Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

R | 1 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Prosjektdirektør Jon Hilmar Iversen Helsedirektoratet 15.2.2012 i Kristiansand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "R | 1 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Prosjektdirektør Jon Hilmar Iversen Helsedirektoratet 15.2.2012 i Kristiansand."— Utskrift av presentasjonen:

1 r | 1 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Prosjektdirektør Jon Hilmar Iversen Helsedirektoratet 15.2.2012 i Kristiansand

2 | 2 Disposisjon Hvorfor og hvordan skal kommunene etablere et nytt øyeblikkelig hjelp døgntilbud? Et bedre tilbud til pasientene Plikt for kommunene fra 2016 Gradvis innføring 2012-2015 Hvordan blir den nye tilskuddsordningen for innfasing av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene lagt opp? Fastsatte rammer, kriterier for tildeling Søknadsprosedyrer for 2012 Søknadsprosedyrer for 2013-2015

3 | 3 Et bedre tilbud til pasientene Målet er et øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene som del av et helhetlig øyeblikkelig hjelptilbud Noen gode eksempler finnes (DMSer, sykestuer) Rapporten Helsetjenester til syke eldre (2010)Helsetjenester til syke eldre Faglig veiledningsmateriell kommer fra Helsedirektoratet i februar-mars 2012 | 3

4 | 4 Et godt eksempel: Fosen distriktsmedisinske senter har et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp og har fire typiske pasientgrupper KOLS-pasienter med forverring av tilstanden, Pasienter med ubehag eller smerter i magen, Pasienter med kjent angina pectoris og smerteanfall, Kreftpasienter med forverring av smerter; dvs. den delen av disse pasientgruppene som trenger og har nytte av det tilbudet kommunen kan gi, slik legen som har ansvar for pasienten bedømmer det!

5 | 5 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5: Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi er påtrengende nødvendig. Kommunen skal (fra 2016) sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.

6 | 6 Lovkrav om at avtalene mellom kommunene og helseforetakene skal beskrive kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp Avtalen (for 2012) bør beskrive samarbeidet om det døgnbaserte øyeblikkelig hjelp tilbudet fram til etablering av et kommunalt tilbud om døgnopphold. Videre bør avtalen beskrive hvordan pasienten sikres en fullverdig tjeneste mens tilbudet bygges opp i kommunen. Helseforetakene kan ikke bygge ned tilbudet før tilbudet i kommunen er tilstrekkelig etablert.

7 | 7 Hvordan er tilskuddsordningen lagt opp? - Fastsatte rammer Fra 2016 overføres totalt 1048 millioner fra helseforetakene til kommunenes rammer Beløpet fases inn i løpet av de fire årene 2012-2015 med en fjerdedel hvert år Tilbudet starter opp i kommunene i det tempoet kommunene og helseforetakene avtaler som forsvarlig og mulig, men altså maksimalt med en fjerdepart av totalsummen per år Kommunene som starter opp får halvparten som tilskudd fra Helsedirektoratet, og den andre halvparten fra helseforetaket når tilbudet er etablert Helsedirektoratet skal utarbeide regelverk for denne tilskuddsordning (februar-mars 2012)

8 Delkostnadsnøkkelen knyttet til samhandlingsreformen (utskrivningsklare, medfinansiering og øyeblikkelig hjelp døgn tilbud) | 8 Kriterium Innbyggere 0-17 år 0,0819 Innbyggere 18-49 år 0,2095 Innbyggere 50-66 år 0,2615 Innbyggere 67-79 år 0,2341 Innbyggere 80-89 år 0,1707 Innbyggere 90 år og over 0,0423 SUM 1,0000

9 Fordelingen av 1048 millioner kr til øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene (kr 4330 per døgn) 123456 Ny kostnads-BeregnetFordeling av Innbyggere nøkkelutgiftsbehov rammen knyttet pr.1.7.2011 Knr.Kommunefor kommunene(ØH)til ØH (2016) samhandlinmg2012i 2012-kroner 2012kr pr.innb1000 kr 0101HALDEN1,07502276 68129 373 0104MOSS1,04672216 75330 492 0105SARPSBORG1,039322011 67253 074 0106FREDRIKSTAD1,043422116 58375 112 0111HVALER1,10862359854 198 0118AREMARK1,16132463451 405 0119MARKER1,16112468573 490 0121RØMSKOG1,2574266182685

