Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitet som styringsparameter – verktøy og metode Geir Halstensen, KS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitet som styringsparameter – verktøy og metode Geir Halstensen, KS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitet som styringsparameter – verktøy og metode Geir Halstensen, KS
Styringsparameter er alle typer målemetoder eller kvalitative vurderinger som brukes i styringen av virksomheten på ulike nivåer. -måler eller beskriver direkte eller indirekte i hvilken grad virksomheten når sine mål For hver styringsparameter kan det settes et konkret ambisjonsnivå for hvilke resultater som skal nås i den aktuelle perioden. Dette kalles gjerne et resultatmål.

2 Hva er status- hva gjør kommunene?
Presentasjon | 2008 Hva er status- hva gjør kommunene?

3 Presentasjon | 2008

4 Langt igjen? Vet ikke hva som brukes
Presentasjon | 2008 Langt igjen? Vet ikke hva som brukes

5 Innsats, prosess og resultat
Ressurser Produksjon Resultater Presentasjon | 2008 Strukturkvalitet Standard p å innsats - faktorene Mål og målinger her: Prosesskvalitet KOSTRA Hvordan de arbeider Egne data Resultatkvalitet Behovsdekningen som er oppnådd i tjenesten KS/ut.dir, noe KOSTRA+ egne indikatorer Opplevd og målt kvalitet

6 Hva finnes av standardiserte indikatorer på kvalitet?
Tjeneste Opplevd kvalitet Resultat-kvalitet Grunnskole Elever, foreldre, lærere (Ut.dir) NP, karakt. gr. poeng SFO Foreldre (KS) Lite PLO, hjemmetj. Brukere (KS) PLO, institusjon Beboere/pårø( KS) Psykisk helse Barnehage Sosial Barnevern Barn, pårørende (KS) Presentasjon | 2008

7 Hvordan jobber KS sammen med kommunene, hvilke verktøy og metoder tilbyr KS
Presentasjon | 2008

8 Effektiviseringsnettverk
Ressursinnsats Kostnader pr. tjeneste som produseres Målt kvalitet Saksbehandlingstider, brukerresultater Presentasjon | 2008 Hva er våre resultater ? Hva kan vi lære av de andre ? Hvilke mål bør vi sette oss ? Effektiviseringsnettverk Tjenesteanalyse, ressurser og kvalitet Dekningsgrader Tilgjengelighet til tjenester Opplevd kvalitet Brukernes vurderinger av tjenesten Opplevd kvalitet Brukernes vurderinger av tjenesten Nå mål, iverksette tiltak Bli bedre Mål på forbedringer i tjenestene

9 Nøkkeltall regnskap/tjenester (KOSTRA 15-25 indikatorer
Presentasjon | 2008 Nøkkeltall regnskap/tjenester (KOSTRA indikatorer 8-10 indikatorer pr. tjeneste. Data fra kommunene/KOSTRA Standardiserte brukerundersøkelser, spørsmål

10 Benchlearning som arbeidsmåte:
Kartlegge prioritering, produktivitet og kvalitet i tjenester Få presentert sammenlignbare tjenestedata på valgte områder Sammenligne effektivitet og kvalitet med andre kommuner i nettverksarbeid Gjensidig erfaring og læring - fokus på forbedringer Identifisere beste praksis - samarbeide om utviklingstiltak Analysere egen tjeneste, ressurser og kvalitet Sette målbare mål på forbedringer i tjenester Integrere målinger og mål inn i løpende styringssystem Etablere resultatsløyfe, folkevalgte, rådmann, tjenester Presentasjon | 2008

11 Har Kongsberg en resultateffektiv, grunnskole?
Presentasjon | 2008 Har Kongsberg en resultateffektiv, grunnskole? Hva bør målene være?

12 Her setter kommuner/ tjenester mål Avklart standard!!
Presentasjon | 2008 Avklart standard!! Hva må vi gjøre nå?

13 Presentasjon | 2008

14 Presentasjon | 2008

15 Måleverktøy opplevd kvalitet, utviklet
Presentasjon | 2008 Måleverktøy opplevd kvalitet, utviklet Likt Eff.nettverk, bedre samordning?

16 Eksempler på bruk av kvalitetsindikatorer som styringsparametere
Presentasjon | 2008

17 Mål skole Luster kommune før
Presentasjon | 2008 Er dette smarte mål?

18 STYRINGSSYSTEM 08, Luster.
Bedre? Presentasjon | 2008

19 Arendal; Resultatene, målt kvalitet??
Presentasjon | 2008

20 Mål barneverntjenesten
Presentasjon | 2008 Mål barneverntjenesten

21 1 indikator fra KOSTRA, 1 egen, 4 opplevd kvalitet/KS
Presentasjon | 2008 1 indikator fra KOSTRA, 1 egen, 4 opplevd kvalitet/KS

22 Fornøyde brukere/tjenestekvalitet:
Sykehjem i kommune x Status 06/07 Mål 08 Fornøyde brukere/tjenestekvalitet: Andel søkere om plass som er medisinsk forsvarlig i lys av behov 90% Pårørendes fornøydhet med informasjon (1-4) 3,1 3,2 Saksbehandlingstid, dager 14 10 Andel pårørende med planlagt dialog om beboeren 40% 80% Omgjøringer fra fylkesmannen Avvik medisinbehandling 5 < 5 Antall utflukter pr. år 12 20 Fornøyde medarbeidere: Fornøydhet med nærmeste leder (1-6) 4,2 4,3 Sykefravær, legemeldt i % 9,0 8,0 God ressursstyring: Utnyttelseskapasitet plasser 97% 100% 2 indikatorer fra KOSTRA?, mangler noe? Presentasjon | 2008

