Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rica Hell Hotel 11. mars 2013 Prosjektleder Stein R. Hagen/GNIST.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rica Hell Hotel 11. mars 2013 Prosjektleder Stein R. Hagen/GNIST."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rica Hell Hotel 11. mars 2013 Prosjektleder Stein R. Hagen/GNIST

2 På inn og utpust… Kort presentasjon av GNIST Nord-Trøndelag – Regionalt partnerskap – Prosjektleder – Organisering, oppdrag og oppgaver Strategi for ungdomstrinnet – Skolebasert kompetanseutvikling – Fra pilot til fullskala – Nettressurser GNIST - NyGIV Rekruttere og beholde Omdømmebygging

3 Mål Kjenne til GNIST, organisering og oppgaver Kjenne til Strategi for ungdomstrinnet Vite hva som menes med uttrykket skolebasert kompetanseutvikling Være informert om rekrutteringsarbeid Kjenne til nettressurser fra Udir Kjenne til andre nettressurser

4 i Nord-Trøndelag KS Høgskolen i Nord-Trøndelag Utdanningsforbundet Skolenes Landsforbund Norsk Lektorlag Skolelederforbundet NHO Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

5 Prosjektleder GNIST Nord-Trøndelag Stein R. Hagen Forsvaret: 1988-2008 – Kaptein i Luftforsvaret, LUHV, HV – Fra Stavern til Bardufoss Skole: 1994-95, 2001-2012 – Lærer, rektor, virksomhetsleder – Rogaland, Nordland, Nord- Trøndelag, Sør-Trøndelag Prosjektleder GNIST – 2012 -

6 GNIST organisering i Nord-Trøndelag PROSJEKTEIER: GNIST-partnerskapet sentralt STYRINGSGRUPPE – GNIST NORD-TRØNDELAG UH/HiNT: Arve Thorshaug KS: Marit Voll UDF: Bjørn Wiik LO/Skolenes Landsforbund: Bodil Gullseth Skolelederforbundet: Harald Erichsen Norsk Lektorlag: Einar Sandvik NHO: Eivind Johnsen FM: Randi Segtnan/Anne-Berit Wanderås PROSJEKTGRUPPE/AU: Prosjektleder: Stein R. Hagen Prosjektmedarbeidere: Rep for KS: Marit Moe Rep for arbeidstakerorg/UDF: Baard S. Kristiansen Rep for UH/HiNT: Arve Thorshaug, Anne Sofie Elgseter REGIONAL PROSJEKTLEDER: Stein R. Hagen GNIST SEKRETÆRIAT (KD)

7 Arbeidsoppgaver Hovedoppgavene GNIST Nord-Trøndelag er: – Gjennomføringsstrategien for ungdomstrinnet «Motivasjon og mestring for bedre læring – Felles satsning på klasseledelse, regning, lesing og skriving». – GNIST-oppgaver knyttet til rekruttering omdømmebygging etter- og videreutdanning – Andre spesifiserte oppgaver med GNIST- relevans

8 «Ungdomstrinnmeldinga» Målet med meldingen er å gi elevene på ungdomstrinnet økt motivasjon for styrket læring og bedre læringsresultater

9 «Ungdomstrinnmeldinga» For å motivere elevene til økt innsats må opplæringen og skolehverdagen være: praktisk variert relevant utfordrende

10 Strategi for ungdomstrinnet Regjeringens mål Hovedelementene i de prioriterte satsningene De ulike aktørenes rolle og ansvarsområde Hjelp og støtte for lærere, skoleledere og skoleeiere

11 Skolebasert kompetanseutvikling Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.

12 Hovedelementer i satsningen Økt valgfrihet – Skolene får noe større valgfrihet i hvordan de vil disponere tiden – Elevene får tid til valgfag – Arbeidslivsfag Bedre klasseledelse – Lærerens evne til å være en god leder av klassen for å skape variert opplæring der elevene er motiverte og får et godt læringsmiljø.

13 Hovedelementer i satsningen Bedre opplæring i regning, lesing og skriving – Møte faglige utfordringer og ha et godt læringsutbytte for å være best mulig rustet til å gjennomgå videregående opplæring – Elever i Norge er svake i tallregning – Lesing og leseopplæring er en utfordring, særlig for guttene – Sammenheng med overgangsprosjektet i NyGiv

14 Hovedelementer i satsningen Andre tiltak – Tilpasset opplæring og differensiering – God kvalitet for tilbakemeldinger og vurdering – Elevenes læringsmiljø – Gjennomføring videregående opplæring – Lærerrollen – Hjem- skole samarbeid

15 6 PRINSIPPER FOR SKOLEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING INNSATS OVER TID DIFFERENSIERT TILBUD TIL SKOLENE KOMPETANSEUTVIKLING PÅ ORGANISASJONS- OG INDIVIDNIVÅ LIKEVERDIGE TILBUD I ALLE LÆRERUTDANNINGS- INSTITUSJONER LETT TILGENGELIG MATERIELL KUNNSKAPSUTVIKLING PÅ ALLE NIVÅER

16 ORGANISASJONS LÆRING KLASSELEDELSE, REGNING, LESING OG SKRIVING VURDERING FOR LÆRING KOLLEKTIVT ORIENTERTE SKOLER

17

18

19 Skolebasert kompetanseutvikling - en systematisk utvikling på organisasjons- og individnivå over tid. Både skoleeiere, skoleledelsen og personalet ved den enkelte skole må være involvert i et forpliktende samarbeid.

