Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årlig melding 2009 Styremøte 21.01.10 Fra Arne Flaat Laget av: Kristian Eldnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årlig melding 2009 Styremøte 21.01.10 Fra Arne Flaat Laget av: Kristian Eldnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årlig melding 2009 Styremøte 21.01.10 Fra Arne Flaat Laget av: Kristian Eldnes

2 Årlig melding 2009 Plandokumenter og rapporter Oktober Februar Januar Budsjett og styringsdokumenter Desember Januar Februar Storting HOD RHF HF Oppdrags- dok/foretaks møte Årlig melding RHF Styringsdok/ /foretaks- møte* Årlig melding HF St.prp nr 1Stats- budsjettet * I tillegg inngår RHF avtaler med private aktører om kjøp av helsetjenester

3 Styringsdokument - styringslinjen RHF/HF RHF HF Foretaks- møter Styrings- dokument Foretaksmøter: Eier utøver den øverste myndighet i foretaket i foretaksmøtet (helseforetaksloven § 16) Styringsdokument: RHF har ”sørge for”-ansvar i regionen som helhet (spesialisthelsetjenesteloven § 2-1) og styringsdokumentet regulerer RHFets bestilling av helsetjenester fra HFene Foretaksmøte 23.02.09 - Styringsdokument 2009 overlevert

4 ÅM 2009, sammendrag styrets rapport Kontroll på økonomien, med overskudd + 35-40 mill.kr. Aktivitet – lavere enn budsjett (spes. i somatikk og poliklinikk i psykiatrien) Bemanning – Brutto utbetalt mnd.verk 2232 mål: 2210 avvik: 22

5 Brutto månedsverk utbetalt HNT 2009 (per des.) totalt: 27 127 2008: 26 810 Sak 70/09 – Helse Midt-Norge RHF Nivå Mål Sept 09: 2215 brutto mnd.verk Nivå Mål Des 09: 2210 brutto mnd.verk

6 ÅM 2009, sammendrag styrets rapport KvalitetsindikatorResultatKommentar VentetiderStabil, økning poliklinikkKan øke i 2010 EpikriserOppe på 75 %Klarer kravet på 80 % i 2010. (Talegjenkj.) Strykninger8,5 %Prosjekt fortsetter Korridorbelegg1,4 %Flere tiltak har hatt effekt Rett til nødvendig helsehjelp Godt over 80 %Svært høyt ift andre Fristbrudd20 %Tiltak gir effekt Individuell planVel 31 %Elektronisk IP Sykefravær8,6 %IA-utvalg

7 ÅM 2009, områder med særskilt fokus Psykisk helsevern Rusbehandling (TSB) Rehabilitering Samhandling med kommunene

8 Mål og tiltak vi ikke når fullt ut i 2009 4.1Aktivitetsveksten ift rehabilitering, habilitering og rus. 4.2Arbeidet med kvalitetsforbedring pågår kontinuerlig 4.2.4Tilgjengelighet - strykninger av planlagte operasjoner, fristbrudd, ventetider. 4.3.1Samhandling. Tiltak må vurderes og prioriteres. Jmf DMS på Steinkjer. Andelen som får individuell plan. Epikriser 4.3.9Nasjonale strategier på kreft, diabetes, KOLS, mv Diabetes, sykelig overvekt m.v. 4.3.10Lands- og flerregionale og overnasjonale funksjoner. Organdonasjon.

9 Internkontroll og styrets arbeid i 2009 Ledelsens gjennomgang av HMS- og kvalitetsarbeid 2 ganger i 2009 – bygger på NS-EN-ISO 9001 ROS – økende etterspørsel Eksterne tilsyn – Alle avvik er lukket innen gitte frister. Kvalitetsstrategi o ISO 9001 sertifisere HNT med underliggende enheter

10 STYRETS PLANDOKUMENT 2009 Utviklingstrender og rammebetingelser Utviklingstrender Økonomiske rammeforutsetninger Personell og kompetanse Andre utfordringsområder

