Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektleder Stein R. Hagen/GNIST

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektleder Stein R. Hagen/GNIST"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektleder Stein R. Hagen/GNIST
Rica Hell Hotel 11. mars 2013 Prosjektleder Stein R. Hagen/GNIST

2 På inn og utpust… Kort presentasjon av GNIST Nord-Trøndelag
Regionalt partnerskap Prosjektleder Organisering, oppdrag og oppgaver Strategi for ungdomstrinnet Skolebasert kompetanseutvikling Fra pilot til fullskala Nettressurser GNIST - NyGIV Rekruttere og beholde Omdømmebygging

3 Mål Kjenne til GNIST, organisering og oppgaver
Kjenne til Strategi for ungdomstrinnet Vite hva som menes med uttrykket skolebasert kompetanseutvikling Være informert om rekrutteringsarbeid Kjenne til nettressurser fra Udir Kjenne til andre nettressurser

4 i Nord-Trøndelag KS Høgskolen i Nord-Trøndelag Utdanningsforbundet Skolenes Landsforbund Norsk Lektorlag Skolelederforbundet NHO Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

5 Prosjektleder GNIST Nord-Trøndelag
Stein R. Hagen Forsvaret: Kaptein i Luftforsvaret, LUHV, HV Fra Stavern til Bardufoss Skole: , Lærer, rektor, virksomhetsleder Rogaland, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag Prosjektleder GNIST 2012 -

6 GNIST organisering i Nord-Trøndelag
PROSJEKTEIER: GNIST-partnerskapet sentralt GNIST SEKRETÆRIAT (KD) STYRINGSGRUPPE – GNIST NORD-TRØNDELAG UH/HiNT: Arve Thorshaug KS: Marit Voll UDF: Bjørn Wiik LO/Skolenes Landsforbund: Bodil Gullseth Skolelederforbundet: Harald Erichsen Norsk Lektorlag: Einar Sandvik NHO: Eivind Johnsen FM: Randi Segtnan/Anne-Berit Wanderås REGIONAL PROSJEKTLEDER: Stein R. Hagen PROSJEKTGRUPPE/AU: Prosjektleder: Stein R. Hagen Prosjektmedarbeidere: Rep for KS: Marit Moe Rep for arbeidstakerorg/UDF: Baard S. Kristiansen Rep for UH/HiNT: Arve Thorshaug, Anne Sofie Elgseter

7 Arbeidsoppgaver Hovedoppgavene GNIST Nord-Trøndelag er:
Gjennomføringsstrategien for ungdomstrinnet «Motivasjon og mestring for bedre læring – Felles satsning på klasseledelse, regning, lesing og skriving». GNIST-oppgaver knyttet til rekruttering omdømmebygging etter- og videreutdanning Andre spesifiserte oppgaver med GNIST-relevans

8 «Ungdomstrinnmeldinga»
Målet med meldingen er å gi elevene på ungdomstrinnet økt motivasjon for styrket læring og bedre læringsresultater

9 «Ungdomstrinnmeldinga»
For å motivere elevene til økt innsats må opplæringen og skolehverdagen være: praktisk variert relevant utfordrende

10 Strategi for ungdomstrinnet
Regjeringens mål Hovedelementene i de prioriterte satsningene De ulike aktørenes rolle og ansvarsområde Hjelp og støtte for lærere, skoleledere og skoleeiere

11 Skolebasert kompetanseutvikling
Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.

12 Hovedelementer i satsningen
Økt valgfrihet Skolene får noe større valgfrihet i hvordan de vil disponere tiden Elevene får tid til valgfag Arbeidslivsfag Bedre klasseledelse Lærerens evne til å være en god leder av klassen for å skape variert opplæring der elevene er motiverte og får et godt læringsmiljø.

13 Hovedelementer i satsningen
Bedre opplæring i regning, lesing og skriving Møte faglige utfordringer og ha et godt læringsutbytte for å være best mulig rustet til å gjennomgå videregående opplæring Elever i Norge er svake i tallregning Lesing og leseopplæring er en utfordring, særlig for guttene Sammenheng med overgangsprosjektet i NyGiv

14 Hovedelementer i satsningen
Andre tiltak Tilpasset opplæring og differensiering God kvalitet for tilbakemeldinger og vurdering Elevenes læringsmiljø Gjennomføring videregående opplæring Lærerrollen Hjem- skole samarbeid

15 6 PRINSIPPER FOR SKOLEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING
KOMPETANSEUTVIKLING PÅ ORGANISASJONS- OG INDIVIDNIVÅ DIFFERENSIERT TILBUD TIL SKOLENE INNSATS OVER TID LIKEVERDIGE TILBUD I ALLE LÆRERUTDANNINGS- INSTITUSJONER LETT TILGENGELIG MATERIELL KUNNSKAPSUTVIKLING PÅ ALLE NIVÅER

16 KOLLEKTIVT ORIENTERTE SKOLER
KLASSELEDELSE, REGNING, LESING OG SKRIVING KOLLEKTIVT ORIENTERTE SKOLER VURDERING FOR LÆRING ORGANISASJONS LÆRING

17

18

19 Skolebasert kompetanseutvikling
- en systematisk utvikling på organisasjons- og individnivå over tid. Både skoleeiere, skoleledelsen og personalet ved den enkelte skole må være involvert i et forpliktende samarbeid.

