Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gruppe 6: Aina, Antonios, Christer, Elisabeth og Kenneth F1B.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gruppe 6: Aina, Antonios, Christer, Elisabeth og Kenneth F1B."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gruppe 6: Aina, Antonios, Christer, Elisabeth og Kenneth F1B

2  SAMSPILLET MELLOM BARN OG PERSONALET

3  ”I hvor stor grad lar personalet barna i barnehagen medvirke i hverdagen?”

4  I norsk synonymordbok står dette under medvirkning: Assistere, bidra, delta, gjøre sitt, ha en finger med, hjelpe, influere, spille inn, spille en rolle; opptre (Norske synonymer blå ordbok, 2002)  Barns rett til medvirkning, slik det står i barnekonvensjonen (1989) og i lov om barnehager (2006), skal gi barna muligheter til å bli hørt, men en naturlig konsekvens av dette blir ikke at de voksne får mindre ansvar

5  I norsk synonymordbok står dette under prosjektarbeid: ”forehavende, forslag, ide, opplegg, plan, tiltak, utkast ”. (Norske synonymer blå ordbok, 2002)  Prosjektarbeid som medvirkning.  Barns medvirkning i hverdagen.  Medvirkning i årsplanen.

6  ”Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.”(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold:5)  Kropp, bevegelse og helse.  Etikk, religion og filosofi.  Antall, rom og form.

7  §3 påpeker at ”barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet”

8  ”Medbestemmelse handler om å delta i beslutningsprosesser, være med å bestemme over hva som skal skje eller hvordan det skal gjøres” (Seland, 2004 s.18)  Alle barn har rett til respekt fra de voksne. ”Ekte respekt innebærer aktelse, hensyntagen og indre tilslutning”. (Leer- Salvesen, Hølen og Eidhamar, 2001:248)

9  Lovformuleringen om barns rett til medvirkning har sitt utspring i FNs barnekonvensjonen som Norge sluttet seg til i 1991. I 2002 ble konvensjonen inkorporert i norsk lov.  ”Barnet skal ha rett til ytringsfrihet: denne rett skal omfatte frihet til å søke, motta og utbre informasjon og ideer av ethvert slag uten grenser, hva enten det skjer i muntlig, skriftlig eller som utrykk i kunstnerisk form eller gjennom noe annet medium som er barnets valg.”  (FNs Barnekonvensjon artikkel 13)

10  Pedagogikk  Drama  RLE  Matte  Fysisk fostring

11  Ingen klare grenser på barns medvirkning.  Forskjell blant barnehager.

12  Palludan, C. (2005) Børne gör en forskel. København: Danmarks pædagogisk Forum.  Leer-Salvesen, P. Hølen. V. og Eidhamar, L.G.(2001) den andre. Etikk og filosofi i skolen. Kristiansand: høyskoleforlaget.  Henriksen, J-O.(1997) Nærhet og distanse. Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. Oslo: ad Notam Gyldendal  Seland, M. (2004). Barnesamtalen. Narrative gruppeintervju med barn som en vei til medbestemmelse og nye erkjennelser i barnehagen. Trondheim  Jansen, T.T. Å arbeide mot det ukjente (2007) Oslo, Universitetsforlaget.  Lamer, K. (1997) Du og jeg og vi to! –Om å fremme barns sosiale kompetanse. Oslo, Universitetsforlaget.  Bae, B., Eide B.J., Winger, N., Kristoffersen, A.E. (2006) TEMAHEFTE om barns medvirkning. Oslo, Akademika AS.  Kunnskapsdepartementetet (2006)Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo. Kunnskapsdepartementet. Akademika.  Eide, B.J. (2006). Vi tar hverandre på alvor. Alle er like viktige i barnehagen. Høgskolen i Oslo: rapport fra prosjektet ”Arena- barnehager.”  Årsplan for Linnestad barnehage.  Årsplan for Presterød barnehage.

13


Laste ned ppt "Gruppe 6: Aina, Antonios, Christer, Elisabeth og Kenneth F1B."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google