Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HNT Budsjett 2010 16.11.09. Budsjett 2010 – HMN styresak 111/09 (1)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HNT Budsjett 2010 16.11.09. Budsjett 2010 – HMN styresak 111/09 (1)"— Utskrift av presentasjonen:

1 HNT Budsjett 2010 16.11.09

2 Budsjett 2010 – HMN styresak 111/09 (1)

3 Budsjett 2010 – HMN styresak 111/09 (2) Bestilt aktivitet i somatiske avdelinger i 2010: Omtrent som bestillingen for 2009, eller + 2-3 % fra prognose aktivitet i 2009 Bestilt aktivitet i psykiatriske avdelinger og rusbehandling i 2010: + 3 % fra 2009

4 Budsjett 2010 – HMN styresak 111/09 (3) HMNs vedtak om budsjett 2010 forutsetter at statsbudsjettet ikke endres i negativ retning Resultatkravet for HF-ene kan bli endret ved endrede pensjonskostnader (jan. 2010) og/eller i forbindelse med vedtak om investeringer i 2010 (styresak jan. 2010) Aktivitetskrav til hvert HF vil bli konkretisert i styringsdokumentet

5 Budsjett 2010 Helse Midt-Norge Hovedutfordring  øke produktivitet i psykisk helsevern og rusbehandling  kutte kostnader i somatikk

6 Satsingsområder/utviklingstiltak HNT 2010 Omlegging og økt innsats/aktivitet i psykisk helsevern (+ 4-6 %) Økt aktivitet i somatiske helsetjenester (+ 2 %) DMS Inn-Trøndelag ISO-sertifisering av helseforetaket Rekruttering og kompetanseheving

7 Økonomisk utfordring HNT 2010

8 Budsjett 2010 – 3 typer effektiviseringstiltak 1. Utjevne ulik produktivitet (eks. korrigere for ulik kapasitetsutnyttelse og ulik personalproduktivitet) 2. Endring av funksjoner og oppgaver (eks. reduksjon i senger/bemanning) 3. Andre effektiviseringstiltak (eks. talegjenkjenning, inntaksprosjektet, opphør avtale om Betania, endre drift DPS Kolvereid, samordne vakt/berdskap og sommerdrift)

9 Budsjett 2010 – Budsjettramme og utfordring

10 Budsjett 2010 – klinikkvise leveranser (1) Innen mandag 9. november: 1. Et budsjettsammendrag på klinikknivå etter HMN-mal/rapport (se dynasight). 2. Et oppsett som viser aktivitet i følgende tre kolonner; budsjettert aktivitet 2009, prognose aktivitet 2009 og planlagt/budsjettert aktivitet 2010. 3. Oversikt over effektiviseringstiltak 2010 i samsvar med klinikkens utfordringsbeløp i BUDSIM. Grupperingen av tiltak i BUDSIM viser retning for hvordan effektiviseringen skal gjennomføres. Av generelle tiltak bør alle vurdere: o Lean o Pasientstrømanalyser o Optimalisere behandlingsmiks mellom døgn-, dag- og poliklinikk- aktivitet o Optimalisere aktivitet og bemanning over dag, uke og år o Sikre inntekter Vi kan benytte samme type skjema som i år. (Helge sender ut nye regneark.) Tiltakene må konkretiseres og forankres i egen enhet, og alle kolonner i tiltaksskjemaet må fylles ut slik at en sikrer full effekt av tiltakene.

11 Budsjett 2010 – klinikkvise leveranser (2) 4.Periodisert bemanningsplan (brutto månedsverk) for klinikken (evt. avdelingene) for 2010. (Hvis nødvendig kan periodisering og avdelingsoversikt utstå til 23. november.) 5.Oversikt over utvikling i disponible senger for klinikken (sammenlinget med dagens nivå). 6.Evt. ønsker om økt aktivitet ut over det som er lagt inn i BUDSIM. All aktivitetsøkning i somatikken er forutsatt dekket innen 80 % marginalkostnad (40 % i basis og 40 % ISF). Evt. ønsker om økt aktivitet må begrunnes i og vil bli vurdert ut fra ventelistesituasjon, kapasitet og produktivitet. 7.Psykiatrisk klinikk og BUP (BFK) må beskrive hvordan enhetene kan øke aktiviteten og produktiviteten slik at vi kan hente ut vår andel (ca 7 mill kr) av midler avsatt i HMN. Kom med forslag til måleindikatorer og konkrete mål for produktivitet og aktivitet. 8.Dokumentasjon på at tillitsvalgte har vært involvert i klinikkens arbeid med budsjett, driftsopplegg og effektiviseringstiltak.

12 Budsjett 2010 – klinikkvise leveranser 19.11.09

13

14

15 Tidsplan budsjett 2010 – milepæler (1) DatoAktivitet 20. augustStyret informeres om LTB 2010 – 2016 og grunnlag for budsjett 2010 SeptemberArbeid med strategisk plan HNT 2010 – 2016 6. oktoberFL-møte: Drøfte og avklare opplegg for (ny) aktivitet og effektiviseringstiltak i budsjettet for 2010 Uke 41Foreløpige klinikkvise aktivitetskrav og inntektsrammer 13. oktoberStatsbudsjett 2010 legges fram 14. oktoberFelles telefonmøte styreleder, AD og øk.sj. om budsjett 2010 19. oktoberUtkast styresak HMN – Inntektsfordeling og investeringsrammer 2010 – sendes HF-ene for innspill og drøfting med lokale tillitsvalgte 21. oktoberFelles direktør- og styreledermøte 19. – 22. okt.Lokale drøftinger med tillitsvalgte og evt. innspill til HMN innen 22. oktober 22. oktoberStyret orienteres om arbeidet med strategisk plan 2010 – 2016 og budsj. 2010

16 Tidsplan budsjett 2010 – milepæler (2) Dato (frist)Aktivitet Uke 43 – 45Budsjettmøter med klinikkene 3. novemberFL-møte: Endelige klinikkvise aktivitetskrav og inntektsrammer 5. novemberStyremøte HMN: Foreløpig inntektsfordeling og resultatkrav 2010 Uke 45 – 46HMN gjennomfører budsjettmøter med HF-ene 9. novemberFrist for klinikkene til å levere budsjett 2010 10. novemberFrist for rapportering av kjøp/salg i regionen til HMN Uke 46Drøfte budsjett 2010 med tillitsvalgte 12. novemberStyresak om budsjett 2010 ferdigstilles 19. novemberStyret behandler budsjett HNT 2010 1. desemberFrist for rapportering av resultatbudsjett 2010 (i SIM) 17. desemberEvt. endelig styrebehandling av budsjett HNT 2010 7. januar 2010Styremøte HMN: Endelig inntektsfordeling og resultatbudsjett 2010


Laste ned ppt "HNT Budsjett 2010 16.11.09. Budsjett 2010 – HMN styresak 111/09 (1)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google