Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gruppe 6: Aina, Antonios, Christer, Elisabeth og Kenneth F1B

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gruppe 6: Aina, Antonios, Christer, Elisabeth og Kenneth F1B"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gruppe 6: Aina, Antonios, Christer, Elisabeth og Kenneth F1B
Tverrfaglig arbeid og gruppeeksamen høsten Temabasert breddemodell 1. semester ”En dannelsesreise” Gruppe 6: Aina, Antonios, Christer, Elisabeth og Kenneth F1B

2 TEMA SAMSPILLET MELLOM BARN OG PERSONALET

3 PROBLEMSTILLING ”I hvor stor grad lar personalet barna i barnehagen medvirke i hverdagen?”

4 MEDVIRKNING I norsk synonymordbok står dette under medvirkning: Assistere, bidra, delta, gjøre sitt, ha en finger med, hjelpe, influere, spille inn, spille en rolle; opptre (Norske synonymer blå ordbok, 2002) Barns rett til medvirkning, slik det står i barnekonvensjonen (1989) og i lov om barnehager (2006), skal gi barna muligheter til å bli hørt, men en naturlig konsekvens av dette blir ikke at de voksne får mindre ansvar

5 MEDVIRKNING I HVERDAGEN
I norsk synonymordbok står dette under prosjektarbeid: ”forehavende, forslag, ide, opplegg, plan, tiltak, utkast”. (Norske synonymer blå ordbok, 2002) Prosjektarbeid som medvirkning. Barns medvirkning i hverdagen. Medvirkning i årsplanen.

6 MEDVIRKNING INNENFOR RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER.
”Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.”(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold:5) Kropp, bevegelse og helse. Etikk, religion og filosofi. Antall, rom og form.

7 MEDBESTEMMELSE §3 påpeker at ”barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet”

8 MEDBESTEMMELSE ”Medbestemmelse handler om å delta i beslutningsprosesser, være med å bestemme over hva som skal skje eller hvordan det skal gjøres” (Seland, 2004 s.18) Alle barn har rett til respekt fra de voksne. ”Ekte respekt innebærer aktelse, hensyntagen og indre tilslutning”. (Leer- Salvesen, Hølen og Eidhamar, 2001:248)

9 FNs BARNEKONVENSJON Lovformuleringen om barns rett til medvirkning har sitt utspring i FNs barnekonvensjonen som Norge sluttet seg til i I 2002 ble konvensjonen inkorporert i norsk lov. ”Barnet skal ha rett til ytringsfrihet: denne rett skal omfatte frihet til å søke, motta og utbre informasjon og ideer av ethvert slag uten grenser, hva enten det skjer i muntlig, skriftlig eller som utrykk i kunstnerisk form eller gjennom noe annet medium som er barnets valg.” (FNs Barnekonvensjon artikkel 13)

10 EN KORT REDEGJØRELSE FOR SAMMENHENGEN MELLOM EKSAMENSOPPGAVEN OG MÅLENE I FAGPLANEN FOR 1. SEMESTER.
Pedagogikk Drama RLE Matte Fysisk fostring

11 KONKLUSJON Ingen klare grenser på barns medvirkning.
Forskjell blant barnehager.

12 KILDER Palludan, C. (2005) Børne gör en forskel. København: Danmarks pædagogisk Forum. Leer-Salvesen, P. Hølen. V. og Eidhamar, L.G.(2001) den andre. Etikk og filosofi i skolen. Kristiansand: høyskoleforlaget. Henriksen, J-O.(1997) Nærhet og distanse. Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. Oslo: ad Notam Gyldendal Seland, M. (2004). Barnesamtalen. Narrative gruppeintervju med barn som en vei til medbestemmelse og nye erkjennelser i barnehagen. Trondheim Jansen, T.T. Å arbeide mot det ukjente (2007) Oslo, Universitetsforlaget. Lamer, K. (1997) Du og jeg og vi to! –Om å fremme barns sosiale kompetanse. Oslo, Universitetsforlaget. Bae, B., Eide B.J., Winger, N., Kristoffersen, A.E. (2006) TEMAHEFTE om barns medvirkning. Oslo, Akademika AS. Kunnskapsdepartementetet (2006)Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo. Kunnskapsdepartementet. Akademika. Eide, B.J. (2006). Vi tar hverandre på alvor. Alle er like viktige i barnehagen. Høgskolen i Oslo: rapport fra prosjektet ”Arena- barnehager.” Årsplan for Linnestad barnehage. Årsplan for Presterød barnehage.

13 Takk for oss!


Laste ned ppt "Gruppe 6: Aina, Antonios, Christer, Elisabeth og Kenneth F1B"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google