11 STYRETS PLANDOKUMENT 2009 Utviklingstrender o Befolkningens sammensetning og behov endres o Pasientrollen endres o Den faglige og teknologiske utvikling vil fortsette o Forskning, kompetanse og kvalitetsutvikling o Medarbeidere i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor o Struktur og organisering av helsetjenesten virker inn

12 ÅM 2009, Styrets plandokument Et resultat i 2009 + 35-40 mill.kr Omlag 2,2 milliarder kr. til drift fra 2010 og samme nivå fremover Forutsetter effektivisering på 58 mill.kr i 2010 og ca. 30 mill.kr. årlig 2011-2016.(Nye tiltak) Økonomiske rammeforutsetninger

13 AktivitetPlan 2009Prognose 2009 Plan 2010Endring 2009 –2010 1) Endring i % DRG-poeng totalt, somatikk 2) 29 92928 79029 7259353,2 % Polikliniske konsultasjoner, BUPMangler11 82015 8474 02734,1 % Polikliniske konsultasjoner, voksenpsykiatrien33 46029 75534 2944 53915,3 % Utskrevne døgnpasienter, BUP108134130- 4- 3,0 % Utskrevne døgnpasienter, voksenpsykiatrien1 4201 3501 310- 40- 3,0 % Liggedøgn, BUP2 2002 0902 2601708,1 % Liggedøgn, voksenpsykiatrien32 70029 68526 685- 3 000- 8,9 % ÅM 2009, styrets plandokument – grunnlag aktivitet

14 ÅM 2009, styrets plandokument Investeringsbudsjett 2010- 2011-2012 Mill kroner Kommentarer Psykiatribygg - Namsos70,0 Fordelt på årene 2009, 2010 og 2011. Ferdig investering vil gi en netto reduksjon i årlige driftskostnader på om lag 3,0 mill kroner. Medisinsk teknisk og teknisk utstyr 90,0 (årlig) (60) Nødvendig fornyelse av eksisterende utstyr i takt med at utstyret utrangeres. Behov MTU og bygg/anlegg på ca. 90 mill.kr. årlig samla! Diverse ombygging/rehabilitering Bygningsmessige tiltak for å oppgradere bygningsmassen og tilpasse den til endrede driftsformer. Behovet i årlige avskrivninger på MTU og bygg anlegg er beregnet til 90 mill.kr. årlig, samla! Hjerteovervåking/intensiv, Levanger 30,0 Ferdig investering vil gi en netto reduksjon i årlige driftskostnader på om lag 1,5 mill kroner. Foreslått i 2011 og 2012 Sum investeringer HNT 2010-2012 (Behov 3 år) 370 270 Gitt at HMN RHF gir HNT anledning å investere er det behov for lånefinansiering HNT må vurdere investeringene innen rammen av avskrivningene (for å slippe lån) Investeringsnivå – behov 2010-2012

15 ÅM 2009, styrets plandokument - grunnlag Personell og kompetanse o Reduksjon i årsverk o Kompetanseplaner Forskning og utvikling o Satse via egne FoU- strategier

16 Status i Helse Nord-Trøndelag – kritiske faktorer Kvalitet i behandling som gir trygghet i befolkningen Rekruttering og utvikling av kompetanse Avklart arbeidsfordeling i Helse Midt-Norge Ledelse og samhandling i dialog basert på tillit

17 ÅM 2009, styrets plandokument - strategier Strategier på følgende MÅLOMRÅDER: 1. Pasientbehandling 2. Kvalitet, fagutvikling og forskning 3. Medarbeiderutvikling 4. Samhandling 5. Økonomi og ressursstyring

18 Konklusjon Forventninger om: Økning i aktivitet på dagbehandling og poliklinikk Kvalitet og større krav til dokumentasjon Reduksjon i ventetider og fristbrudd Reduksjon i antall årsverk Økonomi og ressurser avdempes

19 Konklusjon Utfordringer de nærmeste årene: Store investeringer Avskrivninger Høyere rentenivå Rekruttering

20 Samhandling, ja!


Laste ned ppt "Årlig melding 2009 Styremøte 21.01.10 Fra Arne Flaat Laget av: Kristian Eldnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google