Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppstart Sør 6 Hof, Holmestrand, Horten, Re, Andebu, Stokke, Nøtterøy, Tjøme.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppstart Sør 6 Hof, Holmestrand, Horten, Re, Andebu, Stokke, Nøtterøy, Tjøme."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Oppstart Sør 6 Hof, Holmestrand, Horten, Re, Andebu, Stokke, Nøtterøy, Tjøme

3 Hof rådhus, Hof 23. mars MÅLET MED MØTET:  valg av tjenesteområde nr. 2  forventninger, ambisjoner, organisering, forankring og avklaring av roller  fremdriftsplan  arbeidet frem til 1. tjenestesamling Forutsetter en presentasjon av nettverkets mål, hensikt og metode, samt presentasjon av:  finansielle nøkkeltall  generelle nøkkeltall

4 Kommunenettverk for fornyelse og effektivisering

5 bidra til forbedring av kommunenes tjenester bidra til en effektiviseringsutvikling Formål:

6 Nøkkeltall fra regnskap og tjenester (SSB) Data fra kommunene Standardiserte brukerundersøkelser, 20-25 spørsmål Opplevd kvalitet Medarbeidertilfredshet Standardiserte medarbeiderundersøkelser; 40 spørsmål Metodisk perspektiv - bruk av ulike datakilder

7 Organisering av nettverk 4-8 kommuner - ønsker å samarbeide og er sammenlignbare KS stiller med prosjektveiledere + lokale krefter Fylkesmannen i Vestfold stiller med KOSTRA / fagkompetanse ? Analysere og sammenfatte nøkkeltall og resultat fra kvalitetsmålinger! Bistand til å synliggjøre forbedringsmuligheter Organisere samlinger og læringsarenaer Skrive rapporter og dokumentere effekter

8 Ressursinnsats Kostnader pr. tjeneste som produseres Ressursinnsats Kostnader pr. tjeneste som produseres Dekningsgrader Tilgjengelighet til tjenester Dekningsgrader Tilgjengelighet til tjenester Målt kvalitet Saksbehandlingstider, brukerresultater Målt kvalitet Saksbehandlingstider, brukerresultater Opplevd kvalitet Brukernes vurderinger av tjenesten Opplevd kvalitet Brukernes vurderinger av tjenesten Effektiviseringsnettverk Hva er våre resultater ? Hva kan vi lære av de andre ? Hvilke mål bør vi sette oss ? Pris Hva brukeren betaler Pris Hva brukeren betaler Fase 2: Nå mål, iverksette tiltak Bli bedre Fase 2: Nå mål, iverksette tiltak Bli bedre Opplevd kvalitet Brukernes vurderinger av tjenesten Opplevd kvalitet Brukernes vurderinger av tjenesten

9 Vårt forslag til fremdriftsplan: 9-kommunesamarbeidet iVestfold

10 Nettverksarbeidet, fase 1 Oppstartssamling Rådmann/ledergruppe Valg av tjenester Opplegg/ forpliktelser Tjenestsamling 1 pr. tjeneste, nøkkeltall Tjenesteleder/ virksomhetsledere Analyser Dialog og undring Årsak til forskjeller Planlegge kartlegging Kartlegging av kvalitet

11 Tjenestsamling 2 Hva viser kartleggingene ? Tjenesteleder/ virksomhetsledere Hva ser kommunene? Lære av hverandre Innspill mål/ forbedringer Sluttsamling Rådmann/ledergruppe Hvor er vi gode/ forbedring/ strategi? Mål for Tjenesten? Ønsker Fase 2 ? Innspill til sluttrapport

12 2003: 60 nye kommuner, storbyer 13 nettverk 2004: 106 nye kommuner ca. 280 kommuner/bydeler for hele prosjektperioden godt over 300

13 Svar- prosent 92% Utvalg 80% Antall svar ble doblet i 2003 Samlet: 170.000 2004: ?

14 Fornøyde brukere

15 Kvalitetsbegrepet Fürst og Høverstad ANS Opplevd kvalitet Brukernes subjektive bedømning av tjenestens kvalitet Service Hvordan brukeren og tjenesteyteren samhandler ved overlevering av tjenesten Tjenestens innhold (Teknisk kvalitet) Hva brukeren faktisk får Forventninger Hva brukeren forventer å få Virksomhetens omdømme, image

