Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Staten og Den norske kirke 130206jpj. Utvalgets sammensetning Forslag fra de politiske partiene på Stortinget Kirkelige organer Den samiske befolkning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Staten og Den norske kirke 130206jpj. Utvalgets sammensetning Forslag fra de politiske partiene på Stortinget Kirkelige organer Den samiske befolkning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Staten og Den norske kirke 130206jpj

2 Utvalgets sammensetning Forslag fra de politiske partiene på Stortinget Kirkelige organer Den samiske befolkning Ulike tros- og livssynsamfunn Særskilt fagkompetanse

3 Mandat Formål: Å gi grunnlag for å treffe beslutning om statskirkeordningen skal videreføres, reformeres eller avvikles

4 Mandatets tema Kirkeordning Finansieringsordninger Gravferdsforvaltningen Fredede og verneverdige kirkebygg Eiendomsrett

5 Historisk tilbakeblikk Den tusenårige kirkehistorie i Norge viser at det ikke alltid har vært en statskirke i landet, men alltid en tett relasjon mellom folk og kirke Etter reformasjonen og i enevoldstiden oppstod den statskirkeordning vi i dag kjenner med Kongen som kirkens førstemedlem og øverste leder Parlamentarismen som statskikk skapte uklarhet mht kirkestyrets kirkelige og konfesjonelle forankring. Stortinget har ingen konfesjonell forpliktelse Debatt om statskirkeordningen siste 150 år, 9 offentlige utredninger fra 1859 og 4 kirkelige utredninger etter krigen. Sivertsen utvalget i 1975 foreslo et skille mellom kirke og stat og Bakkevig- utvalget en ny ordning av forholdet Kirken har fått større indre selvstyre siste 100 år

6 Tros- og livssynsfriheten og statskirkeordningen (1) Sondring mellom tros- og livssynsfriheten som prinsipp og som rettslig begrep Tros- og livssynsfriheten både som individuell og kollektiv rettighet Likebehandling av tros- og livssynssamfunn Den norske kirke skal respekteres som trossamfunn ut fra samme prinsipp

7 Tros- og livssynsfriheten og statskirkeordningen (2) Dåps og oppdragerplikten i §2 avvikles En statskirkeordning må ikke være i strid med tros- og livssynsfriheten i juridisk forstand Det finnes bedre måter å ivareta tros- og livssynsfriheten på enn i dag, både for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

8 Statskirke og folkekirke (1) Enighet om at Den norske kirke skal forbli en folkekirke Kirke og folk ikke forstått som sammenfallende størrelser Folkekirke forstått som en deskriptiv beskrivelse av de historisk og aktuelle tette bånd mellom folk og kirke Folkekirke forstått som kirke for hele folket

9 Statskirke og folkekirke (2) Tre posisjoner: Det viktigste er å bevare Den norske kirke som folkekirke (dagens statskirkeordning) Det viktigste er å styrke religionsfriheten (fristilling/ likestilling av Den norske kirke) Det er mulig å gi selvstyre, større grad av likebehandling og samtidig videreføre folkekirken

10 Fremtidig kirkeordning Grunnlovsforankret folkekirke Selvstendig folkekirke Lovforankret folkekirke

11 Grunnlovsforankret folkekirke Dagens statskirkeordning videreføres Kongen (regjeringen) øverste kirkestyre Stortinget lovgivende myndighet Læreansvar og utnevning av biskoper forblir hos Kongen (regjeringen), proster kan overføres til kirken Ingen endringer i Grunnloven

12 Selvstendig folkekirke Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen oppheves Selvstendig trossamfunn med egne styringsorganer Biskoper utnevnes av kirkens organer Reguleres gjennom trossamfunnsloven Mulighet for særskilte avtaler

13 Lovforankret folkekirke (1) Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen oppheves Stortinget vedtar en egen kirkelov, denne hjemles i Grunnloven Selvstendig rettssubjekt med egne styringsorganer Avgjør selv alle saker som har med lære og virksomhet å gjøre og utnevner sine biskoper selv

14 Lovforankret folkekirke (2) Stortinget gir en særlov for Den norske kirke en rammelov som gir lovhjemmel for de kirkelige organenes myndighetsutøvelse reflekterer de bestemmelser kirken selv har fastsatt som sitt trosgrunnlag Loven forankres i grunnloven

15 Lovforankret folkekirke (3) Kirkemøtet fastsetter en kirkeordning med bestemmelser om dens læregrunnlag, organer, medlemskap og valg og utnevnelser - og annet regelverk Endringer i kirkeordningen krever særskilte prosedyrer for å sikre kontinuitet Særloven og kirkeordningen utarbeides parallelt og i dialog mellom kirken og staten

16 Folkekirke, trossamfunn og likebehandling Landsdekkende kirke med bred kontaktflate og ulike grader av trosengasjement Kirkens selvforståelse som trossamfunn ivaretas Større vekt på likebehandling med andre trossamfunn

17 Finansiering (2) Ny oppgave fordeling mellom stat og kommune Kommunalt ansvar for kirkebygg og gravferdsdrift Alle personalkostnader til staten Ny tilskudds - ordning for fredede og verneverdige kirkebygg Opplysningsvesenets fond til kirken

18 Verdiparagraf Den kristne og humanistiske arv forbliver statens verdigrunnlag

19 Gravferdsforvaltningen Kommunen som forvalter Betegnes ”gravlund”/”gravplass” Vigsling av enkeltfelt

20 Den videre prosess Høring i 2006 Stortingsmelding i 2007 Grunnlovsendringer våren 2008 Endelig behandling av grunnlovsendringene i stortingsperioden 2009 – 2013 Iverksetting?


Laste ned ppt "Staten og Den norske kirke 130206jpj. Utvalgets sammensetning Forslag fra de politiske partiene på Stortinget Kirkelige organer Den samiske befolkning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google