Velferdstiltak –Personalreglement –Disponering av arealer –Saker etter Aml. Arbeidsmiljøutvalgssaker • Uttalerett etter § 13 nr. 1 som ikke er gjenstand for forhandlinger

14 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 200614 Kap. 5 Saksbehandlingen • § 15 Frister –2-ukersfrist for forhandlinger og drøftinger, med mindre annet avtales –Kan kreves avsluttet innen en uke etter påbegynnelse –Arbeidsgiver skal sørge for at tillitsvalgte for rimelig tid til å sete seg inn i sakene

15 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 200615 § 16 Protokoll og referat • Det skal føres protokoll fra forhandlingsmøter –§ regulerer innholdet i protokollene –Ved uenighet skal partenes standpunkt skal fremgå –Eventuelle protokolltilførsler skal være fremmet i møtet –Dersom ikke enig om annet skal protokollen undertegnes i møtet • Det skal føres referat fra drøftingsmøter (kortfattet oppsummering). Referatene skal godkjennes, men ikke undertegnes.

16 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 200616 § 17 Tvisteløsninger • Dersom ikke enighet i forhandlinger: Mekling lokalt om ikke annet er avtalt ved krav fra minst en av partene • Dersom ikke enighet etter mekling: Avgjørelse av partssammensatt nemnd eller fagdepartement (partssammensatt nemnd ved uenighet om hva som skal velges) • Ikke tvisteløsning hvis virksomheten er et departement, eller departement er del av virksomheten

17 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 200617 § Drøftinger • Drøftingssaker behandles på det nivå i virksomheten som har saken til behandling • Før avgjørelsen fattes – reelle drøftinger • Ny drøfting dersom beslutningen blir annerledes enn det som er nevnt i drøftingsmøter • Referatet skal følge saken dersom beslutning fattes av høyere myndighet

18 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 200618 § 19 Personalpolitikk - formål • Inkluderende og involverende personalpolitikk utviklet i samarbeid mellom arbeidsgiver og organisasjonene –Mangfold blant ansatte • Kjønn (kvinner til ledelse) etnisitet, funksjonsevne og alder • Livsfaseorientering som ivaretar seniorperspektivet • Utvikle medarbeidernes kompetanse for at disse kan uføre virksomhetens oppgaver på en god måte

19 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 200619 Del 2 Partenes rettigheter og plikter • § 30 Valgregler - tillitsvalgte • Valgt/utpekt – fortrinnsvis være kjent med arbeidet i virksomheten arbeidet i virksomheten minst 2 år • Min. 35 % stilling/14 t/u • Valgt for ett år av gangen • Vervet opphører ved fratreden • Representerer alltid de tilsatte

20 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 200620 § 31 Gjensidige rettigheter og plikter • Skriftlig melding til arbeidsgiver om tillitsvalgt • TV forplikter egen organisasjons medlemmer, i utgangspunktet • Skape og opprettholde et godt samarbeid på arbeidsstedet • Forholdene skal legges til rette for at TV kan skjøtte sitt verv • Forbudt å tilskynde ulovlig konflikt – påse at lov og avtaler blir fulgt • Henvendelser besvares uten ugrunnet opphold

21 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 200621 § 32 Utøvelse av vervet • Henvendelse direkte til arbeidsgiverrepresentanten • Uhindret adgang til virksomheten • Tilgang til kontorteknisk utstyr • Arbeidsgiver kan ikke bruke vervet mot den tillitsvalgte • Å være tillitsvalgt er kompetansegivende • Ta hensyn til at arbeidet i minst mulig utstrekning skal lide skade.

22 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 200622 § 33 Permisjonsregler for tjenestefri på arbeidsstedet • Tjenestefri med lønn for å utføre vervet • Rett til assistanse fra andre medlemmer – som også får rett til tjenestefri med lønn • Fri til nødvendige forberedelser • Tillitsvalgte på heltid i store virksomheter –omfang og behov drøftes –avgjøres av dep. –Fordelingen mellom org.avgjøres etter forhandlinger i virksomheten.

23 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 200623 ANDRE REGLER FOR TJENESTFRI § 34 • Organisasjonsmessige verv • Rett på tjenestefri til nærmere spesifiserte møter • Delta på kurs og konferanser –unntak: tvingende grunn • Andre har rett til inntil 12 dager fri med lønn til kurs, offentlige verv osv.

24 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 200624 Hmmm…. • ”Jeg lærte senere i livet at vi er tilbøyelige til å møte hver ny situasjon gjennom omorganisering, og jeg lærte også hvilken vidunderlig metode dette er til å skape en illusjon om fremgang, mens det i virkeligheten forårsaker kaos, ineffektivitet og demoralisering.” Petronius, embetsmann år 66 e.Kr.


Laste ned ppt "NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 2006 1 Hovedavtalen i staten 01.02.2006 – 31.12.2008 Hovedavtalen i staten 01.02.2006 – 31.12.2008 Forhandlingssjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google