16 Definisjoner effektivitet : Prioriteringseffektivitet – ressursfordeling mellom tjenesteområder for å nå overordnede politiske mål og prioriteringer Kostnadseffektivitet – lavest mulig ressursforbruk for gitt kvalitet (utføre oppgavene på riktig måte) Formålseffektivitet – realisere mål/sikre behovs- dekning på lavest mulig Innsatsnivå (de riktige oppgavene for de riktige brukerne) Resultateffektivitet – forholdet mellom resultater som oppnås og ressursbruk Resultateffektivitet – forholdet mellom ressurbruk og resultater som oppnås

17 Generelle nøkkeltall 9 kommunesamarbeidet KOSTRA systematiserer kommunenes rapportering til Statistisk sentralbyrå i tre typer indikatorer og nøkkeltall:  Kommunenes prioritering av de tilgjengelige ressursene  Dekningsgrader for de aktuelle tjenester  Produktivitetsindikatorer KOSTRA fanger dermed opp tre forutsetninger for effektivitet:  Retter vi ressursene mot de prioriterte målgruppene?  Tilbyr vi tjenester til de brukere som har behov for dem?  Produserer vi tjenestene på en produktiv (kostnadseffektiv) måte?

18 Retter vi ressursene mot de prioriterte målgruppene ? Hvor stor andel av målgruppen klarer vi å betjene ? Produserer vi tjenesten på en produktiv og effektiv måte ? Har tjenesten riktig/ønskelig kvalitet ? Effektiviseringsnettverk

19 Finansielle nøkkeltall – Nettverk Sør 6 9-kommunesamarbeidet: Kommunegrupper: Gruppe 1: Tjøme, Hof og Andebu Gruppe 7: Nøtterøy Gruppe 8: Holmestrand Gruppe 10: Stokke Gruppe 11: Re Gruppe 13: Horten

20 Frie inntekter pr. innbygger

21 Frie inntekter i prosent av landssnittet + netto lånegjeld pr. innbygger i prosent

22 Sammensetning av inntekter

23 Netto lånegjeld kroner pr. innbygger i 1000 kr.

24 Prioritering ; Uttrykt gjennom netto driftsutgifter pr. tjeneste Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. Definisjon av netto driftsutgifter:

25 Prioritering: Bevisste politiske valg ? Blitt slik ? Foreta korrigeringer ?

26 Landet

27 Sammensetning av netto driftsutgifter

28 Netto driftsutgifter pr. innbygger - pr. tjeneste

29 Netto driftsutgifter pr. innbygger; kommunehelsetjenesten

30 Netto driftsutgifter pr. innb. 80 år+ i kroner, PLO

31 Netto driftsutgifter pr. innb. 0-17 år; barnevern

32 Netto driftsutgifter pr. innb. i kroner; administrasjon, styring og fellesutgifter

33 Ressursanvendelse / dekningsgrad:

34 Dekningsgrader: tydelig på hvilke brukere som skal få en bestemt tjeneste ? i stand til å fange opp de brukerne som man ønsker å nå? terskelen for lav eller for høy? Produktivitet: Vet kommunen hvilke ressurser som brukes i tjenester? Er personellressursene og kapasiteten utnyttes optimalt?

35 Netto driftsutgifter pr. innb. 1-5 år, barnehager + Andel barn 1-5 år med barnehageplass

36 Netto driftsutgifter til grunnsk.oppl. pr. innbygg 6-15 år + korrigerte brutto driftsutgifter pr. elev

37 Netto driftsutgifter pr. innb. 80 år + - pleie- og omsorg Og andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon NB! Her bør den enkelte kommune sjekke opp tallene – dialog med pleie- og omsorgsjef, økonomisjef og kontaktperson på SSB: Dag Abrahamsen tlf. 21094211

