Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hof rådhus, Hof 23. mars MÅLET MED MØTET: valg av tjenesteområde nr. 2

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hof rådhus, Hof 23. mars MÅLET MED MØTET: valg av tjenesteområde nr. 2"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppstart Sør 6 Hof, Holmestrand, Horten, Re, Andebu, Stokke, Nøtterøy, Tjøme

2 Hof rådhus, Hof 23. mars MÅLET MED MØTET: valg av tjenesteområde nr. 2
forventninger, ambisjoner, organisering, forankring og avklaring av roller fremdriftsplan arbeidet frem til 1. tjenestesamling Forutsetter en presentasjon av nettverkets mål, hensikt og metode, samt presentasjon av: finansielle nøkkeltall generelle nøkkeltall

3 Kommunenettverk for fornyelse og effektivisering

4 Formål: bidra til forbedring av kommunenes tjenester
bidra til en effektiviseringsutvikling

5 Metodisk perspektiv - bruk av ulike datakilder
Opplevd kvalitet Medarbeidertilfredshet Nøkkeltall fra regnskap og tjenester (SSB) Data fra kommunene Standardiserte brukerundersøkelser, spørsmål Standardiserte medarbeiderundersøkelser; 40 spørsmål

6 Organisering av nettverk
4-8 kommuner - ønsker å samarbeide og er sammenlignbare KS stiller med prosjektveiledere + lokale krefter Fylkesmannen i Vestfold stiller med KOSTRA / fagkompetanse ? Analysere og sammenfatte nøkkeltall og resultat fra kvalitetsmålinger! Bistand til å synliggjøre forbedringsmuligheter Organisere samlinger og læringsarenaer Skrive rapporter og dokumentere effekter

7 Effektiviseringsnettverk
Ressursinnsats Kostnader pr. tjeneste som produseres Målt kvalitet Saksbehandlingstider, brukerresultater Pris Hva brukeren betaler Hva er våre resultater ? Hva kan vi lære av de andre ? Hvilke mål bør vi sette oss ? Effektiviseringsnettverk Dekningsgrader Tilgjengelighet til tjenester Opplevd kvalitet Brukernes vurderinger av tjenesten Opplevd kvalitet Brukernes vurderinger av tjenesten Fase 2: Nå mål, iverksette tiltak Bli bedre

8 Vårt forslag til fremdriftsplan: 9-kommunesamarbeidet iVestfold

9 Nettverksarbeidet, fase 1 Kartlegging av kvalitet
Oppstartssamling Rådmann/ledergruppe Valg av tjenester Opplegg/ forpliktelser Tjenestsamling 1 pr. tjeneste, nøkkeltall Tjenesteleder/ virksomhetsledere Analyser Dialog og undring Årsak til forskjeller Planlegge kartlegging Kartlegging av kvalitet

10 Hva viser kartleggingene ?
Tjenestsamling 2 Hva viser kartleggingene ? Tjenesteleder/ virksomhetsledere Hva ser kommunene? Lære av hverandre Innspill mål/ forbedringer Rådmann/ledergruppe Sluttsamling Hvor er vi gode/ forbedring/ strategi? Mål for Tjenesten? Ønsker Fase 2 ? Innspill til sluttrapport

11 for hele prosjektperioden
2003: 60 nye kommuner, storbyer 13 nettverk 2004: 106 nye kommuner ca. 280 kommuner/bydeler for hele prosjektperioden  godt over 300

12 Antall svar ble doblet i 2003
prosent 92% Utvalg 80% Antall svar ble doblet i 2003 Samlet: 2004: ?

13 Fornøyde brukere

14 Kvalitetsbegrepet Opplevd kvalitet Forventninger
Brukernes subjektive bedømning av tjenestens kvalitet Forventninger Hva brukeren forventer å få Virksomhetens omdømme, image Service Hvordan brukeren og tjenesteyteren samhandler ved overlevering av tjenesten Tjenestens innhold (Teknisk kvalitet) Hva brukeren faktisk får Fürst og Høverstad ANS

15 Definisjoner effektivitet :
Prioriteringseffektivitet – ressursfordeling mellom tjenesteområder for å nå overordnede politiske mål og prioriteringer Kostnadseffektivitet – lavest mulig ressursforbruk for gitt kvalitet (utføre oppgavene på riktig måte) Formålseffektivitet – realisere mål/sikre behovs- dekning på lavest mulig Innsatsnivå (de riktige oppgavene for de riktige brukerne) Resultateffektivitet – forholdet mellom ressurbruk og resultater som oppnås Resultateffektivitet – forholdet mellom resultater som oppnås og ressursbruk

16 Generelle nøkkeltall 9 kommunesamarbeidet
KOSTRA systematiserer kommunenes rapportering til Statistisk sentralbyrå i tre typer indikatorer og nøkkeltall:   Kommunenes prioritering av de tilgjengelige ressursene Dekningsgrader for de aktuelle tjenester Produktivitetsindikatorer KOSTRA fanger dermed opp tre forutsetninger for effektivitet: Retter vi ressursene mot de prioriterte målgruppene? Tilbyr vi tjenester til de brukere som har behov for dem? Produserer vi tjenestene på en produktiv (kostnadseffektiv) måte?

