Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MENTAL HELSE Nordland Årsmøte, Bodø 26. april 2009 Brukermedvirkning og Organisasjonskunnskap For personer med psykiske helseproblemer, pårørende og andre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MENTAL HELSE Nordland Årsmøte, Bodø 26. april 2009 Brukermedvirkning og Organisasjonskunnskap For personer med psykiske helseproblemer, pårørende og andre."— Utskrift av presentasjonen:

1 MENTAL HELSE Nordland Årsmøte, Bodø 26. april 2009 Brukermedvirkning og Organisasjonskunnskap For personer med psykiske helseproblemer, pårørende og andre med interesse for feltet Torbjørn Lahti

2 Brukermedvirkning •I Mental Helse Norges sosialpolitiske program heter det: ”Representanter for brukerne må få delta i offentlig utviklings- og endringsarbeid. Målet er at brukermedvirkning skal bidra til å øke kvaliteten på tjenestene og at brukeren dermed øker sin innflytelse på egen og andres livssituasjon.

3 Reel Brukermedvirkning •Brukermedvirning er lovhjemlet i all helselovgivning. •Rettigheten gjelder både på individ-, tjeneste- og systemnivå. •Reell brukermedvirkning er å være med i beslutningsprosesser fra begynnelse til slutt.

4 Kommunene og brukermedvirkning For å sikre god kvalitet i det psykiske helsearbeidet er det avgjørende å ha et godt samarbeid og dialog med brukerorganisasjonene i kommunen.

5 LOKALLAG/FYLKESLAG •Sterke som pressgruppe overfor politikere dersom man i felleskap går ut og protesterer og kommer med innspill i forhold til politiske føringer. •Man er flere som kan dele på konkrete arbeidsoppgaver og erfaringsmessig er det ofte lettere å lage gode innspill i fellesskap enn alene.

6 LOKALLAG - MEDIA •Dette er en fin måte å synliggjøre lokallaget som brukerorganisasjon og samtidig være en aktiv påvirker i samfunnsdebatten. •Det er også lettere å fange medias interesse dersom man står samlet som organisasjon i forhold til en enkelt sak.

7 Kommunal organisering •Kommunene er forskjellig organisert –Psykisk helsearbeid som egen enhet –Psykisk helsearbeid ivaretas av ulike kommunale tjenester, uten egen enhet/avd –Psykisk helsearbeid for i stab hos rådmann eller helse- og sosialsjef –Psykisk helsearbeid avdeling i egen enhet –Psykisk helsearbeid og rus som egen enhet

8 Hvordan brukerrepresentasjon ? ● Brukerutvalg HF og NAV ● Brukerråd for Rus- og Psykiatritjenesten ● Senter for brukererfaring ● Brukerombud (I dag Tillitsperson) ● Individuell plan (IP) ● Pasient- og Brukerombud (01.09.09)

9 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen I følge diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, skal alle kommuner og fylkeskommuner ha råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kommunestyret fastsetter mandat og sammensetning av rådet. Kommunen skal også sørge for at rådets administrative funksjoner blir ivaretatt.

10 Hva er et brukerråd? Lederteam Samhandlende og koordinerende team Sosialtjenesten ved Sosialmedisinsk senter Enhetsleder BRUKERRÅDET Tjenestens overordnede, rådgivende organ Avdeling fellestjenester Miljøarbeider- Tjenesten Oppsøkende og utøvende virksomhet Utekontakten Avd. for arbeids og aktivitetstilbud Avd. for boligtjenester Avd. for Psykiatriske hjemme- tjenester Senter for brukererfaring Brukerorganisasjoner Brukerombudsfunksjon Brukerstyrte tiltak ORGANISASJONSKART Rus og Psykiatritjenesten

11 Hva er et brukerråd? Brukerrådet for Rus- og Psykiatritjenesten består av: •6 Repr. fra bruker- og pårørendeorganisasjoner •2 Ansatte i tjenesten •2 Politikere fra Helse- og sosialkomiteen • Brukerombudet (TP) har møterett •Enhetslederen har møteplikt og innehar sekretær- funksjon

12 Senter for Brukererfaring •Senter for brukererfaring er et frittstående paraplyorganiseringstiltak, som bygger på frivillig innsats fra brukere og organisasjoner innenfor rus og psykiatrifeltet. •Målet er bl.a. å koordinere og drive utadrettet ombudsarbeid, informasjonsarbeid, likemannsarbeid og egenkraftutvikling i regi av etablerte brukerstyrte tiltak.

13 Senter for Brukererfaring •Brukerorganisasjonene – Brukerombudsfunksjon •Tillitspersoner •Brukerstyrte tiltak og prosjekter •Rus og psykisk helse utdanning - Brukerperspektivet •Brukerrelaterte stillinger/årsverk •Kunnskapsformidling – informasjonsarbeid, foredrag… •Pårørende arbeid - Selvhjelpsgrupper •Tromsø Fontene •Cannabisprosjektet •Tilbake Til Verden - TTV •VIRKELIG Tromsø magasin •Nettverkskafeen – Kafe X •Brukerbasen •Yoga-senteret

14 Senter for Brukererfaring Alle funksjoner er 100% brukerstyrte og skal: •Bidra til å videreutvikle samarbeidet mellom de ulike brukerorganisasjoner. •Drives og utvikles på brukernes premisser i samarbeid med brukerorganisasjonene o.a. •Er også en arena for samhandling mellom brukerne, pårørende og fagfolk. •Arbeider aktivt med informasjons- og opplysningsarbeid. •Bidrar med sosialt samvær, nettverksarbeid og likemannsarbeid. •Gi råd, veiledning og støtte til brukere og pårørende.

15 Kommunalt Brukerombud Brukerombudet er en brukerrelatert funksjon i tråd med statens satsing og retningslinjer for brukermedvirkning med to hovedfunksjoner: •Koordinere og utvikle målsettingen for Senter for Brukererfaring og •Selve brukerombudsfunksjonen som skal bidra til å kvalitetsutvikle tjenestene og fremme brukernes og pårørendes interesser innenfor rus og psykiatri feltet. •I h.h.t. Pasientrettighetsloven, Lov om sosiale tjenester og Kommunehelsetjenesteloven.

16 Pasient- og Brukerombud PBO •Utvides fra å gjelde spesialisthelsetjenesten til også og gjelde kommunale helse- og sosialtjenester. •Lov om kommunale helse- og sosialtjenester nytt arbeidsområde, unntatt økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsstønad, som ikke omfattes av den utvidede ordningen.

17 Planarbeid Viktige plandokumenter; •Handlingsplan for psykisk helsearbeid •Rusmiddelpolitisk handlingsplan •Boligsosial handlingsplan •Økonomiplan •Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 - 2012


Laste ned ppt "MENTAL HELSE Nordland Årsmøte, Bodø 26. april 2009 Brukermedvirkning og Organisasjonskunnskap For personer med psykiske helseproblemer, pårørende og andre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google