Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Olav Skogesal Mepex Consult AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Olav Skogesal Mepex Consult AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Olav Skogesal Mepex Consult AS
Basiskarakterisering av byggavfall. Hva er det, og hvordan gjør vi det? Byggavfallskonferansen 2011 10. Februar 2011 Kl – 14.40 Olav Skogesal Mepex Consult AS

2 Mitt innlegg: Regelverket Veilederen
Deponering av noen typer byggavfall

3 Veileder - for for basiskarakterisering og mottakskontroll
Samarbeid i bransjen: Avfall Norge Norsk Industri Maskinentreprenørenes Forbund Klif Gjennomført av Mepex Consult ved Olav Skogesal Kan lastes ned fra: g_og_mottakskontroll_av_avfall_til_deponi =

4 Regelverket: Avfall skal alltid være basiskarakteriserisert når det leveres til deponi Den som leverer avfallet er ansvarlig

5 Regelverket: Krav til avfallet Basiskarakterisering Mottakskontroll
Ulike krav knyttet til avfallstyper og deponikategorier Organisk innhold Utlekkingsegenskaper Basiskarakterisering Avfallsprodusentens ansvar Mottakskontroll Deponiets ansvar

6 Hva må du vite før du leverer til deponi?
Er det farlig avfall – eller inneholder det noe farlig avfall? Hvor mye organisk innhold har avfallet? Er det krav om utlekkingstester?

7 Deponikategorier: Kategori 1 - Deponi for farlig avfall
Kan bare motta farlig avfall Kategori 2 - Deponi for ordinært avfall Ordinært avfall Farlig avfall i henhold til spesielle krav Gipsavfall i egen celle Asbestavfall i egen celle Kategori 3. Deponi for inert avfall Definerte «rene» avfallstyper Annet ordinært avfall med lav utlekking

8 Farlig avfall Stjernemerket i den europeiske avfallslisten (EAL)
Overskrider grenseverdiene i avfallsforskriftens kapittel 11, vedlegg III Analyse av totalinnhold av farlige komponenter nødvendig ved usikkerhet om innhold Farlig avfall – Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall” utgitt av Norsas gir hjelp til klassifisering

9 Organisk innhold Krav Grenseverdi (maksimalt innhold)
Ordinært avfall på deponi for ordinært avfall (kategori 2) 10 % TOC eller 20 % glødetap Deponi for inert avfall (kategori 3) 3 % TOC Deponicelle hvor ordinært og stabilt farlig avfall deponeres sammen (kategori 2) 5 % TOC Deponicelle for gipsavfall (kategori 2) 5 % TOC (pH minst 6) Deponi for farlig avfall(kategori 1) 6 % TOC Grenseverdi for fritak fra sluttbehandlingsavgift for organisk materiale

10 Utlekkingsegenskaper
Avfallets evne til å avgi kjemiske stoffer når avfallet er deponert. Stoffene vil følge sigevannet ut av deponiet, og kan medføre forurensning. Utlekkingsegenskapene kan simuleres i laboratorieanalyser ved ristetest og kolonnetest. Krav om spesiell kompetanse og plan/prosedyre

11 Basiskarakterisering
Alt avfall til deponi skal basiskarakteriseres: Farlige egenskaper – er avfallet farlig avfall? Avfallskode: EAL og NS9431, Opprinnelse og prosess Organisk innhold Utlekkingsegenskaper Andre egenskaper Sammendrag av basiskarakterisering leveres deponiet Full dokumentasjon beholdes for kontroll

12 Sammendrag av basiskarakterisering for avfall til deponi

13 Byggavfall Blandet byggavfall
Sortert byggavfall – kvalitetssikret for deponering Gravemasser Gipsavfall Asbestavfall

14 Blandet byggavfall Blandet byggavfall kan ikke leveres direkte til deponi. Slikt avfall inneholder for mye organisk materiale og gjenvinnbare fraksjoner. Det kan også inneholde farlig avfall. Slikt avfall skal sorteres på byggeplass og basiskarakteriseres før levering til deponi Eller: Leveres til godkjent sorteringsanlegg

15 Sortert og kvalitetssikret byggavfall
Sortert byggavfall kan leveres direkte til deponi, men bare dersom: Avfallet inneholder ikke farlig avfall Eller Innholdet av farlige stoffer er dokumentert og er innenfor grenseverdiene. Da skal avfallet også deklareres som farlig avfall og det kreves også analyse av utlekkingsegenskaper. Og: Avfallet oppfyller kravene til organisk innhold Gips er sortert ut som ren fraksjon Gjenvinnbare fraksjoner er sortert ut

16 Gravemasser Gravemasser kan leveres direkte til deponi, men bare dersom: Avfallet inneholder ikke farlig avfall Eller Innholdet av farlige stoffer er dokumentert og er innenfor grenseverdiene. Da skal avfallet også deklareres som farlig avfall og det kreves også analyse av utlekkingsegenskaper. Og: Avfallet oppfyller kravene til organisk innhold

17 Gipsavfall Gipsavfall skal deponeres i celler der det ikke mottas biologisk nedbrytbart avfall. Avfall i deponicelle for gipsavfall skal ikke overskride følgende grenseverdier: Total organisk karbon – maks 5% pH – maks 6

18 Asbestavfal Asbestavfall kan bare legges i deponicelle er forbeholdt byggematerialer som inneholder asbest og annet egnet asbestavfall Krav til emballasje Skal deklareres som farlig avfall

19


Laste ned ppt "Olav Skogesal Mepex Consult AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google