Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1Forum for barnekonvensjonen / 13.11.2013 Hvordan hindre at utsatte barn faller utenfor helse- og utdanningssystemet Mari Trommald.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1Forum for barnekonvensjonen / 13.11.2013 Hvordan hindre at utsatte barn faller utenfor helse- og utdanningssystemet Mari Trommald."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1Forum for barnekonvensjonen / 13.11.2013 Hvordan hindre at utsatte barn faller utenfor helse- og utdanningssystemet Mari Trommald

2 Om Bufdir Side 2Forum for barnekonvensjonen / 13.11.2013 Ansvar:  Oppvekst  Barnevern  Familievern  Adopsjon  Vold i nære relasjoner  Likestilling og ikke-diskriminering …og oppgaver på områdene:  ekteskapssaker  foreldreveiledning  incestsenter  krisesenter  menneskehandel  rettferdsvederlag  tilskuddsforvaltning  tvangsekteskap  ungdomsinformasjon  personer med nedsatt funksjonsevne  LHBT-senteret Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og 5 underliggende regioner Fremme vekst og utvikling for barn, unge og familier, samt arbeide for inkludering, likestilling og å forebygge marginalisering for alle aldersgrupper og på tvers av alle diskrimineringsgrunnlag.

3 • Mestring • Utvikling • Deltakelse Emosjonelt Kognitivt Materielt Sosialt Helsemessig

4 Side 4Oppvekstrapporten 2013

5 Ansvaret •Det ligger i foreldreansvaret å følge opp barnas skolegang. •Barnevernet har en særlig forpliktelse til å følge opp barn på vegne av foreldrene •Barnevernet og skolen har et felles ansvar for at barna det gjelder får det skole- og opplæringstilbudet de har rett til •Fosterhjem og institusjoner har ansvaret for å følge opp barn og unges daglige skolegang i foreldrenes sted •Meldinger fra skole til barnevern –Når barn plasseres utenfor hjemmet –Bekymringsmeldinger –I samarbeid med foreldrene - hjelpetiltak Barnevernbarnas skolegangSide 5

6 Barn med hjelp fra barnevernet og deres skolegang Side 6 •Barn og unge med tiltak fra barnevernet klarer seg dårligere i samfunnet enn andre •God skolefungering og gjennomført skolegang beskytter barn og unge mot negativ utvikling •Barn og unge i fosterhjem presterer ikke så godt i skolen som evnene deres skulle tilsi •Barn og unge på institusjon får mangelfull skolegang •Barn og unge med atferdsproblemer profitterer på å være inkludert i et normalt skolemiljø •Effektive tiltak i regi av barnevernet som forebygger frafall Barnevernbarnas skolegang

7 Bufdirs pådriveransvar: Alle barn under barneverntiltak skal få systematisk støtte i skolearbeidet  Reviderer melderutinene  Revidert versjon av skoleveilederen som inkluderer omsorgssentrene  Kunnskapsbaserte metoder arbeider systematisk med skole (MST, MultifunC)  Familievernets rolle og satsning rettet mot barn som lever i konflikt  Internasjonal konsensuskonferanse om virksomme tiltak + kunnskapsoversikt- anbefalinger  Oppfølging av riksrevisjonens funn Side 7Forum for barnekonvensjonen / 13.11.2013 Barn i barnevernet

8 Enslige mindreårige asylsøkere •Enslige mindreårige asylsøkere har rett til grunnskoleopplæring når det er sannsynlig at barnet skal være i Norge i mer enn tre måneder •Mindreårige asylsøkere kan tas inn til videregående opplæring i påvente av vedtak om oppholdstillatelse, men vil ikke ha rett til å fullføre skoleåret dersom de får avslag på søknad om opphold •Omsorg og trygghet i omsorgssentrene −Oppfølging (for eksempel skole) −Behandling (for eksempel BUP) −Ressursteamets rolle •Samhandling og samarbeid med omsorgssentrene •Samhandling mellom mottak, barnevern, BUP og helsepersonell •Levekårsundersøkelse for barn i asylsøkerfasen Side 8Forum for barnekonvensjonen / 13.11.2013 Enslige mindreårige asylsøkere