23 Hva skal til i kommunene?
Få avklarte mål på hovedhensikten med tjenestene i økplan/budsjett Både input, målt og opplevd kvalitet Velge indikatorer som er påvirkningsbare av ansatte gjennom daglig praksis Resultatledelse; dialog om planlagte og oppnådde resultater Gjennomføre målinger som forutsatt Etablere datastrøm slik at det kan rapporteres på resultater Korrigere praksis i lys av oppnådde resultater Presentasjon | 2008

24 Noen andre eksempler på metoder for å utvikle kvalitetsindikatorer som grunnlag for mål og kvalitet;
Presentasjon | 2008

25 Presentasjon | 2008

26 Presentasjon | 2008

27 Egen kvalitet eller pasientgrunnlag??
Egen innsamling Presentasjon | 2008 Egen kvalitet eller pasientgrunnlag?? Mål på forbedringer? Integreres inn i eget styringssystem?

28 Kan kvalitetsforskriften brukes i styring og mål?
Presentasjon | 2008 Kan kvalitetsforskriften brukes i styring og mål?

29 Gjøres målbar, målemetode
 Kvalitetsforskrift pleie- og omsorg Gjøres målbar, målemetode Oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet Spørre bruker Selvstendighet og styring av eget liv Fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat Sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet Følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold Mulighet for ro og skjermet privatliv Få ivaretatt personleg hygiene og naturlige funksjonar (toalett) Mulighet til sjølv å ivareta egenomsorg En verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser Standard, måle avvik Nødvendig medisinsk undersøking og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den enkelte sin tilstand Nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene Tilbakemelding tannlege Tilbud tilrettelagt for personar med demens og andre som selv har vanskelig for å formulera sine behov Tilpasset hjelp ved måltidene og nok tid og ro til å spise Tilpasset hjelp ved av- og påkledning Tilbud om eget rom ved langtidsopphald Tilbud om varierte og tilpassede aktivitetar. Presentasjon | 2008

30 Metode I som virker, egenrefleksjon hovedhensikt med tjenesten
Psykisk helse; Hovedhensikt med tjenesten: Bør få til: Måle på: Bedre livskvalitet Mestre oppgaver Unngå innleggelser Mange/flere brukere opplever bedre livskvalitet Brukerne mestrer avklarte oppgaver Få innleggelser Andel brukere som opplever bedre livskvalitet Andel brukere som helt eller delvis mestrer avklarte oppgaver Fravær av innleggelser Presentasjon | 2008

31 Metode II som virker, egenrefleksjon, presisere tidligere, vage mål
Tidligere, vage, lite presise mål Kjennetegn på at målet nås Hva bør tjenesten da ha mål på Mulig måleindikator En hver elev skal oppleve størst mulig grad av mestring og følelsen av å lykkes Elevene trives Elevene får gode resultat Lite fravær Elevene opplever at de lykkes Opplevelse av trivsel Lærings-resultat Fravær Opplevelse av å lykkes Tilfredshet trivsel x Snitt mestring Nasjonale prøver Fravær i % fordelt på årsak Tilfredshet lykkes x Presentasjon | 2008

32 Metode III; Fra frekvens til individ Kvalitet gjennom brukerdialoglogen, nå avklarte mål
Presentasjon | 2008

33 Tjeneste Mulig målebegrep grunnskole ordinær undervisning
Andel elever som helt eller delvis når avklarte læringsmål Spesialundervisning Andel elever med spes.ped. som når avklarte læringsmål barn med spesielle behov i barnehage Andel barn med spesielle behov som når avklart språkmål sosialtjeneste/NAV Andel brukere som når avklart mål/tiltaksmål barnevern Andel barn/familier som når avklart mål/tiltaksmål utviklingshemmede Andel brukere som når avklarte mestringsmål psykisk helse Presentasjon | 2008 Fordrer; brukerdialog og at avklarte mål kan evalueres

34 Kan IPLOS brukes? Presentasjon | 2008

35 Betydelige forskjeller
i ressursinnsats Presentasjon | 2008 Dekkes behovet?

36 Dekkes behovet begge brukergrupper?
Presentasjon | 2008 Kan dette brukes som styringsparameter?

37 Kommunene synes å trenge;
Veiledning i tolkning av KOSTRA-indikatorer, Bruke de riktige indikatorene på en riktig måte Bistand til å komme i gang/videreutvikle kvalitetsarbeidet Hjelp til å utvikle egne kvalitetsindikatorer på hovedhensikten med tjenestene Flere indikatorer på individnivå Flere relevante indikatorer i KOSTRA på målt/objektiv kvalitet Presentasjon | 2008

38 Måling av kvalitet er: Presentasjon | 2008 Innsikt

39 Måling av kvalitet er: Presentasjon | 2008 Innsikt Mer innsikt

40 Måling av kvalitet er: Innsikt Strekke seg Bli bedre Mer innsikt
Presentasjon | 2008 Innsikt Mer innsikt

41 Måling av kvalitet er: Innsikt Strekke seg Mer innsikt Bli bedre
Presentasjon | 2008 Innsikt Mer innsikt


Laste ned ppt "Kvalitet som styringsparameter – verktøy og metode Geir Halstensen, KS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google