Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Samhandlingsreformen Teori og praksis i kommuneperspektiv Hafjell 29.05.13 Kommuneoverlege Jens A: Mørch.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Samhandlingsreformen Teori og praksis i kommuneperspektiv Hafjell 29.05.13 Kommuneoverlege Jens A: Mørch."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Samhandlingsreformen Teori og praksis i kommuneperspektiv Hafjell 29.05.13 Kommuneoverlege Jens A: Mørch

2 2 Statsråd Bjarne Håkon Hansen Det var en gang…

3 3 Samhandlingsreformens motto Mindre mer…

4 4 Samhandlingsreformens konsekvens? Mer for mindre…?

5 5 Samhandling – pr def.  Samhandling er utrykk for helse- og omsorgs- tjenestenes evne til oppgavefordeling seg i mellom for å nå et felles omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte. Kilde: Helse og omsorgsdepartementet

6 6 Hva er samhandlingsreformens intensjoner?  Gi helse-tjenesten ny retning.  Mer forebygging betyr mindre å reparere  Tidlig innsats framfor sen innsats  Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen Kilde: Helse og omsorgsdepartementet

7 7  Flytte tjenester nærmere der folk bor  Flere oppgaver til kommunene - og penger til å utføre dem.  Samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok  Bedre for pasientene - sterkere brukermedvirkning Kilde: Helse og omsorgsdepartementet Hva er samhandlingsreformens intensjoner?

8 8  Utjevning av sosiale helseforskjeller  Helse i alt vi gjør  Bærekraftig utvikling  Føre-var prinsippet  Medvirkning Hva er samhandlingsreformens intensjoner?

9 9 Hovedgrep 1  Klarere pasient rolle –Pasient medvirkning –Forløpstenkning… systemer og tjenester rettes inn.. Slik at den enkelte selv kan mestre sitt liv eller gjenopprette funksjoner / egenmestring i størst mulig grad..

10 10 Hovedgrep 2  Ny, framtidig kommunerolle –…i større grad enn i dag kan oppfylle ambisjonene om forebygging og innsats i sykdommenes tidlige faser. –Helhetlig tenkning..  Forebygging  Tidlig intervensjon  Tidlig diagnostikk  helhetlig pasientforløp  BESTE effektive omsorgsnivå (BEON)

11 11 Hovedgrep 3  Etablering av økonomiske insentiver –Kommunal medfinansiering av spesialisthelse- tjenesten –Kommunalt økonomisk ansvar for utskrivnings klare pasienter

12 12  Kommunal medfinansiering –Kommunene tilføres 5 mrd. til kommunal medfinansiering av samhandlingsreformen, hvorav 55. mill. kroner er knyttet til aktivitetsvekst i 2012. Samtidig kommer en tilsvarende reduksjon i bevilgningen til innsatsstyrt finansiering (ISF).  Utskrivningsklare pasienter –560 mill. kroner flyttes fra basisbevilgningen til RHF til kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter Kilde: www.ks.no Kommunenes økonomiske vilkår

13 13  ”Ny folkehelselov styrker kommunenes ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid i alle samfunnssektorer.”  ”Ny felles lov for helse- og omsorgstjenesten i kommunene.” Kilde: Helse og omsorgsdepartementet Hvordan realisere samhandlingsreformens intensjoner?

14 14  ”Én felles lov samler kommunenes plikter. –Og det blir ett sted å klage – hos Fylkesmannen.”  ”Plikt for kommuner og sykehus til å samarbeide. Kvalitet skal måles bedre. ”  ”Pasienter og brukere får et tilbud som er lettere å forholde seg til, og som henger bedre sammen.” Kilde: Helse og omsorgsdepartementet Hvordan realisere samhandlingsreformens intensjoner?

15 15 Lov om Folkehelsens krav  Ny folkehelselov krever et systematisk og langsiktig folkehelsearbeide der kommunene får hovedansvaret.

16 Lov om Folkehelse  § 1 Formål Formålet med denne loven er å bidra til en samfunns- utvikling som fremmer folkehelse og bidrar til å motvirke sosiale helseforskjeller.

