Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anne Stine Zakariassen Fylkesmannen Oslo og Akershus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anne Stine Zakariassen Fylkesmannen Oslo og Akershus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Anne Stine Zakariassen Fylkesmannen Oslo og Akershus
Byggavfallskonferansen Farlig byggavfall Tilsyn med avfallsmottakene i Oslo og Akershus Anne Stine Zakariassen Fylkesmannen Oslo og Akershus

2 Skal snakke om Håndtering av farlig byggavfall Regelverk
Tilsynsaksjon Farlig BA 2012 Resultater FMOA – Planlagt tilsyn i 2013 Oppsummering – viktig for bransjen

3 Fylkesmannen i OA. Organisasjonskart
Fylkesmann Valgjerd S. Haugland Ass. Fylkesmann Rannveig Bjerkmo Beredskapsstaben Administrasjonsavdelingen Seksjon for arkiv Seksjon for IT/drift Seksjon for personal/økonomi Samordningsstaben Ass. Fylkesmann Rannveig Bjerkmo Helseavdelingen Juridisk avdeling Landbruksavd. Miljøvernavd. Miljøvernsjef Anne-Marie Vikla Sosial- og familieavdeling Utdanningsavd. Seksjon for tilsyn og pasientrettigheter Forurensningsseksjon Seksjonssjef Are Heden Barne- og familieseksjon Seksjon for rådgivning og forvaltningsoppgaver Naturforvaltningsseksjon Seksjonssjef Ellen Lien Sosial- og omsorgsseksjon

4 Aktuelt regelverk Lov om forurensinger og om avfall (forurensningsloven) § 7. Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) §§ 4 og 5. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 farlig avfall, med vedlegg, kapittel 9 deponi. Eventuell tillatelse fra FMOA Se også eller Farlig avfall er: 1) avfallstyper som er merket med * i den europeiske avfallslisten (EAL). Listen finnes i vedlegg 1 til kapittel 11. Følgende EAL-avfallskoder passer for både sprit og formalin: *070604: Andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter *180106: Kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer *140603: Andre løsemidler og løsemiddelblandinger Avfallskodene er merket med * som betyr at de er farlig avfall. Farlig avfall er: 2) annet avfall hvor innholdet av farlige stoffer overskrider grenseverdiene gitt i vedlegg 3 til kapittel 11. Ser man på grenseverdiene i vedlegg 3 og klassifiseringen av formaldehyd, finner man at formalin-løsninger helt ned i 1 % vil være å anse som farlig avfall Løsninger av sprit vil være å anse som farlig avfall så lenge avfallet er brannfarlig. Sprit består hovedsakelig av etanol som er klassifisert meget brannfarlig. Les mer på Vi fører hovedsakelig tilsyn etter tre bestemmelser i avfallsforskriften: Forsvarlig oppbevaring § 11-5 Leveringsplikt § 11-8 Deklarasjonsplikt § 11-12 §11-15: Farlig avfall skal håndteres forsvarlig Skal ikke medføre fare for forurensning Sikret mot uvedkommende (tyveri) + barn/dyr Sikret mot påkjørsel Sikret mot ytre påvirkning Trygg plassering ift sluk, resipient Dimensjonerte oppsamlingssikringer Tette beholdere Egnet materiale på beholdere Farlig avfall skal ikke sammenblandes med annet avfall Separat oppbevaring på merket område Tydelig merking av de enkelte beholdere Ryddig oppbevaring Skal ikke kastes sammen med annet avfall (restavfall, metallavfall, eller andre typer farlig avfall)

5 Farlig avfall - Veileder
Farlig avfall - Veileder Hva er farlig avfall? Avfallsprodusentens plikter Identifisere farlig avfall (§ 11-4) Sikker oppbevaring (§ 11-5) Leveringsplikt (§ 11-8) Deklarasjonsplikt (§ 11-12) Aktørenes oppgaver Mottak av farlig avfall fra virksomheter Kommunale mottak av farlig avfall fra husholdninger Deklarering av farlig avfall Informasjon om noen utvalgte typer FA (deriblant BA-avfall) Kort oppsummering ad farlig avfall: Avfallsprodusentens plikter: Identifisere farlig avfall (§ 11-4) Sikker oppbevaring (§ 11-5) Leveringsplikt (§ 11-8) – Alle bedrifter der det oppstår mer enn 1 kilo farlig avfall i løpet av året har plikt til å levere minst 1 gang årlig. Dersom bedriften produserer mindre enn 400  eller 1000 kilo farlig avfall pr år, avhengig av kommune, kan det leveres til kommunens ordning for farlig avfall. Deklarasjonsplikt (§ 11-12) – avfallet skal deklareres ved levering (Deklerasjonsskjema skal fylles ut –skjemaet fås av den man leverer avfall til (innsamler eller mottaker)). Mottakere av farlig avfall fra virksomheter skal påse følgende før han overtar avfallet: Deklarasjonsskjemaet skal være fullstendig og korrekt utfylt med underskrift. Avfallet skal ha ren, solid og tett emballasje. Hvert kolli skal være merket med deklarasjonsnummeret. Det skal kvitteres for mottak under den tykke streken på deklarasjonsskjemaet, og del 5 (den gule) skal gis tilavfallsprodusent. ADR regelverket skal være oppfylt (mer info på Informasjonsark om hvordan man deklarerer farlig avfall finnes her