38 Behov:

39 Behovsdekning: Vet kommunen hva brukerne er mest opptatt av ? legges dette til grunn for utforming av tjenestene?

40 BarnehageBarneskole  Barnets trivsel   Pris i forhold til hva brukeren får igjen   Personalets arbeidsinnsats   Aktivitetsinnholdet UngdomsskoleSkolefritidsordning  Standard på skolebygningen  Barnets trivsel  Det sosiale miljøet på skolen  Aktivitetsinnhold  Undervisningsopplegg  Personalets dyktighet  Standard på lærebøker/materiell/utstyr  Pris i forhold til hva brukeren får igjen SosialkontorBibliotek  Saksbehandlers forståelse/innlevelse  Utvalget av bøker  Saksbehandlingsresultatet  De ansattes serviceinnstilling  Inform ift behovet for informasjon  Lokalenes utforming  Saksbehandlingstid  Åpningstider LegeHjemmehjelp-/sykepleie  Legens faglige dyktighet   Ventetid for å få time   Fast lege   Legens råd/behandlingen  Syke-/aldershjemSykehus   Respektfull behandling   De ansattes serviceinnstilling   Ventetid for å få behandling   De ansattes faglige dyktighet Teknisk kontor  Saksbehandlers serviceinnstilling  Saksbehandlers oppfølging av saken  Saksbehandlingsresultatet  Informasjonen ift behovet for informasjon Standard på skolebygningen Faglig innhold (pensum) Det sosiale miljøet på skolen  Skolens håndtering av mobbing/plaging Antall timer avsatt til brukeren Får den hjelp som ble lovet Pris i forhold til hva brukeren får igjen De ansattes faglige dyktighet Trivsel Personalets evne til å lytte til brukeren Respektfull behandling Romstandard Hva er brukere og pårørende opptatt av ?

41 Aldersfordeling av innbyggere

42 Andel av befolkningen som bor i tettsteder

43 Andel arbeidsledige 16 – 24 år

44 Andel skilte og separerte

45 Eksempel fra pleie- og omsorgstjenesten i Lindesnes:

46 Dekningsgrad/Årsverk på Institusjon 1 Kommunalt handlingsrom ?

47 Innsatsfaktorer Resultater Lindesnes – Tjenesteprofil PLO Institusjon Dekningsgrad 70 % under landsnittet og andel av kommunens nettoutgifter 80 % under. Dette er et bevisst valg! Satser på hjemmetjenesten!

48 4,19 3,07 Hjemmetjenesten Satsing ?

49 Innsatsfaktorer Resultater Lindesnes – Tjenesteprofil hjemmetjeneste Lindesnes har dekningsgrad på 140 % av snitt land og 186 % av andel driftsutgifter i kommunen går til hjemmetjenester i forhold til snittet i landet!

50 Eksempel fra hjemmetjenesten i Porsgrunn

51 Samlinger nøkkeltall: Fokus på årsaker til likheter og variasjoner Kommunene må sette mål på forbedringer

52 Større forskjeller mellom soner enn mellom kommuner Endringstiltak Lederutfordring: Individuelle mål Sonen/avd. må selv finne løsningene og sette mål i samarbeid med overordnet ledelse? Hvem kan bidra med hva ?

53 Porsgrunn: Mål/forbedringer - Hvilke mål satte de i 2002? Hevet terskelen for tildeling av tjenesten (min. behov 4 t. pr mnd.) Revurdere tildelt tjeneste innen et år etter at vedtaket ble fattet Behovskartlegging og vekting av brukergrupper Få styringsdata på bruk av ressurser Ny kartlegging

54 2001 2002

55 Innsatsfaktor Resultater Er Porsgrunn effektive ? Porsgrunns mål?

56 Ny dimensjon: Medarbeidertilfredshet. Sammenheng mellom tilfredshet, brukere og medarbeidere?

57 Re - Medarbeidertilfredshet

58 Nøkkeltall fra regnskap og tjenester (SSB) Data fra kommunene Standardiserte brukerundersøkelser, 20-25 spørsmål Opplevd kvalitet Medarbeidertilfredshet Standardiserte medarbeiderundersøkelser; 40 spørsmål

59 Sammenstilling av kvalitet og produktivitet, fokus på forholdet mellom ressursinnsats og resultater Utviklet felles verktøy (Web) for kartlegging av kvalitet, positive tilbakemeldinger, 80% av kommunene har ikke gjennomført brukerundersøkelser tidligere Håndterbarhet, påtrykk, gjøre sammen med andre, på kommunenes premisser Støtte til pågående endringsprosesser Kontaktperson med glød, tid og myndighet Suksessfaktorer og evaluering Den viktigste suksessfaktoren: Toppledelsens betydning forankring / motivasjon

60 Agenda 09.00 – 10.00Presentasjon inkl. KOSTRA 10.15 – 11.00-Valg av tjenesteområde nr. 2 - Tjenestesamling nr. 1 (høst 04) - Forventninger til kommunene - Forventninger til KS - Kontaktpersoner - Dialog / spørsmål ?

61 Les mer informasjon på: www.ks.no KS Effektiviseringsnettverkene Telemark, Vestfold, Buskerud Steinar Hansen steinar.hansen@ks.no Tlf. 95 92 81 86


Laste ned ppt "Oppstart Sør 6 Hof, Holmestrand, Horten, Re, Andebu, Stokke, Nøtterøy, Tjøme."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google