Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MARIENLYST SKOLE Velkommen til skoleåret 2014 – 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MARIENLYST SKOLE Velkommen til skoleåret 2014 – 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 MARIENLYST SKOLE Velkommen til skoleåret 2014 – 2015 Velkommen til foreldremøte for nye 8 klasser.

2 Barneskolen!

3 Ungdomsskolen?

4 PROGRAM Informasjon fra skolens ledelse Marienlyst skole
Oslo kommune Skoleetaten Informasjon fra skolens ledelse Marienlyst skole Visjon, posisjon og verdier Regler og forventninger Organisering Vurdering Tenkekart Sosialpedagogisk rådgiver Utdannings- og yrkesrådgiver Valgfag

5 MARIENLYST SKOLES Administrasjon Leif Bjarne Ersnes Rektor
Berit Arnesen Assisterende rektor Vibeke Holter Undervisningsinspektør 8-10 trinn Kjetil Sandbakken Undervisningsinspektør 5-7 trinn Tove Heggedal Undervisningsinspektør Spes.ped Annichen Ytrehus Hveding Sosialpedagogisk rådgiver u. trinn Anne Brita Barstad Utdannings- og yrkes rådgiver

6 Marienlyst skole 650 elever
Oslo kommune Skoleetaten Marienlyst skole Omtrent 840 elever På barnetrinnet har vi 420 elever hvorav 200 i aktivitetsskolen På u-trinnet har vi 360 elever To mottaksklasser på ungdomstrinnet To spesialklasser, en på barnetrinnet og en på ungdomstrinnet Multifunksjonshemmet-klasse 90 lærere, 15 i aktivitetsskolen og med alle ansatte ca 130 Vi har et totalt budsjett på ca. 104 mill 650 elever På barnetrinnet har vi 390 elever hvorav 120 i aktivtetssskolen (SFO) På u-trinnet har vi 300 elever En mottaksklasse på ungdomstrinnet To spesialklasser, en på barnetrinnet og en på ungdomstrinnet 65 lærere, 15 på SFO og med alle ansatte ca 90 Vi har et totalt budsjett på ca. 59 mill

7 Skoleåret 2010/11 Pedagogisk plattform VISJON Én skole Felles innsats
Vi har Barnetrinn 1-7, MAKS (Marienlyst AKtivitetsSkole), spesialklasse, multifunksjonshemmede, mottaksklasse Ungdomstrinn 8 – 10, spesialklasse, multifunksjonshemmede, mottaksklasse Tusentrippen bhg avdelings barnehage POSISJON Vi er en skole for tilhørighet og mangfold med god utvikling for alle VERDI Vi er en skole for alle Vi har et trygt miljø der vi respekterer alle Vi har et strukturert, forpliktende samarbeid Vi får faglige utfordringer Vi møter presis og forberedt Pedagogisk plattform Skoleåret 2010/11 PEDAGOGISK PLATTFORM TRYGGHET Vi skaper læring og trivsel Elevene viser at de bryr seg om hverandre både i faglig arbeid og sosialt. Skolens aktive og bevisste bruk av musikk, kultur og kreative fag, har en positiv innvirkning på læringsmiljøet. MESTRING Vår skole gir alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre Lærerne stimulerer elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet Skolens ledelse legger til rette for samarbeid med hjemmet og sikrer foreldres/foresattes medansvar i skolen VISJON Én skole Felles innsats Gode resultater

8 VI HAR INGEN BANNING OG NEDSETTENDE SPRÅKBRUK Vi snakker vennlig
Oslo kommune Skoleetaten 4 UDISKUTABLE REGLER VI HAR INGEN BANNING OG NEDSETTENDE SPRÅKBRUK Vi snakker vennlig Vi hilser høflig VI RESPEKTER HVERANDRE OG HVERANDRES EIENDELER INGEN FORM FOR MOBBING, VOLD OG RASISME VI HOLDER SKOLEN REN OG RYDDIG

9 KONSEKVENSER Advarsel fra lærer
Oslo kommune Skoleetaten KONSEKVENSER Advarsel fra lærer Samtale med lærer etter timen/skrive logg etter timen Melding hjem fra lærer Møte på kontoret Møte med foresatte Organisert undervisning utenfor klassen Utvisning inntil tre dager Politikontakten innkalles ved voldssaker

