Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV"— Utskrift av presentasjonen:

1 BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV
SIV SANDØ og PER BONESMO Introduksjon: Per

2 Hvilke grupper skal vi snakke om?
Rus og/eller psykiatri De yngste som ennå ikke er etablert misbruker De yngste aktivt rusende Personer som har vært til rehabilitering Voksne rusmisbrukere (helseproblemer) Voksne rusmisbrukere som lever rusfritt Mennesker med psykiske lidelser Psykiske lidelser/andre funksjonshemminger Siv

3 Utviklingen de seinere år
Nedlegging av institusjonene Fattigdomsbekjempelse Boligsosiale handlingsplaner Siv

4 Spesielle utfordringer
Felles forståelse innen kommuneadmin. Politisk forankret, jf. budsjettmidler Finansiering - Investering og driftsmidler Anskaffelse av tomter (arealplanlegging) Problemer med anskaffelse overfor naboer ”nimby” Borettslagsleiligheter Siv/Per

5 Ulike typer botilbud Krise nattplass (lavterskeltilbud)
Bofellesskap for ungdom Hybelhus for rusmisbrukere Egne kvinnetilbud Egne hus for rehabiliterte Hus for løslatte fra fengsel/utskrevet fra institusjon Småhus/robuste boliger Bo- og arbeidstreningssenter Rehabiliterings – og omsorgssenter Bo- og tjenestetilbud Ordinære utleieboliger Kommunale omsorgsboliger Sykehjem Siv/Per Normalisering, kjede eller trapp

6 Aktuelle rettsregler Husleieloven Husleieavtaler (husleieloven).
Sosialtjenesteloven Sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven). NAV-loven Sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Forvaltningsloven Forvaltningsloven ( 1967 JD ) Pasientrettighetsloven Pasientrettigheter (pasientrettighetsloven). Lov om psykisk helsevern Psykisk helsevernloven Kommunehelsetjenesteloven Lov om helsetjenesten i kommunene. Spesialisthelsetjenesteloven Spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven). Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kommunale retningslinjer Samarbeidsavtaler for eksempel mellom kommune og sykehus/fengsel, (jf. også samhandlingsreformen) Per. Vi kan ikke gjøre som vi vil. Avslutte 1. time her. kaffe

7 Kartlegging av behov på individplan
Tidligere bokarriere Individuell plan Relasjonsbygging Oppfølgingstjenester Siv

8 BOSETTING Samlet? Spredt? Borettslag?
Ghetto: Husleielovens § 5-2. Ro og orden Siv/Per. Oppgave/diskusjonstema, Siv

9 Diskusjonstema Frank sitter i fengsel. Han har en historie med mange midlertidige boliger og lite stabilitet. Han har et rusproblem, men er motivert for et rusfritt liv. Han søker bolig, skal snart løslates. Hvilke vurderinger foretar vi ved behandling av boligsøknaden?

10 Diskusjonstema 2 Raymond har vært i LAR i noen år. I begynnelsen gikk det veldig fint, han fikk tildelt en borettslagsleilighet med 3 års leietid. Etter hvert har ting sklidd ut, og LAR-tilbudet henger i en tynn tråd. Det har vært brudd på husordensreglene i borettslaget. Han søker nå om forlengelse av leiekontrakten. Hva gjør du?

11 Problemer i botida Husbråk Manglende husleiebetaling
Skadeverk og forsøpling Konflikt med naboer Forhold kommunen – borettslag Per

12 SANKSJONSMIDLER Oppfølging Advarsler Korte kontrakter
La være å fornye kontrakt La være å dekke husleierestanse? Personale/ Vaktselskap/Politi Oppsigelse/heving Midlertidig forføyning Besøksforbud Annet? Siv/Per

13 Oppfølging – hva må til for å lykkes?
Kartlegging må ha vært god Oppfølgingstjeneste Ambulant boveiledning Hjemmehjelp/hjemmesykepleie Støttekontakt Vaktmester Gjengangerprosjektet Siv

