Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering NGLF Årsmøte Jan Viggo Hansen 21. mai 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering NGLF Årsmøte Jan Viggo Hansen 21. mai 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering NGLF Årsmøte Jan Viggo Hansen 21. mai 2012
Farlig avfall Orientering NGLF Årsmøte Jan Viggo Hansen 21. mai 2012

2 Agenda: Presentasjon av Specon Miljø AS Kort om bransjen
Tilsynsmyndigheter, regelverk og tilsynsaksjoner Hva sier avfallsforskriften Deklarering Avfallsstoffnumre og EAL koder Merking stykkgods. Sikkerhetsrådgiver, trenger man det? Spørsmål og svar

3 KORT OM BRANSJEN: Kjemisk overflatebehandling omfatter ulike kjemiske våtprosesser i behandling av metall­ overflater for å gi dem noen ønskede egenskaper. Disse prosesser innebærer bruk av mange kjemiske stoffer og flere av disse kan være svært skadelige for miljøet. Virksomhetene har i mange tilfeller egne vann­renseanlegg som behand­ler prosessavløpsvann fra ulike prosesser. Fordi de bruker farlige kjemikalier genereres også farlig avfall som ikke må komme på avveie.

4 Galvanisering i India 2010

5 Galvanisering i Norge 1930

6 Galvanobad Norge 2010

7 KLIF (Klima og forurensningsdirektoratet)
TILSYNSMYNDIGHET: KLIF (Klima og forurensningsdirektoratet) FYLKESMANNENS MILJØVERNAVDELING ARBEIDSTILSYNET

8 NOEN AKTUELLE REGELVERK
Forurensningsloven § 7 om plikten til å unngå forurensning. Avfallsforskriften kapitel 11 om farlig avfall Internkontrollforskriften § 5 om systemets innhold og krav til dokumentasjon Kjemikalieforskriften (Arbeidstilsynet) vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen.

9 TILSYNSKONTROLL I 2009 AVDEKKET
60 % har ikke utarbeidet en skriftlig risikovurdering for ytre miljø. 40 % har ikke skriftlig avviksbehandling. 25 % har ikke oppdaterte sikkerhetsdatablad. 25% overskred grenseverdien på tungmetaller i avløpsvann. 12 % fikk avvik på sikring av kjemikalietanker og bad. 25 % fikk avvik på mellomlagring av farlig avfall (emballasje, merking) 20 % fikk avvik på levering av farlig avfall.

10 Farlig avfall - Avfallsforskriften
Avfallsforskriften & 11 dreier seg om: Identifisere avfallet Oppbevare avfallet Deklarere avfallet

11 Identifisere farlig avfall (§ 11-4)
Avfallsprodusenten har ansvar i å vurdere om avfallet er farlig avfall. Det viktigste hjelpemidlet er EAL koden. Hvis EAL koden er merket med * er avfallet å betrakte som farlig avfall. Hvis man ikke vet må man sende inn en prøve å få avfallet analysert.

12 Plikt til sikker oppbevaring ( § 11-5)
Farlig avfall skal ikke medføre fare for forurensning, søl, spill eller personskade. Bruk godkjent emballasje. Emballasje bør stå på tett dekke slik at søl kan stoppes og lett tas opp.

13 Leveringsplikt ( § 11-8) Alle bedrifter der det oppstår mer en 1 kg farlig avfall i løpet av året har leveringsplikt minst en gang i året. Du står fritt til å velge hvem du leverer avfallet til, så lenge innsamleren / mottakeren har tillatelse.

14 Deklarasjonsplikt (§ 11-12)
Avfallsprodusenten er pliktig til å fylle ut deklarasjonsskjema ved levering av farlig avfall. Du kan få hjelp av innsamler til utfylling.

15

16 Deklarering av farlig avfall – hvordan gjøres det?
Deklarasjonsskjema for farlig avfall har flere oppgaver: Gi avfallsprodusenten kvittering for levert farlig avfall, slik at han kan dokumentere at leveringsplikten er oppfylt. Kan brukes som transportdokument for farlig avfall som er farlig gods. Kan benyttes av aktørene som faktureringsgrunnlag. Benyttes av myndighetene som faktureringsgrunnlag for deklarasjonsgebyret.

17 Feil eller manglende utfylling av deklarasjonsskjemaet kan
medføre risiko for skade på mennesker, miljø eller materiell ved håndteringen, noe som kan medføre erstatningsansvar. Det skal brukes ett deklarasjonsskjema for hvert avfallsstoffnummer. Skjemaet består av fem deler på selvkopierende papir. Avfallsprodusenten som leverer avfallet skal ha gul del av skjemaet. Den røde delen sender mottakeren til Norsas som registrerer opplysningene i en database.

18 Avfallsprodusent Organisasjonsnummer samt navn og adresse på virksomheten hvor avfallet har oppstått skal oppgis. Organisasjonsnummer Under organisasjonsnummer oppgis organisasjonsnummeret fra enhetsregisteret i Brønnøysund.

