Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”De er de mest ordentlige, hardt arbeidende, dyktige, seriøse typene som finnes på denne jord. Men fyttirakkeren for et liv.” YAVUZ KURT HMS-dag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”De er de mest ordentlige, hardt arbeidende, dyktige, seriøse typene som finnes på denne jord. Men fyttirakkeren for et liv.” YAVUZ KURT HMS-dag."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”De er de mest ordentlige, hardt arbeidende, dyktige, seriøse typene som finnes på denne jord. Men fyttirakkeren for et liv.” YAVUZ KURT HMS-dag Institutt for indremedisin KR Kyvik, Bedriftshelsetjenesten - UiB

2 ET STED – EN STIL – EN STEMNING

3 psykososialt arbeidsmiljø
PSYKO … deg selv og din rolle SOSIALT … sammen med andre mennesker ARBEIDSMILJØ handler om: samspill med medarbeidere hvordan arbeidet er organisert hvilken kultur som preger arbeidsplassen kontroll over arbeidet personlig utvikling

4

5 ”Skal du ta fra noen helsa, er det bare å sørge for å ta knekken på arbeidsgleden deres…. Har vi det ille på jobb, rammer det ”sjela” vår.” Asbjørn Grimsmo Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

6 personer og roller leder medarbeider vilje til å forandre og forbedre
mulighet til å forandre og forbedre … god makt innsikt og empati evne til åpenhet, til å inkludere og informere mot til å gå i front, ta avgjørelser, skjære gjennom, sette grenser medarbeider arbeidsglede initiativ og kreativitet bli sett og hørt tilhørighet, delaktighet toleranse for endring, avvik og uenighet lojalitet og pliktfølelse respekterer vedtak humor og vennlighet

7 personer og roller leder medarbeider
de ”umulige” oppgavene, avmakt og utmattelse ensom rolle mellom bark og ved angst for egen utilstrekkelighet nedprioritering av lederoppgaver maktspill eksklusjon og isolasjon medarbeider uro pga. uklare signaler, ”meningsløse” oppgaver eller forskjellsbehandling fri bane pga. uklare grenser utmattelse og resignasjon ensomhet og isolasjon illojalitet og unnaluring destruktiv opposisjon, sladder og sabotasje

8 personer og roller Et GODT arbeidsmiljø … jeg mestrer arbeidsoppgavene
jeg får positive tilbakemeldinger faglig utvikling jeg blir tatt på alvor jeg er trygg på kolleger jeg stoler på sjefen det går an å ta opp problemer

9 personer og roller Et GODT arbeidsmiljø … (forts.) uenighet er lovlig
en følelse av rettferdighet min stemme blir hørt alle får de samme mulighetene alle får en sjanse … men alle kan ikke alltid få det samme folk er vennlige mot meg, og jeg mot dem god stemning

10 Behovet for trygghet innsikt, oversikt … forutsigbarhet posisjonering
revir ……

11

12 samspillet ”Et godt nok arbeidsmiljø innebærer toleranse for
Et arbeidsmiljø preges av … ulike personligheter, verdier, humør ulik vektlegging av forhold på jobben ulik oppfatning av jobben og jobbens betydning ulike vaner og måter å utføre jobben at kommunikasjon ofte er en vanskelig kunst ”Et godt nok arbeidsmiljø innebærer toleranse for ulikheter mellom oss … og grenseoppganger for hva som tolereres og ikke tolereres!”. etter Jacob Inge Kristoffersen

13 samspillet Et godt miljø for mestring
felles oppfatning av hva som er kjerneoppgaver åpenhet rundt feil og villighet til å lære av feil i fellesskap vedlikehold av kunnskap og kompetanse anerkjennelse for vel utført arbeid toleranse for ulikhet og verdsetting av forskjellige ferdigheter Anne Inga Hilsen

14 medarbeiderens fem bønner
Fortell med hva du forventer av meg. Gi meg en forutsetning for å gjøre jobben. Fortell meg underveis hvordan det går. Hjelp meg når og hvor jeg behøver det. Bedøm og belønn min innsats rettferdig. PETER DRUKER

15 samspillet opposisjon avhengighet kontroll omsorg
”Jeg mener at …! Nei, hør nå her!!” … korrektiv og protest avhengighet lojalitet, lydighet, arbeidsom, flid kontroll fokus på mål, oppgaver, prosesser og prosedyrer omsorg ivareta og bruke energi på hverandre og relasjonene SNURREBASSMODELLEN!!

16

17 samspillet si hva du mener … fortell hva du bygger dine meninger på
NOEN ENKLE RÅD FOR DIALOG si hva du mener … fortell hva du bygger dine meninger på spør og vis interesse for hva andre mener undersøk om du er forstått og har forstått andre riktig spør og gjenta ... og spør gjerne en gang til god tro, vennlighet og humor hjelper …

18 samspillet DET ER LOV Å VÆRE REALIST
det viktigste på jobben er arbeidet godt kan være … godt nok det er ikke nødvendig å like eller bli likt av alle, … men å være vennlig og høflig mot alle alle sjefer … og arbeidstakere gjør feil sjefen har plikt til å bidra til et godt arbeidsmiljø … og det har du også! hvordan kan du bidra til et godt arbeidsmiljø? godt humør hjelper …

19

20 rammer og regi ”Arbeidsmiljøet er en verdi i seg selv, men det er også et virkemiddel for å nå et mål”! AG HILSEN

