Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anne Merete Driveklepp 02.06.20061 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Anne Merete Driveklepp Prosjektleder, Forskningsavdelingen 1.1.2005 - 30.4.2006 Telemedisin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anne Merete Driveklepp 02.06.20061 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Anne Merete Driveklepp Prosjektleder, Forskningsavdelingen 1.1.2005 - 30.4.2006 Telemedisin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anne Merete Driveklepp 02.06.20061 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Anne Merete Driveklepp Prosjektleder, Forskningsavdelingen 1.1.2005 - 30.4.2006 Telemedisin som verktøy i samarbeid med førstelinjetjenesten – utvidet oppfølging av personer med varig funksjonshemning

2 Anne Merete Driveklepp 02.06.20062 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Bakgrunn Sunnaas sykehus HF har drevet med ulike telemedisinprosjekter i mer enn 10 år. Prosjektet er en videreføring av resultatene og erfaringene fra HØYKOM prosjekt 1310/240 (2002-2003) UTPRØVING OG ETABLERING AV REHABILITERINGSTJENESTER FOR MENNESKER MED HJERNE - OG RYGGMARGSKADER OVER BREDBÅND Vi søkte og fikk tildelt midler fra Helse Øst RHF i årsskiftet 2004/2005.

3 Anne Merete Driveklepp 02.06.20063 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Prosjektmål Formål Prosjekt ”Telemedisin som verktøy i samarbeid med førstelinjetjenesten – utvidet oppfølging av personer med varig funksjonshemning” skal bidra til å bedre spesialisthelsetjenestens samarbeid med førstelinjetjenesten i kommunene innenfor denne pasientkategorien. Mål Prosjektet skal ved hjelp av IKT etablere en samarbeidsform mellom SSHF, helseforetak og førstelinjetjenesten, knyttet til innleggelse, utskriving og oppfølging av personer med varig funksjonshemminger.

4 Anne Merete Driveklepp 02.06.20064 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Delmål Velge ut aktuelle helseforetak og kommuner med bakgrunn i pasientgrunnlag og muligheter for videokonferanse, kartlegge nødvendig infrastruktur og gjøre nødvendig tiltak og installasjoner i forhold til nettkommunikasjon Utarbeide prosedyre for iverksetting av teknisk/praktisk opplæring av prosjektdeltakere, tilrettelegging av individuell plan for veiledningstjeneste, undervisning, dokumentasjon og samhandling Utprøve utarbeidede prosedyrer i forhold til 3-5 pasienter Gjennomføre kost-/nytteanalyse av tjenesten Oppsummering av erfaringer, teknisk og faglig Etablere en rutinetjeneste med bakgrunn i erfaringene av utprøvingen

5 Anne Merete Driveklepp 02.06.20065 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Omfang og avgrensing Prosjektet skulle utarbeide nye rutiner innen problemstillingene prosjektet er avgrenset til: –kontakt før innleggelse (Delprosjekt 1 og 2) –oppfølging etter utskrivelse (Delprosjekt 3) –oppfølging før, under opphold og etter utskrivelse (Delprosjekt 4) –oppfølging hjemme (Delprosjekt 5). og utprøve disse på minst 3-5 pasienter. Gitt positive erfaringer ville de nye rutinene beskrives for å etableres som en rutinetjeneste, som en videreføring av prosjektet.

6 Anne Merete Driveklepp 02.06.20066 Sunnaas sykehus HF - en vei videre 5 delprosjekt Delprosjekt 1 HS kommune – Bruk av videokonferanse for intervju av pasient i forkant av gruppeopphold Delprosjekt 2 HS helseforetak – Bruk av videokonferanse for intervju av pasient i forkant av gruppeopphold Delprosjekt 3 RMM kommune – Oppfølging etter opphold med fokus på Individuell plan Delprosjekt 4 Dysfagi – Spise- og svelgevansker Delprosjekt 5 Hjemmebesøk – Kan telemedisin brukes på hjemmebesøk

7 Anne Merete Driveklepp 02.06.20067 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Gevinstpotensiale Etablering av nye helsetjenester Bedre kvalitet på pasientbehandlingen Bedre pasientkommunikasjon før, under og etter sykehusopphold Kompetansespredning og mer informasjonsdeling mellom nivåene, som gir bedre helsetilbud for pasienten og kan hindre/bidra til færre reinnleggelser Spart reisetid, arbeidstid og kostnader. Særlig for kommunene Pasienter og brukere kan få oppfølging på hjemstedet

