Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 Veier videre for 9K www.econ.no Jørund K Nilsen Laholmen 14. mars 2003 Veier videre for 9K.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 Veier videre for 9K www.econ.no Jørund K Nilsen Laholmen 14. mars 2003 Veier videre for 9K."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 Veier videre for 9K www.econ.no Jørund K Nilsen Laholmen 14. mars 2003 Veier videre for 9K

2 Side 2 Veier videre for 9K www.econ.no Om innlegget 9K under press fra omgivelsene 9K under press fra omgivelsene Oppsummering av 9Ks situasjon Oppsummering av 9Ks situasjon Mulige veier videre Mulige veier videre

3 Side 3 Veier videre for 9K www.econ.no Spørsmålet fra i går: 9K har vært i virksomhet i nærmere 6 år – hva har dere oppnådd? 9K har vært i virksomhet i nærmere 6 år – hva har dere oppnådd? Svarer resultatene til forventningene? Svarer resultatene til forventningene? Er det enighet om målsettingene? Er det klart hvor 9K skal? Er det enighet om målsettingene? Er det klart hvor 9K skal? Fungerer organisasjonen? Fungerer organisasjonen?

4 Side 4 Veier videre for 9K www.econ.no Situasjonen for 9K Stor vekt på konsensus og selvstendige kommuner – demper fremdrift? Stor vekt på konsensus og selvstendige kommuner – demper fremdrift? De seks årene en investering i interkommunal kultur De seks årene en investering i interkommunal kultur Behov for klarere og mer omforente mål Behov for klarere og mer omforente mål Behov for å forenkle beslutningsprosesser Behov for å forenkle beslutningsprosesser Behov for trykk på gjennomføring Behov for trykk på gjennomføring Behov for et 9K med mer tyngde? Behov for et 9K med mer tyngde?

5 Side 5 Veier videre for 9K www.econ.no 9K under press fra omgivelsene Innbyggernes krav til tjenestetilbudet øker Innbyggernes krav til tjenestetilbudet øker Oppgavene krever økt kompetanse og motiverte medarbeidere Oppgavene krever økt kompetanse og motiverte medarbeidere Synkende interesse for det tradisjonelle lokaldemokratiet Synkende interesse for det tradisjonelle lokaldemokratiet Storting og regjering gir klare signaler om at den ønsker ny organisering og effektivisering av kommunene - krav til resultater Storting og regjering gir klare signaler om at den ønsker ny organisering og effektivisering av kommunene - krav til resultater Oppgaver står i fare for å statliggjøres eller styres sterkere Oppgaver står i fare for å statliggjøres eller styres sterkere

6 Side 6 Veier videre for 9K www.econ.no 9K under press fra omgivelsene Fylkeskommunen gjennomgår et hamskifte Fylkeskommunen gjennomgår et hamskifte Generalistkommunen under press - A og B kommuner? Generalistkommunen under press - A og B kommuner? Statlig inndelingsutvalg? Statlig inndelingsutvalg? Fortsatt stramme budsjetter Fortsatt stramme budsjetter Planlovutvalget: Formalisert interkommunalt plansamarbeid Planlovutvalget: Formalisert interkommunalt plansamarbeid

7 Side 7 Veier videre for 9K www.econ.no Måldiskusjon I dag oppfattes og vektlegges 9Ks mål svært forskjellig – fra regional arena til kostnadskutt I dag oppfattes og vektlegges 9Ks mål svært forskjellig – fra regional arena til kostnadskutt 9K med for sammensatt rolle og målsettinger? 9K med for sammensatt rolle og målsettinger? Er ambisjoner for høye? Bør prioriteringer endres? Er ambisjoner for høye? Bør prioriteringer endres? Behov for en bred og felles forståelse av hva 9K skal være Behov for en bred og felles forståelse av hva 9K skal være Vanskelig å konkretisere og prioritere gitt mange ulike interesser og konsensusmodell? Vanskelig å konkretisere og prioritere gitt mange ulike interesser og konsensusmodell?

8 Side 8 Veier videre for 9K www.econ.no Grad av samarbeid

9 Side 9 Veier videre for 9K www.econ.no Veien videre - utvikling av dagens modell Dagens modell: 9K et rådgivende organ, konsensus og sterke kommuner Dagens modell: 9K et rådgivende organ, konsensus og sterke kommuner Tiltak for å forenkle og gjennomføre: Tiltak for å forenkle og gjennomføre:  Todeling av 9K samarbeidet: Færre interesser, enklere beslutningsprosesser, mindre konkurrent til fylkeskommune og øvrige kommuner i fylket  Ansvaret for nærings- og planprosjektene til ”den nye fylkeskommunen” – regionalt partnerskap  Færre kommuner inn i de konkrete prosjekter – man ”må” ikke være med på alt

10 Side 10 Veier videre for 9K www.econ.no Veien videre – utvikling av dagens modell Tiltak for å forenkle og gjennomføre: Tiltak for å forenkle og gjennomføre:  Mer fokus på å gjennomføre prosjekter  Mer kritisk blikk før igangsetting av prosjekter – vurdere opp mot klare mål  Færre temaer og prosjekter – lavere ambisjoner  Kun en runde med kommunene på områder rådmannen normalt har delegert myndighet?

