Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering NGLF Årsmøte Jan Viggo Hansen 21. mai 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering NGLF Årsmøte Jan Viggo Hansen 21. mai 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering NGLF Årsmøte Jan Viggo Hansen 21. mai 2012

2  Presentasjon av Specon Miljø AS  Kort om bransjen  Tilsynsmyndigheter, regelverk og tilsynsaksjoner  Hva sier avfallsforskriften  Deklarering  Avfallsstoffnumre og EAL koder  Merking stykkgods.  Sikkerhetsrådgiver, trenger man det?   Spørsmål og svar

3  KORT OM BRANSJEN:  Kjemisk overflatebehandling omfatter ulike kjemiske våtprosesser i behandling av metall­ overflater for å gi dem noen ønskede egenskaper. Disse prosesser innebærer bruk av mange kjemiske stoffer og flere av disse kan være svært skadelige for miljøet. Virksomhetene har i mange tilfeller egne vann­renseanlegg som behand­ler prosessavløpsvann fra ulike prosesser. Fordi de bruker farlige kjemikalier genereres også farlig avfall som ikke må komme på avveie.

4

5

6

7 TILSYNSMYNDIGHET:  KLIF (Klima og forurensningsdirektoratet)  FYLKESMANNENS MILJØVERNAVDELING  ARBEIDSTILSYNET

8  Forurensningsloven § 7 om plikten til å unngå forurensning.  Avfallsforskriften kapitel 11 om farlig avfall  Internkontrollforskriften § 5 om systemets innhold og krav til dokumentasjon  Kjemikalieforskriften (Arbeidstilsynet) vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen.

9  60 % har ikke utarbeidet en skriftlig risikovurdering for ytre miljø.  40 % har ikke skriftlig avviksbehandling.  25 % har ikke oppdaterte sikkerhetsdatablad.  25% overskred grenseverdien på tungmetaller i avløpsvann.  12 % fikk avvik på sikring av kjemikalietanker og bad.  25 % fikk avvik på mellomlagring av farlig avfall (emballasje, merking)  20 % fikk avvik på levering av farlig avfall.

10  Avfallsforskriften & 11 dreier seg om:  Identifisere avfallet  Oppbevare avfallet  Deklarere avfallet

11  Avfallsprodusenten har ansvar i å vurdere om avfallet er farlig avfall.  Det viktigste hjelpemidlet er EAL koden.  Hvis EAL koden er merket med * er avfallet å betrakte som farlig avfall.  Hvis man ikke vet må man sende inn en prøve å få avfallet analysert.

12  Farlig avfall skal ikke medføre fare for forurensning, søl, spill eller personskade.  Bruk godkjent emballasje.  Emballasje bør stå på tett dekke slik at søl kan stoppes og lett tas opp.

13  Alle bedrifter der det oppstår mer en 1 kg farlig avfall i løpet av året har leveringsplikt minst en gang i året.  Du står fritt til å velge hvem du leverer avfallet til, så lenge innsamleren / mottakeren har tillatelse.

14  Avfallsprodusenten er pliktig til å fylle ut deklarasjonsskjema ved levering av farlig avfall.  Du kan få hjelp av innsamler til utfylling.

15

16 Deklarasjonsskjema for farlig avfall har flere oppgaver:  Gi avfallsprodusenten kvittering for levert farlig avfall, slik at han kan dokumentere at leveringsplikten er oppfylt.  Kan brukes som transportdokument for farlig avfall som er farlig gods.  Kan benyttes av aktørene som faktureringsgrunnlag.  Benyttes av myndighetene som faktureringsgrunnlag for deklarasjonsgebyret.

17  Feil eller manglende utfylling av deklarasjonsskjemaet kan medføre risiko for skade på mennesker, miljø eller materiell ved håndteringen, noe som kan medføre erstatningsansvar.  Det skal brukes ett deklarasjonsskjema for hvert avfallsstoffnummer.  Skjemaet består av fem deler på selvkopierende papir.  Avfallsprodusenten som leverer avfallet skal ha gul del av skjemaet.  Den røde delen sender mottakeren til Norsas som registrerer opplysningene i en database.

18  Avfallsprodusent  Organisasjonsnummer samt navn og adresse på virksomheten hvor avfallet har oppstått skal oppgis.   Organisasjonsnummer  Under organisasjonsnummer oppgis organisasjonsnummeret fra enhetsregisteret i Brønnøysund.

19  Navn  Som navn skal det brukes det navnet avfallsprodusenten er  oppført med i enhetsregisteret i Brønnøysund   Adresse  Under adresse oppgis besøksadressen, d.v.s. gate- eller stedsadressen der avfallsprodusenten er fysisk plassert.  Før også opp navn og telefonnummer til en kontaktperson.  Faktureringsadresse  Er en intern informasjon om hvor faktura skal sendes.