17 Effektiviseringsnettverk
Retter vi ressursene mot de prioriterte målgruppene ? Hvor stor andel av målgruppen klarer vi å betjene ? Effektiviseringsnettverk Produserer vi tjenesten på en produktiv og effektiv måte ? Har tjenesten riktig/ønskelig kvalitet ?

18 Finansielle nøkkeltall – Nettverk Sør 6 9-kommunesamarbeidet:
Gruppe 10: Stokke Gruppe 11: Re Gruppe 13: Horten Kommunegrupper: Gruppe 1: Tjøme, Hof og Andebu Gruppe 7: Nøtterøy Gruppe 8: Holmestrand

19 Frie inntekter pr. innbygger

20 Frie inntekter i prosent av landssnittet + netto lånegjeld pr
Frie inntekter i prosent av landssnittet + netto lånegjeld pr. innbygger i prosent

21 Sammensetning av inntekter

22 Netto lånegjeld kroner pr. innbygger i 1000 kr.

23 Prioritering; Uttrykt gjennom netto driftsutgifter pr. tjeneste
Definisjon av netto driftsutgifter: Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra.

24 Prioritering: Bevisste politiske valg ? Blitt slik ?
Foreta korrigeringer ?

25 Landet

26 Sammensetning av netto driftsutgifter

27 Netto driftsutgifter pr. innbygger - pr. tjeneste

28 Netto driftsutgifter pr. innbygger; kommunehelsetjenesten

29 Netto driftsutgifter pr. innb. 80 år+ i kroner, PLO

30 Netto driftsutgifter pr. innb. 0-17 år; barnevern

31 Netto driftsutgifter pr. innb
Netto driftsutgifter pr. innb. i kroner; administrasjon, styring og fellesutgifter

32 Ressursanvendelse / dekningsgrad:

33 Dekningsgrader: Produktivitet:
tydelig på hvilke brukere som skal få en bestemt tjeneste ? i stand til å fange opp de brukerne som man ønsker å nå? terskelen for lav eller for høy? Produktivitet: Vet kommunen hvilke ressurser som brukes i tjenester? Er personellressursene og kapasiteten utnyttes optimalt?

34 Netto driftsutgifter pr. innb
Netto driftsutgifter pr. innb. 1-5 år, barnehager + Andel barn 1-5 år med barnehageplass

35 Netto driftsutgifter til grunnsk. oppl. pr
Netto driftsutgifter til grunnsk.oppl. pr. innbygg 6-15 år korrigerte brutto driftsutgifter pr. elev

36 Netto driftsutgifter pr. innb. 80 år+ - pleie- og omsorg
Og andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon NB! Her bør den enkelte kommune sjekke opp tallene – dialog med pleie- og omsorgsjef, økonomisjef og kontaktperson på SSB: Dag Abrahamsen tlf

37 Behov:

38 Behovsdekning: Vet kommunen hva brukerne er mest opptatt av ?
legges dette til grunn for utforming av tjenestene?

39 Hva er brukere og pårørende opptatt av ?
Barnehage Barneskole ·        Barnets trivsel ·        ·        Pris i forhold til hva brukeren får igjen ·        Personalets arbeidsinnsats ·        Aktivitetsinnholdet Ungdomsskole Skolefritidsordning ·        Standard på skolebygningen ·        Det sosiale miljøet på skolen ·        Aktivitetsinnhold ·        Undervisningsopplegg ·        Personalets dyktighet ·        Standard på lærebøker/materiell/utstyr Sosialkontor Bibliotek ·        Saksbehandlers forståelse/innlevelse ·        Utvalget av bøker ·        Saksbehandlingsresultatet ·        De ansattes serviceinnstilling ·     Inform ift behovet for informasjon ·        Lokalenes utforming ·        Saksbehandlingstid ·        Åpningstider Lege Hjemmehjelp-/sykepleie ·        Legens faglige dyktighet ·        Ventetid for å få time ·     ·        Fast lege ·        Legens råd/behandlingen ·       Syke-/aldershjem Sykehus ·        Respektfull behandling ·        Ventetid for å få behandling ·        De ansattes faglige dyktighet Teknisk kontor ·        Saksbehandlers serviceinnstilling ·        Saksbehandlers oppfølging av saken ·      Informasjonen ift behovet for informasjon Standard på skolebygningen Faglig innhold (pensum) Hva er brukere og pårørende opptatt av ? Det sosiale miljøet på skolen ·        Skolens håndtering av mobbing/plaging Antall timer avsatt til brukeren Får den hjelp som ble lovet Pris i forhold til hva brukeren får igjen De ansattes faglige dyktighet Trivsel Personalets evne til å lytte til brukeren Respektfull behandling Romstandard

