Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedavtalen i staten –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedavtalen i staten –"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedavtalen i staten 01.02.2006 – 31.12.2008
Forhandlingssjef Karsten K. Langfeldt Den norske tannlegeforening NPF og NTFs tillitvalgtkurs, november 2006

2 Strukturen i Hovedavtalen
Formål og intensjoner Del 1 - Medbestemmelse Del 2 – Partenes rettigheter og plikter Del 3 – Regler som supplerer tjenestetvistloven NPF og NTFs tillitvalgtkurs, november 2006

3 § 1 nr. 1 Hovedformålet med Hovedavtalen
Staten og hovedsammenslutningene har inngått avtalen med det formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer NPF og NTFs tillitvalgtkurs, november 2006

4 Hovedavtalen skal være:
Grunnlaget for retten til medbestemmelse i tillegg til øvrig lovgivning Reell innflytelse på hvordan arbeidsplassen skal organiseres Være et redskap for å utvikle ledelse, medbestemmelse og arbeidsmiljø Mulighet for faglig og personlig utvikling Tillettelegge arbeidet slik at kunnskapen til den enkelte blir nyttiggjort Utvikle samarbeidet for å bidra til fleksibel og brukervennlig tjenesteyting med et godt arbeidsmiljø, god ledelse m.m. NPF og NTFs tillitvalgtkurs, november 2006

5 § 1 Formål og intensjoner
Skille politisk demokrati/bedriftsdemokrati Inkluderende arbeidsliv Redskap ved omstilling Likeverdige parter Utøvelse av medbestemmelsesretten Vervet som tillitsvalgt Ledelsen IKT Grunnlaget for personalpolitikken Oppfølging og opplæring NPF og NTFs tillitvalgtkurs, november 2006

6 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 2006
§ 2 Virkeområde Arbeidssituasjonen i den enkelte virksomhet i det statlige tariffområdet For arbeidstakere omfattet av tjenestetvistloven Utøvelse av ledelse og samarbeid Gjelder ikke politiske beslutninger Hvordan beslutningen skal gjennomføres Er gjenstand for medbestemmelse Medbestemmelsesordningene skal gi reell medbestemmelse NPF og NTFs tillitvalgtkurs, november 2006

7 Utforming av medbestemmelsesordningen i den enkelte virksomhet
§3 Hovedregel Den enkelte virksomhets eget ansvar å inngå avtale som er tilpasset virksomheten De ansatte skal gis mulighet for reell medbestemmelse gjennom deres organisasjoner §4 Inngåelse av tilpasningsavtale mellom partene Hovedavtalen setter rammer § 2 nr. 3 og § 13 Innenfor Hovedavtalens virkeområde Andre samarbeidsformer kan avtales Tvister NPF og NTFs tillitvalgtkurs, november 2006

8 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 2006
PARTSFORHOLDET Arbeidsgiverpart §8 Må ha myndighet til å slutte avtale om de saker som behandles Hvem som er arbeidsgiverparten kan variere etter sakstype – det administrative ledd Må uansett ha nødvendige fullmakter til å kunne forplikte arbeidsgiver Arbeidstakerpart §9 Primærorganisasjoner med minst 10% av de ansatte Som er berørt av saken Adgang til å slå sammen primærorg. For å oppnå 10%-regelen Sikring for Hovedsammenslutning Minst 2 medlemmer på virksomhetsnivå Arbeidsgivers plikter etter HA del 1 må rette seg mot tillitsvalgte NPF og NTFs tillitvalgtkurs, november 2006

9 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE – kap. 4
§ 11Informasjon § 12 Drøftinger § 13 Forhandlinger NPF og NTFs tillitvalgtkurs, november 2006

10 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 2006
§ 11 INFORMASJON Arbeidsgiver plikter å gi tillitsvalgte informasjon i lettfattelig form om: Saker nevnt i §§12 og 13 Å gi så raskt som mulig informere om beslutninger etter § 2 nr. 3 (politiske beslutninger) I tillegg informasjon om virksomhetens regnskap og økonomi vedtak i styringsorgan ol av betydning for de tilsatte politiske beslutninger av betydning for de tilsatte hvem som tilsettes Så tidlig som mulig og uoppfordret gi informasjon om adm. behandling av sakene slik at medbestemmelsen blir reel NPF og NTFs tillitvalgtkurs, november 2006

11 § 12 DRØFTINGER Blant annet:
Budsjettforslag Omgjøring av ledige stillinger Virksomhetens planer Forhold angående saker nevnt under §13 Valg ved anskaffelse og fordeling av utstyr Personalplanlegging Opplæring Andre forhold som ikke er nevnt og som en av partene mener er av slik betydning at det bør drøftes NPF og NTFs tillitvalgtkurs, november 2006

12 § 13 HVILKE SAKER SOM MÅ FORHANDLES
Personalreglementet jfr.tjenestemannsl.§23 Disponering av arealer til arbeidslokaler osv. Saker under Aml.§24 nr.2 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, november 2006

13 § 13 Forhandlinger (medbestemmelsen)
Avgjørelser som treffes ved forhandlinger: Må være innenfor myndighetsområdet Innen rammen av budsjettvedtak Stortinget har fattet/budsjettfullmakter Være underlagt og i samsvar med de instrukser eller de prioriteringer som fagdet. fastsetter for virksomheten m.m Det skal forhandles om Interne organisasjonsendringer Org.kartet endres Endring over 6 mnd. Innebærer omdisponering (personell eller utstyr) Opprettelse av nye stillinger Velferdstiltak Personalreglement Disponering av arealer Saker etter Aml. Arbeidsmiljøutvalgssaker Uttalerett etter § 13 nr. 1 som ikke er gjenstand for forhandlinger NPF og NTFs tillitvalgtkurs, november 2006

