Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kriminalisering av forberedelseshandlinger og politiets bruk av inngripende etterforskningsmetoder Utvalgssekretær Ingvild Bruce.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kriminalisering av forberedelseshandlinger og politiets bruk av inngripende etterforskningsmetoder Utvalgssekretær Ingvild Bruce."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kriminalisering av forberedelseshandlinger og politiets bruk av inngripende etterforskningsmetoder Utvalgssekretær Ingvild Bruce

2 Hva er terrorisme Straffeloven § 147a: Straffeloven § 147a: En alvorlig straffbar handling begått forsettelig En alvorlig straffbar handling begått forsettelig Begått med terrorforsett/hensikt, dvs: Begått med terrorforsett/hensikt, dvs: å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet å skape alvorlig frykt i en befolkning å skape alvorlig frykt i en befolkning urettmessig å tvinge offentlige myndigheter eller en mellomstatlig organisasjon til å gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for Norge eller organisasjonen, eller for en annen stat eller mellomstatlig organisasjon. urettmessig å tvinge offentlige myndigheter eller en mellomstatlig organisasjon til å gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for Norge eller organisasjonen, eller for en annen stat eller mellomstatlig organisasjon.

3 Terrorisme (§ 147a, 1. og 2. ledd) Alvorlige forbrytelser (el. trusler om slike) Drap Alvorlig p.skade Frihetsbe- røvelse Brann e l skade Skade/fare for miljøet Skade/fare for folkehelsa Strafferamme: 21 år Alvorlig - Skade viktige strukturer i land eller internasjonal org. - Frykt i befolkning - Tvang mot styresmakter eller intern.org. forsett/hensikt

4 Terrorisme og frihetskamp Rettsstridsreservasjon og folkerettsreservasjon, jf. forarbeidene. Rettsstridsreservasjon og folkerettsreservasjon, jf. forarbeidene. Avgrenses mot: Avgrenses mot: Handlinger av militære styrker i væpnet konflikt. Handlinger av militære styrker i væpnet konflikt. Handlinger av ”state forces” som omfattes av internasjonal humanitærrett. Handlinger av ”state forces” som omfattes av internasjonal humanitærrett. Handlinger som sikter på å opprettholde eller gjenopprette demokratiske verdier. Handlinger som sikter på å opprettholde eller gjenopprette demokratiske verdier.

5 Pre-aktiv kriminalisering Eksempler: Eksempler: ForsøkMedvirkning ForsøkMedvirkning ForbundsinngåelseTrusler ForbundsinngåelseTrusler Oppfordring, verving og opplæring (nye) Oppfordring, verving og opplæring (nye) Finansiering Finansiering Bestemte fysiske forberedelseshandlinger Bestemte fysiske forberedelseshandlinger Deltakelse i kriminelle organisasjoner Deltakelse i kriminelle organisasjoner Forsøk og medvirkning til forberedelseshandlinger Forsøk og medvirkning til forberedelseshandlinger

6 Pre-aktiv kriminalisering Hovedforbrytelse Medvirkning til hoved- forbrytelse Forsøk Forsøk på medvirkning Forbund om å begå hovedfor- brytelse Trusler om å begå hoved- forbrytelse Oppfordring Opplæring Finansiering Forsøk/medvirkning

7 Pre-aktiv kriminalisering Terrorhandling Besittelse av våpen Anskaffelse av våpen Produksjon av våpen Forskning på våpen

8 Konsekvensene av pre-aktiv kriminalisering Flere handlinger blir straffbare Flere handlinger blir straffbare Subjektivering av straffeansvaret Subjektivering av straffeansvaret Adgangen til å bruke inngripende etterforskningsmetoder er knyttet til grunn til å tro at det er begått straffbare handlinger  Adgangen til slike metoder utvides ytterligere. Adgangen til å bruke inngripende etterforskningsmetoder er knyttet til grunn til å tro at det er begått straffbare handlinger  Adgangen til slike metoder utvides ytterligere.

