Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitet som styringsparameter – verktøy og metode Geir Halstensen, KS Styringsparameter er alle typer målemetoder eller kvalitative vurderinger som brukes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitet som styringsparameter – verktøy og metode Geir Halstensen, KS Styringsparameter er alle typer målemetoder eller kvalitative vurderinger som brukes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitet som styringsparameter – verktøy og metode Geir Halstensen, KS Styringsparameter er alle typer målemetoder eller kvalitative vurderinger som brukes i styringen av virksomheten på ulike nivåer. -måler eller beskriver direkte eller indirekte i hvilken grad virksomheten når sine mål For hver styringsparameter kan det settes et konkret ambisjonsnivå for hvilke resultater som skal nås i den aktuelle perioden. Dette kalles gjerne et resultatmål.

2 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Hva er status- hva gjør kommunene?

3 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008

4 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Langt igjen? Vet ikke hva som brukes

5 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Innsats, prosess og resultat ’ Strukturkvalitet Standard”påinnsats- faktorene Prosesskvalitet Hvordan de arbeider Resultatkvalitet Behovsdekningen som er oppnådd i tjenesten Ressurser Produksjon Resultater Mål og målinger her: KOSTRA Egne data Opplevd og målt kvalitet KS/ut.dir, noe KOSTRA+ egne indikatorer

6 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 TjenesteOpplevd kvalitetResultat- kvalitet GrunnskoleElever, foreldre, lærere (Ut.dir) NP, karakt. gr. poeng SFOForeldre (KS)Lite PLO, hjemmetj.Brukere (KS)Lite PLO, institusjonBeboere/pårø( KS)Lite Psykisk helseBrukere (KS)Lite BarnehageForeldre (KS)Lite SosialBrukere (KS)Lite BarnevernBarn, pårørende (KS)Lite Hva finnes av standardiserte indikatorer på kvalitet?

7 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Hvordan jobber KS sammen med kommunene, hvilke verktøy og metoder tilbyr KS

8 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Ressursinnsats Kostnader pr. tjeneste som produseres Ressursinnsats Kostnader pr. tjeneste som produseres Dekningsgrader Tilgjengelighet til tjenester Dekningsgrader Tilgjengelighet til tjenester Målt kvalitet Saksbehandlingstider, brukerresultater Målt kvalitet Saksbehandlingstider, brukerresultater Opplevd kvalitet Brukernes vurderinger av tjenesten Opplevd kvalitet Brukernes vurderinger av tjenesten Effektiviseringsnettverk Hva er våre resultater ? Hva kan vi lære av de andre ? Hvilke mål bør vi sette oss ? Nå mål, iverksette tiltak Bli bedre Nå mål, iverksette tiltak Bli bedre Opplevd kvalitet Brukernes vurderinger av tjenesten Opplevd kvalitet Brukernes vurderinger av tjenesten Mål på forbedringer i tjenestene Mål på forbedringer i tjenestene Tjenesteanalyse, ressurser og kvalitet Tjenesteanalyse, ressurser og kvalitet

9 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Nøkkeltall regnskap/tjenester (KOSTRA 15-25 indikatorer 8-10 indikatorer pr. tjeneste. Data fra kommunene/KOSTRA Standardiserte brukerundersøkelser, 20-25 spørsmål

10 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Benchlearning som arbeidsmåte: Kartlegge prioritering, produktivitet og kvalitet i tjenester Få presentert sammenlignbare tjenestedata på valgte områder Sammenligne effektivitet og kvalitet med andre kommuner i nettverksarbeid Gjensidig erfaring og læring - fokus på forbedringer Identifisere beste praksis - samarbeide om utviklingstiltak Analysere egen tjeneste, ressurser og kvalitet Sette målbare mål på forbedringer i tjenester Integrere målinger og mål inn i løpende styringssystem Etablere resultatsløyfe, folkevalgte, rådmann, tjenester

11 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Har Kongsberg en resultateffektiv, grunnskole? Hva bør målene være?

12 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Her setter kommuner/ tjenester mål Avklart standard!! Hva må vi gjøre nå?

13 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008

14 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008

15 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Måleverktøy opplevd kvalitet, utviklet Likt Eff.nettverk, bedre samordning?

16 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Eksempler på bruk av kvalitetsindikatorer som styringsparametere

17 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Er dette smarte mål? Mål skole Luster kommune før

18 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 STYRINGSSYSTEM 08, Luster. Bedre?

19 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Arendal; Resultatene, målt kvalitet??

20 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Mål barneverntjenesten

21 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 1 indikator fra KOSTRA, 1 egen, 4 opplevd kvalitet/KS

22 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Sykehjem i kommune xStatus 06/07 Mål 08 Fornøyde brukere/tjenestekvalitet: Andel søkere om plass som er medisinsk forsvarlig i lys av behov 90% Pårørendes fornøydhet med informasjon (1-4)3,13,2 Saksbehandlingstid, dager1410 Andel pårørende med planlagt dialog om beboeren 40%80% Omgjøringer fra fylkesmannen00 Avvik medisinbehandling5< 5 Antall utflukter pr. år1220 Fornøyde medarbeidere : Fornøydhet med nærmeste leder (1-6)4,24,3 Sykefravær, legemeldt i %9,08,0 God ressursstyring: Utnyttelseskapasitet plasser97%100% 2 indikatorer fra KOSTRA?, mangler noe?

