Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

R | 1 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Prosjektdirektør Jon Hilmar Iversen Helsedirektoratet 15.2.2012 i Kristiansand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "R | 1 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Prosjektdirektør Jon Hilmar Iversen Helsedirektoratet 15.2.2012 i Kristiansand."— Utskrift av presentasjonen:

1 r | 1 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Prosjektdirektør Jon Hilmar Iversen Helsedirektoratet i Kristiansand

2 | 2 Disposisjon Hvorfor og hvordan skal kommunene etablere et nytt øyeblikkelig hjelp døgntilbud? Et bedre tilbud til pasientene Plikt for kommunene fra 2016 Gradvis innføring Hvordan blir den nye tilskuddsordningen for innfasing av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene lagt opp? Fastsatte rammer, kriterier for tildeling Søknadsprosedyrer for 2012 Søknadsprosedyrer for

3 | 3 Et bedre tilbud til pasientene Målet er et øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene som del av et helhetlig øyeblikkelig hjelptilbud Noen gode eksempler finnes (DMSer, sykestuer) Rapporten Helsetjenester til syke eldre (2010)Helsetjenester til syke eldre Faglig veiledningsmateriell kommer fra Helsedirektoratet i februar-mars 2012 | 3

4 | 4 Et godt eksempel: Fosen distriktsmedisinske senter har et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp og har fire typiske pasientgrupper KOLS-pasienter med forverring av tilstanden, Pasienter med ubehag eller smerter i magen, Pasienter med kjent angina pectoris og smerteanfall, Kreftpasienter med forverring av smerter; dvs. den delen av disse pasientgruppene som trenger og har nytte av det tilbudet kommunen kan gi, slik legen som har ansvar for pasienten bedømmer det!

5 | 5 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5: Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi er påtrengende nødvendig. Kommunen skal (fra 2016) sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.

6 | 6 Lovkrav om at avtalene mellom kommunene og helseforetakene skal beskrive kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp Avtalen (for 2012) bør beskrive samarbeidet om det døgnbaserte øyeblikkelig hjelp tilbudet fram til etablering av et kommunalt tilbud om døgnopphold. Videre bør avtalen beskrive hvordan pasienten sikres en fullverdig tjeneste mens tilbudet bygges opp i kommunen. Helseforetakene kan ikke bygge ned tilbudet før tilbudet i kommunen er tilstrekkelig etablert.

7 | 7 Hvordan er tilskuddsordningen lagt opp? - Fastsatte rammer Fra 2016 overføres totalt 1048 millioner fra helseforetakene til kommunenes rammer Beløpet fases inn i løpet av de fire årene med en fjerdedel hvert år Tilbudet starter opp i kommunene i det tempoet kommunene og helseforetakene avtaler som forsvarlig og mulig, men altså maksimalt med en fjerdepart av totalsummen per år Kommunene som starter opp får halvparten som tilskudd fra Helsedirektoratet, og den andre halvparten fra helseforetaket når tilbudet er etablert Helsedirektoratet skal utarbeide regelverk for denne tilskuddsordning (februar-mars 2012)

8 Delkostnadsnøkkelen knyttet til samhandlingsreformen (utskrivningsklare, medfinansiering og øyeblikkelig hjelp døgn tilbud) | 8 Kriterium Innbyggere 0-17 år 0,0819 Innbyggere år 0,2095 Innbyggere år 0,2615 Innbyggere år 0,2341 Innbyggere år 0,1707 Innbyggere 90 år og over 0,0423 SUM 1,0000

9 Fordelingen av 1048 millioner kr til øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene (kr 4330 per døgn) Ny kostnads-BeregnetFordeling av Innbyggere nøkkelutgiftsbehov rammen knyttet pr Knr.Kommunefor kommunene(ØH)til ØH (2016) samhandlinmg2012i 2012-kroner 2012kr pr.innb1000 kr 0101HALDEN1, MOSS1, SARPSBORG1, FREDRIKSTAD1, HVALER1, AREMARK1, MARKER1, RØMSKOG1,

10 Fordelingen av 1048 millioner kr til øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene (kr 4330 per døgn) 1601 Trondheim Hemne Snillfjord Hitra Frøya Ørland Agdenes Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Oppdal Rennebu Meldal Orkdal Kommune Beløp per kommune Ca. antall døgntilbud Ca. antall plasser (1 000 kr)(kr)

11 | 11 Hvordan er tilskuddsordningen lagt opp? - Kriterier for tildeling Kommunen(e) må dokumentere at de har satt i verk, eller har konkrete og forpliktende planer for etablering av tiltak. Dette skal dokumenteres gjennom avtalen som skal inngås mellom kommunen(e) og det regionale helseforetaket (helseforetaket). Kommunene (og helseforetakene) er selv ansvarlige for at det tilbudet de gir er godt og forsvarlig. Dette skal antagelig dokumenteres gjennom beskrivelsen av tilbudet ift veiledningsmateriellet

12 | 12 For 2012 gjelder da følgende mht – Allerede foreliggende tilbud Kartlegge hvor det finnes tilbud allerede (HOD og KS) Der det viser seg at det allerede foreligger tilbud, som tilsvarer det som skal etableres, der vil ny finansieringsmodell kunne overta fra det tidspunktet som fastsettes i avtalen mellom partene. Fra dette tidspunktet utløses hele tilskuddet fra Helsedirektoratet sammen med andelen fra helseforetaket for det aktuelle tidsrommet. Kommuner som har (eller skal etablere slikt tilbud første halvår i år) må søke Helsedirektoratet straks avtalen med foretaket er inngått. Antagelig settes fristen for dette til 15. mars.

13 | 13 For 2012 gjelder da følgende mht - Alle andre kommuner For alle andre kommuner, dvs. de som ikke tilhører gruppen "tidlig ute", gjelder at søknadsfristen er 1. juli. For disse gjelder at andelen fra helseforetaket ikke utløses selv i de tilfeller der tilbudet kommer i drift i 2012, ettersom tilbudet maksimalt vil være i drift halve året og tilskuddet fra Helsedirektoratet vil tilsvare fullfinansiering for siste halvår 2012.

14 | 14 For perioden gjelder: Frist for å søke tilskudd settes til 1. mars, dersom man skal utløse tilskudd det samme året som det søkes. Det vil si at for å få tilskudd i 2013, må kommunen ha søkt innen 1. mars Det er selvfølgelig mulig å sende søknad etter 1. mars, men da gjøres søknaden gjeldende for påfølgende år.

15 Mer informasjon på Internett om øyeblikkelig hjelp døgntilbud HOD om samhandlingsreformen (kommer) HOD om samhandlingsreformen men (kommer) men men/ men/ Illustrasjon av økonomiske rammer knyttet til Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (Samhandlingsreformen) Illustrasjon av økonomiske rammer knyttet til Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (Samhandlingsreformen) Selve tabellen fra KS (stor fil som kan ta tid) Selve tabellen fra KS | 15

16 | 16 Tid til spørsmål, mulige svar og dialog!


Laste ned ppt "R | 1 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Prosjektdirektør Jon Hilmar Iversen Helsedirektoratet 15.2.2012 i Kristiansand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google