Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HNT Budsjett 2010 16.11.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HNT Budsjett 2010 16.11.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 HNT Budsjett

2 Budsjett 2010 – HMN styresak 111/09 (1)

3 Budsjett 2010 – HMN styresak 111/09 (2)
Bestilt aktivitet i somatiske avdelinger i 2010: Omtrent som bestillingen for 2009, eller % fra prognose aktivitet i Bestilt aktivitet i psykiatriske avdelinger og rusbehandling i 2010: + 3 % fra 2009

4 Budsjett 2010 – HMN styresak 111/09 (3)
HMNs vedtak om budsjett 2010 forutsetter at statsbudsjettet ikke endres i negativ retning Resultatkravet for HF-ene kan bli endret ved endrede pensjonskostnader (jan. 2010) og/eller i forbindelse med vedtak om investeringer i 2010 (styresak jan. 2010) Aktivitetskrav til hvert HF vil bli konkretisert i styringsdokumentet

5 Budsjett 2010 Helse Midt-Norge
Hovedutfordring øke produktivitet i psykisk helsevern og rusbehandling kutte kostnader i somatikk

6 Satsingsområder/utviklingstiltak HNT 2010
Omlegging og økt innsats/aktivitet i psykisk helsevern (+ 4-6 %) Økt aktivitet i somatiske helsetjenester (+ 2 %) DMS Inn-Trøndelag ISO-sertifisering av helseforetaket Rekruttering og kompetanseheving

7 Økonomisk utfordring HNT 2010

8 Budsjett 2010 – 3 typer effektiviseringstiltak
Utjevne ulik produktivitet (eks. korrigere for ulik kapasitetsutnyttelse og ulik personalproduktivitet) Endring av funksjoner og oppgaver (eks. reduksjon i senger/bemanning) Andre effektiviseringstiltak (eks. talegjenkjenning, inntaksprosjektet, opphør avtale om Betania, endre drift DPS Kolvereid, samordne vakt/berdskap og sommerdrift)

9 Budsjett 2010 – Budsjettramme og utfordring

10 Budsjett 2010 – klinikkvise leveranser (1)
Innen mandag 9. november: Et budsjettsammendrag på klinikknivå etter HMN-mal/rapport (se dynasight). Et oppsett som viser aktivitet i følgende tre kolonner; budsjettert aktivitet 2009, prognose aktivitet 2009 og planlagt/budsjettert aktivitet 2010. Oversikt over effektiviseringstiltak 2010 i samsvar med klinikkens utfordringsbeløp i BUDSIM. Grupperingen av tiltak i BUDSIM viser retning for hvordan effektiviseringen skal gjennomføres. Av generelle tiltak bør alle vurdere: Lean Pasientstrømanalyser Optimalisere behandlingsmiks mellom døgn-, dag- og poliklinikk-aktivitet Optimalisere aktivitet og bemanning over dag, uke og år Sikre inntekter Vi kan benytte samme type skjema som i år. (Helge sender ut nye regneark.) Tiltakene må konkretiseres og forankres i egen enhet, og alle kolonner i tiltaksskjemaet må fylles ut slik at en sikrer full effekt av tiltakene.

11 Budsjett 2010 – klinikkvise leveranser (2)
4. Periodisert bemanningsplan (brutto månedsverk) for klinikken (evt. avdelingene) for (Hvis nødvendig kan periodisering og avdelingsoversikt utstå til 23. november.) 5. Oversikt over utvikling i disponible senger for klinikken (sammenlinget med dagens nivå). 6. Evt. ønsker om økt aktivitet ut over det som er lagt inn i BUDSIM. All aktivitetsøkning i somatikken er forutsatt dekket innen 80 % marginalkostnad (40 % i basis og 40 % ISF). Evt. ønsker om økt aktivitet må begrunnes i og vil bli vurdert ut fra ventelistesituasjon, kapasitet og produktivitet. 7. Psykiatrisk klinikk og BUP (BFK) må beskrive hvordan enhetene kan øke aktiviteten og produktiviteten slik at vi kan hente ut vår andel (ca 7 mill kr) av midler avsatt i HMN. Kom med forslag til måleindikatorer og konkrete mål for produktivitet og aktivitet. 8. Dokumentasjon på at tillitsvalgte har vært involvert i klinikkens arbeid med budsjett, driftsopplegg og effektiviseringstiltak.

12 Budsjett 2010 – klinikkvise leveranser 19.11.09

13 Budsjett 2010 – klinikkvise leveranser 19.11.09

14 Budsjett 2010 – klinikkvise leveranser 19.11.09

15 Tidsplan budsjett 2010 – milepæler (1)
Dato Aktivitet 20. august Styret informeres om LTB 2010 – 2016 og grunnlag for budsjett 2010 September Arbeid med strategisk plan HNT 2010 – 2016 6. oktober FL-møte: Drøfte og avklare opplegg for (ny) aktivitet og effektiviseringstiltak i budsjettet for 2010 Uke 41 Foreløpige klinikkvise aktivitetskrav og inntektsrammer 13. oktober Statsbudsjett 2010 legges fram 14. oktober Felles telefonmøte styreleder, AD og øk.sj. om budsjett 2010 19. oktober Utkast styresak HMN – Inntektsfordeling og investeringsrammer 2010 – sendes HF-ene for innspill og drøfting med lokale tillitsvalgte 21. oktober Felles direktør- og styreledermøte 19. – 22. okt. Lokale drøftinger med tillitsvalgte og evt. innspill til HMN innen 22. oktober 22. oktober Styret orienteres om arbeidet med strategisk plan 2010 – 2016 og budsj. 2010

16 Tidsplan budsjett 2010 – milepæler (2)
Dato (frist) Aktivitet Uke 43 – 45 Budsjettmøter med klinikkene 3. november FL-møte: Endelige klinikkvise aktivitetskrav og inntektsrammer 5. november Styremøte HMN: Foreløpig inntektsfordeling og resultatkrav 2010 Uke 45 – 46 HMN gjennomfører budsjettmøter med HF-ene 9. november Frist for klinikkene til å levere budsjett 2010 10. november Frist for rapportering av kjøp/salg i regionen til HMN Uke 46 Drøfte budsjett 2010 med tillitsvalgte 12. november Styresak om budsjett 2010 ferdigstilles 19. november Styret behandler budsjett HNT 2010 1. desember Frist for rapportering av resultatbudsjett 2010 (i SIM) 17. desember Evt. endelig styrebehandling av budsjett HNT 2010 7. januar 2010 Styremøte HMN: Endelig inntektsfordeling og resultatbudsjett 2010


Laste ned ppt "HNT Budsjett 2010 16.11.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google