Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjørvikaprosjektet – etappe 2 Anleggsavfall i praksis - eksempler fra Bispelokket.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjørvikaprosjektet – etappe 2 Anleggsavfall i praksis - eksempler fra Bispelokket."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjørvikaprosjektet – etappe 2 Anleggsavfall i praksis - eksempler fra Bispelokket

2 Bispelokket – sette fra vest

3

4

5 Dronning Eufemias gate

6 Kong Håkon V’s gate og middelalderparken

7 Riving og fjerning: Bispelokket med ramper og underkjøring ca. 9.000 m3 betong. Asfalt: ca. 44.000 tonn. Løsmassearbeider: ca. 130.000 m3 skal graves opp og kjøres bort 20.000 m3 skal graves opp, sorteres, knuses og tilbakefylles. Geotekniske tiltak: ca. 15.000 m3 EPS-fylling og 20.000 m3 skumglass Betongarbeider: ca. 25.000 m2 betongplate fundamentert på peler til fjell. Peler: ca. 800 betongpeler med total lengde ca. 29.000 m 300 stålkjernepeler med total lengde ca. 13.000 m Steinarbeider: Legging av ca. 4.000 m2 granittplater på fortau Levering av ca. 3.000 m2 granittplater til lager Grøntarbeider: ca. 800 trær og ca. 3.000 m2 busker Trikk: ca. 900 m to-veis trikketrasé Kontraktsmengder

8 25.51 Jordmasser til fyllplass. Uttak, opplasting og transport innenfor anleggsområdet 44.151 Grøfter - fjerning av overskuddsmasser (blandede masser) 81.511 Transport på land innen anleggsområdet Beskrivelse i kontrakt

9 6.3.3 Avfallshåndtering 1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på annen lovlig måte. 2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres kommunen med kopi til byggherren. 3. Sorteringsgrad skal være minimum 70% Forurenset masse (asfalt, forurenset jord, etc) og overflødige rene naturlige masser regnes som avfall, men skal holdes utenfor sorteringsgraden. 5. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport. (Se vedlegg: Månedsrapport for Helse Beskrivelse i kontrakt

10 Riving av Bispelokket - oppstart

11 Miljøsaneringsbeskrivelse for riving av betong konstruksjoner Kjerneprøver av betong fra Bispelokket

12 Utlekkingstest Utlekkingstest av blandeprøver av de 6 prøvepunktene (12 søyler). Søylene fra hvert prøvepunkt knust sammen. Ristetest Ristetest er en verifikasjonstest for utlekking som simulerer middels lang tids utlekkingsforløp av miljøgifter fra deponier. Materialet som ønskes de­ponert siktes (eventuelt knuses) til en partikkelstørrelse på < 4 mm. Materia­let ristes med rent vann i 24 timer Kolonnetest Kolonnetest er en oppstrøms utlek­kingstest som simulerer kort til mid­dels lang tids utlekkingsforløp av miljøgifter fra deponier. Miljøsaneringsbeskrivelse for riving av betong konstruksjoner

13 Gjennomførte utlekkingsforsøk av knust betong fra konstruksjonene fra Bjørvika  Der er ikke overskridelser av tilstandsklasse 1 for forurensede sedimenter for de parametere som har tilstandsklasse.  Betongen tilfredsstiller grenseverdier for utlekkingspotensial for deponering av inert avfall på land.  Massene vil også kunne være egnet for deponering i sjø. Begge tiltak er søknadspliktig i henhold til Plan- og bygningsloven. Miljøsaneringsbeskrivelse for riving av betong konstruksjoner

14 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Forfattere: Nairouz Achkar, Ali Jafari Beck, Are Skytterholm og Navid Zarifi Temaet/problemstillingen for hovedprosjektoppgaven er: •Byggavfall en ressurs. •Muligheter og begrensinger ved gjenbruk av betong. •En analyse av bruksmuligheter for gjenbruksbetong basert på regelverk og andre rammebetingelser med E18 Bjørvikautbyggingen som case.

15 Årlig mengde bygg – og anleggsavfall i Norge er på ca 1,5 mill tonn, ca 1,1 mill tonn av dette er betong og tegl. •Bare en liten brøkdel av dette gjenvinnes. •Lover og annet regelverk er lagt til rette for omfattende bruk av resirkulert betong til mange bruksformål. •Gjenbruksbetong tilfredsstiller de nødvendige krav vedr. materialegenskaper og kan erstatte naturlige masser. •Gjenbruksbetong vesentlig økonomisk gunstigere enn bruk av naturlige masser, forutsatt at transportavstanden fra produsent til det sted der massene skal brukes står i rimelig forhold til tilsvarende transportavstand for naturlige masser

16 •Totalt utkjørt 486 lass med bil og henger. •Totalt 10 700m3 •Omgjort til fast betongvolum: 6 700m3. •Stålet er levert til godkjente mottaksstasjoner •Foreløpig estimat på armeringsstål: ca 700 tonn Massene ligger foreløpig lagret i et grustak for senere gjenbruk. Massene vil bli sortert/siktet til fraksjoner som etterspørres. Sluttadressen for massene er ikke klarlagt ennå, men vil bli beskrevet i avfallsrapporten som kommer senere. Betong fra Bispelokket – foreløpige resultater

17 Takk for oppmerksomheten! Geir Sorte Statens vegvesen Bjørvika


Laste ned ppt "Bjørvikaprosjektet – etappe 2 Anleggsavfall i praksis - eksempler fra Bispelokket."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google