20  Inneholder halogener  Sett kryss dersom du kjenner til at avfallet inneholder  halogener (fluor, klor, brom eller jod).   Inneholder tungmetall  Kryss av hvis avfallet inneholder tungmetaller. Oppgi i tilfelle hvilket tungmetall det dreier seg om og, om mulig,  mengden/konsentrasjonen av disse under rubrikken  “Nærmere beskrivelse”.  Eksempler på tungmetaller er:  antimon, arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, selen, tellur, thallium og tinn.

21  EAL- kode  EAL-koden er EUs standard for klassifisering av avfall, og er en sekssifret kode som betegner den aktuelle avfallstypen.   Avfallsstoffnummer  Avfallsstoffnummeret er den norske koden for å klassifisere farlig avfall, og numrene er en del av NS-9431,   Antall kilo/liter  For fast avfall oppgis mengden i kg. For flytende avfall oppgis volumet i liter.

22 Flammepunkt:  Flammepunktet brukes blant annet til å avgjøre om væsker er farlig gods.  Væsker med flammepunkt under 60 °C er alltid farlig gods.  Væsker med flammepunkt over 60 °C kan likevel være farlig gods dersom de har andre farlige egenskaper, f.eks giftig.

23 Nærmere beskrivelse:  Det er ønskelig med mest mulig utfyllende opplysninger om avfallet. Denne rubrikken bør derfor alltid fylles ut.  Handelsnavn,  Kjemisk sammensetning,  Reaktive komponenter,  PH,  I hvilken prosess eller bruksområde det har blitt generert etc. kan være andre aktuelle data.

24  Hvis avfallet ikke er farlig gods er det tilstrekkelig å sette kryss i rubrikken ”ikke klassifiseringspliktig”. 

25  Det betyr at følgende skal angis:  UN- nummer.  Fareklasse. Skriv inn korrekt ADR- klasse og kryss av for tilsvarende fareseddel.  Emballasjegruppe angis (I, II eller III) for de typer  farlig gods der dette er påkrevet.   ADR boka inneholder forslag til UN- nummer, fareklasse og emballasjegruppe.  Underskrift  Avfallsprodusenten skal underskrive skjemaet.

26  7095 METALLHYDROKSIDSLAM  Avvannet slam fra renseanlegg for tungmetallholdig avløpsvann.  7097 UORG. LØSNINGER OG BAD  Flytende avfall som inneholder tungmetaller eller andre uorganiske forbindelser. Kromsvovelsyre  7100 CYANIDHOLDIG AVFALL  Eks. Natriumcyanid, kaliumcyanid etc. eller slam som inneholder cyanid.

27  7131 SYRER, UORGANISKE.  Saltsyre, rykende svovelsyre, salpetersyre, flussyre, fosforsyre kongevann, Oleum etc.  Gir sur reaksjon. Lav ph på indikasjonspapiret  Etsende på hud.  ”Flussyrehistorien”  7134 SURT ORGANISK AVFALL  Eddiksyre, maursyre, oksalsyre etc.   7135 BASISK ORGANISK AVFALL  Aminer, organisk avfall som inneholder uorganisk base.

28  110105Sur beis  110107Basisk beis  110108Fosfateringsslam  110111Skyllevann som inneholder farlige stoffer.  110301cyanidholdig avfall  110504Brukt flussmiddel  161001Vandig flytende avfall som inneholder farlige stoffer.  190205Slam som inneholder farlig avfall

29  Emballasjen skal ha synlig påført nummeret til deklarasjonen (e) som beskriver innholdet i emballasjen.  Gammel merking og tekst på emballasjen som ikke har noe med innholdet å gjøre, skal fjernes eller males over.  Avfallsemballasjen skal være ren, hel og egnet til lagring og transport av det aktuelle stoffet.  Avfallsleverandøren er ansvarlig for at avfallet er forskriftsmessig emballert og merket.

30 Hvis det er farlig avfall skal i tillegg:  Hvis avfallet er farlig gods etter ADR skal emballasjen være merket med faresedler og påført avfallets UN- nummer.  Emballasjen som benyttes skal være UN- godkjent.  Del 1 av deklarasjonen følger avfallet videre.

31  Deklarasjonsnummer  UN nummer  Faresymbol (Mest brukt: Brannfarlig, Etsende og Giftig)

32  § 10 i ADR sier om Sikkerhetsrådgiver  Virksomhet som kommer i befatning med transport av farlig gods skal utpeke en sikkerhetsrådgiver.  Virksomheten skal sende melding om hvem det er til DSB.  Dette gjelder bedrifter som leverer over 500 kg/ltr farlig avfall pr. gang.


Laste ned ppt "Orientering NGLF Årsmøte Jan Viggo Hansen 21. mai 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google