Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder

2 •Konkursvurdering •Erfaring - behandling av konkursbegjæringer •Samarbeid skatteoppkrever - bostyrer •Tilsagnsordningen •Arbeidsgiverkontrollen •Utplukkskriterier ved kontroll •Trekkansvar/erstatning Tema

3 •Felles skatteoppkreverkontor for kommunene Giske, Norddal, Sandøy, Stordal, Ørskog og Ålesund •Folketall: 57 054 •Antall arbeidsgivere: 2 610 •Ansvaret for skatteregnskap, innfordring av skatter og avgifter, arbeidsgiverkontroll •I tillegg har vi interkommunalt samarbeid på arbeidsgiverkontrollen hvor ytterligere 5 kommuner deltar. Misund, Haram, Sula, Skodje, Stranda •Skattoppkreveren i den enkelte kommune har ansvaret for utplukk av kontrollobjekter og det faglige ansvaret for kontrollen. Litt om Nordre Sunnmøre Kemnerkontor

4 •Skattedirektoratet har laget interne retningslinjer for konkursvurdering •Vi bruker konkurs som et aktivt innfordringsverktøy overfor arbeidsgiver, upersonlige skattytere og næringsdrivende •Det foretas alltid en konkret vurdering der det legges vekt på kravets størrelse, antall ubetalte terminer, kravets alder og om det er hensiktsmessig med konkurs ut fra vår kjennskap til skyldneren •Konkurs begjæres som regel etter kkl § 62 •Vi avholder alltid utleggsforretning før konkurs •Effektiv pantetjeneste med god kvalitet på utleggsforretningene •Benytter alle tilgjengelige opplysninger i søk etter utleggsobjekt Konkursvurdering

5 •2010: ble 1311 utleggsforretninger berammet, hvorav 654 ble avholdt og i 302 saker ble kravet sikret med utlegg. •Ved forgjeves utleggsforretning vurderes konkurs •2010: ble det sendt 63 varsel om konkurs, i 40 saker ble det sendt konkursbegjæring, hvorav 15 endte med konkursåpning •Konkurs et nyttig som innfordingstiltak •for kreditors regning Stoppe virksomheten der virksomheten driver •Hindre konkurransevridning Konkursvurdering forts.

6 •Som hovedregel kreves det fullt oppgjør for å trekke konkursbegjæringen •Kan inngår betalingsavtaler dersom vilkårene for dette er oppfylt •Godt samarbeid med tingretten ifm behandling av konkursbegjæringene •Tingretten løsningsorientert. Gir kortere utsettelser med tanke på at debitor skal gjøre opp kravet Erfaring - Behandling av konkursbegjæringer

7 •Kkl § 85: ”.. Skal bostyrer i samarbeid med offentlige myndigheter medvirke..” •Orientering og innhenting av opplysninger •LTO før og etter konkursåpning •Kreditorutvalg •Viktig at bostyrer innhenter alt regnskapsmaterialet •Risiko knyttet til at andre overtar kvitteringer og kassaruller •Regnskapsmaterialet etter konkursåpning. Bør oppbevares hos bostyrer frem til makulering Samarbeid skatteoppkrever - bostyrer

8 •Skattedirektoratets melding nr 4/2008 behandler skatte- og avgiftsmyndighetenes to tilsagnsordninger: –Skattedirektoratets tilsagnsordning (merveridavgift) –Skatteoppkreverinstruksens tilsagnsordning (skattekrav) •Det kan gis tilsagn for å følge opp skattekrav, herunder trekkansvar og arbeidsgiveravgift •Skatteoppkrever kan stille sikkerhet med inntil ½ G, og etter samtykke fra skattekontoret inntil 1G •Skatt øst kan stille sikkerhet med inntil 3 G •Konkrete forhold som antas å ville tilføre boet midler og som medfører bedre dekning for skatte-/avgiftskrav •Vi får få henvendelser om tilsagnsordningen Tilsagnsordningen

9 •Ifm arbeidsgiverkontroll samarbeider vi både med bostyrer, borevisor, politi og skattetaten i forbindelse med kontroller etter konkursbo •Ofte blir vi forespurt bostyrer om å foreta kontroll. Vi kan motta direkte tips om forhold som bør tas opp, eller vi blir bedt om å se på lønnsområdet for å klarlegge riktighet av krav som tilkommer, for evt. utbetalinger fra garantifondet. •Borevisor: kan være formålstjenlig å samarbeide om å se på ulike disposisjoner i regnskapet •Politiet:Vi informere om kontroller vi utfører, opplysninger som kan ha betydning utveksles •Skatteetaten: Utveksling av informasjon, historisk data, tidligere kontroller etc kan være av betydning Arbeidsgiverkontrollen

10 •I hovedsak vektlegges objekt etter: –om der det er restanser til kemner, det ses da også på vesentlighet av beløp. –Vurdering å kunne nekte godskrivning av forskuddstrekk på ansvarlige dersom lønn er utbetalt(vesentlighet vurderes) –Ansatte som kontakter oss grunnet mangelfull innberettning av lønn –Indikasjoner på mangelfull innberettning av lønn, eksempelvis tidligere kontroller, ” gjengangere ”, evt. eksterne tips som vurderes å kunne gi avdekning. • Jo flere av momentene som ”skårer”, større sjanse for kontroll. Utplukkskriterier ved kontroll

11 •Det vil og si at de opplysninger som eventuelt bostyrer kan gi innledningsvis om: –mellomregning, –verdifulle eiendel/midler som tas ut av virksomheten, –annet uttak / lønnsutbetalinger etc. •Informasjon av stor betydning for om vi tar kontroll eller ikke. Utplukkskriterier ved kontroll forts.

12 •Vi hadde kontroller i 35 konkursbo (alle kommunene), herav 17 kontroller i Ålesund, 18 i de andre kommunene •I 5 saker ble det bare laget LTO •I 30 saker ble det foretatt fullstendig kontroll det bl.a. Ble sett på mellomregninger og kassamanko mv. •Forslag til endring av inntekt i disse sakene var på kr 17 615 000 •I 14 av sakene ble det avdekket straffbare forhold. Kontroller i konkurssaker i 2010

13 •Trekkansvar etter skattebetalingsloven § 16-20 – økonomisk ansvar mot arbeidsgiver •Når arbeidsgiver ikke kan gjøre opp trekkansvaret skal det vurderes om det er grunnlag for å fremme erstatningskrav mot andre enn arbeidsgiver – SKO –instruksen § 5-8, 2. Ledd •Ansvar bygger på alminnelig erstatningsrettslige regler •Nekting godskriving av forskuddstrekk. Forskriften – gjennomføring av avregning § 7-1-2. •Utgangspunktet s/y rett til godskriving av forskuddstrekk •Unntak: ”Ved manglende innbetaling kan fradrag nektes dersom s/y ut i fra sin tilknytning til arbeidsgiver....hadde eller kunne øve innflytelse på de forhold som førte til trekkmisligholdet..” Trekkansvar/erstatning

14


Laste ned ppt "Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google