40 Aldersfordeling av innbyggere

41 Andel av befolkningen som bor i tettsteder

42 Andel arbeidsledige 16 – 24 år

43 Andel skilte og separerte

44 Eksempel fra pleie- og omsorgstjenesten i Lindesnes:

45 Dekningsgrad/Årsverk på Institusjon
Kommunalt handlingsrom ? 1

46 Lindesnes – Tjenesteprofil PLO Institusjon
Dekningsgrad 70 % under landsnittet og andel av kommunens nettoutgifter 80 % under. Dette er et bevisst valg! Satser på hjemmetjenesten! Innsatsfaktorer Resultater

47 Hjemmetjenesten Satsing ? 4,19 3,07

48 Lindesnes – Tjenesteprofil hjemmetjeneste
Lindesnes har dekningsgrad på 140 % av snitt land og 186 % av andel driftsutgifter i kommunen går til hjemmetjenester i forhold til snittet i landet! Innsatsfaktorer Resultater

49 Eksempel fra hjemmetjenesten i Porsgrunn

50 Samlinger nøkkeltall: Fokus på årsaker til likheter og variasjoner
Kommunene må sette mål på forbedringer

51 Større forskjeller mellom soner enn mellom kommuner
Lederutfordring: Individuelle mål Sonen/avd. må selv finne løsningene og sette mål i samarbeid med overordnet ledelse? Hvem kan bidra med hva ? Større forskjeller mellom soner enn mellom kommuner Endringstiltak Endringstiltak

52 Porsgrunn: Mål/forbedringer
- Hvilke mål satte de i 2002? Hevet terskelen for tildeling av tjenesten (min. behov 4 t. pr mnd.) Revurdere tildelt tjeneste innen et år etter at vedtaket ble fattet Behovskartlegging og vekting av brukergrupper Få styringsdata på bruk av ressurser Ny kartlegging

53 2001 2002

54 Er Porsgrunn effektive ?
Porsgrunns mål? Resultater Innsatsfaktor

55 Ny dimensjon: Medarbeidertilfredshet.
Sammenheng mellom tilfredshet, brukere og medarbeidere?

56 Re - Medarbeidertilfredshet

57 Nøkkeltall fra regnskap og tjenester (SSB)
Opplevd kvalitet Medarbeidertilfredshet Nøkkeltall fra regnskap og tjenester (SSB) Data fra kommunene Standardiserte brukerundersøkelser, spørsmål Standardiserte medarbeiderundersøkelser; 40 spørsmål

58 Den viktigste suksessfaktoren:
Suksessfaktorer og evaluering Sammenstilling av kvalitet og produktivitet, fokus på forholdet mellom ressursinnsats og resultater Utviklet felles verktøy (Web) for kartlegging av kvalitet, positive tilbakemeldinger, 80% av kommunene har ikke gjennomført brukerundersøkelser tidligere Håndterbarhet, påtrykk, gjøre sammen med andre, på kommunenes premisser Støtte til pågående endringsprosesser Kontaktperson med glød, tid og myndighet Den viktigste suksessfaktoren: Toppledelsens betydning forankring / motivasjon Overordnede konklusjoner Til sammen blir det gjennomført et stort antall utviklingstiltak som favner hele bredden i hva omstilling og modernisering innebærer Kortere saksbehandlingstid Produktivitetsforbedringer Konkurranseutsetting Serviceerklæringer Kvalitetsforbedringer Helhetlige styringssystem - både EFQM og BMS

59 Agenda 09.00 – 10.00 Presentasjon inkl. KOSTRA
10.15 – Valg av tjenesteområde nr. 2 - Tjenestesamling nr. 1 (høst 04) - Forventninger til kommunene - Forventninger til KS - Kontaktpersoner - Dialog / spørsmål ?

60 KS Effektiviseringsnettverkene Telemark, Vestfold, Buskerud
Les mer informasjon på: KS Effektiviseringsnettverkene Telemark, Vestfold, Buskerud Steinar Hansen Tlf


Laste ned ppt "Hof rådhus, Hof 23. mars MÅLET MED MØTET: valg av tjenesteområde nr. 2"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google