6 ”Aksjon Farlig BA – avfall”
”Aksjon Farlig BA – avfall” 2012 (april) - Informasjonsbrev vedrørende miljøgifter i byggeavfall 2012 (mai) - Info om aksjonen på nettside 2012 (vår) -Tilsyn gjenvinningsstasjoner 2012 (høst) - Tilsyn ”sorteringsanlegg” I Informasjonsbrev vedrørende miljøgifter i byggeavfall (Sent til alle avfallsmottak i Oslo og Akershus). Info brev var vedlagt infoark fra Klif samt henvisning til rapport fra Norconsult ”Kartlegging av nyere fraksjoner av farlig avfall i bygg” Regelverket sier at farlig avfall ikke skal blandes med annet avfall, og ulike typer farlig avfall skal sorteres hver for seg. Lagring av farlig avfall skal være slik at det ikke kan spres forurensning fra avfallet til miljøet. Fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla kan gi avfallsmottakene noen gode råd på veien mot bedre avfallshåndtering. - Et tiltak som kan hjelpe kundene, er tydelig merking av containerne. De som jobber på mottakene kan også være enda tidligere ute med å veilede kundene i hvordan kaste avfallet, sier Vikla.

7 Fokusområder ved tilsynet
Fokusområder ved tilsynet Mottakskontroll Sortering Håndtering Internkontroll

8 Resultater kommunale mottak (1) Mottak, sortering og håndtering
Resultater kommunale mottak (1) Mottak, sortering og håndtering 9 av 13 hadde ikke tilfredsstillende mottakskontroll 6 av 13 hadde ikke lagt tilstrekkelig til rette for utsortering av farlige avfallsfraksjoner i byggavfall. 3 av 13 hadde ikke forsvarlig lagring av enkelte typer farlig byggavfall. Fylkesmannens miljøvernavdeling i Oslo og Akershus kontrollert hvordan betjente kommunale gjenvinningsstasjoner håndterer farlig byggavfall. Resultatene fra kontrollene viser at flere mottak hadde mangelfull håndtering av dette avfallet. Regelverket sier at farlig avfall ikke skal blandes med annet avfall, og ulike typer farlig avfall skal sorteres hver for seg. Lagring av farlig avfall skal være slik at det ikke kan spres forurensning fra avfallet til miljøet. - Et tiltak som kan hjelpe kundene, er tydelig merking av containerne. De som jobber på mottakene kan også være enda tidligere ute med å veilede kundene i hvordan kaste avfallet, sier Vikla. Mangelfull internkontroll Resultatene fra kontrollene viser at mange gjenvinningsstasjoner hadde mangler ved internkontrollen. Miljøvernavdelingens kontroll avslørte blant annet følgende: • 11 av 13 manglet helt eller delvis en miljørisikovurdering for anlegg, drift og aktiviteter knyttet til avfallshåndtering. • 11 av 13 benyttet ikke avvikssystemet til å registrere og behandle feil og mangler vedrørende mottak, sortering, lagring, disponering eller viderelevering av avfall. Dersom gjenvinningsstasjonene ikke har gode rutiner for å vurdere miljørisiko og avvik, vil de heller ikke kunne oppdage og ta tak i vesentlige feil og mangler. Over tid eller sammen med andre uheldige faktorer, kan dette skape alvorlige hendelser. Miljøvernavdelingen følger opp Gjenvinningsstasjoner for avfall som fikk påvist avvik ved kontrollene må rette opp i forholdene, og dokumentere dette innen en satt frist. Dersom mottakene ikke kan dokumentere at de har gjort noe med avvikene, vil miljøvernavdelingen komme på en ny kontroll. Tvangsmulkt kan også bli brukt. Aktuelt regelverk: Avfallsforskriften kapittel 11 Farlig avfall

