Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av midlertidige stillinger i forsknings- og utdanningssektoren

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av midlertidige stillinger i forsknings- og utdanningssektoren"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av midlertidige stillinger i forsknings- og utdanningssektoren
Innlegg på Teknas seminar ”Forskning & Utdanning” 14. – v/Per Egeness, advokat i Tekna

2 Innledning - opplegg Litt om hvorfor temaet er aktuelt Lovgrunnlaget
Hva ønsker lovgiver å regulere med dagens regler – i sektoren og i samfunnet generelt Hva ønsker arbeidstakerne og deres organisasjoner Viktige nyanser Hva tror man blir resultatet av mer eller mindre bruk av midlertidige stillinger Kan man tenke seg nye regler og/eller endring av praksis som ”løser alle problemer for alle tider”?

3 Hvorfor er denne diskusjonen aktuelt
Bla aviser om eksempler på forskere med mer enn ti år i forskjellige midlertidige stillinger Holdes opp mot hovedreglene i AmL og Tjml Usikkerhet for midlertidig ansatte, særlig de med mange påfølgende kortvarige kontrakter Kamp om budsjetter og oppmerksomhet – politikk Andre grunner Har ført til mye svart – hvitt og ensporing

4 Lovgrunnlaget Utenom stat – Arbeidsmiljøloven § 14-9
I stat – Tjenestemannsloven § 3 I det følgende bruker jeg Tjml, men liten reell forskjell her mellom Aml og Tjml Lovens klare hovedregel er at midlertidig ansettelse ikke skal brukes – men unntak Unntaksgrupper: Bestemt tidsrom eller bestemt oppdrag Utdanningsstilling og åremål ”Politiske” stillinger Mer om disse unntakene i forskrifter til Tjml

5 Lovgrunnlaget fortsatt
Bestemt tidsrom/bestemt oppdrag: Må adskille seg fra virksomhetens normale oppgaver – mange forsøk på omgåelser Åremålsstillinger – forskr. § 3nr 1 Bla øverste adm leder og undervisn og forskerstillinger ved U&h – skapende, vesentlig 6 år - en reoppnevning Utdanningsstillinger – forskr § 3nr 3 pkt D - bla Vit.ass., stipendiater, postdok. Forskr § 5 - midlertidighet der kvalifisert søker til fast vitenskapelig stilling er usannsynlig ved gjentatt utlysning Forskr §5 b, midlertidighet for ”professor 2” – inntil 20 % 4-årsregelen i Tjml §10 nr 1, jfr AML § I privat sektor gjelder Aml, men begrunnelser som holder i forhold til Tjml og dens forskifter vil nok holde også i forhold til Aml Brudd på vilkårene for midlertidighet = fast ansatt – problemer for etaten

6 Hvorfor vil lovgiver begrense bruken av midlertidighet
Ble brukt som skalkeskjul for usaklig oppsigelse, bla i sesongbetont virksomhet Utjevne makt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, men noen arbeidstakere har sterk posisjon Sosialt uheldig med usikker jobb, eks mht lånemulighet til hus etc Rett mann på rett plass – svakere søkere til midlertidige stillinger? Begrense – ikke avskaffe Noen hevder at strenge saklighetskrav og 0 midlertidighet svekker muligheten for jobb, dynamisk arbeidsliv etc = bla færre jobber

7 Hvem er lovgivers adressater
I hovedsak privat næringsliv Også en del offentlige arbeidsplasser og grupper, eks sykehus/syke-/aldershjem, samt grupper som står noe svakere i arbeidslivet Undervisnings- og forskningspersonal ved universiteter, høgskoler, off og private institutter var ikke dem man så størst vernebehov hos – derfor skaper reglene og anvendelsen av dem en del problemer her

8 Noen viktige nyanseringer
Begrensningen av midlertidighet er satt inn for å verne arbeidstakerne. Hva med arbeidstakere som ikke trenger dette vernet? Regelen kan ikke avtales bort, men man kan jo akseptere midlertidig ansettelse ut over lovens/forskiftenes grenser, husk 4-årsregelen Kan man være sikre på at alle i bestemte grupper ikke trenger vernet? Noen mulige/sannsynlige forskjeller Stipendiat med permisjon fra fast stilling mens de tar dr.graden. Stipendiat som tar sikte på stilling utenfor akademia Forsker/underviser med gode kontakter og jobbmuligheter utenfor akademia/forskningsinstitusjon Motsatt den som gjennom mange midlertidige stillinger ved et universitet endelig får skrapt sammen til et stipendiat og deretter ”bare” har jobbmulighet ved dette universitetet Den som hvert år, på tampen, får ny midlertidig stilling, med nye oppgaver og finansieringskilder. Eneste håp er at prof X pensjoneres og at professoratet opprettholdes og at det ikke dukker opp bedre søkere Tekna har relativt mange innen forskning/utdanning i ”heldige gruppen”, men mange nok ”uheldige”, men disse er nok helst utenfor U-H-forskningssektor Derfor kan/må Tekna agere annerledes/mer nyansert enn en del andre grupper

9 Konsekvenser av mer eller mindre midlertidighet
Mindre midlertidighet vil nok skape overgangsproblemer, mest for arbeidsgiver Antagelig flere positive enn negative konsekvenser for arbeidstakerne Oppgavene vil i hovedsak være der, altså vil man organisere seg fram med flere fastansatte Faste stillinger gir nok bedre/tryggere ansatte – fordel for arbeidsgiver også? Mer midlertidighet gir nok og en del overgangsproblemer, bla fordi rettstilstanden blir uklar Kanskje innstrammingskrav via tariffavtaler – konflikt? Mer ustadig arbeidskraft? Hvem får man ansatt i midlertidige stillinger – færre vil gå fra fast jobb Blir det færre eller flere jobber?

10 Kan man finne gode løsninger gjennom klok praksis
Slik spørsmålet stilles blir man tvunget henimot et bekreftende svar En klok praksis krever gjennomtenking og at de berørte tas med Jeg tror arbeidsgiverne er tjent med flest mulig fast ansatte (fast ansatte som ikke fungerer kan det nesten alltid gjøres noe med) Forsvinner oppgavene kan man forflyttes, omskolers, sies opp Usikkerheten mange midlertidige føler er negativ for alle Det brukes mye tid på å holde midlertidige inne i årevis, eks mer enn 10 år Ofte vanskelig å forstå langvarig midlertidighet Også fastansatte skal styres/ledes til stadig bedre ytelse


Laste ned ppt "Bruk av midlertidige stillinger i forsknings- og utdanningssektoren"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google