10 På Marienlyst skole forventer vi at elevene møter presis og forberedt
Oslo kommune Skoleetaten På Marienlyst skole forventer vi at elevene møter presis og forberedt snakker vennlig og hilser høflig sier i fra hvis de ser at noen blir utsatt for krenkende adferd Som forelder ved Marienlyst skole forvente vi at du: Følger med på Fronter Gir beskjed ved fravær gjennom mobilskolen Følger opp lekse og skolearbeid Samarbeider positivt med skolen

11 Vurdering

12 Vurdering Elevene vil fra 8 trinn få karakterer i alle fag og i orden og oppførsel. Tallkarakterene i fagene er fra 1 til 6, mens i orden og oppførsel gis karakterene godt, nokså god, lite godt. Karakteren god skal gis for normal god oppførsel og orden. God orden er at elevene «er førebudd til opplæringa, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det inneber mellom anna om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr»

13 Vurdering fortsetter God oppførsel er «knytt til i kva grad eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa. Det inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre» Vurderinga av orden og åtferd skal haldast åtskild frå vurderinga av eleven sin kompetanse i fag. § 9A-3 Skolens handlingsplan mot krenkande åtferd på skolens heimesider.

14 Vurdering gjøres av læreren
Fagpersonen Vurderingen Vurderingen skal peke framover Skal fokuser på hva eleven kan Karakteren er ikke det viktigste – les kommentaren sammen med eleven Hva skal eleven øve på til neste gang?

15 Tenkekart Thinking schools er et prosjekt innenfor EU Comenius hvor Marienlyst skole sammen med skoler fra England og Irland jobber systematisk med tenkekart. Tenkekart er noe dere kommer i kontakt med som en pedagogisk metode for å, innehente, lagre, systematisere og organisere kunnskap innen alle fag. Dette prosjektet er fortsatt i prosess og målet er å innarbeide dette som en læringsstrategi i alle fag. Dette skal dere kunne kjenne igjen på alle trinn.

16

17 Sosialpedagogisk rådgiver
Sammensetting av klasser - Klassene settes sammen av nåværende kontaktlærer i samarbeid med sosiallærer på Marienlyst skole Det tas pedagogiske og sosiale hensyn Det er ikke anledning til å komme med ønsker Klassene offentliggjøres først til høsten Tempoplan Torsdag 24.april: Elevene får informasjon om tilvalgsfag og litt om overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen Enkeltvedtakene om skoleplass sendes ut i månedsskifte april/mai Fredag 9.mai: Frist for innlevering av skjema om tilvalgsfag Tirsdag 10.juni kl. 1200: Elevene fra Ullevål kommer til Marienlyst skole og møter medelever og lærere. Sosialpedagogisk rådgivers rolle - Følge opp enkeltelever i samarbeid med kontaktlærer Ha samtaler med enkeltelever eller grupper som ønsker det Samarbeide med PPT, BUP, barnevern, helsesøster, bydelen, politi Fokus på fravær. Være med i forebyggende arbeid: unge og rus, psykisk helse, mobbing, gatemegling

18 Fravær Hvis eleven er syk må foresatte sende melding til skolen hver dag sykdommen varer på mobilskolen SMS (MLY 8B Per er syk. Hilsen Anne) til 03686 Foresatte må sjekke fronter hver uke Foresatte kan ikke komme med en oppsamlingsmelding på fraværet Hvis dere er i tvil om fraværet skyldes noe annet enn sykdom, ta kontakt med sosiallærer slik at evt. tiltak kan settes i gang

19 2. fremmedspråk og fordypning
Elevenes valg: Norsk fordypning Engelsk fordypning Fransk Spansk Tysk Elevene får karakter som er tellende ved inntak til videregående skole. De kan trekkes ut til muntlig eksamen på 10.trinn. Bytte av tilvalg må gjøres før jul. VIKTIG!!!! § 1-8. Opplæring i framandspråk og språkleg fordjuping i grunnskolen Elevane på ungdomstrinnet i grunnskolen skal i tillegg til opplæring i engelsk ha opplæring i eit framandspråk til eller språkleg fordjuping i engelsk, norsk eller samisk. Når ein elev har valt anten framandspråk eller språkleg fordjuping, skal eleven normalt ha faget på heile ungdomstrinnet. Når opplæring i framandspråk og språkleg fordjuping tek til, kan elevane i første halvåret gjere omval i samråd med skolen. Når det ligg føre særlege grunnar, kan skoleeigaren godkjenne overgang på eit seinare tidspunkt.

