Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Byggavfallskonferansen 2013 Farlig byggavfall Tilsyn med avfallsmottakene i Oslo og Akershus Anne Stine Zakariassen Fylkesmannen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Oslo og Akershus Byggavfallskonferansen 2013 Farlig byggavfall Tilsyn med avfallsmottakene i Oslo og Akershus Anne Stine Zakariassen Fylkesmannen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Byggavfallskonferansen 2013 Farlig byggavfall Tilsyn med avfallsmottakene i Oslo og Akershus Anne Stine Zakariassen Fylkesmannen Oslo og Akershus

2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Skal snakke om •Håndtering av farlig byggavfall Regelverk •Tilsynsaksjon Farlig BA 2012 Resultater •FMOA – Planlagt tilsyn i 2013 •Oppsummering – viktig for bransjen

3 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i OA. Organisasjonskart Fylkesmann Valgjerd S. Haugland Ass. Fylkesmann Rannveig Bjerkmo BeredskapsstabenAdministrasjonsavdelingen Seksjon for arkiv Seksjon for IT/drift Seksjon for personal/økonomi Samordningsstaben Ass. Fylkesmann Rannveig Bjerkmo Helseavdelingen Juridisk avdeling Landbruksavd.Miljøvernavd.Miljøvernsjef Anne-Marie Vikla Sosial- og familieavdeling Seksjon for tilsyn og pasientrettigheter Forurensningsseksjon Seksjonssjef Are Heden Naturforvaltningsseksjon Seksjonssjef Ellen Lien Barne- og familieseksjon Sosial- og omsorgsseksjon Utdanningsavd. Seksjon for r å dgivning og forvaltningsoppgaver

4 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Aktuelt regelverk •Lov om forurensinger og om avfall (forurensningsloven) § 7. •Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) §§ 4 og 5. •Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 farlig avfall, med vedlegg, kapittel 9 deponi. •Eventuell tillatelse fra FMOA Se også www.klif.no/regelverk/ eller www.regelhjelp.nowww.klif.no/regelverk/www.regelhjelp.no

5 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Farlig avfall - Veileder • •Hva er farlig avfall? • •Avfallsprodusentens plikter Identifisere farlig avfall (§ 11-4) Sikker oppbevaring (§ 11-5) Leveringsplikt (§ 11-8) Deklarasjonsplikt (§ 11-12) • •Aktørenes oppgaver 1. 1.Mottak av farlig avfall fra virksomheter 2. 2.Kommunale mottak av farlig avfall fra husholdninger • •Deklarering av farlig avfall • •Informasjon om noen utvalgte typer FA (deriblant BA-avfall)

6 Fylkesmannen i Oslo og Akershus ”Aksjon Farlig BA – avfall” 2012 (april) - Informasjonsbrev vedrørende miljøgifter i byggeavfall 2012 (mai) - Info om aksjonen på nettside 2012 (vår) -Tilsyn gjenvinningsstasjoner 2012 (høst) - Tilsyn ”sorteringsanlegg”

7 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fokusområder ved tilsynet •Mottakskontroll •Sortering •Håndtering •Internkontroll

8 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Resultater kommunale mottak (1) Mottak, sortering og håndtering •9 av 13 hadde ikke tilfredsstillende mottakskontroll •6 av 13 hadde ikke lagt tilstrekkelig til rette for utsortering av farlige avfallsfraksjoner i byggavfall. •3 av 13 hadde ikke forsvarlig lagring av enkelte typer farlig byggavfall.

9 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Resultater kommunale mottak (2) Internkontroll •11 av 13 manglet helt eller delvis en miljørisikovurdering. •11 av 13 hadde mangelfullt avvikssystem. •http://www.fylkesmannen.no/Os lo-og-Akershus/Miljo-og- klima/Nyheter/Farlig-byggavfall- ma-handteres-bedre/ -http://www.fylkesmannen.no/Os lo-og-Akershus/Miljo-og- klima/Nyheter/Farlig-byggavfall- ma-handteres-bedre/ -

10 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Resultater private mottak (1) Mottak, sortering og håndtering •10 av 13 hadde ikke tilfredsstillende mottakskontroll •5 av 13 hadde ikke forsvarlig lagring av farlig byggavfall.

11 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Resultater private mottak (2) Internkontroll •8 av 13 manglet helt eller delvis en miljørisikovurdering og har et lite fungerende avvikssystem

12 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Videre oppfølging av anleggene •Anleggene må rette avvikene, og dokumentere dette innen en satt frist. •Dersom mottakene ikke kan dokumentere at de har gjort noe med avvikene, vil miljøvernavdelingen komme på en ny kontroll.

13 Fylkesmannen i Oslo og Akershus FMOA Tilsyn 2013 Landsdekkende aksjoner (koordinert av Klif): AKSJON 1: Kjemisk overflatebehandling AKSJON 2: Mottaksanlegg for farlig avfall AKSJON 3: Forbrenningsanlegg for rene brensler Egeninitierte kontroller (Aksjoner/Tema som FMVA iverksetter): 1. Verksteder (sårbare resipienter) 2. Småbåthavner (indre Oslofjord + Nordre Øyeren) Andre tilsyn: - Frekvensbasert (enkeltkontroller - risikovurdert) - Hendelsesbasert

14 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Forbedringspunkter Mottakskontroll (etterspørre dokumentasjon, opplæring) Tilrettelegging for oppbevaring av farlig byggavfall (egne beholder for hver fraksjon) Håndtering (tungmasser, EE-avfall, viderelevering) Internkontroll (Miljørisikovurdering, avvikssystem )

15 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Takk for meg!


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Oslo og Akershus Byggavfallskonferansen 2013 Farlig byggavfall Tilsyn med avfallsmottakene i Oslo og Akershus Anne Stine Zakariassen Fylkesmannen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google