17 Lov om Folkehelse  § 1 Formål Folkehelsearbeidet skal fremme trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

18  § 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid –Kommunen skal fremme  Trivsel  psykisk og somatisk helse  bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller  bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Lov om Folkehelse

19 19 Samhandlingsreformen i Kommune perspektiv: Flytte fokus fra organ til organisasjon

20 20 Samhandlingsreformen i Kommune perspektiv: Flytte fokus fra organ til organisasjon

21 21  Ansvaret for planlegging og gjennomføring er forankret på øverste ledernivå i kommunen –politisk (oppdragsgiver) –Administrativt (oppdragsutøver) Planstrategi: Folkehelse i politikk og delplaner

22 22 Planstrategi: Folkehelse i politikk og delplaner  Folkehelsefokus skal være et gjennomgående tema i kommunens plansystem.   Helse i Plan – –”helse i alt vi gjør”-perspektiv skal være tydelig i tiltak og prioriteringer for å sikre flere år med god helse   Plan og bygningsloven – –skal sikre gode vilkår for at innbyggerne skal kunne oppleve flere år med den helsen de har..

23 23 Planstrategi: Folkehelse i politikk og delplaner  Folkehelsefokus skal være et gjennomgående tema i kommunens plansystem.  Helse i Plan –”helse i alt vi gjør”-perspektiv skal være tydelig i tiltak og prioriteringer for å sikre flere år med god helse   Plan og bygningsloven – –skal sikre gode vilkår for at innbyggerne skal kunne oppleve flere år med den helsen de har..

24 24 Planstrategi: Folkehelse i politikk og delplaner  Folkehelsefokus skal være et gjennomgående tema i kommunens plansystem.  Helse i Plan –”helse i alt vi gjør”-perspektiv skal være tydelig i tiltak og prioriteringer for å sikre flere år med god helse  Plan og bygningsloven –skal sikre gode vilkår for at innbyggerne skal kunne oppleve flere år med den helsen de har..

25 25  Synliggjøre –hvordan ulike deler av planverket kan påvirke samfunnshelsen og folkehelsen.   Utfordre – – organisasjonen til tverrsektoriell samarbeide og samhandling.   Utvikle – –interkommunal samhandling der det kan bidra til å løse egne oppgaver Planstrategi: Folkehelse i politikk og delplaner

26 26  Synliggjøre –hvordan ulike deler av planverket kan påvirke samfunnshelsen og folkehelsen.  Utfordre – organisasjonen til tverrsektoriell samarbeide og samhandling.   Utvikle – –interkommunal samhandling der det kan bidra til å løse egne oppgaver Planstrategi: Folkehelse i politikk og delplaner

27 27  Synliggjøre –hvordan ulike deler av planverket kan påvirke samfunnshelsen og folkehelsen.  Utfordre – organisasjonen til tverrsektoriell samarbeide og samhandling.  Utvikle –interkommunal samhandling der det kan bidra til å løse egne oppgaver Planstrategi: Folkehelse i politikk og delplaner

28 28 Om Statistikk og Strategi  Øyeblikksbildet –Hvor er vi? (f.eks folkehelseprofilen)   Analyse – –Hvorfor er vi der?   Prognose – –Hvor ender vi? (nasjonale tall, i lokal målestokk

29 29  Øyeblikksbildet –Hvor er vi? (f.eks folkehelseprofilen)  Analyse –Hvorfor er vi der?   Prognose – –Hvor ender vi? (nasjonale tall, i lokal målestokk Om Statistikk og Strategi

30 30  Øyeblikksbildet –Hvor er vi? (f.eks folkehelseprofilen)  Analyse –Hvorfor er vi der?  Prognose –Hvor ender vi? (nasjonale tall, i lokal målestokk Om Statistikk og Strategi

31 31  Trend –Hvordan går det  Planstrategi –Hvor vil vi gå  Planarbeide –Hvordan komme dit.. Om Statistikk og Strategi

32 32  Trend –Hvordan går det  Planstrategi –Hvor vil vi gå   Planarbeide – –Hvordan komme dit.. Om Statistikk og Strategi

33 33  Trend –Hvordan går det  Planstrategi –Hvor vil vi gå  Planarbeide –Hvordan komme dit.. Om Statistikk og Strategi

34 34 Generelle sikkerhetsinstrukser Dette verktøyet kan forårsake alvorlige feilslutninger. Vennligst følg bruksanvisningen grundig, spesielt når det gjelder korrekt håndtering, forberedelser, vedlikehold og riktig bruk av verktøyet. Gjør deg kjent med verktøyet før du tar den i bruk, og husk også å gjøre deg kjent med praktisk bruk av verktøyet.