20 Skolebasert kompetanseutvikling
- kompetanseutviklingen er forankret i skoleeierens planer og målsettinger for skoleutviklingen i egen kommune. Dette må inngå som et sentralt element i skoleeierens styring, dialog og støttende tiltak rettet mot skolene.

21 Skolebasert kompetanseutvikling
- samarbeid mellom elever, lærere, ledere, og eksterne kompetansemiljøer for å utvikle god klasseledelse, god vurderingspraksis, god samhandlingspraksis og styrke lese- og regneopplæringen på skoler med ungdomstrinn.

22 Nasjonale støttetiltak
Supplement og støtte til arbeidet som gjøres i kommunene Støtte og stimulere bruken av praktiske og varierte arbeidsmåter, som også er utfordrende og har relevans for elevene Langsiktig perspektiv Gi rom for lokale tilpasninger og lokalt initiativ

23 Nasjonale støttetiltak
Nasjonale tiltak erstatter ikke det lokale utviklingsarbeidet, men har som formål å bidra med kunnskap, kompetanse og veiledning der det er behov for det. Dette innebærer at tilbudene skal være fleksible slik at de kan tilpasses skoleeiernes og skolens egne prioriteringer

24 Nasjonale støttetiltak
Støtte til skoleeiere Støtte i arbeid med lokalt utviklingsarbeid Nettverk Støtte til lærere og skoleledere Skolebasert kompetanseutvikling Forhold til andre satsninger NyGiv ( ) Bedre læringsmiljø ( ) Vurdering for læring ( ) Kompetanse for kvalitet ( ) Samt andre satsninger: Kunnskapsløftet – fra ord til handling ( ) SKUP Veilederkorpset Ståstedsanalysen Organisasjonsanalysen

25 FRA PILOT TIL FULLSKALA

26 Strategi for ungdomstrinnet
Meld. St. 22 ( ) Motivasjon-Mestring-Muligheter. Ungdomstrinnet Innst. 145 S Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling Strategi for ungdomstrinnet Brev fra KD Brev fra GNIST UA Brev til skoleeier Brev til UH Plan for fullskala Strategien gjelder for fem år fra skoleåret 2012/13 til 2016/17 I perioden fram til skoleåret 2012/13 skal tiltakene under satsningsområdene utvikles og piloteres NTNU – Selbu, Malvik, Klæbu, Rindal og Surnadal Tiltakene i strategien skal tre i full kraft fra skoleåret 2013/14 Målet er at alle skoler med ungdomstrinn skal nås i løpet av strategiperioden

27 Nord-Trøndelag 23 kommuner 46 skoler med ungdomstrinn Kartlegging 2013
Klasseledelse Lesing Regning 16 skoler i pulje 1

28 Kriterier for utvelgelse pulje 1
Likeverdig tilbud i alle syv regioner Samsvar mellom etterspørsels- og tilbydersiden Skoleeiere og skoler med gode forutsetninger Klynger eller allerede eksisterende nettverk lokalt Skoler og kommuner som allerede samarbeider med lærerutdanningsinstitusjon

29

30

31

32 Erfaringer fra pilot Skoler har fått et løft – utvikling
Økt kompetanse Endringer i organisering mellom skoleeier og skoleleder – hvem gjør hva Fra individ til kollektiv orientering Profesjonalisering av virksomheten Skoleleder får være pedagogisk leder

33 Erfaringer fra pilot Noen skoler har ikke gjort grundig nok arbeid i forkant av piloten (kartlegging av behov) UH har brukt tid på organisering Skoleledere som ikke har vært «hands-on» Skoleeiere som ikke har støttet opp Tid og tidsbruk har blitt problematisert Varierende tilbud fra UH

34 GNIST - NyGIV

35 GNIST - NyGIV GNIST og NyGIV arbeider mot samme mål
Ønsker å finne felles plattform der det er mulig innenfor gitte mandater/oppdrag Ressurslærere Utviklingskoordinatorer

36 GNIST, NyGIV og andre aktører
Sørge for at alle har samme mål, forventninger og retning for arbeidet Sørge for at de ulike gruppene som skal støtte skoleeiere og skoler snakker samme språk og ikke roter til prosessene for dem ved å være uklare på rollen sin Finne gode løsninger dersom det blir samarbeidsproblemer mellom skole/evt skoleeier og tilbyder

37 Rekruttering sentralt
Kampanjen «Har du det i deg» hadde lansering på Egertorget den 7. mars 2013. Kommer til Trøndelag og Trondheim torg fredag 15. mars 2013. Bruk av kjendiser for medieprofilering

38 Rekruttering sentralt/regionalt/lokalt

39 Rekruttering lokalt NT
GNIST Nord-Trøndelag har samarbeidet med en UB, MadeMedia UB, på Stjørdal for å utarbeide lokalt kampanjemateriell

40 Rekruttering lokalt NT
Dette bildet alene har fått ca treff på nettet…

41

42

43

44

45 Beholde Hvordan blir nyutdannede mottatt? Veiledning av nyutdannede?
Teorifelt - praksisfelt Skolebasert kompetanseutvikling Videreutdanning – master?

46

47

48

49

50

51


Laste ned ppt "Prosjektleder Stein R. Hagen/GNIST"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google