Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brødtekst Innovasjon i omsorg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brødtekst Innovasjon i omsorg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brødtekst Innovasjon i omsorg

2 NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg – hvordan blir eldre berørt
Leder i Statens seniorråd har vært medlem i Hagen-utvalget Statens seniorråd har avgitt høringssuttalelse til rapporten Statens seniorråd roser Hagenutvalgets rapport Mye av det som omtales i Hagenutvalgets-rapport sammenfaller med ”Seniorpolitiske utfordringer 2010 – 2013” (Statens seniorråds handlingsprogram)

3 Statens seniorråd Et rådgivende organ for offentlige instanser og institusjoner på nasjonalt nivå Består av 15 medlemmer oppnevnt av regjeringen: Ivar Leveraas (leder), Randi Bjørgen (nestleder), Erik Råd Herlofsen, Morten J. Danielsen, Anne Inga Hilsen, Wenche Malmedal, Rita Kumar, Einar Eriksen, Karin Stoltenberg, Ragnhild Queseth Haarstad, Terese Folgerø, Florentino Bulnes, Liv Thun, Harald Olimb Norman, Henry Høgmo To medlemmer foreslås av Pensjonistforbundet Rådet har egen nettside:

4 Mandat for Statens seniorråd (NB! Forkortet)
Statens seniorråd er et rådgivende organ for offentlige instanser og institusjoner på nasjonalt nivå som skal: – gi anledning til drøftinger mellom rådets medlemmer og representanter for offentlige instanser og institusjoner om spørsmål av betydning for seniorers situasjon – uttale seg om vesentlige spørsmål som gjelder seniorer – innhente informasjon om behov, problemer og løsningsmåter lokalt og regionalt og sentralt for å kunne komme med initiativ og tilrådinger ovenfor offentlige instanser og institusjoner – ha en veiviserfunksjon for publikum og private og offentlige instanser – kunne drive utadrettet informasjon

5 Hagen-utvalgets leder:
”Framtidas omsorgsutfordringer kan løses på gode måter, men da må vi tenke nytt. Ny velferdsteknologi må tas i bruk, boligene må tilpasses en aldrende befolkning og ubrukte ressurser må mobiliseres fra familie og lokalsamfunn”

6 Hagen-utvalgets mandat:
Se på bruk av teknologi i omsorgstjenestene overfor eldre og funksjonshemmede – spesielt: - ny teknologi - arkitektur og nye boformer - brukerinnflytelse og egenmestring - forskning og utvikling

7 Utvalgets arbeid bygger på en bekymring for framtidas omsorgsutfordringer:
- en økende eldre befolkning - sannsynlig knapphet på ressurser innenfor omsorgssektoren

8 Ønsker å skape en ny og mer aktiv seniorpolitikk for alle samfunnsområder
Fortsette å bygge ned barrierer for funksjonshemmede Behov for å utforme en ny og moderne pårørendepolitikk

9 Viktig å planlegge for framtida
Tenke nytt Vurdere nye muligheter Utprøve og utvikle nye løsninger

10 Fokus på følgende kapitler i høringsuttalelsen
Ny samhandling Nye rom – arkitektur og nye boformer Ny teknologistøtte

11 Ny samhandling ”Den andre samhandlingsreformen”
- mobilisere ressurser i sivilsamfunnet og få til et godt samspill mellom den som trenger hjelp, de offentlige pleie- og omsorgstjenestene, pårørende og frivillige

12 Forts.: Ny samhandling Ny og moderne pårørendepolitikk
- forslag om endringer i dagens permisjonslovgivning - de som utøver omfattende og langvarig omsorg må være sikret forutsigbarhet i form av avtaler

13 Forts.: Ny samhandling Nasjonal overenskomst og lokale avtaler om partnerskap mellom offentlig og frivillig virksomhet på omsorgsområdet En felles pårørendeorganisasjon

14 Arkitektur og nye boformer – Nye rom
Hjemme så lenge som mulig! Videreutvikling og utprøving av teknologiske løsninger som gjør det mulig for flere å bo hjemme lenger Alle har ansvar for å tilrettelegge egen bolig Forslag om tiltak som stimulerer til at folk tilrettelegger boligen for eldre år Hjemliggjøring av institusjonene – små enheter

15 Bolig for hele livet Alle har ansvar for egen bolig, også å tilpasse den til egen aldring Det er lønnsomt for samfunnet å støtte investeringer i heis Husbanken må få tilstrekkelige rammer og midler til å bidra til at flere boliger blir universelt utformet Kommunen, Husbanken og hjelpemiddelsentralene må gi samordnet rådgivning om boligtilpasning Alle nye boliger, bygninger og uterom må være universelt utformet

16 Ny teknologistøtte Kan bistå til å forbedre kvalitet og styrke innsatsen innenfor omsorgsfeltet Kan gi eldre nye muligheter til å leve et selvstendig liv (bo i egen bolig/klare seg på egenhånd) Teknologi kan aldri erstatte menneskelig omsorg, sosial kontakt og fysisk nærhet!

17 Nasjonalt program for velferdsteknologi
Nasjonalt program for velferdsteknologi som del av Omsorgsplan 2015 Videreutvikle omsorgssektoren ved hjelp av velferdsteknologi En statlig innstans skal stimulere kommunene til å implementere ny teknologi

18 Forts.: Nasjonalt program for velferdsteknologi
Pilotprosjekter igangsatt Opplæring i velferdsteknologi må inngå i grunnutdanningen for helse- og velferdssektoren

19 3-trinnsplan for utbygging av velferdsteknologi
Videreutvikling av trygghetsalarm (til en trygghetspakke) Trinn 2: Ta i bruk og videreutvikle sosiale medier slik at flere eldre opplever dette som naturlige kontaktpunkter i hverdagen Trinn 3: Benytter teknologi til å stimulere, aktivisere og strukturere hverdagen

20 IKT skal være et supplement til – og ikke en erstatning for menneskelig omsorg
Teknologibruken må være hensiktsmessig for den enkelte og for tjenesten Bør kunne tas i bruk sporingsteknologi for bl.a. personer med nedsatt orienteringssans Utvalget foreslår Teknoplan 2015 – bruk av teknologi i omsorgstjenester for eldre og funksjonshemmede

21 Kunnskap og forskning Forskningen må være praksisnær - forbedre omsorgsfeltet Samarbeid mellom teknologimiljøer og helse- og omsorgssektoren må oppmuntres Øremerke økonomiske midler til utvikling og innovasjon innen omsorgssektoren

22 Hagen-utvalgets leder:
”Økt satsing på teknologi og bedre boligløsninger åpner også et stort marked for næringslivet. Bedriftene må oppdage mulighetene, også for eksport av velferdsteknologi og boligløsninger. Dette kan bli en viktig næring i årene fremover”

23 Brødtekst Innovasjon i omsorg


Laste ned ppt "Brødtekst Innovasjon i omsorg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google