9 Overordnede mål for politikken Side 9Forum for barnekonvensjonen / 13.11.2013 •Likestilling og likeverd •Selvbestemmelse •Deltakelse og integrering Barn med nedsatt funksjonsevne

10 Påvirker hele familien •Større belastninger – færre samlivsbrudd •Søskenflokk som alle andre •Søsken oppfatter og omtaler seg selv som «vanlige», men velger ofte karrierevei der de vil gjøre noe for andre Side 10Forum for barnekonvensjonen / 13.11.2013 Barn med nedsatt funksjonsevne

11 Side 11 Familien og hjelpeapparatet •Mange rettigheter og ordninger, men forskjell mellom ideal og realiteter. Dette gjelder i mange familier, men særlige utfordringer har familier med: –Barn med omfattende funksjonshemninger –Barn med utfordringer knyttet til atferd •Uoversiktlig hjelpeapparat - må treffe ”rett person” –Mangelfull og utilgjengelig informasjon –Fragmentering og uklar ansvarsdeling –Søknadsprosess preget av ekstraomganger –Foreldre må selv koordinere og administrere tjenestene –Fornøydhet med hjelpeapparatet svekkes med barnets alder •Individuell plan – best på papiret? •Systematiske forskjeller i helse blant foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne og andre foreldre (HUNT). •Økende etnisk mangfold gir nye utfordringer for tjenesteapparatet Barn med nedsatt funksjonsevne Forum for barnekonvensjonen / 13.11.2013

12 Barnehage og skole •Barnehage: God integrering, mange fornøyde foreldre •Skole – trend: økt segregering –Opplæringstilbudet gis i stor grad andre steder enn der øvrige barn er –Andelen som får undervisning utenfor vanlig klasse øker etter hvert som barnet blir eldre •Deltakelse i vanlig klasse har stor betydning for faglig utvikling •Deltakelse i vanlig klasse har også klar effekt på deltakelse i fritid og tilhørighet med jevnaldergruppen •Overganger representerer en særlig utfordring Forum for barnekonvensjonen / 13.11.2013Side 12 Barn med nedsatt funksjonsevne

13 Side 13Forum for barnekonvensjonen / 13.11.2013 Barn med nedsatt funksjonsevne

14 Side 14

15 Side 15 Barn i barnevernet

16 Side 16 Gode oppvekstvilkår for utsatte barn og unge lønner seg! Forum for barnekonvensjonen / 13.11.2013

17 Side 17Forum for barnekonvensjonen / 13.11.2013 Marginalisering

18 Barn i barnevernet - helse Status: •53 200 barn mottok tiltak fra barnevernet i 2012 •Andelen som fikk tiltakene «medisinsk undersøkelse og behandling» var 1,4 % •Andelen som fikk «poliklinisk psykiatrisk behandling» var 0,5 % •PMTO: 1,6 % og MST: 0,8 % Utfordringer: •Tidlig intervensjon •Samarbeid mellom barnevern og psykisk helsevern for barn på institusjon •Omfang: Forekomsten av diagnostiserbar atferdsforstyrrelse = minst 30 000 barn mellom 4 og 18 år Side 18Forum for barnekonvensjonen / 13.11.2013 RKBU Barn i barnevernet

19 Skolegangen til barn i barnevernet Side 19Forum for barnekonvensjonen / 13.11.2013 Barn i barnevernet

20 Side 20 Emosjonelt Kognitivt Materielt Sosialt Helsemessig

21 Oppfølging og samhandling •Samarbeidsforum Helsedir og Bufdir fra 1. januar 2014 •Felles rundskriv om samarbeidet mellom barnevern og psykisk helse for barn og unge •Samarbeidsavtaler mellom barnevern og psykisk helse på alle forvaltningsnivå •Gjennomgang av kunnskaps- og kompetansesentre •Bedre datagrunnlag Side 21Forum for barnekonvensjonen / 13.11.2013 Barn i barnevernet


Laste ned ppt "Side 1Forum for barnekonvensjonen / 13.11.2013 Hvordan hindre at utsatte barn faller utenfor helse- og utdanningssystemet Mari Trommald."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google