Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mari Trommald Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mari Trommald Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mari Trommald Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
utvidet ledermøte

2 Barne-, ungdoms- og familieetaten
Ansvar: Barnevern Familievern Adopsjon Vold i nære relasjoner Likestilling og ikke-diskriminering …og oppgaver på områdene: ekteskapssaker foreldreveiledning incestsenter krisesenter menneskehandel rettferdsvederlag tilskuddsforvaltning tvangsekteskap ungdomsinformasjon personer med nedsatt funksjonsevne LHBT-senteret 3 alternative (eller supplerende) startfoiler: Bufetat ELLER Bufetat – mange fasetter ELLER Barnevernet - før og nå (avhengig av målgruppe for presentasjonen) Kvalitetsutviklingsprogrammet

3 Barn i oppvekst…. 1 118 200 barn og unge under 18 år i 2012
henvendelser til barnevernet får hjelp fra det statlige barnevernet barn opplever samlivsbrudd Mellom og barn bor sammen med personer med et risikofylt alkoholkonsum 25 % av elever i videregående skole har opplevd minst ett tilfelle av fysisk vold av forelder i løpet av livet. Antall innbyggere 5 mill. De aller fleste barn og unge i Norge lever aktive liv, de går i barnehage ( gikk i barnehage ved utgangen av Det var 7000 flere enn året før), mange er medlemmer i forskjellige idrettsklubber ( ) og halvparten av 9-12 åringene brukte hjemme- Pc daglig. Tall fra Å vokse opp: % av barn har problemer med å fungere i hverdagen grunnet psykiske lidelser årlig opplever barn samlivsbrudd barn er i familier med lavinntekt Mellom og barn bor sammen med personer med et risikofylt alkoholkonsum 25 % av elever i videregående skole har opplevd minst ett tilfelle av fysisk vold av forelder i løpet av livet. barn og unge mottok tiltak fra barnevernet i 2010 NB! Antall barn og unge som mottok tiltak fra barnevernet i 2011 var (kilde: SSB, 4. november 2012) Første prikk: De fleste barn som får psykiske plager, kommer fra familier med spesielle risikofaktorer. Eksempler på lidelser er angst, depresjon, atferdsforstyrrelser, autismeliknende forstyrrelser og spiseforstyrrelser. Jo større barna er, jo større er risikoen for psykiske lidelser. Andre prikk: I 2010 opplevde godt og vel barn at mor og far ble separert. Om man inkluderer samboerbarn som opplever at mor og far flytter fra hverandre, er tallet næreme Barn berøres også av at steforeldre flytter ut. Det totale antallet barn som årlig opplever samlivsbrudd på nært hold er anslagsvis 25000 Tredje prikk: Lavinntekt defineres som husholdninger hvor den samlede inntekt etter skatt pr. forbruksenhet er lavere enn 50 eller 60 prosent av medianinntekten. For å ha vedvarende lavinntekt må en person ha en gjennomsnittlig husholdningsinntekt etter skatt (pr. forbruksenhet) som i en treårsperiode var lavere enn lavinntektsgrensen (SSB) Fjerde prikk: Kilden er Sirus Femte prikk: Koble mot familievernet? De er koblet sammen i Å vokse opp. Kartlegging i familievernet i 2009 viste at rundt 10 % av sakene omhandlet vold i nære relasjoner. Barn som er utsatt for vold i nære relasjoner tilbys individuelle samtaler ved nesten alle familievernkontorene. Sjette prikk: Tallet fra 2010: Økning på 7,1 % fra året før. Største økningen i antall barn med tiltak siden den nye barnevernsloven trådte i kraft i Det er først og fremst veksten i hjelpetiltak som forklarer økningen i barnevernstiltak. Forebygging – viktig – Primærforebyggende tiltak (eks ICDP, tilskudd til frivillige organisasjoner, fremme likestilling og hindre diskriminering) - Fortell om hva vi gjøre for de utsatte: Her kan du klippe inn flere talepunkter. Om familievernets tilbud (lovpålagte aktiviteter og andre prosjekt de har. Her kan Reidun komme med oppramsinger). Foilsett om hva vi gjør for at kommunenes krisesentertilbud blir tilpasset barn, at de ansatte lærer seg det de må kunne etc.

4 Vekst og utvikling for barn, ungdom og familier
Familie og nettverk Kommuner Andre Bufetat Fagmiljøer Interesse-organisasjoner Kvalitetsutviklingsprogrammet

5 Kvalitetskriteriene Tjenester med god kvalitet…
Er samordnet og preget av kontinuitet Utnytter ressursene på en god måte Er trygge Er virkningsfulle Utrygge barn 30 % av barna i institusjonene opplever ikke tjenestene som trygge. (Bufetats brukerundersøkelse 2012) Lite tilpasset barns behov Kommunene opplever institusjonstilbudene som lite differensiert og for dårlig tilpasset barn og unges behov. (NIBR 2012, NOVA 2012) Manglende kapasitetsutnyttelse De økonomiske konsekvensene av manglende kapasitetsutnyttelse er betydelige. (Deloitte 2012) Ulik organisering Ulik organisasjonsstruktur og styringssystem i regionene skaper utfordringer for samarbeid, styring, likeverdighet og etatens mulighet til å fremstå enhetlig utad. 1.Brukerundersøkelser 2.Kommuneundersøkelser 3.Andreassenrapporten/Dialogkonferanse 4. Stor variasjon, NIBR 5. PwC, Deloitte Involverer brukerne og gir dem innflytelse Er tilgjengelige og rettferdig fordelt Kvalitetsutviklingsprogrammet

6 Plankonferansen 2010 /

7 Kunskapsstyrning för god hälsa, vård och omsorg
Uppföljning Styrning Systematiska kunskapsöversikter Informationsförsörjning Ledningssystem för kvalitet Nationell informationsstruktur Nationellt fackspråk Nationella datakällor Nationella indikatorer Nationell uppföljning/utvärdering med nationella indikatorer och öppna jämförelser Föreskrifter, nationella riktlinjer, rekommendationer, prioriteringar Lokal/regional uppföljning och analys, egenkontroll Lokal/regional styrning och systematiskt förbättringsarbete

8 Forskning og evalueringer Implementering og kvalitetsutvikling
Hva trenger vi? Kunnskapsoppsummeringer- som grunnlag for beslutninger og faglige standardisering Forskning og evalueringer Implementering og kvalitetsutvikling Kompetanseprogrammer Kulepunkt 2: - sentralt for å kunne sikre faglig kvalitet i tilbudet Side 8 Kvalitetutviklingsprogrammet


Laste ned ppt "Mari Trommald Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google