9 Subjektivering av straffeansvaret Terrorhandling Straffbart forsøk Forbund Trusler Oppfordring Det tradisjonelle primærvilkåret for straffeansvar: man har begått en gjerning som samsvarer med den objektive gjerningsbeskrivelsen i et straffebud. Jo lenger unna den straffbare handlingen, jo færre objektive elementer, jo mer sentrale blir de subjektive.

10 Konsekvensene av pre-aktiv kriminalisering Flere handlinger blir straffbare Flere handlinger blir straffbare Subjektivering av straffeansvaret Subjektivering av straffeansvaret Adgangen til å bruke inngripende etterforskningsmetoder er knyttet mistanke om at det er begått straffbare handlinger  Adgangen til slike metoder utvides ytterligere. Adgangen til å bruke inngripende etterforskningsmetoder er knyttet mistanke om at det er begått straffbare handlinger  Adgangen til slike metoder utvides ytterligere.

11 Endringer i reglene om etterforskningsmetoder Endringer som følge av Ot.prp.nr. 64 (1998-1999): Endringer som følge av Ot.prp.nr. 64 (1998-1999): Adgangen til telefonavlytting ble utvidet Adgangen til telefonavlytting ble utvidet Adgangen til kontroll av trafikkdata ble utvidet Adgangen til kontroll av trafikkdata ble utvidet Det ble gitt adgang til å føre opplysninger fra telefonkontroll som bevis i straffesaker. Det ble gitt adgang til å føre opplysninger fra telefonkontroll som bevis i straffesaker. Det ble åpnet for utsatt underretning om tvangsmidler. Det ble åpnet for utsatt underretning om tvangsmidler. Adgangen til å bruke teknisk sporing ble utvidet Adgangen til å bruke teknisk sporing ble utvidet Enkelte utvidede rettigheter for siktede/forsvarer Enkelte utvidede rettigheter for siktede/forsvarer

12 Endringer forts. Endringer som følge av Ot.prp.nr. 60 (2004-2005): Endringer som følge av Ot.prp.nr. 60 (2004-2005): Adgangen til å bruke romavlytting i terror- saker ble innført. Adgangen til å bruke romavlytting i terror- saker ble innført. Adgangen til å identifisere mobiltelefoner v.h.a. teknisk utstyr ble innført. Adgangen til å identifisere mobiltelefoner v.h.a. teknisk utstyr ble innført. Adgangen til å anvende tvangsmidler i avvergende øyemed ble innført. Adgangen til å anvende tvangsmidler i avvergende øyemed ble innført.

13 Metodekontrollutvalgets mandat Hva som er den samlede effekten av de nye etterforskningsmetodene, og hvor ressurskrevende endringene har vært. Hva som er den samlede effekten av de nye etterforskningsmetodene, og hvor ressurskrevende endringene har vært. Om etterforskningsmetodene har den betydning for etterforskningen som forutsatt. Om etterforskningsmetodene har den betydning for etterforskningen som forutsatt. Om hensynene til personvern og rettssikkerhet for den mistenkte og andre berørte er tilstrekkelig ivaretatt. Om hensynene til personvern og rettssikkerhet for den mistenkte og andre berørte er tilstrekkelig ivaretatt. Om det er behov for å endre avgrensningskriteriene eller innføre ytterligere metoder. Om det er behov for å endre avgrensningskriteriene eller innføre ytterligere metoder. Om det er behov for å foreslå andre endringer som gir et bedre regelverk. Om det er behov for å foreslå andre endringer som gir et bedre regelverk.

14 Hovedproblemstillinger for utvalget Kriminalitetsbekjempelse Kriminalitetsbekjempelse Personvern og andre personlige rettigheter Personvern og andre personlige rettigheter Rettssikkerhet Rettssikkerhet Internasjonale aspekter Internasjonale aspekter


Laste ned ppt "Kriminalisering av forberedelseshandlinger og politiets bruk av inngripende etterforskningsmetoder Utvalgssekretær Ingvild Bruce."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google