20 På videregående skole, studieforberedende utdanningsprogram, må elevene ha 2.fremmedspråk.
Fortsette med språket de hadde på ungdomskolen, avsluttes etter 2 år på nivå II. Fransk, spansk eller tysk på ungdomskolen, velger et nytt fremmedspråk på videregående, avsluttes etter 2 år på nivå I. Språklig fordypning på ungdomskolen, velger 2. fremmedspråk på videregående, avsluttes etter 3 år på nivå II

21 Overgangen fra barne- til ungdomsskolen er stor og elevene skal:
Valgfag 8. trinn: Skolen har bestemt at klassen skal prøve felles valgfag i hel klasse fordi: Overgangen fra barne- til ungdomsskolen er stor og elevene skal: - starte i ny klasse og bli kjent med mange nye elever - bli kjent med ny kontaktlærer og mange faglærere - velge fremmedspråk eller fordypning - få karakterer i alle fag, samt orden og oppførsel Felles valgfag vil styrke fellesskapet og legge til rette for å: - knytte gode relasjoner til andre i klassen - etablere et trygt og godt klassemiljø - forbygge mobbing - skape et godt læringsmiljø - drive aktiviteter og reise på turer man ellers ikke får tid til

22 Vurdering i Valgfag Elevene skal ha en standpunktkarakter i valgfag på 10. årstrinn eller på det trinnet faget avsluttes. Ved avslutninga av 10. årstrinn kan eleven ha hatt berre eitt valfag og éin standpunktkarakter, eller fleire valfag og fleire standpunktkarakterar. Alle standpunktkarakterane skal førast på vitnemålet, men det blir berekna eit gjennomsnitt som tel ved inntak til vidaregåande opplæring. Det vil seie at valfag ved inntak til vidaregåande opplæring i praksis er éin standpunktkarakter når elevens poengsum skal bereknast.

23 Leif igjen – med siste rest…

24 Fravær: §§7-1 i ordensreglementet
§ 7-1 gjelder permisjon fra skolen: Kontaktlærer innvilger inntil 3 dager Rektor innvilger inntil 10 dager

25 § 7-1 Permisjon Rektor/kontaktlærer skal forsvarlighetsvurdere permisjonssøknaden. Ferie eller festfylte familiebegivenheter vil ikke innvilges Elevens aktivitet i permisjonen Elevens permisjonshistorikk Elevens skoleprestasjoner Søknadsfrist er 3 uker Avslag skal begrunnes og kan ankes

26 § 7-1 permisjoner Hva kan innvilges?
VM, EM, NM eller tilsvarende kulturelle aktiviteter Det gis ikke permisjon til samlinger eller trening, men kun selve konkurransedagen/dagene Sorgfylte familiebegivenheter Info: Denne informasjonen finnes på mange språk på

27 Hva om vi drar allikevel?
Etter 3 dager med udokumentert fravær vil skolen: Tilskrive hjemmet om fraværet og straffeansvaret Gjennomføre hjemmebesøk Kontakte foresattes arbeidsgiver Kontakte evt søsken eller andre som kjenner familien Kontakte Utdanningsadministrasjonen Tilskrive Skatt Øst/NAV med opplysninger om fraværet Ta kontakt med skolens kontaktpersoner i: Barnevernstjenesten Bydelspoliti Skolehelsetjenesten

28 Hva om vi drar allikevel?
Etter 14 dager: Eleven skrives ut av skolen og plassen frigjøres for andre elever Dette gjelder også om det er sannsynliggjort at eleven befinner seg i utlandet. Saken oversendes UDE for å vurdere videre straffeforfølgelse, se U.dir veileder "Barn som ikke møter på skolen" av

29 120 elever Vi har plass til 120 elever på 8 trinn.
Slik det ser ut i dag så er det 6-10 elever for mye. Vi ønsker at om dere har søkt privatskoler eller andre skoler i oslo, at dere tar kontakt med oss. Det er avstanden til skolen som er avgjørende om dere får plass – de med lengst reisevei og avstand til Marienlyst vil bli kontaktet for å bli overført til andre skoler.

30 Håper dere ikke har hatt det slik:

31 Men at dere kommer hjem slik:


Laste ned ppt "MARIENLYST SKOLE Velkommen til skoleåret 2014 – 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google