Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medlemsorganisasjonene: Medlemmer per oktober 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medlemsorganisasjonene: Medlemmer per oktober 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medlemsorganisasjonene: Medlemmer per oktober 2010

2 ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering •ExtraStiftelsen ble etablert i 1993 under navnet Stiftelsen Helse og Rehabilitering, med formål å fordele midlene fra et TV-spill til beste for helseprosjekter i regi av frivillige organisasjoner •Extra-spillet kom i gang i 1996 •1. september 2010 byttet vi navn til ExtraStiftelsen •ExtraStiftelsen har 27 medlemsorganisasjoner, men man behøver ikke være medlem for å søke midler •Skal dele ut 220 millioner 22.november 2011, av dette 70 millioner til forskning

3 Formål - ExtraStiftelsen Vedtektenes § 2b: •“Å utdele overskuddet av spilleinntektene til støtte for den frivillige helse- og/eller rehabiliteringsrelaterte virksomhet som retter seg mot målgrupper i Norge, herunder det forebyggende helsearbeid som utføres av frivillige, humanitære/ideelt samfunnsnyttige organisasjoner og funksjonshemmedes interesseorganisasjoner både når det gjelder den fysiske og den psykiske helse. Støtte kan også gis til slik forskning.”

4 Frivillige organisasjoners prosjekter •Alle må søke i samarbeid med en frivillig organisasjon som er godkjent som søkeverdig •Organisasjonen tar standpunkt til om søknaden skal videresendes til ExtraStiftelsen •Organisasjonen står ansvarlige overfor ExtraStiftelsen for oppfølging og gjennomføring av innvilgede prosjekter

5 Føringer for forskningsstrategi •Mange organisasjoner med ulike prioriteringer •Gir derfor ikke til programmer, professorrater eller sentra •Gir ikke til basalforskning •Finne formål og strategi som alle kan enes om og som kommer medlemmene til nytte

6 Forskning som støttes •Anvendt forskning, herunder utvikling av nye behandlingsmetoder, forebygging av fysisk og psykisk sykdom, rehabilitering/habilitering av funksjonshemmede og kronisk syke.

7 Hva slags klinisk forskning •Hovedvekt på pasientnær klinisk forskning: –Skjer i nær kontakt med pasienter eller friske forsøkspersoner •I visse tilfeller ”ikke-pasientnær” klinisk forskning, inkl. dyre- og laboratorieforsøk –Forutsetter sannsynliggjøring av nytteeffekt for definerte pasientgrupper –Kort tidshorisont fram til pasientnær forskning.

8 Krav til søknader innen forskning •Vitenskapelig siktemål: –Klart formulert problemstilling –Anerkjent vitenskapelig metode innen feltet –Prosjektet skal fremskaffe ny kunnskap –Publisering av resultater i anerkjente vitenskapelige tidsskrift Godkjenning av institutt/arbeidsgiver må foreligge

9 Hva prioriteres? •Utdanningsstillinger prioriteres, dvs doktorgradsstipendiater og post.doc.stillinger •Post.doc. kun til kvalifisering og gis ikke til de som har fast stilling med forskningsandel og ikke mer enn én gang

10 Hva bevilges? •Det gis rundsumsbevilgninger til forskere •Overhead eller utstyr gis ikke •Ved dobbeltfinansiering skal midlene tilbakeføres ExtraStiftelsen •Vi skal være noe Extra!

11 Er kvalitet eneste kriterie? Vi skal være noe Extra! Kvalitet et overordnet mål, men deretter også se etter det spesielle, noe for utsatte grupper eller områder som vanskelig når opp overfor andre fiansieringskilder

12 Møteplasser – med og for hvem •Behov for å se strategi og prioriteringer •Hvordan presentere dette mer samlet •Skal dette få betydning for andre aktører •Fortsatt konkurranse på de samme fagfelt eller en fordeling •Møtes eller bli enige om felles presentasjon •Kan informasjon innhentes, bearbeides til noe sammenlignbart og finnes på nett

13 Møteplasser •Universitet, høgskoler og helseforetak har ulike rutiner og ansettelsesvilkår – hvordan samordne dette? •Avtalen NTNU og Helse Midt – et utgangspunkt? •Samarbeid eller ”gnagsår” - finne gode løsninger som tilfredsstiller alle parter

14 Dilemmaer? •Følge egen strategi og behov eller rette seg etter nasjonale føringer og behov •Kan bli sett på som ”forstyrrende element” (forutsetninger for bruk av midler, rapportering, regnskapsføring) •Krav om overhead •Kan stipendiatene føle ufrihet når private betaler

15 Husk - noe Extra!! •Takk for oppmerksomheten! •Eli Drivdal •fagsjef forskning


Laste ned ppt "Medlemsorganisasjonene: Medlemmer per oktober 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google