Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdomstrinnsmeldinga Meld. St. 22 (2010-2011) Motivasjon – Mestring - Muligheter Sentralt kurs 1911 - Lærernes hus 5. mai 2011 Per Arne Sæther.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdomstrinnsmeldinga Meld. St. 22 (2010-2011) Motivasjon – Mestring - Muligheter Sentralt kurs 1911 - Lærernes hus 5. mai 2011 Per Arne Sæther."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdomstrinnsmeldinga Meld. St. 22 (2010-2011) Motivasjon – Mestring - Muligheter Sentralt kurs 1911 - Lærernes hus 5. mai 2011 Per Arne Sæther

2 Målet med meldinga •Gi elevene på ungdomstrinnet økt motivasjon for styrket læring og bedre læringsmiljø og bedre læringsresultater •Et mer praktisk, variert og relevant ungdomstrinn som samtidig er et mer utfordrende ungdomstrinn •Summen av tiltakene i meldinga skal bidra til at elevene opplever skolehverdagen som mer variert, praktisk og relevant og at elevene dermed får bedre motivasjon for læring s2

3 Innføring av valgfag 1 •Innføres på 8. trinn i 2012 •Utvides til 9. og 10. trinn i 2013 og 2014 •Valgfagfagene skal ha nasjonale læreplaner og skal utvikles som tverrfaglige emner sammensatt av elementer fra flere fag •Entreprenørskap skal inkluderes som tema •Elevene kan ta fag fra videregående opplæring innafor valgfagstilbudet •Valgfagstilbudet utgjør 1 ½ time per uke per trinn s3

4 Innføring av valgfag 2 •Valgfagene skal også ha en lokal dimensjon •Varsler høring om å endre fag- og timefordelinga for å gi rom for lokal fleksibililitet •Det betyr at summen av minstetimetallet i fagene fastsettes litt lavere enn det totale minstetimetallet •Alle kommuner som ønsker det, kan være med på forsøk med arbeidslivsfag som alternativ til fremmedspråk mens evalueringen pågår (til 2013) s4

5 Innføring av valgfag 3 - finansiering •Det tilføres 57 timer i fag- og timefordelinga. Minstetimetallet økes fra 2566 timer til 2623 timer over 3 år •114 timer omdisponeres fra andre fag unntatt norsk og matematikk •Faget elevrådsarbeid (71 timer) tas ut av fag- og timefordelinga og erstattes med andre strategier for elevmedvirkning og demokratiforståelse. Elevenes mulighet til å arbeide med elevrådsrelaterte saker innenfor skoledagen skal forskriftsfestes. Det skal utvikles veiledningsmateriell •Totalkostnad over 3 år blir i overkant av 480 mill kr. Det legges til grunn at innføring av valgfag vil kreve om lag 25 % større lærertetthet s5

6 Bedre klasseledelse – god læring og godt læringsmiljø •Innføring av et 5-årig skolebasert program for kompetanseutvikling i klasseledelse •Nytt senter for læringsmiljø og adferdsforskning (Lillegården) •Videreføre tiltakene Bedre læringsmiljø og Manifest mot mobbing •Vurdere rettslige virkemidler mot mobbing og en elevombudsordning •Kriterier for tildeling av støtte til læringsmiljø- og mobbeprogram •Veiledninger og etterutdanningsprogram om antisemittisme og rasisme •Legge til rette for at kommunene på sikt kan styrke sosialpedagogisk rådgivningstjeneste s6

7 Bedre regne- og leseferdigheter •Utvikle nasjonalt veiledningsmateriell og etterutdanningstilbud i regning særlig til kommuner med svake resultater på nasjonale prøver og som har behov for å styrke lærerkompetansen •Videreføre og forsterke programmet Lesesatsing 2010-2014 med særlig vekt på gutter på ungdomstrinnet s7

8 Strategi for gjennomføring av prioriterte tiltak i meldinga •Oppfølging av OECDs påpekning av at Norge har manglet en klar strategi for gjennomføring av reformer i utdanningssystemet •Organisasjonene sentralt, kommunene, UH - institusjonene og andre aktører vil bli invitert til å delta i utviklingen av strategien •Følgende 3 tiltak vil bli prioritert i strategien: – innføring av valgfag – bedre klasseledelse – bedre regne- og leseopplæring s8