9 Resultater kommunale mottak (2) Internkontroll
Resultater kommunale mottak (2) Internkontroll 11 av 13 manglet helt eller delvis en miljørisikovurdering. 11 av 13 hadde mangelfullt avvikssystem. - Mangelfull internkontroll Resultatene fra kontrollene viser at mange gjenvinningsstasjoner hadde mangler ved internkontrollen. Miljøvernavdelingens kontroll avslørte blant annet følgende: • 11 av 13 manglet helt eller delvis en miljørisikovurdering for anlegg, drift og aktiviteter knyttet til avfallshåndtering. • 11 av 13 benyttet ikke avvikssystemet til å registrere og behandle feil og mangler vedrørende mottak, sortering, lagring, disponering eller viderelevering av avfall. Dersom gjenvinningsstasjonene ikke har gode rutiner for å vurdere miljørisiko og avvik, vil de heller ikke kunne oppdage og ta tak i vesentlige feil og mangler. Over tid eller sammen med andre uheldige faktorer, kan dette skape alvorlige hendelser. Miljøvernavdelingen følger opp Gjenvinningsstasjoner for avfall som fikk påvist avvik ved kontrollene må rette opp i forholdene, og dokumentere dette innen en satt frist. Dersom mottakene ikke kan dokumentere at de har gjort noe med avvikene, vil miljøvernavdelingen komme på en ny kontroll. Tvangsmulkt kan også bli brukt. Aktuelt regelverk: Avfallsforskriften kapittel 11 Farlig avfall Her er de enkelte kontrollrapportene i pdf: Spillhaug Gjenvinningsstasjon i Aurskog-Høland Miljøstasjon ved Dal skog (ØRAS) Bøler gjenvinningsstasjon (ROAF) Gjølstad gjenvinningsstasjon i Enebakk (ROAF) Lørenskog gjenvinningsstasjon (ROAF) Haraldrud og Grønmo gjenbrukstasjoner i Oslo Yggeset  avfallspark (Asker)  Isi avfallsanlegg miljøstasjonen (Bærum) Teigen gjenvinningsstasjon (Follo Ren IKS) Bølstad gjenvinningsstasjon (Follo Ren IKS) Oppegård gjenvinningsstasjon (Follo Ren IKS)

10 Resultater private mottak (1) Mottak, sortering og håndtering
Resultater private mottak (1) Mottak, sortering og håndtering 10 av 13 hadde ikke tilfredsstillende mottakskontroll 5 av 13 hadde ikke forsvarlig lagring av farlig byggavfall.

11 Resultater private mottak (2) Internkontroll
Resultater private mottak (2) Internkontroll 8 av 13 manglet helt eller delvis en miljørisikovurdering og har et lite fungerende avvikssystem Det er viktig å være klar over at lettere forurenset betong, må håndteres særskilt, selv om verdiene på de aktuelle forurensningen er under grensen for farlig avfall

12 Videre oppfølging av anleggene
Anleggene må rette avvikene, og dokumentere dette innen en satt frist. Dersom mottakene ikke kan dokumentere at de har gjort noe med avvikene, vil miljøvernavdelingen komme på en ny kontroll.

13 FMOA Tilsyn 2013 Landsdekkende aksjoner (koordinert av Klif):
FMOA Tilsyn 2013 Landsdekkende aksjoner (koordinert av Klif): AKSJON 1: Kjemisk overflatebehandling AKSJON 2: Mottaksanlegg for farlig avfall AKSJON 3: Forbrenningsanlegg for rene brensler Egeninitierte kontroller (Aksjoner/Tema som FMVA iverksetter): 1. Verksteder (sårbare resipienter) 2. Småbåthavner (indre Oslofjord + Nordre Øyeren) Andre tilsyn: - Frekvensbasert (enkeltkontroller - risikovurdert) - Hendelsesbasert Frekvensbasert / Enkeltkontroller Avfallsanlegg, frekvensbaserte og særskilt oppfølging Snø-deponier /dumping / snø-renseanlegget Betongknuseverk, massedeponier, mellomlagring. Annen industri Avfalls-Revisjoner Forenklede revisjoner på avløpsnett (4 kommuner) Revisjoner avløpsanlegg Avfallsstrømmer: Impregnert trevirke Inspeksjoner avløpsanlegg Kontroll med mudring og anleggsakttivitet

14 Forbedringspunkter Mottakskontroll (etterspørre dokumentasjon, opplæring) Tilrettelegging for oppbevaring av farlig byggavfall (egne beholder for hver fraksjon) Håndtering (tungmasser, EE-avfall, viderelevering) Internkontroll (Miljørisikovurdering , avvikssystem ) - mottakskontroll: utføres ikke, tar ikke stikkprøver, føre-var følges ikke, hindrer ikke at farlig avfall blandes med annet avfall -riktig sortering: dvs. tilrettelegging (mangler container, veiledning: mangelfull info til publikum, ikke tilfredsstillende bemanning, kompetanse) håndtering: dvs sikring, oppbevaring, mengder, lagringstid overskrides, fa behandles uten tillatelse, fa leveres til ikke-godkjent aktør, mangelfulle deklarasjoner. Tungmasser Mangelfull internkontroll mangler miljørisikovurdering, mangelfull beredskapsplan, mangler opplæringsplan, mangelfull bruk av avvikssystem

15 Takk for meg!


Laste ned ppt "Anne Stine Zakariassen Fylkesmannen Oslo og Akershus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google