Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”PAULSRUDUTVALGET” FRA MAI 2010 TIL 2011 Advokat Mette Yvonne Larsen, medlem av utvalget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”PAULSRUDUTVALGET” FRA MAI 2010 TIL 2011 Advokat Mette Yvonne Larsen, medlem av utvalget."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”PAULSRUDUTVALGET” FRA MAI 2010 TIL 2011 Advokat Mette Yvonne Larsen, medlem av utvalget

2 MANDAT Utvalget skal utrede etiske, faglige og rettslige sider av dagens regler og praksis om tvang innen psykisk helsevern. Følgende skal særlig gjennomgås: Forholdet mellom psykisk helsevernloven og samtykkebestemmelsene i pasientrettighetsloven og menneskerettigheter. 05.04.2011 2

3 M ANDAT FORTS Behandlingsvilkåret for etablering av tvungent psykisk helsevern. Vilkårene for iverksetting av behandling under tvang (herunder tvangsmedisinering) og bruk av tvangsmidler. Gjeldende kontrollordninger for overprøving av tvangsvedtak. 05.04.2011 3

4 M ANDAT FORTS Siktemålet med å utrede tvangsbestemmelsene er å: sikre en grundig gjennomgang av de gjeldende tvangsbestemmelsene innenfor psykisk helsevern i forhold til pasientenes rettsikkerhet, herunder ivaretakelse av hensynet til lik og forsvarlig utøvelse av tvang i landet sikre at eventuelle forslag til lovendringer er godt begrunnet og vurdert både tverrfaglig og av brukere/ pårørende 05.04.2011 4

5 M ANDAT FORTS Utvalget skal vurdere om regelverket bør endres for å klargjøre rettstilstanden i saker der domstolen kommer til at en pasient under psykisk helsevern skal skrives ut etter psykisk helsevernloven § 3-3 første ledd nr. 6. Dersom utvalget kommer til at det bør foretas lovendringer, skal det foreslås konkrete lovendringer. Betydningen eventuelle lovendringer kan ha for annet regelverk skal vurderes og beskrives. Både konsekvensene av å beholde behandlingsvilkåret og av å fjerne vilkåret, skal vurderes og beskrives. 05.04.2011 5

6 H VA SKAL UTREDNINGEN IVARETA ? Utvalget skal utrede økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av sine forslag i samsvar med Utredningsinstruksen kapittel 2. Minst ett av utvalgets forslag skal baseres på uendret ressursbruk. Utvalget skal i løpet av arbeidsperioden avholde minst et høringsmøte hvor ulike brukergrupper er bredt representert. Det vises til artikkel 4 i FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. 05.04.2011 6

7 H VA HAR UTVALGET GJORT ? Møter med Fylkesnemnda og en rekke brukerorganisasjoner. Høringskonferanse i januar 2011 Litteraturstudier, og studier av forskning Interne foredrag 05.04.2011 7

8 H VILKE LOVENDRINGER ER DISKUTERT ? Skal lov om psykisk helsevern fjernes og erstattes av en felles tvangslov? Skal man innføre samtykkekompetanse som kriterium? Fordeler og ulemper med det Skal behandlingsvilkåret fjernes? Fordeler og ulemper med dette Skal man opprettholde fare for andre og fare for seg selv- kriteriet i samme bestemmelse 05.04.2011 8

9 H VILKE LOVENDRINGER ER DISKUTERT Skal pårørende og offentlig myndighet ha klagekompetanse fortsatt? Hva med vedtak om ”ikke-tvang”? Skal de klage da? Eksempler fra rettspraksis Hva er begrunnelsen for klageretten? 05.04.2011 9

10 K LAGEORDNINGENE, SKAL VI BEHOLDE KONTROLLKOMMISJONEN OG F YLKESLEGEN ? Redegjørelse for dagens lovverk. To sporet klagesystem Tungrodd, 58 kommisjoner og 23 Fylkesleger Forslag til endringer: Alle vedtak går til samme klageinstans Kontrollkommisjonen nedlegges og erstattes av Fylkesnemnda? Fordeler og ulemper 05.04.2011 10

11 H VA MED BINDENDE FORHÅNDSERKLÆRINGER ? Skal en pasient bindende kunne erklære seg bort fra muligheten for fremtidig tvangsbehandling? Etiske betenkeligheter Formelle betenkeligheter 05.04.2011 11

12 P ERSONLIG OMBUD ? Kan det erstatte tvangsbehandling. I hvilket omfang? Svensk modell 05.04.2011 12


Laste ned ppt "”PAULSRUDUTVALGET” FRA MAI 2010 TIL 2011 Advokat Mette Yvonne Larsen, medlem av utvalget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google