21 rammer og regi Et godt arbeidsmiljø bidrar til …
økt kvalitet på gjennomført arbeid motivasjon, ansvar, utholdenhet, kreativitet … bedre samhandling positiv sosial atferd, hjelpsomhet, empati, omtanke, høyere beredskap mot konflikter … en styrket, mer robust organisasjon engasjement, lojalitet, ansvarsfølelse, kreativitet, ytelser, stabilitet, korpsånd … … og for det enkelte individet mer tid til arbeid – mindre til ”støy”, egenutvikling, sosial støtte, bedre helse

22 rammer og regi Et godt arbeidsmiljø er viktig …
ressurs for arbeidsstedet fremmer ”produksjon” og reduserer kostnader skaper smidighet, fremmer fleksibilitet skaper trivsel fremmer helse, reduserer unødig stress fremmer gode relasjoner stimulerer ivaretakelse og fremmer toleranse gir rom for den enkelte og selvutfoldelse ivaretar den viktigste ressursen, den ansatte etter Jacob Inge Kristoffersen

23

24 organisasjonskulturen
”… de verdier, normer, holdninger og symboler som finnes i organisasjonen, - og som påvirker og er styrende for organisasjonens medlemmer og deres atferd”. skaper mening skaper identitet og gir tilhørighet gir forpliktende engasjement skaper stabilitet gir kontroll virker styrende på atferd reduserer usikkerhet og angst i organisasjonen gir standarder for atferd Jacob Inge Kristoffersen

25 organisasjonskulturen
En positiv kultur … samsvarer med formelle verdier og mål bygger opp under organisasjonens behov er preget av åpenhet og toleranse er inkluderende, - og positiv overfor nye medarbeidere skaper trygghet og trivsel har toleranse for avvik og uenighet løser konflikter, er robust og tåler bedre omstillinger gir stabilitet medvirker til kvalitet

26 alarm ”U-ordene” …uvennlig, utilbørlig, utrivelig, usaklig, umulig, urimelig … mindre åpenhet, kreativitet og toleranse lengre skygger og smalere synsfelt konflikter som ikke blir løst, blokkeringer fra kultur til ukultur, subkulturer og revir mobbing … trakassering … spill av krefter på interne forhold på bekostning av primære oppgaver

27 Fra ord til handling! De små signalene med ord uten ord gjennom støy
oppklaring takt og tone skikk og bruk

28 Fra ord til handling! De uformelle møtepunktene dagenes gang
begivenhetene råd og hjelp ros på jobben ris på jobben kos på jobben!?

29 Fra ord til handling! De faste møtene stabsmøtene forskningsmøtene
avdelingsmøtene arbeidsgruppene utvalgene

30 Fra ord til handling! De målrettede møtene medarbeidersamtalen
HMS-møtet den ”nødvendige” eller ”vanskelige” eller … samtalen konflikthåndtering

31 Fra ord til handling! De nødvendige grepene for øvrig …
ansvarsfordeling dokumentasjon prosedyrer opplæring HMS-runde … risikovurdering tiltak plan for handling …… Handlingsplan!

32 Enkel i form, forpliktende i innhold

33 HMS HANDLINGSPLAN Med bakgrunn i kartlegginger og innspill fra ansatte skal leder i samarbeid med verneombud utarbeide handlingsplan for HMS. Vær realistisk med hensyn på tidsfrister og prioriteringer. Tiltak som planlegges, men ikke gjennomføres gir ”negativ” læring. Få fastsatt hvem som skal utføre de ulike tiltak innen fristene og at planen er tilgjengelig for de ansatte. Planen ajourføres fortløpende og revideres årlig....

34 veiledninger fra tilsynsmyndighetene
lov forskrifter veiledninger fra tilsynsmyndighetene regler på arbeidsstedet praksis på arbeidsstedet

35 Referanser til tilsynsmyndigheter
Arbeidstilsynet (www.arbeidstilsynet.no) Sosial- og helsedirektoratet (www.shdir.no) Folkehelseinstituttet (www.fhi.no) Statens strålevern (www.nrpa.no) … og til lover og forskrifter direkte se eller aktuell tilsynsmyndighet

36 UTFORDRING! Er arbeid rettet mot ...
god forskning og godt klinisk arbeid god undervisning og formidling effektiv ”markedsorientering” ... og helse-, miljø og sikkerhet i arbeidsmiljøet … ... kryssende, parallelle - eller sammenfallende prosesser?

37 ”Hva er det de skal?” FRA ”TYRKEREN OG SØNDAGSMYSTERIET” BT, 1. august 2005 ”… har skrikende behov for en gourmet-restaurant!” YAVUZ KURT

38 etterarbeid: ”Hva trenger DU … DERE?!”
Kan du nevne tre … eksempler på gode kvaliteter ved ditt arbeidsmiljø eksempler på ting som bør forbedres forslag til arbeidsmiljøtiltak som bør og kan gjennomføres Hvorfor bra … hvorfor behov for forbedring? Hva kan vi lære av erfaringene? Hva kan vi gjøre for å bli bedre!? Hvem skal gjør hva og når?


Laste ned ppt "”De er de mest ordentlige, hardt arbeidende, dyktige, seriøse typene som finnes på denne jord. Men fyttirakkeren for et liv.” YAVUZ KURT HMS-dag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google