23 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Hva skal til i kommunene? Få avklarte mål på hovedhensikten med tjenestene i økplan/budsjett Både input, målt og opplevd kvalitet Velge indikatorer som er påvirkningsbare av ansatte gjennom daglig praksis Resultatledelse; dialog om planlagte og oppnådde resultater Gjennomføre målinger som forutsatt Etablere datastrøm slik at det kan rapporteres på resultater Korrigere praksis i lys av oppnådde resultater

24 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Noen andre eksempler på metoder for å utvikle kvalitetsindikatorer som grunnlag for mål og kvalitet;

25 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008

26 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008

27 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Egen innsamling Mål på forbedringer? Integreres inn i eget styringssystem? Egen kvalitet eller pasientgrunnlag??

28 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Kan kvalitetsforskriften brukes i styring og mål?

29 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Kvalitetsforskrift pleie- og omsorg Gjøres målbar, målemetode Oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet Spørre bruker Selvstendighet og styring av eget liv Spørre bruker Fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat Spørre bruker Sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet Spørre bruker Følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold Mulighet for ro og skjermet privatliv Spørre bruker Få ivaretatt personleg hygiene og naturlige funksjonar (toalett) Spørre bruker Mulighet til sjølv å ivareta egenomsorg En verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser Standard, måle avvik Nødvendig medisinsk undersøking og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den enkelte sin tilstand Nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene Tilbakemelding tannlege Tilbud tilrettelagt for personar med demens og andre som selv har vanskelig for å formulera sine behov Tilpasset hjelp ved måltidene og nok tid og ro til å spise Tilpasset hjelp ved av- og påkledning Tilbud om eget rom ved langtidsopphald Tilbud om varierte og tilpassede aktivitetar.

30 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Metode I som virker, egenrefleksjon hovedhensikt med tjenesten Psykisk helse; Hovedhensikt med tjenesten: Bør få til:Måle på: Bedre livskvalitet Mestre oppgaver Unngå innleggelser Mange/flere brukere opplever bedre livskvalitet Brukerne mestrer avklarte oppgaver Få innleggelser Andel brukere som opplever bedre livskvalitet Andel brukere som helt eller delvis mestrer avklarte oppgaver Fravær av innleggelser

31 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Metode II som virker, egenrefleksjon, presisere tidligere, vage mål Tidligere, vage, lite presise mål Kjennetegn på at målet nås Hva bør tjenesten da ha mål på Mulig måleindikator En hver elev skal oppleve størst mulig grad av mestring og følelsen av å lykkes Elevene trives Elevene får gode resultat Lite fravær Elevene opplever at de lykkes Opplevelse av trivsel Lærings- resultat Fravær Opplevelse av å lykkes Tilfredshet trivsel x Snitt mestring Nasjonale prøver Fravær i % fordelt på årsak Tilfredshet lykkes x

32 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Metode III; Fra frekvens til individ Kvalitet gjennom brukerdialoglogen, nå avklarte mål

33 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 TjenesteMulig målebegrep  grunnskole ordinær undervisning Andel elever som helt eller delvis når avklarte læringsmål  Spesialundervisning Andel elever med spes.ped. som når avklarte læringsmål  barn med spesielle behov i barnehage Andel barn med spesielle behov som når avklart språkmål  sosialtjeneste/NAV Andel brukere som når avklart mål/tiltaksmål  barnevern Andel barn/familier som når avklart mål/tiltaksmål  utviklingshemmede Andel brukere som når avklarte mestringsmål  psykisk helse Andel brukere som når avklarte mestringsmål Fordrer; brukerdialog og at avklarte mål kan evalueres

34 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Kan IPLOS brukes?

35 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Betydelige forskjeller i ressursinnsats Dekkes behovet?

36 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Dekkes behovet begge brukergrupper? Kan dette brukes som styringsparameter?

37 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Kommunene synes å trenge; Veiledning i tolkning av KOSTRA-indikatorer, Bruke de riktige indikatorene på en riktig måte Bistand til å komme i gang/videreutvikle kvalitetsarbeidet Hjelp til å utvikle egne kvalitetsindikatorer på hovedhensikten med tjenestene Flere indikatorer på individnivå Flere relevante indikatorer i KOSTRA på målt/objektiv kvalitet

38 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Måling av kvalitet er: Innsikt

39 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Måling av kvalitet er: Mer innsikt Innsikt

40 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Måling av kvalitet er: Mer innsikt Innsikt Bli bedre Strekke seg

41 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2008 Måling av kvalitet er: Mer innsikt Innsikt Bli bedre Strekke seg


Laste ned ppt "Kvalitet som styringsparameter – verktøy og metode Geir Halstensen, KS Styringsparameter er alle typer målemetoder eller kvalitative vurderinger som brukes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google