14 HUSLEIERESTANSER Purring Samtaler Autogiro
Trekk i trygd Folketrygdlovens § Utbetaling til sosialkontor o.a. Restansen dekkes av NAV § 20. Vilkår for vergemål Kontrakten hjemler transport i statlig bostøtte husbanklovens § 11. Overføring av krav på bustønad Nedbetalingsavtale Begjæring om utkastelse Avslå neste boligsøknad Per/Siv

15 SKADER PÅ BOLIGEN Om å få leietaker til å ta vare på boligen
Konsekvenser for leietaker Nekte fornying? Jf. korte kontrakter Oppsigelse/heving Husleielovens § 9-5. Utleierens oppsigelse av tidsubestemt leieavtale Erstatningskrav? Per. lunsj

16 BILDE FRA EN BEBODD LEILIGHET

17 DISKUSJONSTEMA Vi får informasjoner om at en kommunal beboer fyller leilighet med søppel og 20 katter Hva gjør vi? Husleielovens § 5-6. Utleierens adgang til husrommet Pasientrettighetslovens § 4A-3. Adgang til å gi helsehjelp som pasienten motsetter seg Samtykkekompetanse.

18 HUSBRÅK Samtaler/Hjemmebesøk Advarsler
Formidle møte mellom beboer og klager Frivillig flytting til annet kommunalt tilbud Kort kontrakt som ikke fornyes Oppsigelse/heving Husleielovens § 9-9. Utleierens hevingsrett Midlertidig forføyning/Besøksforbud Siv/Per.

19 DISKUSJONSTEMA Kommunen har et botiltak med 4 leieboere samt bemanning. En av boligene har blitt tilholdssted for en gruppe svært utagerende personer. Vedvarende husbråk. De øvrige beboere samt personalet blir stadig utsatt for trusler om grov vold. Mistanke om våpen i boligen. Verneombudet opplyser at personalet ikke lenger vil møte på arbeid. Hvordan går vi fram for å løse problemet? Pause med kaffe

20 SMÅHUS Hva er småhus? Hvem bor i småhus? Oppfølging? Suksessfaktorer?
Fallgruber? Siv

21 ROBUSTE BOLIGER Innredning som tåler en støyt
Vegger av pusset og malt betong Ståldører/Toalett i stål/ Spesielle dusjer Skjulte rør og ledninger Sluk i stua Annet? Per.

22 HUSLEIELOVEN HINDRER OSS I Å:
Nekte leietaker i å nyte lovlige rusmidler i boligen Ta i mot besøkende Ha overnattingsgjester Ta opp nærstående i husstanden Ta oss inn i boligen mot leietakers vilje Kreve deltakelse i fellesaktiviteter Stenge ut leietaker i hans dårlige perioder Foreta rask avvikling av leieforholdet Per Jf. Utleieboliger i Grefsenlia hvor det der forbud mot rusmidler.

23 BOTILBUD UTENFOR HUSLEIELOVEN
Behandlingsinstitusjoner Omsorgsinstitusjoner Midlertidig boforhold/Hospits/Krise Nattplass Bo- og tjenestetilbud Husleielovens § 1-1. Lovens virkeområde m.v. Sosialtjenestelovens § 4-2. Tjenester  Forskriftens § 7-2. Hva som skal regnes som bolig med heldøgns omsorgstjenester Rapporten kan lastes ned her. (625 KB) Siv / Per. pause

24 ETABLERE BO- OG TJENESTETILBUD FOR KVINNER
Opprettelse av tilbudet Drift av tilbudet Suksessfaktorer Fallgruber Per/Siv Pause

25 DISKUSJONSTEMA Kommunestyret gir deg i oppdrag å etablere et nytt botilbud for mennesker med dobbeltdiagnose. Du får kr 10 mill. i investeringsmidler, samt en årlig bevilgning på kr 4 mill. pr. år for å drifte prosjektet. Hvordan vil du bruke midlene? Siv/Per

26 OPPSUMMERING Forsterket oppfølging og andre tiltak?
Flyttes til mer egnet botilbud? Frivillig innleggelse på institusjon Tvangsinnleggelse på institusjon Lar det skure der han bor? Gir opp å la han få kommunalt botilbud? – NAV-lovens § 27. Midlertidig botilbud Framskaffer egnede botilbud/tjenester Siv/Per


Laste ned ppt "BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google