14 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 2006
Kap. 5 Saksbehandlingen § 15 Frister 2-ukersfrist for forhandlinger og drøftinger, med mindre annet avtales Kan kreves avsluttet innen en uke etter påbegynnelse Arbeidsgiver skal sørge for at tillitsvalgte for rimelig tid til å sete seg inn i sakene NPF og NTFs tillitvalgtkurs, november 2006

15 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 2006
§ 16 Protokoll og referat Det skal føres protokoll fra forhandlingsmøter § regulerer innholdet i protokollene Ved uenighet skal partenes standpunkt skal fremgå Eventuelle protokolltilførsler skal være fremmet i møtet Dersom ikke enig om annet skal protokollen undertegnes i møtet Det skal føres referat fra drøftingsmøter (kortfattet oppsummering). Referatene skal godkjennes, men ikke undertegnes. NPF og NTFs tillitvalgtkurs, november 2006

16 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 2006
§ 17 Tvisteløsninger Dersom ikke enighet i forhandlinger: Mekling lokalt om ikke annet er avtalt ved krav fra minst en av partene Dersom ikke enighet etter mekling: Avgjørelse av partssammensatt nemnd eller fagdepartement (partssammensatt nemnd ved uenighet om hva som skal velges) Ikke tvisteløsning hvis virksomheten er et departement, eller departement er del av virksomheten NPF og NTFs tillitvalgtkurs, november 2006

17 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 2006
§ Drøftinger Drøftingssaker behandles på det nivå i virksomheten som har saken til behandling Før avgjørelsen fattes – reelle drøftinger Ny drøfting dersom beslutningen blir annerledes enn det som er nevnt i drøftingsmøter Referatet skal følge saken dersom beslutning fattes av høyere myndighet NPF og NTFs tillitvalgtkurs, november 2006

18 § 19 Personalpolitikk - formål
Inkluderende og involverende personalpolitikk utviklet i samarbeid mellom arbeidsgiver og organisasjonene Mangfold blant ansatte Kjønn (kvinner til ledelse) etnisitet, funksjonsevne og alder Livsfaseorientering som ivaretar seniorperspektivet Utvikle medarbeidernes kompetanse for at disse kan uføre virksomhetens oppgaver på en god måte NPF og NTFs tillitvalgtkurs, november 2006

19 Del 2 Partenes rettigheter og plikter
§ 30 Valgregler - tillitsvalgte Valgt/utpekt – fortrinnsvis være kjent med arbeidet i virksomheten arbeidet i virksomheten minst 2 år Min. 35 % stilling/14 t/u Valgt for ett år av gangen Vervet opphører ved fratreden Representerer alltid de tilsatte NPF og NTFs tillitvalgtkurs, november 2006

20 § 31 Gjensidige rettigheter og plikter
Skriftlig melding til arbeidsgiver om tillitsvalgt TV forplikter egen organisasjons medlemmer, i utgangspunktet Skape og opprettholde et godt samarbeid på arbeidsstedet Forholdene skal legges til rette for at TV kan skjøtte sitt verv Forbudt å tilskynde ulovlig konflikt – påse at lov og avtaler blir fulgt Henvendelser besvares uten ugrunnet opphold NPF og NTFs tillitvalgtkurs, november 2006

21 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 2006
§ 32 Utøvelse av vervet Henvendelse direkte til arbeidsgiverrepresentanten Uhindret adgang til virksomheten Tilgang til kontorteknisk utstyr Arbeidsgiver kan ikke bruke vervet mot den tillitsvalgte Å være tillitsvalgt er kompetansegivende Ta hensyn til at arbeidet i minst mulig utstrekning skal lide skade. NPF og NTFs tillitvalgtkurs, november 2006

22 § 33 Permisjonsregler for tjenestefri på arbeidsstedet
Tjenestefri med lønn for å utføre vervet Rett til assistanse fra andre medlemmer – som også får rett til tjenestefri med lønn Fri til nødvendige forberedelser Tillitsvalgte på heltid i store virksomheter omfang og behov drøftes avgjøres av dep. Fordelingen mellom org.avgjøres etter forhandlinger i virksomheten. NPF og NTFs tillitvalgtkurs, november 2006

23 ANDRE REGLER FOR TJENESTFRI § 34
Organisasjonsmessige verv Rett på tjenestefri til nærmere spesifiserte møter Delta på kurs og konferanser unntak: tvingende grunn Andre har rett til inntil 12 dager fri med lønn til kurs, offentlige verv osv. NPF og NTFs tillitvalgtkurs, november 2006

24 NPF og NTFs tillitvalgtkurs, 15. - 17. november 2006
Hmmm…. ”Jeg lærte senere i livet at vi er tilbøyelige til å møte hver ny situasjon gjennom omorganisering, og jeg lærte også hvilken vidunderlig metode dette er til å skape en illusjon om fremgang, mens det i virkeligheten forårsaker kaos, ineffektivitet og demoralisering.” Petronius, embetsmann år 66 e.Kr. NPF og NTFs tillitvalgtkurs, november 2006


Laste ned ppt "Hovedavtalen i staten –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google