Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konsernutvalget 10.12.09 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konsernutvalget 10.12.09 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konsernutvalget 10.12.09 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF

2 Styrets vedtak 011009

3 Føringer i hht styrevedtak Strategi 2020 skal underbygge Helse Midt-Norges visjon: På lag med deg for din helse Helse Midt-Norges verdier: Trygghet, respekt og kvalitet. For å nå det overordnede målet må Strategi 2020: Være en styrende og stimulerende strategi til 2020. Være robust i forhold til endringer i politiske og samfunnsmessige strukturer Ha autoritet i hele strategiperioden Være i tråd med Samhandlingsreformens intensjoner

4 H ovedutfordringer mot 2020 Befolkningens sammensetning og behov endres Tydeligere krav til dokumentert kvalitet Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor Spesialisthelsetjenesten får trangere budsjetter, økonomisk vekst bremses

5 Budsjett 2010 Helse Midt-Norge Sentrale områder og prinsipper: Forskning Psykisk helsevern Rusbehandling Særfinansiering Aktivitetsfordeling Krav til effektivisering Investeringer

6 Omstilling og bedre kvalitet

7 Hva innebærer det å jobbe med standardiserte pasientforløp? Gjennomføre standardiseringsprosjektet Innføre og legge dokumentasjon i EQS Drifte og forbedre pasientforløpet

8 Forskjeller og forbedringsmuligheter (1) Ortopedi Liggedøgn pr. månedsverkDRG pr. legemånedsverk For Molde og Kristiansund omfatter DRG/legemånedsverk både Kirurgi og Ortopedi For de mindre sykehusene er ofte kirurgiske og ortopediske pasienter samlet i de samme sengepostene. I denne oversikten er sengepostene i Ålesund, Kristiansund, Namsos og Levanger rimelig rene ortopediske poster, Mens Molde er samlet både for Kirurgi og Ortopedi.

9 Forskjeller og forbedringsmuligheter (2) Kirurgi Liggedøgn pr. månedsverkDRG pr. legemånedsverk For Molde og Kristiansund omfatter DRG/legemånedsverk både Kirurgi og Ortopedi For de mindre sykehusene er ofte kirurgiske og ortopediske pasienter samlet i de samme sengepostene. I Kristiansund er Kirurgiske og Gynekologiske pasienter samlet i en sengepost.

10 Liggedøgn pr. månedsverk I Trondheim er det den rene indremedisinske klinikken som er med. Hjertemedisin og Lungemedisin er ikke med I tallene. Dette endrer ikke resultatet i nevneverdig grad. For de mindre sykehusene er både hjertemedisin og lungemedisin med i tallene. DRG pr. legemånedsverk Forskjeller og forbedringsmuligheter (3) Indremedisin

11 Nivå funksjoner: Kostnader per innbygger 2008 Prosent av landsgjennomsnitt Kilde SAMDATA

12

13

14 Alle pasienter Med rett til helsehjelp Kilde: Norsk Pasientregister Somatisk behandling Psykisk helsevern, voksne Psykisk helsevern, barn og unge Utvikling i ventetid

15 Tildeling av rett til nødvendig helsehjelp Somatisk behandling Psykisk helsevern, voksne Psykisk helsevern, barn og unge Betydelige forskjeller mellom Helseforetak Fagområder Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelbrukere

16 Epikrisetid i Helse Midt-Norge fra 2006 til 2009 per sept-09 Andel sendt innen 7 dager

17 Korridorpasienter i helse Midt-Norge fra 2006-2009 per sept-09

18 Andel strykninger i oppsatte operasjonsprogram 2004-2009 per sept-09

19 Oversikt regionale fagnettverk 1. Akuttmedisin (under oppstart) 2. Intensivmedisin (under oppstart) 3. Ortopedisk kirurgi 4. Billeddiagnostikk 5. Laboratoriemedisin 6. Pediatri 7. Hjerneslag 8. Øyesykdommer 9. Gynekologi og fødselshjelp 10. Nevrologi 11. Revmatiske sykdommer 12. Gastrokirurgi 13. Habilitering 14. Rehabilitering 15. Kroniske smerter

20 Resultatutvikling oktober 2009 – nytt resultatkrav (179 mill kr) Endring i pensjonskostnad er periodisert likt ut over året.

21 Prognose pr oktober 2009

22

23

24 Utgangspunkt for budsjett 2010 Ytre utfordring Utfordring LTB Inntektsfordeling 2010 – reell rammeendring Indre utfordring Prognose 2009 Kostnadsendring 2010 (HF innspill) Blanding av kostnadsendring ift 2009 og endring i finansiering 2010 Hva er relatert til reell kostnadsendring ift prognose 2009 og hva er relatert til intern prioritering 2010? Prosess budsjett 2011 (endring ift 2010) Inntektsfordeling 2011 – ca 3 uker etter fremleggelse av statsbudsjett

25 Utfordringsbildet 2010

26 2009 Styringsmål (internt) Prognose utg. okt -09 Vedtatt budsjett 179 172 124 Økonomisk resultat 2010 Vedtatt resultatkrav 269

27 Utfordringsbildet Forutsetninger i LTB for å klare alle investeringer Resultatkrav i 2009 nås, dvs at underliggende drift er i ”balanse” Budsjett med betydelig overskudd i hvert år i langtidsperioden Betydelig omfang av omstilling og effektivisering for alle foretak i Helse Midt-Norge Helse Midt-Norge skal hvert år redusere driftskrediten (100 mill kr pr år). Hvor er vi i dag? Resultatkravet i 2009 nås, men farten inn i 2010 er for høy. Hvorfor: 100 mill kr i rentegevinst i 2009 – dvs at underliggende drift ikke er i balanse

28 Rentekostnader – en usikkerhetsfaktor 2009:Budsjettforutsetning7 % (flytende rente) Reell rentebelastning1. halvår 5 % (flytende rente) 2. halvår 2 % (flytende rente) Rente-effekten er ca + 100 mill. kroner (Andel av overskudd, prognose) 2010:Budsjettforutsetning4,0 % (flytende rente) 2011:Prognose rentenivå5,5 % (flytende rente) Økning på ett prosentpoeng utgjør ca. 50 mill. kroner Nedbetaling av driftskreditt betyr reduksjon i rentekostnad

29 Krav til overskudd når inkludert planlagt nedbetaling av driftskreditt

30 Det blir meget krevende å gjennomføre vedtatte investeringer Ny barneavdeling Ålesund Nye Molde sjukehus Nytt universitetssykehus i Trondheim Nybygg psykisk helsevern Namsos

31 Langtidsplan 2011-2016 Prinsipper som drøftes i Direktørmøtet 20. januar 2010 : Aktivitet:- somatikk - psykisk helsevern Harmonisering inntektsmodell somatikk, inkl. kritisk gjennomgang særfinansiering Håndtering av kapitalkostnader HR – ressursplanlegging Konsekvenser av strategi 2020 Konsekvenser av samhandlingsreformen Effektivisering – utfordringsbildet Konsekvenser av vedtatte handlingsplaner Revidering av planer og strategier Kvalitet ISO-sertifisering

32 Strategi 2020 Budsjett 2010 Langtidsplan 2011-2016

33


Laste ned ppt "Konsernutvalget 10.12.09 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google