9 Andre tiltak: Om lærerne og kvalitetsutvikling •Høringsnotat om regulering av lærertetthet. Ingen omtale av når dette skal skje •Følge opp høringa om å innføre krav om relevant fagkompetanse for å undervise i de enkelte fag. Høring om forskriftsendringer om de konkrete kompetansekravene •Arbeide for veiledning av nyutdannede som ordinært tilbud i alle kommuner og videreutvikle lærerutdanningene 8 - 13 •Vurdere å videreføre prioritering av ungdomstrinnet innenfor videreutdanningsstrategien •Gi lærerne del i aktuell kunnskap om FOU og forskning •Statlig veilederkorps skal støtte skoleeiere og skoler med særlig behov for kvalitetsutvikling •Legge til rette for regionalt samarbeid mellom skole, skoleeier og lærerutdanninga s9

10 Andre tiltak: Vurdering •Utforme et rammeverk for utvikling av kjennetegn på måloppnåelse •Tilby kompetanseutvikling i standpunktvurdering og karaktersetting. Utvide satsingen Vurdering for læring •Kunne ta slutteksamen tidligere enn 10. trinn. Innføres for å utvide ordningen med å kunne ta fag fra videregående opplæring •Utvikle utvalgsprøver i skriving og digitale ferdigheter som seinere skal bli tilgjengelig for frivillig bruk •Karakterstøttende prøver i samfunnsfag og naturfag og frivillige kartleggingsprøver knyttet til overgangene før og etter trinnet •Kartlegge og gjennomgå vurderingsordningene i kroppsøving s10

11 Andre tiltak: Innhold •Vurdere endringer for å sikre at faget utdanningsvalg gir et godt grunnlag for elevenes valg av videre utdanning •Gjennomgå læreplanen i kroppsøvingsfaget •Vurdere omfang og nivå på de grunnleggende ferdighetene i de praktiske og estetiske fagene •Igangsette et pilotprosjekt mellom skolen og utøvende kunstnere •Spre kunnskap om IKT i opplæringa •Prøve ut en virtuell skole i matematikkfaget. Denne skolen skal også kunne brukes til å ta faget på videregående skole •Stimulere til utvikling av leksehjelpsordninger etter mønster av matematikktreningsordningen, der studenter trekkes inn som motivatorer og rollemodeller s11

12 Andre tiltak: Minoritetsspråklige elever •Endre regelverket slik at nyankomne minoritetsspråklige elever kan tilbys særskilte innføringstilbud •Vurdere behov for nasjonale føringer på innhold og organisering av tilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever •Foreslå at andrespråksopplæring vurderes tatt inn i videreutdanningsstrategien s12

13 Andre tiltak: Samarbeid hjem/skole •Videreutvikle ressursmateriell innenfor satsingen Bedre læringsmiljø •Vektlegge hjem-skole-samarbeid i det 5-årige programmet for skolebasert kompetanseutvikling i klasseledelse •Forsøk med forsterket hjem-skole-samarbeid rundt elever som ikke trives, har stort fravær og dårlige læringsresultater •Utrede obligatorisk gjennomføring av Foreldreundersøkelsen på skolenivå •Veileder for bruk av IKT og sosiale medier i hjem-skole- samarbeidet s13

14 Andre temaer og politiske signaler •Motivasjon er avhengig av en positiv holdning til utdanning og læring. Skolen og foreldrene må skape en elevkultur som støtter og verdsetter læring •Praktiske aktiviteter som didaktisk virkemiddel i alle fag. Skoleeier har ansvar for å tilrettelegge for slike aktiviteter og sørge for rom og utstyr, midler til ekskursjoner og andre læringsarenaer •Sentrale og viktige prinsipper som skal stå fast: –Felleskolen/enhetsskolen –Hovedregelen er sammenholdte klasser og pedagogisk differensiering. Organisatorisk differensiering kan brukes for kortere perioder –Prinsippet om tilpasset opplæring innenfor fellesskapet s14


Laste ned ppt "Ungdomstrinnsmeldinga Meld. St. 22 (2010-2011) Motivasjon – Mestring - Muligheter Sentralt kurs 1911 - Lærernes hus 5. mai 2011 Per Arne Sæther."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google