35 35 Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa Folkehelseprofiler. Internett: http://khp.fhi.no. Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa Statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no.

36 36

37 37 Parametre for Folkehelseprofilen  Om befolkningen  Levekår  Miljø  Skole  Levevaner  Helse og Sykdom

38 38  5 milliarder kroner ble foreslått flyttet fra staten til kommunene. –”Det skal lønne seg å forebygge og bygge opp nye tjenester der folk bor.   Primær forebyggende – – sunnhet   Sekundær forebyggende – –Akutte skadebegrensende tiltak   Tertiær forebyggende – –Rehabilitering Kilde: Helse og omsorgsdepartementet Hvordan realisere samhandlingsreformens intensjoner?

39 39  5 milliarder kroner ble foreslått flyttet fra staten til kommunene. –”Det skal lønne seg å forebygge og bygge opp nye tjenester der folk bor.  Primær forebyggende – sunnhet   Sekundær forebyggende – –Akutte skadebegrensende tiltak   Tertiær forebyggende – –Rehabilitering – –Læring og Mestring Kilde: Helse og omsorgsdepartementet Hvordan realisere samhandlingsreformens intensjoner?

40 40  5 milliarder kroner ble foreslått flyttet fra staten til kommunene. –”Det skal lønne seg å forebygge og bygge opp nye tjenester der folk bor.  Primær forebyggende – sunnhet  Sekundær forebyggende –Akutte skadebegrensende tiltak   Tertiær forebyggende – –Rehabilitering – –Læring og Mestring Kilde: Helse og omsorgsdepartementet Hvordan realisere samhandlingsreformens intensjoner?

41 41  5 milliarder kroner ble foreslått flyttet fra staten til kommunene. –”Det skal lønne seg å forebygge og bygge opp nye tjenester der folk bor.  Primær forebyggende – sunnhet  Sekundær forebyggende –Akutte skadebegrensende tiltak  Tertiær forebyggende –Rehabilitering –Læring og Mestring Kilde: Helse og omsorgsdepartementet Hvordan realisere samhandlingsreformens intensjoner?

42 42  Sekundær og tertiær forebygging er enklere å se, enklere å måle, og enklere å kostnadsberegne: –Diagnoser –Behandlinger –Sykefravær –Sykehjemsplasser –M.m.m.m Helsereform eller sykereform?

43 43 Helsereform eller sykereform?  Sekundær og tertiær forebygging er : –RETTIGHETS FORANKRET  Helse og omsorgsloven  Pasientrettighetsloven  Spesialisthelsetjeneste loven  Helsepersonell loven

44 44 10 - 90 postulatet  Av  Av alle de faktorer som påvirker folks helse opplevelse, er det bare 10% som helsetjenesten kan påvirke….

45 45 Velvære HelseTrygghet Sosial funksjon Mestring Læring/ Utvikling Økonomisk trygghet BoligFritidArbeideNettverk

46 46  Folkehelsearbeide –Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte påvirker befolkningens  helse og trivsel,  forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse,  eller som beskytter mot helsetrusler,  Samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Definisjoner Kilde: Helse og omsorgsdepartementet

47 47 Folkehelsekomitéens Strategiplan  at Søndre Land kommune jobber helhetlig, strategisk og systematisk for å bedre folkehelsen i lokalsamfunnet  at folkehelsesatsningen i Søndre Land kommune synliggjøres og ivaretas i alle kommunale planer og saker som fremlegges for politisk behandling  at innbyggerne i Søndre Land tar valg som fremmer gode levevaner for egen helse  god samhandling mellom Søndre Land kommune og frivillige organisasjoner med den hensikt å forbedre folkehelsen i lokalsamfunnet

48 48


Laste ned ppt "1 Samhandlingsreformen Teori og praksis i kommuneperspektiv Hafjell 29.05.13 Kommuneoverlege Jens A: Mørch."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google