20 Skolebasert kompetanseutvikling - kompetanseutviklingen er forankret i skoleeierens planer og målsettinger for skoleutviklingen i egen kommune. Dette må inngå som et sentralt element i skoleeierens styring, dialog og støttende tiltak rettet mot skolene.

21 Skolebasert kompetanseutvikling - samarbeid mellom elever, lærere, ledere, og eksterne kompetansemiljøer for å utvikle god klasseledelse, god vurderingspraksis, god samhandlingspraksis og styrke lese- og regneopplæringen på skoler med ungdomstrinn.

22 Nasjonale støttetiltak Supplement og støtte til arbeidet som gjøres i kommunene Støtte og stimulere bruken av praktiske og varierte arbeidsmåter, som også er utfordrende og har relevans for elevene Langsiktig perspektiv Gi rom for lokale tilpasninger og lokalt initiativ

23 Nasjonale støttetiltak Nasjonale tiltak erstatter ikke det lokale utviklingsarbeidet, men har som formål å bidra med kunnskap, kompetanse og veiledning der det er behov for det. Dette innebærer at tilbudene skal være fleksible slik at de kan tilpasses skoleeiernes og skolens egne prioriteringer

24 Nasjonale støttetiltak Støtte til skoleeiere – Støtte i arbeid med lokalt utviklingsarbeid – Nettverk Støtte til lærere og skoleledere – Skolebasert kompetanseutvikling Forhold til andre satsninger – NyGiv (2010-2013) – Bedre læringsmiljø (2009-2014) – Vurdering for læring (2010-2014) – Kompetanse for kvalitet (2012-2015) – Samt andre satsninger: Kunnskapsløftet – fra ord til handling (2005-2009) SKUP Veilederkorpset Ståstedsanalysen Organisasjonsanalysen

25 FRA PILOT TIL FULLSKALA

26 Strategi for ungdomstrinnet Meld. St. 22 (2010-2011) – Motivasjon-Mestring-Muligheter. Ungdomstrinnet Innst. 145 S Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling Strategi for ungdomstrinnet Brev fra KD Brev fra GNIST UA Brev til skoleeier Brev til UH Plan for fullskala Strategien gjelder for fem år fra skoleåret 2012/13 til 2016/17 I perioden fram til skoleåret 2012/13 skal tiltakene under satsningsområdene utvikles og piloteres NTNU – Selbu, Malvik, Klæbu, Rindal og Surnadal Tiltakene i strategien skal tre i full kraft fra skoleåret 2013/14 Målet er at alle skoler med ungdomstrinn skal nås i løpet av strategiperioden

27 Nord-Trøndelag 23 kommuner 46 skoler med ungdomstrinn Kartlegging 2013 – Klasseledelse – Lesing – Regning 16 skoler i pulje 1

28 Kriterier for utvelgelse pulje 1 1.Likeverdig tilbud i alle syv regioner 2.Samsvar mellom etterspørsels- og tilbydersiden 3.Skoleeiere og skoler med gode forutsetninger 4.Klynger eller allerede eksisterende nettverk lokalt 5.Skoler og kommuner som allerede samarbeider med lærerutdanningsinstitusjon

29

30

31

32 Erfaringer fra pilot Skoler har fått et løft – utvikling Økt kompetanse Endringer i organisering mellom skoleeier og skoleleder – hvem gjør hva Fra individ til kollektiv orientering Profesjonalisering av virksomheten Skoleleder får være pedagogisk leder

33 Erfaringer fra pilot Noen skoler har ikke gjort grundig nok arbeid i forkant av piloten (kartlegging av behov) UH har brukt tid på organisering Skoleledere som ikke har vært «hands-on» Skoleeiere som ikke har støttet opp Tid og tidsbruk har blitt problematisert Varierende tilbud fra UH

34 GNIST - NyGIV

35 GNIST og NyGIV arbeider mot samme mål Ønsker å finne felles plattform der det er mulig innenfor gitte mandater/oppdrag Ressurslærere Utviklingskoordinatorer

36 GNIST, NyGIV og andre aktører Sørge for at alle har samme mål, forventninger og retning for arbeidet Sørge for at de ulike gruppene som skal støtte skoleeiere og skoler snakker samme språk og ikke roter til prosessene for dem ved å være uklare på rollen sin Finne gode løsninger dersom det blir samarbeidsproblemer mellom skole/evt skoleeier og tilbyder

37 Rekruttering sentralt Kampanjen «Har du det i deg» hadde lansering på Egertorget den 7. mars 2013. Kommer til Trøndelag og Trondheim torg fredag 15. mars 2013. Bruk av kjendiser for medieprofilering

38 Rekruttering sentralt/regionalt/lokalt

39 Rekruttering lokalt NT GNIST Nord-Trøndelag har samarbeidet med en UB, MadeMedia UB, på Stjørdal for å utarbeide lokalt kampanjemateriell

40 Rekruttering lokalt NT Dette bildet alene har fått ca. 3000 treff på nettet…

41

42

43

44

45 Beholde Hvordan blir nyutdannede mottatt? Veiledning av nyutdannede? Teorifelt - praksisfelt Skolebasert kompetanseutvikling Videreutdanning – master?

46

47

48

49

50

51


Laste ned ppt "Rica Hell Hotel 11. mars 2013 Prosjektleder Stein R. Hagen/GNIST."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google