10 Fordelingen av 1048 millioner kr til øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene (kr 4330 per døgn) 1601 Trondheim34 23734 237 000 1612 Hemne995995 000 1613 Snillfjord253253 000 1617 Hitra1 0181 018 000 1620 Frøya1 0131 013 000 1621 Ørland1 1501 150 000 1622 Agdenes455455 000 1624 Rissa1 5291 529 000 1627 Bjugn1 1341 134 000 1630 Åfjord837837 000 1632 Roan274274 000 1633 Osen288288 000 1634 Oppdal1 5591 559 000 1635 Rennebu677677 000 1636 Meldal1 0281 028 000 1638 Orkdal2 5032 503 000 Kommune Beløp per kommune Ca. antall døgntilbud Ca. antall plasser (1 000 kr)(kr)

11 | 11 Hvordan er tilskuddsordningen lagt opp? - Kriterier for tildeling Kommunen(e) må dokumentere at de har satt i verk, eller har konkrete og forpliktende planer for etablering av tiltak. Dette skal dokumenteres gjennom avtalen som skal inngås mellom kommunen(e) og det regionale helseforetaket (helseforetaket). Kommunene (og helseforetakene) er selv ansvarlige for at det tilbudet de gir er godt og forsvarlig. Dette skal antagelig dokumenteres gjennom beskrivelsen av tilbudet ift veiledningsmateriellet

12 | 12 For 2012 gjelder da følgende mht – Allerede foreliggende tilbud Kartlegge hvor det finnes tilbud allerede (HOD og KS) Der det viser seg at det allerede foreligger tilbud, som tilsvarer det som skal etableres, der vil ny finansieringsmodell kunne overta fra det tidspunktet som fastsettes i avtalen mellom partene. Fra dette tidspunktet utløses hele tilskuddet fra Helsedirektoratet sammen med andelen fra helseforetaket for det aktuelle tidsrommet. Kommuner som har (eller skal etablere slikt tilbud første halvår i år) må søke Helsedirektoratet straks avtalen med foretaket er inngått. Antagelig settes fristen for dette til 15. mars.

13 | 13 For 2012 gjelder da følgende mht - Alle andre kommuner For alle andre kommuner, dvs. de som ikke tilhører gruppen "tidlig ute", gjelder at søknadsfristen er 1. juli. For disse gjelder at andelen fra helseforetaket ikke utløses selv i de tilfeller der tilbudet kommer i drift i 2012, ettersom tilbudet maksimalt vil være i drift halve året og tilskuddet fra Helsedirektoratet vil tilsvare fullfinansiering for siste halvår 2012.

14 | 14 For perioden 2013-2015 gjelder: Frist for å søke tilskudd settes til 1. mars, dersom man skal utløse tilskudd det samme året som det søkes. Det vil si at for å få tilskudd i 2013, må kommunen ha søkt innen 1. mars 2013. Det er selvfølgelig mulig å sende søknad etter 1. mars, men da gjøres søknaden gjeldende for påfølgende år.

15 Mer informasjon på Internett om øyeblikkelig hjelp døgntilbud HOD om samhandlingsreformen (kommer) HOD om samhandlingsreformen www.helsedirektoratet.no/samhandlingsrefor men (kommer) www.helsedirektoratet.no/samhandlingsrefor men http://www.ks.no/Portaler/Samhandlingsrefor men/ http://www.ks.no/Portaler/Samhandlingsrefor men/ Illustrasjon av økonomiske rammer knyttet til Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (Samhandlingsreformen) Illustrasjon av økonomiske rammer knyttet til Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (Samhandlingsreformen) Selve tabellen fra KS (stor fil som kan ta tid) Selve tabellen fra KS | 15

16 | 16 Tid til spørsmål, mulige svar og dialog!


Laste ned ppt "R | 1 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Prosjektdirektør Jon Hilmar Iversen Helsedirektoratet 15.2.2012 i Kristiansand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google