19 Navn Som navn skal det brukes det navnet avfallsprodusenten er oppført med i enhetsregisteret i Brønnøysund Adresse Under adresse oppgis besøksadressen, d.v.s. gate- eller stedsadressen der avfallsprodusenten er fysisk plassert. Før også opp navn og telefonnummer til en kontaktperson. Faktureringsadresse Er en intern informasjon om hvor faktura skal sendes.

20  Inneholder halogener Sett kryss dersom du kjenner til at avfallet inneholder halogener (fluor, klor, brom eller jod).  Inneholder tungmetall Kryss av hvis avfallet inneholder tungmetaller. Oppgi i tilfelle hvilket tungmetall det dreier seg om og, om mulig, mengden/konsentrasjonen av disse under rubrikken “Nærmere beskrivelse”. Eksempler på tungmetaller er: antimon, arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, selen, tellur, thallium og tinn.

21 EAL- kode EAL-koden er EUs standard for klassifisering av avfall, og er en sekssifret kode som betegner den aktuelle avfallstypen.  Avfallsstoffnummer Avfallsstoffnummeret er den norske koden for å klassifisere farlig avfall, og numrene er en del av NS-9431,  Antall kilo/liter For fast avfall oppgis mengden i kg. For flytende avfall oppgis volumet i liter.

22 Flammepunkt: Flammepunktet brukes blant annet til å avgjøre om væsker er farlig gods. Væsker med flammepunkt under 60 °C er alltid farlig gods. Væsker med flammepunkt over 60 °C kan likevel være farlig gods dersom de har andre farlige egenskaper, f.eks giftig.

23 Nærmere beskrivelse: Det er ønskelig med mest mulig utfyllende opplysninger om avfallet. Denne rubrikken bør derfor alltid fylles ut. Handelsnavn, Kjemisk sammensetning, Reaktive komponenter, PH, I hvilken prosess eller bruksområde det har blitt generert etc. kan være andre aktuelle data.

24 *Transportklassifisering: ADR, RID og IMDG
Hvis avfallet ikke er farlig gods er det tilstrekkelig å sette kryss i rubrikken ”ikke klassifiseringspliktig”.

25 Det betyr at følgende skal angis:
UN- nummer. Fareklasse. Skriv inn korrekt ADR- klasse og kryss av for tilsvarende fareseddel. Emballasjegruppe angis (I, II eller III) for de typer farlig gods der dette er påkrevet. ADR boka inneholder forslag til UN- nummer, fareklasse og emballasjegruppe. Underskrift Avfallsprodusenten skal underskrive skjemaet.

26 De viktigste avfallstoffnummerne:
7095 METALLHYDROKSIDSLAM Avvannet slam fra renseanlegg for tungmetallholdig avløpsvann. 7097 UORG. LØSNINGER OG BAD Flytende avfall som inneholder tungmetaller eller andre uorganiske forbindelser. Kromsvovelsyre 7100 CYANIDHOLDIG AVFALL Eks. Natriumcyanid, kaliumcyanid etc. eller slam som inneholder cyanid.

27 Forsettelse Avfallstoffnr:
7131 SYRER, UORGANISKE. Saltsyre, rykende svovelsyre, salpetersyre, flussyre, fosforsyre kongevann, Oleum etc. Gir sur reaksjon. Lav ph på indikasjonspapiret Etsende på hud. ”Flussyrehistorien” 7134 SURT ORGANISK AVFALL Eddiksyre, maursyre, oksalsyre etc. 7135 BASISK ORGANISK AVFALL Aminer, organisk avfall som inneholder uorganisk base.

28 Eksempel på EAL koder fra kjemisk overflatebehandling:
Sur beis Basisk beis Fosfateringsslam Skyllevann som inneholder farlige stoffer. cyanidholdig avfall Brukt flussmiddel Vandig flytende avfall som inneholder farlige stoffer. Slam som inneholder farlig avfall

29 Merking av kolli: Emballasjen skal ha synlig påført nummeret til deklarasjonen (e) som beskriver innholdet i emballasjen. Gammel merking og tekst på emballasjen som ikke har noe med innholdet å gjøre, skal fjernes eller males over. Avfallsemballasjen skal være ren, hel og egnet til lagring og transport av det aktuelle stoffet. Avfallsleverandøren er ansvarlig for at avfallet er forskriftsmessig emballert og merket.

30 Hvis det er farlig avfall skal i tillegg:
Hvis avfallet er farlig gods etter ADR skal emballasjen være merket med faresedler og påført avfallets UN- nummer. Emballasjen som benyttes skal være UN- godkjent. Del 1 av deklarasjonen følger avfallet videre.

31 MERKING AV KOLLI MED FARLIG AVFALL
Deklarasjonsnummer UN nummer Faresymbol (Mest brukt: Brannfarlig, Etsende og Giftig)

32 SIKKERHETSRÅDGIVER. § 10 i ADR sier om Sikkerhetsrådgiver
Virksomhet som kommer i befatning med transport av farlig gods skal utpeke en sikkerhetsrådgiver. Virksomheten skal sende melding om hvem det er til DSB. Dette gjelder bedrifter som leverer over 500 kg/ltr farlig avfall pr. gang.


Laste ned ppt "Orientering NGLF Årsmøte Jan Viggo Hansen 21. mai 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google