8 Anne Merete Driveklepp 02.06.20068 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Organisering Prosjektleder er Anne Merete Driveklepp Prosjektansvarlige er - Kirsti Loe (avdelingsleder, RMM) - Sveinung Tornås (avdelingsleder, HS) Prosjekteier er adm.dir. Einar Magnus Strand Referansegruppe Margunn Aanestad (Post. Doc. Telemedisin, Universitetet i Oslo, UiO) Jan Nietsamik ( lege, Distrikstmedisinsk senter, Nord Gudbrandsdalen)

9 Anne Merete Driveklepp 02.06.20069 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Prosjektmedlemmer Bodil Bach (Regionskontakt Helse Øst, NST) Jan-Hugo Olsen (Teknisk ansvarlig, Nettbasert kompetanseutvikling (NKU) v/NST) Eirill Pettersen Buvik (Teknisk ansvarlig og regionkontakt i Helse Midt-Norge, NST) Anne Karine Dihle (Teamleder, Senfase, Drøbak, HS) Inge Hagensen (Teamleder, HS) Kikki Leirvåg (Teamleder, HS) Arngunna Skiple (Sykepleier og teamkoordinator, RMM) Maribeth Caya Rivelsrud (Logoped, SKSS) Borgny Mylen (Logoped, HS) Trine Bathen (Fagkonsulent for ergoterapeutene, HS)

10 Anne Merete Driveklepp 02.06.20061010 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Norsk Helsenett AS I helsesektoren er planen at all videokonferansetrafikk skal kjøres via det NHN AS, som ble opprettet i 2004 All elektronisk trafikk i helsesektoren skal foregå i dette lukkede bredbåndsnettet for å oppnå sikker kommunikasjon mellom alle parter

11 Anne Merete Driveklepp 02.06.20061 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Tekniske utfordringer og Norsk Helsenett AS I 2006 er man inne i en overgangsfase, der VK-utstyr i helsesektoren har forskjellige tilknytninger, noe som vanskeliggjør den ønskede kommunikasjon Noe utstyr er kun tilknyttet IP, mens andre igjen har mulighet for begge deler eller bare ISDN I Helse Nord er alt utstyr tilknyttet IP i helsenettet. I de andre regionene er denne tilknytningen noe tilfeldig, etter som hvem som har vært mest aktiv med påtrykk I Helse Øst er det meste av videokonferanseutstyret tilkopla til det gamle ”Østnorsk helsenett” Sunnaas sykehus HF er kopla til Norsk Helsenett

12 Anne Merete Driveklepp 02.06.20061212 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Tekniske prosjekterfaringer (1) Prosjektet skulle utprøve bredbåndsmuligheter gjennom NHN AS. Da partene søkte midler til prosjektet kunne det virke som om helsenettet skulle være tilstrekkelig utbygd til prosjektoppstart. Men ved oppstart og underveis i prosjektet har forsinkelser ift helsenettets lovede tjenester gjort det umulig for prosjektet og gjennomføre utprøvingen som planlagt.

13 Anne Merete Driveklepp 02.06.20061313 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Tekniske prosjekterfaringer (2) Pasientene ble plukket ut fra faglig grunnlag og skulle hovedsakelig være tilhørende i Helse Øst Etter avtale med Helse Øst RHF fikk prosjektet tillatelse til å spre utprøvingen også til andre helseregioner i håp om å finne aktuelle kommuner med tilknytning til helsenettet Ingen av de aktuelle legekontor, helsesenter og sykehjem har hatt videokonferanseutstyr eller helsenett - tilknytninger I stedet har man måtte benytte videokonferanse over ISDN og IP, mens den øvrige kommunikasjonen har foregått på telefon, e-post, post og utarbeidet materiale på CD

14 Anne Merete Driveklepp 02.06.20061414 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Tekniske prosjekterfaringer (3) Prosjektet viser seg å ha vært forut for sin tid ikke i noen av tilfellene har det latt seg gjøre å utprøve både videokonferanse og elektronisk kommunikasjon via helsenett og med installasjoner fra WELL Communicator

15 Anne Merete Driveklepp 02.06.20061515 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Oppsummering Utfordringar - Dei to største utfordringane er finansiering og NHN Samarbeidspart Sunnaas sykehus HF er heilt avhengig av samarbeidet med NST Andre relevante telemedisinprosjekt - ”Multimedia Helseinformasjon”, Helse og rehabilitering, LTN 2005-2006 - ”Min Journal”, samarbeidsprosjekt mellom fleire store helseforetak i Norge


Laste ned ppt "Anne Merete Driveklepp 02.06.20061 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Anne Merete Driveklepp Prosjektleder, Forskningsavdelingen 1.1.2005 - 30.4.2006 Telemedisin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google