11 Side 11 Veier videre for 9K www.econ.no Veien videre – utvikling av dagens modell Tiltak for å forenkle og gjennomføre: Tiltak for å forenkle og gjennomføre:  Behov for mer presise bestillinger/mandat fra styringsgruppen til utredningsgruppene  Rekruttering til utredningsprosesser - behov for forståelse av det politisk mulige – økonomiske rammer  Fokus på tiltak for forankring og informasjon for medarbeiderne og kommunestyrene

12 Side 12 Veier videre for 9K www.econ.no Veien videre – sterkere styringsgruppe? Fortsatt konsensusprinsipp, men: Fortsatt konsensusprinsipp, men:  Beslutninger tatt i styringsgruppen mer forpliktende for kommunene  Styringsgruppens medlemmer får et mer bundet mandat av sine kommuner enn i dag (men fortsatt rom for skjønn)

13 Side 13 Veier videre for 9K www.econ.no Veien videre – sterkere styringsgruppe?  Dette mer styringseffektivt fordi færre involveringer med kommunene  Krever styringsmedlemmer som forstår sitt mandat og som forankrer og mottar signaler i den enkelte kommune  Krever større budsjetter i 9K?  Realistisk? Manglende involvering og forankring

14 Side 14 Veier videre for 9K www.econ.no Veien videre – 9K med mer tyngde som samkommune? Samkommunen har: Samkommunen har:  Ansvar for å løse flere oppgaver og er tillagt beslutningsmyndighet over egne oppgaver  Et eget ”representativt” politisk styringsorgan som er indirekte valgt fra kommunestyrene  Selvstendig økonomi og er indirekte finansiert fra medlemskommunene

15 Side 15 Veier videre for 9K www.econ.no Veien videre – samkommene? Samkommenemodellen kan gi 9K tyngde: Regionrådsmodellen gir ikke de regionale politikerne makt og myndighet over egne oppgaver Regionrådsmodellen gir ikke de regionale politikerne makt og myndighet over egne oppgaver Resultatene av rådssamarbeidet avhenger av den politiske dagsorden og den politiske viljen som til en hver tid finnes i hver av kommunene Resultatene av rådssamarbeidet avhenger av den politiske dagsorden og den politiske viljen som til en hver tid finnes i hver av kommunene Regionrådmodellen sikrer ikke politisk styring av ”konglomeratet” av samarbeid som kan utvikle seg Regionrådmodellen sikrer ikke politisk styring av ”konglomeratet” av samarbeid som kan utvikle seg

16 Side 16 Veier videre for 9K www.econ.no Veien videre – samkommene? Samkommenemodellen kan gi 9K tyngde: Samkommunen gir både politikerne og administrasjonen en felles arena hvor nye arbeidsformer og politikerroller kan utvikles Samkommunen gir både politikerne og administrasjonen en felles arena hvor nye arbeidsformer og politikerroller kan utvikles Samkommunen som mottaksapparat for statlige og fylkeskommunale oppgaver – desentralisering til regionen Samkommunen som mottaksapparat for statlige og fylkeskommunale oppgaver – desentralisering til regionen

17 Side 17 Veier videre for 9K www.econ.no Veien videre – samkommene? Samkommunemodellen kan gi forenkling og gi trykk på gjennomføring: Parallelle behandlinger i samarbeidsorganet og kommunene kan unngås Parallelle behandlinger i samarbeidsorganet og kommunene kan unngås Vitalisere og skape trykk i en regional utviklingsstrategi på nærregionnivå som er basert på kommunenes egenart og fortrinn Vitalisere og skape trykk i en regional utviklingsstrategi på nærregionnivå som er basert på kommunenes egenart og fortrinn

18 Side 18 Veier videre for 9K www.econ.no Veien videre - samkommunen Hvorfor ikke samkommune: Utvikling av et 4. forvaltningsnivå? Utvikling av et 4. forvaltningsnivå? Manglende forankring i kommunene - hva blir igjen i kommunen? Manglende forankring i kommunene - hva blir igjen i kommunen? Uklarhet for innbyggerne? Uklarhet for innbyggerne? Utvikling av A og B politikere? Utvikling av A og B politikere? Forholdet til fylkeskommunen Forholdet til fylkeskommunen Sammenslutning neste – eller hvorfor ikke sammenslutning? Sammenslutning neste – eller hvorfor ikke sammenslutning?

19 Side 19 Veier videre for 9K www.econ.no 9K foran et veivalg 9K har valgt forankring i kommunene fremfor styringseffektivitet 9K har valgt forankring i kommunene fremfor styringseffektivitet Sikrer forankring i kommunene demokratiske verdier? Sikrer forankring i kommunene demokratiske verdier? Skal samarbeidet bli mer styringseffektivt må kommunene slippe opp Skal samarbeidet bli mer styringseffektivt må kommunene slippe opp Press fra omgivelsen: Om ikke kommunene tar initiativet til endring gjør kanskje innbyggerne og staten det? Press fra omgivelsen: Om ikke kommunene tar initiativet til endring gjør kanskje innbyggerne og staten det?

20 Side 20 Veier videre for 9K www.econ.no 9K foran et veivalg 9K foran et veivalg 9K bør igangsette et arbeid for å: 9K bør igangsette et arbeid for å: Drøfte, utvikle og forankre målsettingene og samarbeidet Drøfte, utvikle og forankre målsettingene og samarbeidet Forenkle beslutningsprosesser og saksbehandling Forenkle beslutningsprosesser og saksbehandling Øke trykket på gjennomføring – levere resultater Øke trykket på gjennomføring – levere resultater Stille spørsmålet : Er det behov for et 9K med mer tyngde? Stille spørsmålet : Er det behov for et 9K med mer tyngde?


Laste ned ppt "Side 1 Veier videre for 9K www.econ.no Jørund K Nilsen Laholmen 14. mars 2003 Veier videre for 9K."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google